GeriHüquqi məlumat

Lisenziya Razılaşması


Lisenziya Razılaşması

1. Terminlər və əsas anlayışlar.

1.1. Bu Lisenziya Razılaşması (bundan sonra “Razılaşma” adlandırılacaq) çərçivəsində aşağıdakı terminlər aşağıdakı mənalarda istifadə olunur.

1.1.1 Avtorizə edilmiş mobil tətbiq (Mobil tətbiq) – müəyyən Servislərin göstərilməsi üçün sifarişlərin axtarışı, bu sifarişlərin icraya qəbul edilməsi və Servisin göstərilməsi gedişatı barədə sifarişçiyə məlumat verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mobil cihazlara quraşdırılan EHM üçün proqram.

1.1.2. Partnyor – bu Razılaşmanın şərtlərini qəbul etmiş və onun əsasında Mobil tətbiqdən istifadə hüququ almış şəxs.

1.1.3. “Maksim” Servis (Servis) – bu Razılaşma əsasında Partnyora Mobil tətbiqdən istifadə hüququnu verən hüquqi şəxs.

1.1.4. Servislər – Servis vasitəsilə sifariş edilən və Servis Partnyorları tərəfindən göstərilən Servislər.

1.1.5. Sifarişçi – Servis vasitəsilə Servis sifarişi edən fiziki və ya hüquqi şəxs.

1.1.6. Sifariş – Servislərin göstərilməsi zərurəti haqqında məlumatları özündə əks etdirən və Servislərin növündən asılı olaraq müəyyən parametrlərə malik olan Mobil tətbiqdə yerləşdirilən məlumat.

1.1.7. Servislərin dəyəri – Servislərin göstərilməsi üçün Sifarişçinin Partnyora ödədiyi pul məbləği.

1.1.8. Şəxsi hesab – Partnyorun avans ödənişlərinin qeydə alındığı və Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun verilməsi üçün ödəniş kimi pul vəsaitin silindiyi hesab.

1.1.9. Şəxsi hesabın balansı – müəyyən vaxt ərzində Şəxsi hesaba mədaxil edilən və Şəxsi hesabdan silinən pul vəsaitlərinin arasındakı fərq.

 

2. Ümumi müddəalar

2.1. Bu Razılaşma “Maksim” servisi (bundan sonra “Servis” adlandırılacaq) tərəfindən EHM üçün proqramdan – Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun verilməsi qaydasını müəyyən edir.

2.2. Bu Razılaşma “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-31-ci maddəsinə və “Məlumat bazalarının hüquqi mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-5-ci maddəsinə uyğun olaraq qoşulma Razılaşmasıdır və sadələşdirilmiş qaydada Servisin https://taximaxim.az/   və https://taximaxim.com/  internet saytında elektron formada yerləşdirilmiş Razılaşmanın şərtlərinə qoşulması yolu ilə bağlanılır. Razılaşmada təsvir edilən qeydiyyat prosedurundan keçmiş şəxs Razılaşmanın şərtlərini qəbul etmiş hesab edilir ki, bu da sənəddə göstərilən şərtlərlə mülki-hüquqi Razılaşmanın bağlanmasına bərabərdir.

2.3. Qeydiyyat prosedurundan keçməzdən əvvəl Razılaşmanın mətnini diqqətlə oxuyun. Şərtlərdən hər hansı biri ilə razı deyilsinizsə, Mobil Tətbiqdən istifadəni dayandırmalısınız.

2.4. Razılaşma lisenziya Razılaşmasıdır, ona Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 723-731-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş müddəalar şamil edilir.

 

2.5. Bu Razılaşmanın şərtlərinin qəbul edilməsi https://legal.taximaxim.com/privacy/ İnternet ünvanında yerləşdirilən Mobil tətbiqdən istifadə zamanı Məxfilik Siyasətinin qəbul edilməsi deməkdir.

2.6. Bu Razılaşmanın şərtlərini qəbul edən Partnyor anlayır ki, onun bu Razılaşmanın yerinə yetirilməsi çərçivəsində əldə etdiyi informasiyadan müstəqil, öz maraqları və məsuliyyəti altında istifadə edir. Partnyor sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün mobil tətbiqdən istifadə etdiyi halda Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi qeydiyyatdan keçməli, habelə müvafiq xidmət növünün göstərilməsi sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunmasını təmin etməlidir.

2.7. Mobil tətbiqdə yerləşdirilmiş informasiyanın toplanması, saxlanması, sistemləşdirilməsi üzrə Servisin, həmçinin Partnyorla belə informasiyaya çıxışın təmin edilməsi üzrə Servis arasında hüquq münasibətlərinin fəaliyyəti “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 03.04.1998-ci il tarixli 460-IQ nömrəli Qanununun müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

2.8. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq Mobil Tətbiqdə yerləşdirilən məlumatlar Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə məhdud və ya yayılması qadağan edilmiş məlumatlar kimi təsnif edilmir.

 

3. Razılaşmanın predmeti

3.1. Bu Razılaşmanın şərtlərinə əsasən Servis Partnyora sadə (qeyri-müstəsna) lisenziya şərtləri əsasında, Razılaşma ilə müəyyən edilmiş üsullarla Mobil tətbiqdən istifadə hüququnu verir, Partnyor isə Razılaşmada müəyyən edilmiş qayda və məbləğdə Servisə haqq ödəməyi öhdəsinə götürür.

Servis dispetçer xidmətini həyata keçirmir və Sifarişləri Partnyorlar arasında bölüşdürmür. Servis konkret Sifarişlərin icrası üçün Partnyorları təyin etmir, Partnyor müstəqil olaraq bu və ya digər Sifarişin icraya qəbul edilməsi barədə qərar qəbul edir.

3.2. Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun verildiyi ərazi Azərbaycan Respublikasının ərazisidir.

 

4. Servisin təminatları

4.1. Servis təminat verir ki:

4.1.1. Bu Razılaşma üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər hüquqlara malikdir;

4.1.2. Razılaşmanın Tərəflər tərəfindən icrası üçüncü şəxslərin əqli hüquqlarının pozulmasına səbəb olmayacaqdır;

4.1.3. Partnyorun Razılaşmada göstərilən şərtlərlə Mobil tətbiqdən istifadəsinə mane ola biləcək hər hansı bir Razılaşma ilə bağlı deyildir;

4.1.4. Partnyorun Razılaşmada göstərilən şərtlərlə Mobil tətbiqdən istifadəsini mümkünsüz edə biləcək heç bir hərəkət etməmişdir və etməyəcəkdir.

 

5. Mobil tətbiqdən istifadə qaydaları və yolları

5.1. Partnyor Mobil tətbiqdən yalnız Sifarişlərin yerinə yetirilməsi və Servislərin göstərilməsi prosesinin müşayiət edilməsi məqsədilə istifadə edə bilər. Mobil tətbiqin istifadəsi ilə bağlı Partnyorun hər hansı hərəkəti yuxarıda göstərilən məqsədlərə cavab verməlidir.

5.2. Partnyorın hüququ yoxdur:

5.2.1. Mobil tətbiqi tam və ya qismən dəyişdirmək, çoxaltmaq, surətini çıxarmaq, yenidən hazırlamaq (tərcümə daxil olmaqla), yaymaq (o cümlədən satış, prokat, icarə və s.), dərc etmək və ya modifikasiya etmək;

5.2.2. Dekompilyasiya etmək, disassemblyasiya etmək, deşifrləmək, habelə Mobil tətbiqin və onun komponentlərinin bu Razılaşmada birbaşa göstərilməyən yolla istifadə məqsədi ilə və Mobil tətbiqə və onda olan alqoritmlərə icazəsiz girişə icazə verən digər yollarla obyekt kodunu əldə etməyə çalışmaq.

5.2.3. Məlumat tətbiqin fəaliyyətinin destabilizasiyasına yönəlmiş hərəkətlər etmək, Mobil tətbiqin və ya onun qapalı bölmələrinin idarəetməsinə icazəsiz daxil olmağa cəhd göstərmək (yalnız Servisə giriş üçün icazə verilən bölmələr daxil olmaqla), habelə hər hansı digər oxşar hərəkətləri yerinə yetirmək.

5.2.4. Mobil tətbiqdən istifadə üçün verilmiş hüquqları, o cümlədən login və parolu, üçüncü şəxslərə sublisenziya Razılaşmasi bağlamaqla və ya digər yolla vermək;

5.2.5. bu Razılaşmada birbaşa nəzərdə tutulmayan digər hərəkətləri yerinə yetirmək və ya Mobil tətbiqdən başqa üsulla istifadə etmək.

 

6. Mobil tətbiqdə qeydiyyat proseduru

6.1. Mobil tətbiqdən istifadə etmək imkanını əldə etmək üçün Mobil tətbiq və ya Servisin saytı vasitəsilə qeydiyyat prosedurundan keçmək lazımdır. Qeydiyyat Partnyor tərəfindən müstəqil şəkildə İnternet şəbəkəsindən istifadə etməklə və ya Servisin ofisinin olduğu yer üzrə həyata keçirilə bilər.

6.2. Mobil tətbiqdə qeydiyyat bu Razılaşmanın şərtlərinə tam və qeyd-şərtsiz qoşulmaqdır.

6.3. Qeydiyyat qeydiyyat formasının müvafiq sahələrini dolduraraq zəruri məlumatları təqdim etməklə həyata keçirilir. Qeydiyyat prosesin zamanı Servis göstərilən məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edən sənədlərin təqdim olunmasını tələb edə bilər.

6.4. Qeydiyyat Servisin öz mülahizəsinə uyğun keçirilir. Qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməsi Servisin qeydiyyat prosedurunu həyata keçirmək üçün qeyd-şərtsiz öhdəliyinə səbəb olmur.

6.5. Qeydiyyat proseduru Mobil tətbiqə avtorizə edilmiş giriş üçün tələb olunan istifadəçi identifikasiya nömrəsinin (login) və parolun verilməsi ilə başa çatır. İstifadəçi identifikasiya nömrəsi (login) və parol Servis tərəfindən qeydiyyat zamanı göstərilən mobil telefon nömrəsinə göndərilir. Partnyora onun aldığı login və parolu hər hansı digər üçüncü şəxslərə ötürmək, habelə Partnyora aid olmayan login və paroldan istifadə etmək qadağandır. Mobil tətbiqdə avtorizə edilmiş (login və parolu qeyd etmiş) şəxs tərəfindən yerinə yetirilən istənilən hərəkətlər müvafiq Partnyor tərəfindən həyata keçirilmiş hesab olunur, əgər belə Partnyor tərəfindən əksi sübut edilməmişsə.

6.6. Qeydiyyat prosesi zamanı Servis tərəfindən tələb olunan şəxsi məlumatlar və sənədlər yalnız təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə zəruridir və qeydiyyat proseduru başa çatdıqdan sonra Servis tərəfindən saxlanılmır.

6.7. Partnyorun göstərdiyi Xidmətlərin növündən asılı olaraq, Servis Mobil tətbiqdə qeydiyyatdan keçmiş şəxslər barədə belə şəxslərin eyniləşdirilməsinə imkan verməyən və onların şəxsi məlumatları olmayan bu və ya digər məlumatları saxlayır və istifadə edir. Xüsusilə, Servis aşağıdakı məlumatları saxlayır:

6.7.1. İstifadəçi adı. İstifadəçi adı kimi şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə göstərilən məlumatlara uyğun olaraq (soyadı və atasının adı göstərilmədən) fiziki şəxsin adı göstərilir.

6.7.2. Avtomobilin markası, rəngi, avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanının rəqəmsal hissəsi (Partnyor tərəfindən göstərilən Xidmətlərin xarakteri nəqliyyat vasitəsindən istifadəni nəzərdə tutursa);

6.7.3. Qeydiyyat zamanı göstərilən mobil telefon nömrəsi.

6.8. Servis Partnyor tərəfindən öz loqin və parolun başqa şəxsə verilməsi üçün hər hansı bir əsas olduqda, Servis Partnyordan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin, habelə yenidən onun şəkillərinin (şəkillərinin) təqdim edilməsini tələb edə bilər. Loqin və parolun Partnyora məxsus olması faktının yoxlanılmasının dövri və əsasları Tərəfdaşla razılaşdırılmadan Xidmət tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən müəyyən edilir. Yoxlamadan sonra Partnyor tərəfindən təqdim edilən məlumatlar Servis tərəfindən saxlanmır və sonradan bərpa olunma imkanı olmadan silinir.

6.9. Mobil tətbiqdə qeydiyyatdan keçərək Partnyor “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun olaraq belə razılığın alınması tələb olunan hallarda öz şəxsi məlumatlarının emalına razılığını bildirir, həmçinin məlumat mesajlarını, o cümlədən reklam məlumatlarını istənilən yolla almaq, o cümlədən telefon kanalları, internet messencerləri (Viber, WhatsApp, Telegram və bu kimi) vasitəsilə bu cür mesajların və məlumatların alınmasına razılıq da daxil olmaqla, belə razılığın zəruriliyi Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulduqda.

6.10. Servisin saytında qeydiyyatdan keçən Partnyor “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun olaraq Sifarişçiyə sifarişin yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmiş nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü haqqında məlumatın tərkibində təqdim edilməsi məqsədi ilə öz təsvirinin (fotosunun) açıqlanması və bundan sonrakı istifadəsinə razılıq verir.

 

7. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

7.1. Servisin hüququ var:

7.1.1. Partnyordan Mobil tətbiqdən bu Razılaşmada nəzərdə tutulmuş qaydada və üsullarla istifadə etməsini tələb etmək;

7.1.2. Bu Razılaşmayə bənzər Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun üçüncü şəxslərə, o cümlədən Mobil Tətbiqdən istifadə hüququnun Partnyora verildiyi ərazidə ötürülməsinə dair Razılaşmalər bağlamaq;

7.1.3. Partnyorun Şəxsi hesabının balansı sıfır və ya mənfi dəyər aldıqda, Partnyor tərəfindən Mobil tətbiqdən istifadə hüququnu dayandırmaq;

7.1.4. Mobil tətbiq vasitəsilə əldə edilmiş məlumatların qanunsuz istifadəsini göstərən sənədlər Servisə daxil olarsa, Partnyor tərəfindən Mobil Tətbiqdən istifadə hüququnu dayandırmaq. Mobil Tətbiqdən istifadə hüququ Partnyor tərəfindən yol verilmiş pozuntu faktını müəyyən edən qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları əsasında dayandırılır. Bu sənədlər əsli və ya müvafiq məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş surətləri şəklində təqdim edilməlidir. Aşkar edilmiş pozuntular aradan qaldırılana qədər Mobil tətbiqdan istifadə hüququ dayandırılır.

7.1.5. Partnyor tərəfindən Mobil tətbiqdə yerləşdirilən Servis İş Qaydalarının və/və ya bu Razılaşmanın şərtlərinin təkrar və/yaxud kobud şəkildə pozulması halında Partnyorun Mobil Tətbiqdən istifadə hüququnu dayandırmaq və ya ləğv etmək;

7.1.6. Daxili keyfiyyətə nəzarət məqsədilə Partnyorla telefon danışıqlarını qeydə almaq;

7.1.7. Mobil Tətbiqin işində müntəzəm texniki xidmət işlərini yerinə yetirmək və dəyişikliklər etmək. Bu işlərin görüldüyü müddətdə Mobil tətbiqin fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər;

7.1.8. Sifarişçi əmlakını Partnyorun avtomobilində tərk etdiyi halda, itirilmiş əşyaları mümkün qədər tez qaytarmaq üçün Sifarişçiyə Partnyorun telefon nömrəsini təqdim etmək.

7.1.9. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə və bu Razılaşmayə zidd olmayan digər hərəkətləri etmək.

7.2. Servis borcludur:

7.2.1 Partnyora Mobil Tətbiqdən istifadə hüququnu vermək, Mobil tətbiqın funksionallığını təmin etmək;

7.2.2. Bu Razılaşmanın qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində reqlament işlərinin aparılması halları istisna olmaqla Mobil tətbiqin müntəzəm, fasiləsiz işini təmin etmək;

7.2.3. Partnyorın ödənişlərini onun Şəxsi hesabında vaxtında qeyd etmək;

7.2.4. Partnyorun təqdim etdiyi məlumatlara icazəsiz daxil olmaq, tərəflərin hüquqi münasibətləri ilə birbaşa əlaqəsi olmayan şəxslərə ötürülməsi cəhdlərini vaxtında aşkar etmək və qarşısını almaq;

7.2.5. Partnyor haqqında məlumatı onun razılığı olmadan dəyişdirməmək və ya redaktə etməmək.

7.3. Partnyorun hüququ var:

7.3.1. Mobil tətbiqdən bu Razılaşmada nəzərdə tutulmuş qaydada və üsullarla istifadə etmək;

7.3.2. Servisdən texniki və konsultasiya xidmətləri də daxil olmaqla bu Razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun təmin edilməsini tələb etmək.

7.4. Partnyor borcludur:

7.4.1. Servis haqqını bu Razılaşma ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə ödəməyə.

7.4.2. İcraya qəbul edilmiş Sifarişi onun şərtlərinə uyğun icra etmək;

7.4.3. Öncədən Servisə təqdim edilmiş qeydiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi halında, eləcə də Sifarişlərin icrasını qeyri-mümkün edən hallar yarandıqda, dərhal Servisə məlumat vermək.

7.4.4. Mobil tətbiqdə avtorizasiya üçün tələb olunan məlumatların (login və parol) təhlükəsizliyini təmin etmək, həmçinin öz login və parolundan istifadə etməklə üçüncü şəxslərin Mobil tətbiqdə avtorizasiya imkanlarının qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri görmək;

7.5. Partnyor Servisə Mobil Tətbiqdən istifadə ilə bağlı hesabat təqdim etmir.

 

8. Xidmətlərin dəyərinin müəyyən edilməsi qaydası

8.1. Xidmətlərin dəyəri avtomatik olaraq konkret sifarişin parametrlərinə (nəqliyyat vasitəsinin tipi, daşınma məsafəsi, tipi, çəkisi, daşınan yükün həcmi, yükləmə-boşaltma işlərinin həyata keçirilməsi vaxtı, klininq xidmətlərinin hesablanması məqsədi ilə məkanın sahəsi və s.), habelə Partnyorun fəaliyyət regionunda formalaşmış analoji Xidmətlərin orta dəyərinə əsasən müəyyən edilir.

8.2. Xidmətin hesablanmış dəyəri Partnyorun özünün müəyyənləşdirdiyi dəyərlə uyğun gəlmədikdə, Partnyor sifarişi icraya qəbul etməmək hüququna malikdir.

8.3. Partnyorun Sifarişi icraya qəbul etməsi Partnyorun Xidmətlərin təklif olunan dəyəri ilə tam və qeyd-şərtsiz razılaşması deməkdir. Servis Mobil tətbiqdən istifadə hüququna xitam verilənədək Partnyora sifariş qəbul edildikdən və ya qəbul edilmiş sifarişi yerinə yetirmədikdən sonra Partnyor tərəfindən Xidmətlərin dəyərinin birtərəfli dəyişdirildikdə cərimə sanksiyaları tətbiq etmək hüququna malikdir.

8.4. Xidmətlərin dəyəri Sifarişçi tərəfindən artım istiqamətində dəyişdirilə bilər.

 

10. Servisin haqqı

10.1. Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun verilməsinə görə Partnyor Servisə bu Razılaşma ilə müəyyən edilmiş məbləğdə və şərtlərlə haqq ödəməyi öhdəsinə götürür.

10.2. Mobil tətbiqdən istifadə hüququnun verilməsinə görə Servisin haqqının məbləği Partnyorun gəlirindən (mədaxil) faiz ayırmaları formasında müəyyən edilir.

10.3. Haqqın məbləği Partnyorun Mobil tətbiqdə yerinə yetirilməsi üçün qəbul etdiyi Sifariş barədə məlumatlarda göstərilir.

10.4. Haqqın məbləği Servis tərəfindən birtərəfli qaydada müəyyən edilir. Partnyor Sifarişi icraya qəbul etməzdən əvvəl Servisin haqqının məbləği ilə tanış olmalı və onunla razılaşmadığı halda belə Sifarişi icra etməkdən imtina etməlidir. Sifarişin Partnyor tərəfindən icraya qəbul edilməsi göstərilən haqq məbləğinin qəbul edilməsi deməkdir.

10.5. Haqqın ödənilməsi Partnyorun müstəqil şəkildə müəyyən etdiyi məbləğdə pul vəsaitlərinin Şəxsi hesaba köçürülməsi yolu ilə əvvəlcədən ödəniş sistemi üzrə həyata keçirilir.

10.6. Haqqın ödənilməsi Sifarişin icraya qəbul edildiyi anda Partnyorun Şəxsi hesabından mükafat məbləğinə bərabər məbləğdə vəsaitin silinməsi yolu ilə həyata keçirilir.

10.7. Şəxsi hesabın artırılması bank kartları vasitəsilə avans ödənişlərinin mədaxili, özünəxidmət terminalları vasitəsilə, pul vəsaitlərinin hesablaşma hesabına köçürülməsi və ya Servisin kassasına mədaxil edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

 

11. Tərəflərin məsuliyyəti

11.1. Servisin Məsuliyyəti:

11.1.1. Servis öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyır;

11.1.2. Servisin texniki vasitələrinin işləmə qabiliyyətinin saxlanılması və inkişafı zərurətindən yaranan avadanlığın, proqram təminatının dəyişdirilməsi və ya digər reqlament işlərinin aparılması ilə bağlı Mobil tətbiqın fəaliyyətinin tam və ya qismən dayandırılmasına görə Servis məsuliyyət daşımır;

11.1.3. Servisə aid olmayan proqram təminatının və ya avadanlığın nasazlığı zamanı Mobil tətbiqin işində yaranan fasilələrə görə Servis məsuliyyət daşımır;

11.1.4. Servis Partnyorun üçüncü şəxslərə, o cümlədən Sifarişçilərə vurduğu zərəri, o cümlədən itirilmiş mənfəəti, kompensasiya etmək üçün heç bir öhdəlik götürmür;

11.1.5. Servis Partnyor qarşısında üçüncü şəxslərin, o cümlədən Sifarişçilərin, Partnyora hər hansı bir zərər vurulması, o cümlədən itirilmiş mənfəət şəklində zərərlə nəticələnəcək hər hansı hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımır.

11.2. Partnyorun məsuliyyəti:

11.2.1. Partnyor öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyır;

11.2.2. Partnyor xidmətlərin lazımi qaydada göstərilməsinə, habelə onun tərəfindən vurulan hər hansı bir zərərə, o cümlədən Sifarişçinin əmlakının itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə Sifarişçi qarşısında müstəqil olaraq məsuliyyət daşıyır.

11.2.3. Partnyor həm Sifarişin icrası ilə əlaqədar, həm də Sifarişin icrası ilə əlaqəli olmayan hərəkətlərə görə üçüncü şəxslərə dəymiş ziyana görə məsuliyyət daşıyır. Bu halda Servis mübahisələrin mümkün qədər tez həlli məqsədi ilə Partnyor və Sifarişçi arasında vasitəçi kimi çıxış edə bilər.

11.2.4 Servis tərəfindən Partnyorun (onun işçilərinin və/və ya kontragentlərinin) lazımi keyfiyyətdə olmayan xidmətlərin göstərilməsindən irəli gələn sifarişçilərin xeyrinə hər hansı ödənişlər edildikdə, Partnyor Servisə bununla əlaqədar dəymiş zərəri kompensasiya etməyi öz öhdəsinə götürür. Göstərilən kompensasiya pul vəsaitlərinin Partnyorun Şəxsi hesabından silinməsi yolu ilə həyata keçirilir.

11.2.5. Partnyor Servisin qaydaları ilə cərimə sanksiyaları nəzərdə tutulan hərəkətlərə yol verdikdə, nəzərdə tutulmuş sanksiya çərçivəsində Partnyorun şəxsi hesabından Servisin xeyrinə vəsait silinir. Qayda pozuntularının siyahısı Mobil tətbiqdə yerləşdirilib. Kifayət qədər vəsait olmadıqda, hesabat dövrü üçün hesablanmış cərimələr Partnyorun debitor borcu sayılır və bu borc Partnyor şəxsi hesabını artırdıqda prioritet qaydada ödənilir.

 

12. Fors-major hallar

12.1. Tərəfləri məsuliyyətdən azad edən əsas fors-major halların təsirinin olmasıdır. Bu bəndin ifadə etdiyi mənada fors-major dedikdə Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 443.7-ci maddəsində göstərilən hallar başa düşülür.

12.2. Fors-major halın təsirinə məruz qalmış Tərəf digər Tərəfə fors-majorun baş verməsi, növü, mümkün müddəti və hansı öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə mane olduğu barədə dərhal yazılı məlumat verməyə borcludur.

12.3. Fors-major hallara məruz qalmış və bu barədə xəbərdarlıq etməyən Tərəf daha sonra onu məsuliyyətdən azad etmək üçün əsas kimi fors-major halın təsirinə istinad edə bilməz.

 

 

13. Mübahisələrin həlli qaydası

13.1. Tərəflər Razılaşmadan irəli gələ biləcək hər hansı mübahisə və fikir ayrılıqlarının danışıqlar yolu ilə həlli üçün bütün tədbirləri görməyə borcludurlar.

13.2. Pretenziyalara cavab müddəti və mübahisələrin və fikir ayrılıqlarının danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə yönəlmiş sənədlərin təqdim edilmə müddəti Tərəfin bu cür tələbləri aldığı və/və ya göstərilmiş sənədlərin təqdim edilməsinə ehtiyac yarandığı tarixdən etibarən 7 (yeddi) təqvim gününü keçməməlidir.

13.3. Tərəflər danışıqlar yolu ilə mövcud mübahisələr və fikir ayrılıqları barədə razılığa gəlmədikdə, mübahisələr və fikir ayrılıqları Servisin yerləşdiyi yer üzrə məhkəmədə həll edilməlidir.

 

14. Bu Razılaşmayə dəyişikliklər

14.1. Bu Razılaşmayə dəyişikliklərin edilməsi Servis tərəfindən birtərəfli qaydada Servisin saytında müvafiq dəyişikliklərin yerləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Göstərilən dəyişikliklər saytda dərc edildiyi gündən 7 (yeddi) təqvim günü keçdikdən sonra qüvvəyə minir.

14.2. İstənilən qaydada dəyişikliklər qüvvəyə mindiyi andan Mobil tətbiqdən istifadə edən bütün şəxslərə, o cümlədən dəyişikliklərin qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl Mobil tətbiqdən istifadə edən şəxslərə də şamil edilir. Edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadıqda Partnyor mobil əlavədən istifadəni dayandırmalı və bu barədə Servisi məlumatlandırmalıdır.

 

15. Əqli mülkiyyət

15.1. Partnyor “Maksim” Servisinin kommersiya nişanından, həmçinin sifariş üsullarının reklamının yayılması məqsədi ilə Maxim® əmtəə nişanından istifadə etmək üçün məhdud hüquq əldə edir.

15.2. Partnyor telefon nömrəsinin irəliləməsinə (reklamına), sifarişin həyata keçirilməsinin digər üsullarına, o cümlədən Partnyorun nəqliyyat vasitələrində reklam yerləşdirilməsi yolu ilə yönəldilmiş hərəkətləri müstəqil həyata keçirmək hüququna malikdir. Eyni zamanda, reklamın (o cümlədən onun məzmunu və yerləşdirilməsi) mövcud qanunvericiliyin tələb və normalarına uyğunluğuna görə yalnız Partnyor məsuliyyət daşıyır. Bu müddəa Servisin reklamçı kimi çıxış etdiyi Razılaşmalər əsasında Servisin reklam edildiyi hallara şamil edilmir.

 

16. Xüsusi şərtlər

16.1. “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinə uyğun olaraq Razılaşma Partnyora Mobil tətbiqə müstəsna hüquqların verilməsini nəzərdə tutmur, bununla əlaqədar Partnyora Razılaşmada nəzərdə tutulmuş hüquqların verilməsi dövlət qeydiyyatına alınmır.

16.2. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 390-cı maddəsinə uyğun olaraq, Razılaşma abunə Razılaşmasidir və Tərəflərdən yerinə yetirilmiş işlərə dair ikitərəfli aktların verilməsini və imzalanmasını tələb etmir.

16.3 Partnyor, Sifarişçilərə Servislər üçün endirimlərin təqdim edilməsində ifadə olunan marketinq kampaniyaları və digər oxşar tədbirləri öz mülahizəsinə əsasən həyata keçirməyə Servisə razılıq verir. Bu zaman Partnyorın bu cür endirimlərin təmin edilməsi ilə bağlı xərcləri Servis tərəfindən tam şəkildə Servisin haqqının məbləğində mütənasib azalma ilə kompensasiya edilir.

16.4. Razılaşmanın şərtləri, Tərəflərin ayrıca bir Razılaşmasində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Mobil tətbiqdə qeydiyyatdan keçmiş bütün şəxslərə şamil edilir. Tərəflər ayrıca bir Razılaşma bağladıqda, belə Razılaşmanın şərtləri Tərəflərin hüquq münasibətlərinə şamil edilir.