Quay lạiThông tin pháp lý
Quay lạiThông tin pháp lý

Quy định về chương trình ưu đãi của dịch vụ đặt xe «Maxim»


1. Những quy định này được áp dụng cho bất kỳ người dùng của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng» và là một đề nghị chính thức của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng», quy định tất cả các điều kiện của trương trình ưu đãi.
2. Các thuật ngữ được sử dụng trong quy định.
2.1. Người tham gia là người dùng sử dụng dịch vụ «Maxim».
2.2. Người tham gia mới là người dùng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ «Maxim» và trước đây chưa từng kích hoạt mã khuyến mãi của dịch vụ «Maxim» cũng như chưa đặt xe qua ứng dụng (từ số điện thoại được liên kết với ứng dụng) hoặc từ số điện thoại của mình.
2.3. Người dùng là một cá nhân sử dụng dịch vụ «Maxim» theo những quy định được mô tả trong «Quy tắc làm việc của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng».
2.4. Mã khuyến mãi là một chuỗi các chữ cái và số được tạo trong ứng dụng với mục đích sử dụng cá nhân bởi Người tham gia chương trình ưu đãi hoặc để trao đổi giữa những người tham gia chương trình ưu đãi. Mã khuyến mãi là mã xác nhận người gửi và người nhận, tiền thưởng và quyền tham gia vào các chương trình khuyến mãi của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng». Mã này chỉ được sử dụng trong nước mà mã được tạo. Để kích hoạt mã khuyến mãi, cần phải nhập mã đó vào ô tương ứng trong ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» hoặc nói cho tổng đài viên biết nếu như cách đó được chỉ định trong tài liệu quảng cáo.
2.5. Đồng tiền thưởng là đơn vị được tính bằng tiền Việt Nam đồng (1 đồng tiền thưởng tương đương với 1 VND), có thể được sử dụng để giảm giá chuyến đi đến 10%, nếu không có yêu cầu khác được chỉ định trong tài liệu quảng cáo và/hoặc trong quy định này, khi thanh toán cho các cuốc xe theo những gói khả dụng. Đồng tiền thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và có thời hạn sử dụng theo quy định của chương trình.
2.6. Đồng tiền tặng là đơn vị được tính bằng tiền Việt Nam đồng (1 đồng tiền tặng tương đương với 1 VND), có thể được sử dụng để thanh toán đến 100% số tiền cuốc xe theo những gói khả dụng với điều kiện là số tiền cuốc xe không vượt quá số tiền (số lượng) đồng tiền tặng.
2.7. Tài khoản cá nhân là tài khoản ảo của người dùng ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» được lập bởi dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng» để ghi lại những khoản thanh toán được trả trước cũng như số tiền tạm ứng (đã được trả) từ những khoản này để thanh toán cho các cuốc xe theo những gói khả dụng.
2.8. Giảm giá là số tiền mà người dùng dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng» được giảm cho các cuốc xe theo những gói khả dụng được chỉ định khi đăng thông tin về nhu cầu tiềm năng của người dùng qua ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng».
2.9. Chương trình khuyến mãi là những hoạt động quảng cáo và tiếp thị khác nhau được triển khai bởi dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng». Khi tham gia các chương trình khuyến mãi, người dùng có thể nhận được mã khuyến mãi, giảm giá và các ưu đãi khác theo cách thức được chỉ định trong quy định này.
3. Các loại tiền thưởng.
3.1. «Thưởng lần đầu». Người tham gia mới nhập vào ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» mã khuyến mãi từ các tài liệu quảng cáo của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng». Sau khi kích hoạt mã khuyến mãi thành công, Người tham gia mới sẽ nhận được số tiền thưởng được chỉ định trong tài liệu quảng cáo vào tài khoản của mình, số tiền thưởng này có thể dùng để thanh toán cho các cuốc xe theo những gói khả dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày kích hoạt.
3.2. «Tiền thưởng mới». Người tham gia mới hoặc người tham gia mà không đặt cuốc xe nào từ số điện thoại của mình trong thời gian được chỉ định trong tài liệu quảng cáo và chưa kích hoạt mã khuyến mãi của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng», nhập vào ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» mã khuyến mãi từ các tài liệu quảng cáo của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng» hoặc nói cho tổng đài viên biết nếu cách này được chỉ định trong tài liệu quảng cáo. Sau khi kích hoạt mã khuyến mãi thành công, Người tham gia mới hoặc người tham gia có đủ điều kiện được nêu trong điểm này, sẽ nhận được số tiền thưởng được chỉ định trong tài liệu quảng cáo vào tài khoản của mình, số tiền thưởng này có thể dùng để thanh toán cho các cuốc xe theo những gói khả dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận tiền.
3.3. «Tặng cho bạn bè». Người tham gia chương trình tạo cho mình một mã khuyến mãi cá nhân trong ứng dụng "Maxim" và gửi cho Người tham gia mới qua bất kỳ cách nào. Người tham gia sẽ được 30.000 đồng tiền thưởng mỗi lần Người tham gia mới kích hoạt thành công mã khuyến mãi cá nhân đó. Sau khi kích hoạt mã trên thiết bị di động Người tham gia mới cũng được 150.000 đồng tiền thưởng. Đồng tiền thưởng được nạp vào tài khoản cá nhân của Người dùng và có thể được dùng để giảm giá cuốc xe trong vòng 90 ngày từ lúc vào tài khoản.
3.4. «Mã ưu đãi». Người dùng của ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» sẽ nhận được một mã ưu đãi để tham gia vào chương trình khuyến mãi của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng». Sau khi kích hoạt mã ưu đãi, người dùng sẽ trở thành người tham gia chương trình khuyến mãi. Người đó sẽ không nhận được đồng tiền thưởng hoặc đồng tiền tặng cho việc kích hoạt mã. Thời hạn và thủ tục kích hoạt mã ưu đãi, cũng như các điều kiện, thủ tục và hiệu lực của chương trình khuyến mãi sẽ được thông báo sau cho người dùng của ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng».
3.5. «Mã khuyến mãi thưởng»: Người dùng của ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» nhận mã này dưới dạng giải thưởng dựa trên kết quả tham gia vào chương trình khuyến mãi của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng». Sau khi kích hoạt mã, đồng tiền tặng sẽ vào tài khoản cá nhân của người dùng và có thể được dùng để thanh toán cho các cuốc xe theo những gói khả dụng. Số lượng tiền thưởng và thời hạn sử dụng được chỉ định bởi các điều khoản của chương trình khuyến mãi.
3.6. «Mã khuyến mãi tặng». Người dùng của ứng dụng «Maxim: Đặt xe và giao hàng» (nếu có chức năng này trong ứng dụng) tạo mã khuyến mãi bằng cách nhấn vào nút "Tạo mã khuyến mãi tặng" và tự nhập giá trị của mã tính bằng đồng tiền tặng. Số tiền này tương đương với số tiền VND sẽ được trừ từ tài khoản cá nhân của người dùng hoặc từ thẻ ngân hàng được liên kết. Người dùng gửi mã khuyến mãi này qua bất kỳ hình thức nào cho người nhận mà có thể kích hoạt mã này. Sau khi kích hoạt mã khuyến mãi tặng, đồng tiền tặng sẽ được cộng vào tài khoản cá nhân của người nhận.
4. Các điều kiện bổ sung về việc sử dụng mã khuyến mãi, đồng tiền thưởng và đồng tiền tặng có thể được nêu rõ trong các tài liệu quảng cáo của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng».
5. Dịch vụ «Maxim» đăng thông tin về các quy định, thời hạn, điều kiện của chương trình ưu đãi trong ứng dụng «Maxim» và trên trang web taximaxim.com/app.