IP Zashchitnikova Natalya Viktorovna
OGRNIP (Main State Registration Number of Individual Entrepreneur): 321253600002801