ՀետԻրավական տեղեկություն
ՀետԻրավական տեղեկություն

«Maxim» տաքսի պատվերի ծառայության պրեմիում ծրագրի կանոնները


1. Կանոնները տարածվում են «Մաքսիմ» սերվիսի ցանկացած օգտատիրոջ վրա, հանդիսանում են «Մաքսիմ» սերվիսի պաշտոնական առաջարկը և պարունակում են պրեմիում ծրագրի բոլոր պայմանները:
2. Կանոններում օգտագործվող եզրույթներ.
2.1. Մասնակից՝ «Մաքսիմ» սերվիսի ծառայությունների օգտատեր։
2.2. Նոր մասնակից՝ օգտատեր, որն առաջին անգամ օգտվել է «Մաքսիմ» սերվիսի ծառայություններից, չի ակտիվացրել «Մաքսիմ» սերվիսի պրոմոկոդները, նախկինում հավելվածի միջոցով (հավելվածին կցված հեռախոսահամարից) կամ հեռախոսահամարով պատվեր չի կատարել:
2.3. Օգտատեր՝ «Մաքսիմ» սերվիսի աշխատանքի կանոններում նկարագրված պայմանների համաձայն «Մաքսիմ» սերվիսի ծառայությունների պատվեր կատարող ֆիզիկական անձ։
2.4. Պրոմոկոդ՝ տառերի և թվերի հաջորդականություն, որը գեներացվել է հավելվածում և նախատեսված է պրեմիալ ծրագրի մասնակիցների անհատական օգտագործման կամ պրեմիալ ծրագրի մասնակիցների միջև փոխանակման համար: Պրոմոկոդն այն ուղարկողի և ստացողի, տրամադրվող պրեմիայի և «Մաքսիմ» սերվիսի ակցիաների նույնականացուցիչն է։ Կարող է օգտագործվել միայն այն երկրում, որի համար ստեղծվել է։ Պրոմոկոդն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է այն մուտքագրել «Մաքսիմ» հավելվածի համապատասխան դաշտում կամ թելադրել օպերատորին, եթե այդպիսի հնարավորություն առկա է գովազդային նյութերում:
2.5. Պրեմիալ դրամ՝ պայմանական միավոր, որը հաշվարկվում է դրամով (1 պրեմիալ դրամը հավասար է 1 դրամի), որը կարող է օգտագործվել որպես մինչև 10% զեղչ մատչելի սակագներով պատվերների վճարման համար, եթե այլ բան նշված չէ գովազդային նյութերում և/կամ սույն կանոններում։ Պրեմիալ դրամները դրամական միջոցների փոխանակման ենթակա և ունեն սույն կանոններով սահմանված օգտագործման սահմանափակ ժամկետ:
2.6. Նվեր դրամ՝ դրամով հաշվարկվող պայմանական միավոր (1 նվեր դրամը հավասար է 1 դրամի), որը կարող է օգտագործվել մատչելի սակագներով պատվերների վճարման համար՝ պատվերի արժեքի մինչև 100%-ի չափով, պայմանով, որ պատվերի արժեքը չի գերազանցում նվեր դրամների անվանական արժեքը (քանակը):
2.7. Անձնական հաշիվ՝ «Մաքսիմ» սերվիսի կողմից ձևավորված «Մաքսիմ» հավելվածի օգտատիրոջ վիրտուալ հաշիվ, որտեղ արձանագրվում են կանխավճարները և տվյալ վճարներից պահված (ելքագրված) դրամական միջոցների գումարները՝ որպես մատչելի սակագներով պատվերների վճարում:
2.8. Զեղչ՝ «Մաքսիմ» սերվիսի ծառայությունների համար Օգտատիրոջը տրամադրվող զեղչ «Մաքսիմ» հավելվածի միջոցով մատչելի սակագներով պատվերների վերաբերյալ Օգտատիրոջ հնարավոր պահանջարկի մասին տեղեկատվության տեղադրման ժամանակ նշված չափով:
2.9. Ակցիաներ՝ «Մաքսիմ» սերվիսի կողմից հայտարարված տարբեր գովազդային և մարքեթինգային միջոցառումներ։ Ակցիաներին մասնակցելու շրջանակներում Օգտատերերը կարող են ստանալ Պրոմոկոդներ, Զեղչեր և այլ արտոնություններ սույն կանոններով նախատեսված կարգով:
3. Պրեմիաների տեսակները։
3.1. «Առաջին պրեմիա»։ Նոր մասնակիցը «Մաքսիմ» հավելվածում մուտքագրում է «Մաքսիմ» սերվիսի գովազդային նյութերից ստացված Պրոմոկոդը։ Պրոմոկոդի հաջող ակտիվացումից հետո նոր մասնակցի հաշվին մուտքագրվում է գովազդային նյութում նշված պրեմիալ դրամների գումարը, որը կարելի է օգտագործել մատչելի սակագներով պատվերների վճարման համար հաշվեգրման պահից 90 օրվա ընթացքում:
3.2. «Նոր պրեմիա»։ Նոր մասնակից և/կամ Մասնակից, որը գովազդային նյութերում նշված ժամանակահատվածում իր հեռախոսահամարից պատվերներ չի կատարել և չի ակտիվացրել «Մաքսիմ» սերվիսի պրոմոկոդները, մուտքագրել է «Մաքսիմ» սերվիսի գովազդային նյութերից ստացված Պրոմոկոդը կամ հայտնել է այն օպերատորին, եթե այդպիսի հնարավորություն նշված է գովազդային նյութերում: Պրոմոկոդի հաջող ակտիվացումից հետո նոր մասնակցի կամ սույն կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխան մասնակցի հաշվին մուտքագրվում է գովազդային նյութում նշված պրեմիալ դրամների գումարը, որը կարելի է օգտագործել մատչելի սակագներով պատվերների վճարման համար հաշվեգրման պահից 90 օրվա ընթացքում:
3.3. «Նվիրիր ընկերներին»: Մասնակիցը «Մաքսիմ» սերվիսում գեներացնում է անհատական Պրոմոկոդ և ցանկացած հնարավոր եղանակով այն փոխանցում է նոր մասնակցին: Հավելվածում պրոմոկոդն ակտիվացնելուց հետո նոր մասնակիցն իր բջջային սարքի վրա ստանում է 3000 պրեմիալ դրամ: Մասնակիցն իր անհատական պրոմոկոդի՝ նոր մասնակիցների կողմից յուրաքանչյուր հաջող ակտիվացման համար ստանում է 800 դրամ՝ պայմանով, որ նոր մասնակիցները պրեմիալ դրամներն իրենց փոխանցելու օրվանից 90 օրվա ընթացքում կատարել են «Մաքսիմ» հավելվածի միջոցով ստեղծված և մատչելի սակագներով վճարված առնվազն 3 պատվեր: Պրեմիալ դրամները մուտքագրվում են օգտագործողների անձնական հաշվին և կարող են օգտագործվել մատչելի սակագներով պատվերների վճարման համար հաշվեգրման պահից 90 օրվա ընթացքում:
3.4. «Ակցիայի Պրոմոկոդ»։ «Մաքսիմ» հավելվածի օգտատերը ստանում է պրոմոկոդ «Մաքսիմ» սերվիսի ակցիային մասնակցելու համար: Պրոմոկոդի ակտիվացումից հետո նա դառնում է ակցիայի մասնակից: Ակտիվացման համար պրեմիալ և նվեր դրամներ չեն մուտքագրվում: Պրոմոկոդի ակտիվացման ժամկետն ու կարգը, ինչպես նաև ակցիայի պայմանները, կարգը և գործողության ժամկետը «Մաքսիմ» հավելվածի օգտատիրոջը կհայտնվեն լրացուցիչ:
3.5. «Մրցանակային պրոմոկոդ»: «Մաքսիմ» հավելվածի օգտատերը պրոմոկոդը ստանում է որպես մրցանակ՝ «Մաքսիմ» սերվիսի ակցիային մասնակցելու արդյունքներով: Պրոմոկոդի ակտիվացումից հետո նվեր դրամները մուտքագրվում են օգտատիրոջ անձնական հաշվին և կարող են օգտագործվել մատչելի սակագներով պատվերները վճարելու համար: Պրոմոկոդի դրամային անվանական արժեքը և օգտագործման ժամկետը սահմանվում են ակցիայի պայմաններով:
3.6. «Նվեր Պրոմոկոդ»։ «Մաքսիմ» հավելվածի օգտատերը  գեներացնում է պրոմոկոդ «Ստեղծել նվեր պրոմոկոդ» կոճակի օգնությամբ (հավելվածի այդպիսի գործառույթի առկայության դեպքում) և ինքն է նշում նվեր դրամով դրա անվանական արժեքը: Նվեր դրամին համարժեք դրամով դրամական միջոցները դուրս են գրվում նրա անձնական հաշվից կամ կցված բանկային քարտից: Օգտատերն իր պրոմոկոդը ցանկացած հնարավոր եղանակով փոխանցում է ստացողին, ով կարող է ակտիվացնել պրոմոկոդը։  Ակտիվացնելուց հետո նվեր պրոմոկոդի անվանական արժեքի չափով նվեր դրամների գումարը փոխանցվում է ստացողի անձնական հաշվին։
4. Պրոմոկոդների, պրեմիալ և նվեր դրամների օգտագործման լրացուցիչ պայմանները կարող են գրված լինել «Մաքսիմ» սերվիսի գովազդային նյութերում:
5. «Մաքսիմ» սերվիսը պրեմիալ ծրագրի կանոնների, ժամկետների, պայմանների մասին տեղեկացնում է «Մաքսիմ» հավելվածի  և taximaxim.com/app կայքի միջոցով։