Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Maksim-Yug"
OGRN (Primary State Registration Number): 1170726007506
INN (Individual Taxpayer Identification Number): 0725023781