BackLicense Agreement

Lisense Agreement AIST MALAYSIA SDN. BHD


1. Термини и определения.

1.1. В рамките на настоящото Лицензионно Споразумение (наричано по-долу "Споразумението") следните термини се използват в следните значения.

1.1.1 Оторизирано мобилно приложение (Мобилно приложение)  - е компютърна програма, инсталирана на мобилни устройства, предназначена да търси поръчки за предоставяне на определени услуги, да приема тези поръчки за изпълнение и да информира Клиента за етапа на изпълнение на Услугата.

1.1.2. Партньор - лице, което е приело условията на настоящото Споразумение и е получило на това основание правото да използва Мобилното приложение.

1.1.3. Службата "Максим" (Службата) - е юридическо лице, което предоставя на Партньора правото да използва Мобилното приложение въз основа на настоящото Споразумение.

1.1.4. Услуги – услугите, които се предоставят на Клиентите от Партньорите на Службата, поръчката за които се извършва чрез Службата.

1.1.5. Клиент - физическо или юридическо лице, което поръчва услуги чрез Службата.

1.1.6. Поръчка – информацията, публикувана в Мобилното приложение, съдържаща данни за необходимостта от предоставяне на Услуги и имаща, в зависимост от вида на Услугите, определени параметри.

1.1.7. Цената на услугите - е сумата, платима на Партньора от Клиента за предоставянето на Услугите.

1.1.8. Лична сметка - сметка, по която се отразяват авансовите плащания на Партньора и от която се удържат паричните средства, представляващи  съответните възнаграждения за предоставяне на право за ползване на Мобилното приложение.

1.1.9. Баланс по лична сметка е разликата в определен момент от време между средствата, депозирани в Личната сметка и дебитирани от Личната сметка.

 

2. Общи положения

2.1. Настоящото Споразумение определя реда за предоставяне от страна на Службата "Максим" (наричана по-долу "Службата") на правото да използва компютърната програма – мобилно приложение.

2.2. Настоящото Споразумение представлява договор при общи условия и се сключва по опростен начин чрез присъединяване към условията на Споразумението, публикувано в електронна форма на Уебсайта на Службата в Интернет адрес: https://taximaxim.bg, https://taximaxim.com. Счита се, че лице, което е преминало процедурата по регистрация, описана в Споразумението, е приело условията на Споразумението, което е равностойно на сключването на гражданскоправен договор при условията, изложени в този документ.

2.3. Преди да преминете през процедурата по регистрация, внимателно прочетете текста на настоящото Споразумение. В случай на несъгласие с някое от условията, трябва да се откажете от използването на Мобилното приложение.

2.4. Споразумението е лицензионен договор и за него се прилагат разпоредбите, установени в Член 36, ал.3 на ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.

2.5. Приемането на условията на настоящото Споразумение има означава и приемане на Политиката за услуги относно обработката на поверителни данни, публикувани в Интернет на адрес:  https://taximaxim.bghttps://taximaxim.com.

2.6. Като приема условията на настоящото Споразумение, Партньорът е наясно, че информацията, която е получил при изпълнението на настоящото Споразумение, се използва от него самостоятелно, в негов интерес и на негова отговорност. Партньорът, в случай че използва Мобилното приложение за извършване на търговска дейност, има задължението да се регистрира като търговски субект в съответствие с действащото законодателство на България, както и да гарантира спазването на изискванията на действащото законодателство на Република България, регламентиращо дейностите в областта на предоставянето на съответния вид Услуги

2.7. Дейностите на Службата по събиране, съхраняване, систематизиране на информацията, публикувана в Мобилното приложение, както и правоотношенията между Партньора и Службата за предоставяне на достъп до такава информация се извършват в съответствие с действащото законодателство на Република България

2.8. В съответствие със законодателството на Република България, информацията, публикувана в Мобилното приложение, не е квалифицирана от действащото българско законодателство  като информация, ограничена или забранена за разпространение.

 

3. Предмет на Споразумението

3.1. В съответствие с условията на настоящото Споразумение, Службата предоставя на Партньора правото да използва Мобилното приложение при условията на (неизключителен) лиценз, по начините, установени от Споразумението, а Партньорът се задължава да заплаща на Службата възнаграждение по начина и в размера, установени от Споразумението.

Службата не е диспечерска услуга и не разпределя Поръчки между Партньори. Службата не възлага на Партньорите да изпълняват конкретни Поръчки, Партньорът самостоятелно взема решение за приемане на една или друга Поръчка за изпълнение.

3.2. Територията, на която се предоставя правото на ползване на Мобилното приложение , е територията на България (Република България).

 

4. Гаранции на Службата

4.1. Службата гарантира, че:

4.1.1. Притежава достатъчен обем права за изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение;

4.1.2. Изпълнението на Споразумението от Страните няма да води до нарушаване на интелектуалните права на трети лица;

4.1.3. Службата не е обвързана от какъвто и да е договор, който би могъл да попречи на Партньора да използва Мобилното приложение при условията, посочени в Споразумението;

4.1.4. Не е извършвала и няма да извършва действия, които правят невъзможно използването на Мобилното приложение от Партньора при условията, посочени в Споразумението.

 

5. Начини и ред за използване на Мобилното приложение

5.1. Партньорът може да използва Мобилното приложение единствено с цел подпомагане на  процеса на изпълнение от него на Поръчките и предоставяне на Услугите. Всички действия на Партньора, свързани с използването на Мобилното приложение, трябва да отговарят на горепосочените цели.

5.2. Партньорът няма право:

5.2.1. Да променя, възпроизвежда, копира, преработва (включително чрез превод), разпространява (включително чрез продажба, отдаване под наем, лизинг и т.н.), публикува или модифицира Мобилното приложение, изцяло и частично;

5.2.2. Да декомпилира, дизасемблира, дешифрира, както и по друг начин да се опитва да извлече обектния код на Мобилното приложение и неговите компоненти, за да ги използва по начин, който не е изрично посочен в настоящото Споразумение, позволяващ неоторизиран достъп до Мобилното приложение и алгоритмите, вградени в него;

5.2.3. Да извършва действия, насочени към дестабилизиране на функционирането на Мобилното приложение, да прави опити за неоторизиран достъп до управлението на Мобилното приложение или до неговите затворени модули (включително модулите, до които е разрешен достъп само на Службата), както и да извършва всякакви други подобни действия;

5.2.4. Да преотстъпва предоставените права за използване на Мобилното приложение, включително потребителското си име и паролата, на трети лица чрез сключване на сублицензионен договор или по друг начин;

5.2.5. Да извършва други действия или да използва Мобилното приложение по друг начин, който не е изрично предвиден в настоящото Споразумение

 

6. Процедура по регистрация в Мобилното приложение

6.1. За да може да се използва Мобилното приложение, е необходимо да се премине през процедура за потребителска регистрация чрез Мобилното приложение или уебсайта на Службата. Регистрацията може да се извърши от Партньора самостоятелно чрез използване на Интернет свързаност или на място – в офис на  Службата .

6.2. Регистрацията в Мобилното приложение показва  пълно и безусловно присъединяване към и приемане на  условията на настоящото Споразумение.

6.3. Регистрацията се извършва чрез предоставяне на необходимата информация и попълване на съответните полета на регистрационната форма. По време на процеса на регистрация Службата може да изиска предоставянето на документи, потвърждаващи достоверността на тази информация.

6.4. Регистрацията се извършва по преценка на Службата. Предоставянето на документи и информация, необходими за регистрацията, не води до безусловно задължение на Службата да извърши процедурите по регистрация.

6.5. Процедурата по регистрация приключва с определяне на потребителски идентификационен номер (потребителско име) и парола, необходими за оторизиран достъп до Мобилното приложение. Идентификационният номер на потребителя (потребителско име) и паролата се изпращат от Службата на мобилния телефонен номер, посочен в процеса на регистрация. На Партньора е забранено да разкрива получените от него данни за потребителското му име и паролата на друго трето лице, както и да използва потребителско име и парола, които не принадлежат на Партньора. Всички действия, извършени от лице, упълномощено в Мобилното приложение (което е посочило потребителското име и паролата), се считат за извършени от съответния Партньор, освен ако този Партньор не е докаже противното.

6.6. Личните данни и документи, поискани от Службата  по време на процеса на регистрация, са необходими единствено с цел проверка на достоверността на предоставената информация и не се съхраняват от Службата след приключване на процедурата по регистрация.

6.7. В зависимост от вида на предоставяните от Партньора Услуги, Службата съхранява и използва някои отделни данни за лицата, регистрирани в Мобилното приложение, които не позволяват идентифицирането на тези лица и не представляват техни лични данни. По-специално, Службата съхранява следните данни:

6.7.1. Потребителско име. Като име на потребителя се използва името на лицето в съответствие с данните, посочени в документа за самоличност (без да се посочва фамилното име и бащиното име).

6.7.2. Марка, цвят на автомобила, цифрова част от държавната регистрационен номер на автомобила (ако естеството на предоставяните от Партньора Услуги включва използването на превозното средство);

6.7.3. Мобилен телефонен номер, посочен при регистрацията.

6.8. Службата може повторно да поиска от Партньора предоставянето на документи за самоличност, както и изображения (снимки) на Партньора, ако възникнат основания да се предполага, че данните за вход и паролата са преотстъпени от Партньора на друго лице. Честотата и основанията за проверка на действителната принадлежност на потребителското име и паролата към Партньора се определят от Службата по нейна преценка без съгласието на Партньора. Данните от тези проверки, предоставени от Партньора на Службата, не се съхраняват и се изтриват без възможност за последващо възстановяване.

6.9. С регистрацията си в Мобилното приложение, Партньорът изразява съгласието си за обработване на личните му данни в случаите, когато такова съгласие се изисква в съответствие с действащото законодателство на България, както и за получаване на информационни съобщения, включително рекламна информация чрез всички възможни средства, включително съгласие за получаване на такива съобщения и информация чрез телефонни комуникационни канали, чрез  съобщения чрез интернет месинджъри (Viber,  WhatsApp, Telegram и  други подобни), за целите и случаите, когато необходимостта от такова съгласие е предвидена в законодателството за рекламата на България.

6.10. С регистрацията си в Мобилното приложение, Партньорът дава съгласие на Службата за публикуването и по-нататъшното използване на неговото изображение (снимка), за да го предостави на негови Клиенти като част от информация за водача на превозното средство, на когото е възложено да изпълни поръчката.

 

7. Права и задължения на страните

7.1. Службата има право:

7.1.1. Да изиска от Партньора да използва Мобилното приложение по реда и по начините, предвидени в настоящото Споразумение;

7.1.2. Да сключва споразумения за предоставяне на правото за използване на Мобилното приложение, подобно на настоящото Споразумение, с трети лица, включително на същата територия, на която правото за използване на Мобилното приложение е предоставено на Партньора;

7.1.3. Да преустанови правото на използване на Мобилното приложение от Партньора, ако Балансът на личната сметка  на Партньора е станал с  нулева или отрицателна стойност;

7.1.4. Да преустанови правото на ползване на Мобилното приложение от Партньора в случай на получаване от Службата на документи, сочещи незаконно използване на информацията, получена чрез Мобилното приложение. Правото на ползване на Мобилното приложение се спира въз основа на влезли в сила съдебни решения, други публично-правни актове, които установяват факта на нарушението, извършено от Партньора. Тези документи трябва да бъдат представени  в оригинал или под формата на копия, заверени от съответния съд. Правото на ползване на Мобилното приложение се преустановява до момента в който не бъдат отстранени установените нарушения.

7.1.5. Да преустанови или прекрати правото на Партньора да използва Мобилното приложение в случай на повторно и/или грубо нарушение от страна на Партньора на Правилата за работа на Службата, публикувани в Мобилното приложение и/или условията на настоящото Споразумение;

7.1.6. Да записва телефонни разговори с Партньора с цел вътрешен контрол на качеството;

7.1.7. Да извършва рутинна работа по поддръжка и извършване на промени в работата на Мобилното приложение. По време на тези работи функционирането на Мобилното приложение може да бъде ограничено;

7.1.8. В случай на забравяне на имущество на Клиент в автомобила на Партньора, да предоставя на Клиента телефонния номер на Партньора, за да могат да бъдат върнати изгубените вещи възможно най-скоро.

7.1.9. Да извършва други действия, които не противоречат на действащото законодателство на България и на това Споразумение.

7.2. Службата има задълженията:

7.2.1 Да предостави на Партньора правото да ползва Мобилното приложение, да осигурява функционалността на Мобилното приложение;

7.2.2. Да осигурява изправната и непрекъсната работа на Мобилното приложение през целия срок на настоящото Споразумение, с изключение на случаите на рутинна поддръжка;

7.2.3. Своевременно да отразява плащанията на Партньора по неговата Лична сметка;

7.2.4. Своевременно до открива и предотвратява опитите за неправомерен достъп до предоставената от Партньора информация, както и за предаването й на лица, които не са пряко свързани с правоотношенията на страните;

7.2.5. Да не променя или редактира информацията за Партньора без неговото съгласие.

7.3. Партньорът има право:

7.3.1. Да използва Мобилното приложение по реда и по начините, предвидени в настоящото Споразумение;

7.3.2. Да изисква от Службата да предоставя правото за използване на Мобилното приложение в съответствие с условията на настоящото Споразумение, включително технически и консултантски услуги.

7.4. Партньорът има задълженията:

7.4.1. Да заплаща на Службата дължимото възнаграждение по начина и в сроковете, установени от настоящото Споразумение.

7.4.2. Да изпълнява приетите поръчки в съответствие с техните условия;

7.4.3. Незабавно да уведомява Службата за настъпили промени в по-рано предоставените на Службата регистрационни данни, както и при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно изпълнението на Поръчките.

7.4.4. Да гарантира сигурността на данните, необходими за авторизация в Мобилното приложение (потребителско име и парола), както и да предприеме всички мерки за предотвратяване на възможността за авторизация в Мобилното приложение на трети лица, използващи неговото потребителско име и парола;

7.4.5. При изпълнение на Поръчки, да се ръководи и да изпълнява изискванията на Правилата за работа и другите задължителни указания, публикувани в съответните раздели на Мобилното приложение;

7.4.6. На Партньора е забранено да приема за превоз на пари в брой, включително с цел предаването им на комуто и да е, или за внасяне по сметка, чрез използване на  платежни терминали, както и да извършва по искане на Клиента безкасови преводи на парични средства, тегленето им и последващото им предаване на който и да е.

7.5. Партньорът не предоставя на Службата отчети за използването на Мобилното приложение.

 

8. Ред за определяне на стойността на Услугите

8.1. Цената на Услугите се определя автоматично, въз основа на параметрите на конкретната поръчка (вид на превозното средство, разстояние на транспортиране, вид, тегло, обем на превозвания товар, време на товаро-разтоварни операции, площ на помещенията за целите на изчисляване на услугите по почистване и др.), както и средната пазарна цена на подобните Услуги, която се е формирала в региона на дейност на Партньора.

8.2. Партньорът, в случай на несъответствие на изчислената цена на Услугите с посочената от самия Партньор цена, има право да не приеме за изпълнение Поръчката.

8.3. Приемането за изпълнение на Поръчката от Партньора означава пълното и безусловно съгласие на Партньора с предложената цена на Услугите. Службата има право да налага на Партньора санкции – глоби и, както и прекратяване на правото за използване на Мобилното приложение, в случай на едностранна промяна от страна на Партньора на стойността на Услугите след приемането от негова страна на Поръчката за изпълнение или при неизпълнение на приетата Поръчка.

8.4. Цената на Услугите може да бъде едностранно променяна към по-голяма от Клиента.

8.5. Цената на Поръчката се определя от Партньора в български лева. В случай на безкасово плащане на услугите на Партньора, конвертирането в евро се извършва по обменния курс, установен в съответствие с българското законодателство.

 

9. Възнаграждение за Службата

9.1. За предоставяне на правото за използване на Мобилното приложение, Партньорът се задължава да заплаща на Службата възнаграждение в размер и при условията, установени в настоящото Споразумение.

9.2. Размерът на възнаграждението на Службата за предоставяне на право за ползване на Мобилното приложение се определя под формата на процентни удръжки от приходите (полученото) на Партньора.

9.3. Размерът на възнаграждението е посочен в информацията за Поръчката, приета от Партньора за изпълнение в Мобилното приложение.

9.4. Размерът на възнаграждението се определя едностранно от Службата. Партньорът трябва да се запознае с размера на възнаграждението на Службата, преди да приеме Поръчката за изпълнение и в случай на несъгласие с нея, трябва да откаже да изпълни такава поръчка. Приемането за изпълнение на Поръчката от Партньора означава приемане на определения размер на възнаграждението.

9.5. Изплащането на възнагражденията се извършва чрез Личната сметка на Партньора, по която същият внася авансово парични средства в размер, определен от Партньора самостоятелно.

9.6. Изплащането на възнаграждение се извършва чрез удръжка от Личната сметка на Партньора на парични средства в размер, равен на размера на дължимото възнаграждение в момента на приемане за изпълнение на съответната Поръчка.

9.7. Поддържането на положителното салдо по Личната сметка се извършва чрез извършване на авансови плащания чрез банкови карти, чрез парични терминали за самообслужване, чрез банков превод на средства по разплащателната сметка на Службата или внасяне в брой в касата на Службата.

 

10. Отговорност на страните

10.1. Отговорност на Службата:

10.1.1. Службата отговаря за изпълнението на задълженията си в съответствие със законодателството на България;

10.1.2. Службата не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на работата на Мобилното приложение, дължащо се на подмяна на оборудване, софтуер или друга планова поддръжка, свързана с необходимостта да се поддържа функционалността и развитието на техническите средства на Службата;

10.1.3. Службата не носи отговорност за прекъсвания на функционалността на Мобилното приложение в случай на повреда на софтуер или оборудване, което не принадлежи на Службата;

10.1.4. Службата не поема никакви задължения за обезщетяване на вреди, включително за пропуснати ползи, причинени от Партньора на трети лица, включително Клиенти;

10.1.5. Службата не носи отговорност пред Партньора за действия на трети лица, включително Клиенти, в резултат на които Партньорът е претърпял каквито и да е щети, включително под формата на пропуснати ползи.

10.1.6. Службата не носи никаква отговорност за обозначението и описанието на който и да е географски обект, не потвърждава или опровергава съответствието със закона, коректността и надеждността на описанието на който и да е географски обект. Службата не е държавен орган на никоя държава, Службата не е страна по международни договори и не може да установява държавни граници. Службата не носи и не може да носи отговорност за действията на държавни органи в която и да е държава.

10.2. Отговорност на Партньора:

10.2.1. Партньорът е отговорен за изпълнението на задълженията си в съответствие със законодателството на България;

10.2.2. Партньорът носи самостоятелно отговорност пред Клиента, за надлежното предоставяне на Услугите, както и за всички причинени от него вреди, включително за загуба или повреда на имуществото на Клиента.

10.2.3. Партньорът носи отговорност за вреди, причинени от нето на трети лица, както във връзка с изпълнението на Поръчката, така и за действия, които не са свързани с изпълнението на Поръчката. В същото време Службата може да действа като посредник между Партньора и Клиента, с цел възможно най-бързото разрешаване на възникналите спорове.

10.2.4 В случай, че Службата извърши плащания в полза на клиенти поради ненадлежно качество на предоставяне на Услугите от Партньора (негови служители и/или контрагенти), Партньорът се задължава да обезщети Службата за загубите,  понесени в тази връзка. Посоченото обезщетение се извършва чрез удръжка на парични средства от Личната сметка на Партньора

10.2.5. В случай, че Партньорът извърши действия, за които правилата на Службата предвиждат парични санкции, средствата се удържат от личната сметка на Партньора в полза на Службата в размера на предвидената санкция. Списъкът на нарушенията е публикуван в Мобилното приложение. В случай на недостиг на средства, начислените санкции за отчетния период са вземанията на Партньора, се погасяват приоритетно, когато Партньорът направи вноски по личната си Сметка.

 

11. Форсмажорни обстоятелства

11.1. Настъпването на обстоятелства, представляващи непреодолима сила е основание, освобождаващо страните от отговорност.

11.2. Страната, подложена на действието на обстоятелства на непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено насрещната Страна за настъпването, вида, възможната продължителност на непреодолимата сила, както и за изпълнението на кои задължения тя възпрепятства.

11.3. Страната, която е била подложена на действие на непреодолима сила и не е уведомила за нея, не може в бъдеще да се позовава на непреодолимата сила, като основание за освобождаването й от отговорност.

 

12. Ред за разрешаване на спорове

12.1. Страните се задължават да предприемат всички мерки за уреждане по взаимно съгласие на всякакви спорове и разногласия, които могат да възникнат от Споразумението като встъпят помежду си в  преговори.

12.2. Срокът за отговор по предявени претенции и срокът за представяне на документи, насочени към уреждане на споровете и разногласията по взаимно съгласие, не може да надвишава 7 (седем) работни дни от датата на получаване от съответната страната на такива претенции и възникването на необходимостта от представяне на тези документи.

12.3. Ако страните не постигнат съгласие по съществуващите спорове и разногласия чрез преговори, споровете и разногласията се решават от съда по мястото на седалището на Службата.

 

13. Изменения и допълнения на настоящото Споразумение

13.1. Измененията и допълненията на настоящото Споразумение се извършват от Службата едностранно чрез публикуване на съответните промени на уебсайта на Службата. Тези промени влизат в сила след 7 (седем) календарни дни след датата на публикуването им на сайта.

13.2. Всички изменени разпоредби, от момента на влизането им в сила, се прилагат спрямо всички лица, използващи Мобилното приложение, включително и спрямо лицата, които са започнали да използват Мобилното приложение преди датата на влизане в сила на промените. В случай на несъгласие с направените изменения и допълнения, Партньорът трябва да спре използването на Мобилното приложение и да уведоми Службата за това.

 

14. Интелектуална собственост

14.1. Партньорът има право самостоятелно да извършва действия, насочени към популяризиране (реклама) на телефонен номер, другите начини за заявяване на Поръчка, с оглед на което Партньорът получава ограничено право да използва наименованието и фирмата на Службата  "Максим", както и търговската марка "Максим®". В този случай Партньорът е единствено отговорен за съответствието на рекламата (включително нейното съдържание и разположение) с изискванията и нормите на действащото законодателство.

14.2. В случай, че Службата постави свои рекламни материали върху автомобила на Партньора (брандиране на автомобила), на Партньора е забранено едновременно с такава реклама да поставя и други елементи, надписи, търговски марки и символи, с изключение на случаите, предвидени в Правилата за движение по пътищата.

 

15. Специални условия

15.1. Споразумението не предполага прехвърляне на Партньора на изключителни права върху Мобилното приложение, поради което предоставянето на правата на Партньора, предвидени в Споразумението, не подлежи на държавна регистрация.

15.2. Споразумението е абонаментен договор и не изисква от Страните да съставят и подписват двустранни Отчети, Протоколи и др. за извършените работи.

15.3 Партньорът дава на Службата своето съгласие да провежда, по свое усмотрение, маркетингови кампании и други подобни дейности, изразяващи се в предоставянето на Клиентите на  отстъпки за Услугите. При това, разходите на Партньора за предоставяне  на такива отстъпки се компенсират изцяло от Службата чрез равностойно намаляване на размера на възнаграждението на Службата.

15.4. Условията на Споразумението се прилагат за всички лица, които са се регистрирали в Мобилното приложение, освен ако не е установено друго с отделно Споразумение между Страните. В случай, че страните сключат отделен договор, условията на този договор се прилагат към правоотношенията на страните.

 

Представител на Службата "Максим":

Наименование на търговското дружество: AIST MALAYSIA SDN. BHD.;

Регистрационен номер: 201801043525/1305557-H;

Юридически адрес: No.18-2, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre (№ 18-2, Джалан 2/114, Бизнес център Кучай),

Off Jalan Klang Lama, 58200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Офис Джалан Кланг Лама, 58200, Куала Лумпур  , федерална територия Куала Лумпур;

Адрес за бизнес/кореспонденция: 22A, Tingkat 2, Jalan Putra Square 6, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur, Malaysia ( № 22A, Тингкат 2, площад Джалан Путра № 6, 25200 Куантан, Паханг Дарул Макмур, Малайзия);

Телефон: +6095316820;

Електронна поща: taximaximktn@gmail.com.