ОбратноПравна информация
България
ОбратноПравна информация

Лицензионно споразумение


1. Общи положения
1.1. Настоящият документ (наричан по-нататък — Споразумение) определя реда за предоставяне от Службата „Maxim“ на права за използване на своята База данни, съдържаща актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство, доставка на багаж, извършване на товаро-разтоварни работи (наричана по-нататък - Базата данни).
1.2. Ако друго не е предвидено в отделен договор между Страните, то тогава настоящото Споразумение се смята за договор и се сключва чрез приемане на условията на Споразумението, публикувани в електронна форма на Интернет сайта с адрес http://www.taximaxim.bg/ (по-нататък в текста на това Споразумение — Сайт на Службата „Maxim“). Лицето, преминало процедурата за регистрация, описана в настоящото Споразумение, се счита за приело условията на Споразумението, което е равносилно на сключен гражданско-правен договор при условията, посочени в този документ.
1.3. ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕКСТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И/ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА, ВИЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.
1.4. Настоящото споразумение е сублицензионно споразумение и към него се прилагат разпоредбите, посочени в чл. 36, ал.3 от «Закона за авторското право и сродните му права».
1.5. Неразделна част от това Споразумение е Регламента за използване на Базата данни на Службата „Maxim“, публикуван в електронна форма на Сайта на Службата „Maxim“.
1.6. Приемането на условията на настоящото Споразумение се явява и израз на съгласие с Политиката на конфиденциалност при използването на мобилното приложение «TAXSEE Driver», публикувана в Интернет страниците с адрес: https://taximaxim.ru/term/policy-driver/ и https://taximaxim.com/term/policy-driver/ .
2. Предмет на Споразумението
2.1. В съответствие с условията на настоящото Споразумение Службата „Maxim“ предоставя на Сублицензополучателя правото да използва Базата данни, съдържаща актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство, доставка на багаж (товарен превоз), извършване на товаро-разтоварни работи при условията на обикновена (неизключителна) лицензия, по начините, определени в настоящото Споразумение, а Сублицензополучателят се задължава да заплати на Службата „Maxim“ възнаграждение по реда и в размер, установен в настоящото Споразумение и/или в приложението (приложенията) към него.
2.2. В рамките на настоящото Споразумение, под База данни се разбира организирана структура, представляваща съвкупност от материали, средства за техническо, софтуерно и хардуерно осигуряване, а също така методи и алгоритми (програмен код), осигуряваща взаимодействието на елементите на Базата данни, и предназначени за систематизация, съхраняване, обработка, трансформация на материалите съобразно с алгоритмите на Базата данни. Достъп до материалите на Базата данни може да се получи чрез мобилното приложение «TAXSEE Driver».
2.3. Дейността на Службата „Maxim“ по събирането, съхраняването и систематизирането на информацията, създаването на База от данни, както и правоотношенията между Сублицензополучателя и Службата „Maxim“ за предоставяне на достъп до Базата данни се извършва в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.
2.4. В съответствие със законодателството на Република България, информацията, включена в съдържанието на Базата данни, не е квалифицирана от действащото българско законодателство като класифицирана информация, информация изискваща ограничен достъп, или забранена за разпространение информация.
2.5. Информацията до която Сублицензополучателя получава достъп може да бъде използвана за целите на дейността на последния по негово усмотрение.
2.6. Базата данни се състои от следните материали:
2.6.1. актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство;
2.6.2. актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за превоз на багаж (товарен превоз);
2.6.3. актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за извършване на товаро-разтоварни работи.
2.7. Материалите, образуващи Базата данни, имат следните характеристики
2.7.1. Данни за съществуващите нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство:
- Адрес на началната точка на пристигане на автомобила,
- Категория на превозното средство,
- Адрес на крайната точка на пътуването или разстояние на пътуването,
- Приложима тарифа,
- Прогнозна стойност на пътуването,
- Информацията за контакт с лицето, заявило поръчката.
2.7.2. Данни за съществуващите нужди от еднократни услуги за превоз на багаж (товарен превоз):
- Адрес на началната точка на пристигане на автомобила,
- Вид на багажа (товара),
- Адрес на крайната точка на пътуването или разстоянието на доставката,
- Приложима тарифа,
- Прогнозна стойност на доставката,
- Информацията за контакт с лицето, заявило поръчката.
2.7.3. Данни за съществуващите нужди от еднократни услуги за извършване на товаро-разтоварни работи:
- Адрес на мястото на провеждане на товаро-разтоварните работи,
- Вид на товара,
- Информацията за контакт с лицето, заявило поръчката.
2.8. Територията, на която се предоставя правото за използване на Базата данни е територията на Република България.
2.9. Достъп до Базата данни се извършва чрез предоставяния от Службата „Maxim“ специализиран софтуер — компютърната програма «TAXSEE Driver».
3. Ред за регистрация на Сайта на Службата „Maxim“.
3.1. За получаване на достъп до Базата данни следва да се премине процедурата за регистрация на Сайта на Службата „Maxim“ (по-нататък — регистрация), самостоятелно с помощта на мрежата «Интернет» или на място в офиса на Службата „Maxim“.
3.2. Регистрацията на Сайта на Службата „Maxim“ се счита за пълно и безусловно приемане на условията на настоящото Споразумение.
3.3. Регистрацията се извършва чрез попълване на специалната форма на сайта на Службата „Maxim“. В процеса на регистрацията, Службата може да изиска предоставяне на документи, доказващи достоверността на дадените сведения.
3.4. Регистрацията се извършва по преценка на Службата „Maxim“. Предоставянето на документи и информация, необходими за регистрацията, не поражда безусловно задължение на Службата „Maxim“ да извърши процедурата за регистрация.
3.5. Процедурата за регистрация завършва с присвояване на идентификационен номер на потребителя (потребителско име) и парола, необходими за оторизиран достъп до Базата данни. Идентификационният номер на потребителя (потребителското име) и паролата се изпращат от Службата „Maxim“ на номера на мобилния телефон, посочен при регистрацията.
3.6. Личните данни и документи, предоставени в процеса на регистрация, се изискват от Службата „Maxim“ при необходимост и единствено с цел проверка на достоверността на предоставяните данни и не се съхраняват от Службата „Maxim“ след приключване на процедурата по регистрация.
3.7. Службата „Maxim“ съхранява и използва следните данни за лицата, регистрирани на Сайта на Службата „Maxim“, които не са лични данни:
3.7.1. Псевдоним на потребителя (ник) — произволна комбинация от букви, посочена при регистрацията. Псевдонимът се посочва от Сублицензополучателя по негова преценка и не може да се редактира от Службата „Maxim“;
3.7.2. Идентификационен номер (потребителско име) на потребителя;
3.7.3. Марка, цвят и цифровата част от регистрационния номер на превозното средство;
3.7.4. Посочения при регистрацията номер на мобилен телефон.
3.8. С регистрацията си на сайта на Службата „Maxim“, Сублицензополучателят декларира съгласието си за получаване на информационни съобщения, както и на рекламна информация по всякакъв начин, включително чрез каналите за телефонна връзка, както и чрез съобщения чрез интернет месинджъри ("Viber", "WhatsApp", "Telegram" и други подобни), с цел и в случаите, когато необходимостта от такова съгласие е предвидена от законодателството за рекламата.
4. Възнаграждение за Службата „Maxim“.
4.1. За предоставянето на права за използване на Базата данни Сублицензополучателят се задължава да заплаща на Службата „Maxim“ възнаграждение в размер и при условията, определени в Регламента за използване на Базата данни на Службата „Maxim“.
5. Гаранции на Службата „Maxim“.
5.1. Службата „Maxim“ гарантира, че:
5.1.1. притежава достатъчно права за изпълнението на своите задължения по настоящото Споразумение;
5.1.2. изпълнението на настоящото Споразумение от Страните няма да доведе до нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица;
5.1.3. Службата „Maxim“ не е обвързана с какъвто и да е договор, който би могъл да попречи на Сублицензополучателя да използва Базата данни в съответствие с определените в настоящото Споразумение условия;
5.1.4. Службата „Maxim“ не е извършвала и няма да извършва никакви действия, които да правят невъзможно използването от Сублицензополучателя на Базата данни в съответствие с определените в настоящото Споразумение условия.
6. Начини и ред за използване на Базата данни.
6.1. Сублицензополучателят може да използва Базата данни по следните начини:
6.1.1. извличане на информация от Базата данни и използване на тази информация в своята дейност, включително предоставянето на достъп до тази информация на трети лица (свои работници, контрагенти и т.н.)
6.1.2. пълно или частично възпроизвеждане в произволна форма и с всякакви средства;
6.1.3. модификация, включително и превод на Базата от един език на друг.
7. Права и задължения на страните
7.1. Службата „Maxim“ има право:
7.1.1. да изисква от Сублицензополучателя да използва Базата данни по реда и начина, предвидени в настоящото Споразумение;
7.1.2. да сключва договори с трети лица за предоставяне на правото за използване на Базата данни, аналогични на настоящото Споразумение, включително на същата територия, на която правото за използване на Базата данни е предоставена на Сублицензополучателя;
7.1.3. да спре временно достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, в случай на нарушаване от страна на Сублицензополучателя на условията и сроковете за заплащане на възнаграждението на Службата „Maxim“ — до заплащането от Сублицензополучателя на дължимата сума;
7.1.4. да спре временно достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни в случай, че Службата „Maxim“ получи документи, които свидетелстват за незаконно използване на информацията, съдържаща се в Базата данни. Спирането на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни се извършва от Службата „Maxim“ въз основа на влезли в сила съдебни решения, постановления, актове на държавни органи, с които са установени допуснатите от Сублицензополучателя нарушения. Посочените документи трябва да бъдат представени в оригинал или във вид на копия, заверени от съответния съд или държавен орган. Спирането на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни се извършва до отстраняването от Сублицензополучателя на установените нарушения.
7.2. Службата „Maxim“ има задълженията:
7.2.1. да осигурява безпроблемното, непрекъснато функциониране на Базата данни за целия период на действие на настоящото Споразумение.
7.3. Сублицензополучателят има право:
7.3.1. да използва Базата данни по реда и начините, предвидени в настоящото Споразумение;
7.3.2. да изисква от Службата „Maxim“ незабавното отстраняване на каквито и да е обстоятелства, възпрепятстващи използването на База данни.
7.4. Сублицензополучателят е длъжен:
7.4.1. да заплати на Службата „Maxim“ възнаграждение, по начина и в сроковете, определени в Регламента за използване на Базата данни на Службата „Maxim“;
7.4.2. да не предоставя на Службата „Maxim“ отчети за използването на Базата данни.
8. Отговорност на страните.
8.1. За нарушения на условията на настоящото Споразумение страните носят отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.
9. Ред за разрешаване на споровете.
9.1. Страните се задължават, чрез преговори, да предприемат всички мерки за постигане на споразумение за уреждане на всички спорове и разногласия, които могат да възникнат при изпълнението на настоящото Споразумение.
9.2. Срокът за отговор на претенциите и срока за представяне на документите, насочени към уреждане на спорове и разногласия със споразумение, не трябва да надвишава 7 (седем) работни дни от датата на получаване от Страната на такива претенции и/или възникване на необходимостта от представянето на посочените документи.
9.3. Ако Страните не постигнат споразумение относно съществуващите спорове и разногласия по пътя на преговори, спорове и разногласията се решават в съда по местонахождението на Службата „Maxim“.
10. Особени условия
10.1. Настоящото Споразумение не предвижда предоставяне на Сублицензополучателя на изключителни права върху Базата данни, в резултат на което предоставянето на Сублицензополучателя на правата, предвидени в настоящото Споразумение, не подлежи на държавна регистрация.
10.2. Изпълнението на настоящото Споразумение не изисква от Страните представяне и/или подписване на двустранни протоколи за изпълнение.
10.3. Неразделна част от това Споразумение е Регламента за използването на Базата данни на Службата „Maxim“.
10.4. Условията на настоящото сублицензионно Споразумение се прилагат за всички лица, преминали регистрация на Сайта на Службата „Maxim“, освен ако друго не е уговорено в отделен договор между Страните. В случай на сключване от Страните на отделен договор, правоотношенията между Страните се уреждат съгласно условията на отделния договор.

РЕГЛАМЕНТ за използване на базата данни на Службата „Maxim“

1. Термини и определения
1.1. База данни – организирана структура, която представлява съвкупност от материали, средства за техническо, софтуерно и хардуерно осигуряване, а също така методи и алгоритми (програмен код), осигуряващи взаимодействието на елементите на Базата данни, и предназначени за систематизация, съхраняване, обработка, трансформация на материалите съобразно с алгоритмите на Базата данни. Достъп до материалите на Базата данни може да се получи чрез мобилното приложение «TAXSEE Driver».
1.2. Сублицензополучател – лицето, сключило сублицензионенното Споразумение и получило на това основание право на използване Базата данни.
1.3. Службата „Maxim“ — юридическото лице, което предоставя на Сублицензополучателя правото на използване на Базата данни по силата на сублицензионено Споразумение, а също така предоставящо на Сублицензополучателя правото на ползване на мобилното приложение «TAXEE Driver», необходимо за получаването на достъп до Базата данни.
1.4. Мобилно приложение «TAXSEE Driver» (по-нататък — Мобилно приложение) — компютърен софтуер, предоставен от Службата „Maxim“ на Сублицензополучателя, предназначен за осигуряване на отдалечен достъп на Сублицензополучателя до Базата данни. Редът на използване на мобилното приложение се регламентира в отделно споразумение между Страните.
1.5. Поръчка – съставна част от Базата данни, съдържаща информация относно необходимостта от изпълнение на определен вид еднократни услуги, имаща, в зависимост от вида на Поръчката, определени параметри, посочени в този Регламент.
1.6. Стойност на поръчката – паричната сума, която следва да бъде заплатена за услугата на Сублицензополучателя от лицето, подало Поръчката.
1.7. Лична сметка - сметка, по която се отразяват авансовите плащания на Сублицензополучателя и от която се удържат паричните средства, дължими като възнаграждение за осигурения достъп до Базата данни. Личната сметка има уникален номер и се формира от Службата „Maxim“.
1.8. Баланс на личната сметка — разликата, към определен момент от време, между сумата на паричните средства, внесени по Личната сметка и удържаните такива от Личната сметка до същия момент.
1.9. Клиент — физическото лице, което въвежда Поръчката в софтуерно-хардуерния комплекс на Службата „Maxim“.
2. Общи положения
2.1. Този документ описва условията и реда за предоставянето на Сублицензополучателя на достъп до Базата данни и е неразделна част от сублицензионното споразумение, сключено между Сублицензополучателя и Службата „Maxim“.
2.2. Дейността на Службата „Maxim“ по събирането, съхраняването и систематизирането на информацията, създаването на База от данни, както и правоотношенията между Сублицензополучателя и Службата „Maxim“ за предоставяне на достъп до Базата данни се извършва в съответствие със законодателството на Република България.
2.3. В съответствие със законодателството на Република България, информацията, включена в съдържанието на Базата данни, не е квалифицирана от действащото българско законодателство като класифицирана информация, информация изискваща ограничен достъп, или забранена за разпространение информация.
2.4. Информацията, до която получава достъп Сублицензополучателя, може да бъде използвана за целите на дейността на последния по негово усмотрение.
2.5. Базата данни дава на Сублицензополучателя възможност да получи достъп до следните материали:
2.5.1. актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство;
2.5.2. актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за превоз на багаж (товарен превоз);
2.5.3. актуална информация за съществуващите нужди от еднократни услуги за извършване на товаро-разтоварни работи.
2.6. Материалите от Базата данни относно съществуващите нужди от еднократни услуги за поръчка на транспортно средство съдържат информация за необходимостта от осигуряване на транспортно средство, както и информация за времето и мястото на пристигане на транспортното средство, категорията на транспортното средство, маршрута на превоза, информация за пътниците, стойността на поръчката и друга информация, чието съдържание се определя от Службата за „Maxim“.
2.7. Материалите от Базата данни относно съществуващите нужди от еднократни услуги за превоз на багаж (товарен превоз) съдържат информация за времето и мястото на приемане на багажа (товара), характеристиките на багажа (товара), изискванията към транспортното средство за превоз на багажа (товара), както и информация за маршрута на превоза, мястото на доставката, информация за лицата за контакт, стойността на поръчката и друга информация, чието съдържание се определя от Службата „Maxim“.
2.8. Материалите от Базата данни относно съществуващите нужди от еднократни услуги за извършване на товаро-разтоварни работи съдържат информация за времето и мястото на пристигане на товарачите, характеристиките на багажа (товара), стойността на товаро-разтоварните работи и друга информация, чието съдържание се определя от Службата „Maxim“.
3. Изменения и допълнения на настоящия Регламент
3.1. Измененията и допълненията на настоящия Регламент се извършват едностранно от Службата „Maxim“ чрез публикуване на съответните промени на сайта https://www.taximaxim.bg. Направените изменения и допълнения влизат в сила, след изтичане на 7 календарни дни от деня на публикуването им на сайта.
3.2. Всички изменения и допълнения на Регламента, от момента на влизането им в сила, се прилагат спрямо всички лица, използващи Базата данни, включително и спрямо лицата, започнали използването на Базата данни преди датата на влизане на промените в сила. В случай на несъгласие с направените изменения и допълнения, Сублицензополучателя трябва да преустанови използването на Базата данни и да уведоми за това Службата „Maxim“.
4. Права и задължения на страните.
4.1. Службата „Maxim“ има право:
4.1.1. да изисква от Сублицензополучателя изпълнение на условията на настоящия Регламент;
4.1.2.временно да спре или да прекрати достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни по реда и при условията, определени в настоящия Регламент;
4.1.3. да прави изменения и допълнения на настоящия Регламент;
4.1.4. да прави записи на телефонни разговори със Сублицензополучателя, с цел вътрешен контрол на качеството на предоставянето услугите;
4.1.5. да извършва необходимите планови дейности по техническото обслужване и внасянето на промени в работата на Базата данни. По време на извършването на посочените работи, достъпът на Сублицензополучателя до Базата данни може да бъде ограничен за времето, необходимо за провеждането на съответните работи;
4.1.6. да спре временно достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, ако Балансът на личната сметка на Сублицензополучателя е нулев или отрицателен - до момента на захранване от Сублицензополучателя на неговата Лична сметка.
4.1.7. да предприема всякакви други действия, които не противоречат на действащото законодателство на Република България и условията на настоящия Регламент.
4.2. Службата „Maxim“ се задължава:
4.2.1. да предостави на Сублицензополучателя достъп до Базата данни и да осигурява функционалността и правилната работа на Базата данни, както и непрекъснатост на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, с изключение на случаите на извършване на дейности по планово техническото обслужване и внасянето на промени в работата на Базата данни, както и случаите на възникване на технически неизправности;
4.2.2. да предостави на Сублицензополучателя право на ползване на Мобилното приложение, необходимо за достъп до Базата данни;
4.2.3. своевременно да отразява плащанията на Сублицензополучателя по неговата Лична сметка;
4.2.4. своевременно да разкрива и предотвратява опитите за неоторизиран достъп до информацията, предоставена от Сублицензополучателя, и/или предоставянето й на лица, които нямат пряко отношение към правоотношенията между страните;
4.2.5. да не изменя и да не редактира информацията относно Сублицензополучателя без неговото съгласие.
4.3. Сублицензополучателят има право:
4.3.1. да изисква от Службата „Maxim“ предоставяне на достъп до Базата данни с надлежно качество в съответствие с условията на Регламента, включително техническо обслужване и консултации.
4.4. Сублицензополучателят е длъжен:
4.4.1. да изпълни приетата за изпълнение Поръчка в съответствие с нейните условия;
4.4.2. да заплаща оказаните му услуги по осигуряване на достъп до Базата данни в размер, определен в настоящия Регламент;
4.4.3. в случай, че Службата „Maxim“ е изплатила каквито и да е парични суми на Клиентите, поради ненадлежното качество на оказани услуги от Сублицензополучателя (негови работници и/или съконтрагенти), Сублицензополучателят се задължава да обезщети причинените по такъв начин от него вреди на Службата „Maxim“. Това обезщетение се извършва чрез удръжка на съответните суми от Личната сметка на Сублицензополучателя.
В случай, че Сублицензополучателят извърши действия, за които са предвидени парични санкции, съгласно правилата на Службата „Maxim“, от Личната сметка на Сублицензополучателя се извършва удръжка в полза на Службата „Maxim“ в размера на установената санкция. Списъкът на нарушенията и установената за тях отговорност са на разположение в Мобилното приложение «TAXSEE Driver».
При липса на достатъчно средства по Личната сметка на Сублицензополучателя, начислените и непогасени за съответния отчетен период парични санкции остават изискуемо и ликвидно задължение на Сублицензополучателя, които се погасява с първостепенна привилегия от следващото захранване на неговата Лична сметка
4.4.4. незабавно да уведоми Службата „Maxim“ за настъпили промени на потребителските данни, предоставени на Службата „Maxim“ при подписването на сублицензионния договор, както и при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на Поръчки.
5. Ред за определяне на стойността на Поръчката.
5.1. Стойността на Поръчката се определя от Сублицензополучателя.
5.2. Сублицензополучателят изпраща на Службата „Maxim“ данни за използваните от него тарифи. Службата „Maxim“ извършва изчисляване на стойността на Поръчката, въз основа на данните, предоставени от Сублицензополучателя, с оглед на параметрите на всяка конкретна Поръчка.
5.3. При извършване на безкасово разплащане между Клиента и Сублицензополучателя, Службата „Maxim“ действа като търговски пълномощник, действащ от името и за сметка на Сублицензополучателя, в частта по приемане на паричните средства от Клиента и внасянето им по личната сметка на Сублицензополучателя. Службата „Maxim“ поема задълженията на търговски пълномощник на Сублицензополучателя само в частта за осигуряване на приемането на парични средства от Клиента и не поема никакви други права и задължения за/на Сублицензополучателя.
6. Размер на възнаграждението на Службата „Maxim“ и условия на плащането му.
6.1. Размерът на възнаграждението на Службата „Maxim“ за предоставянето на достъп до базата данни се определя като процент от дохода (приходите) на Сублицензополучателя.
6.2. Размерът на възнаграждението на Службата „Maxim“ се определя като процент от стойността на всяка Поръчка, приета от Сублицензополучателя за изпълнение. За конкретния размер на възнаграждението Сублицензополучателя се уведомява чрез мобилната приложение «TAXSEE Driver».
6.3. Размерът на възнаграждението може да бъде намален от Службата „Maxim“ в периоди на провеждане на промоционални акции. В този случай намаляването на размера на възнаграждението представлява отстъпка, предоставена от Службата „Maxim“. Размерът на отстъпката, а също и основанията за нейното получаване, се определят от условията на съответната промоция.
6.4. Размерът на възнаграждението на Службата „Maxim“ може да бъде променен едностранно чрез изменение и допълнение на настоящия Регламент и публикуването на направените промени на сайта https://www.taximaxim.bg/. Сублицензополучателят получава уведомление за направените промени на размера на възнаграждението чрез мобилното приложение «TAXSEE Driver».
6.5. Заплащането на възнаграждението се извършва на базата на система за предварително плащане чрез авансово внасяне от Сублицензополучателя на парични средства по неговата Лична сметка в размер, който Сублицензополучателя определя сам.
Паричните средства, с които се захранва Личната сметка представляват депозит за по-нататъшното използване от Сублицензополучателя на тези средства за погасяване на задълженията му за използване на услугите на Службата „Maxim“, или за авансови плащания по задължения на Сублицензополучателя за данъци върху доходите на същия, които авансови плащания се извършват от Службата „Maxim“ с пълномощие и за сметка на средствата на Сублицензополучателя.
6.6. Заплащането на услугите се извършва чрез удръжка на парични средства (в размер, равен на размера на дължимото възнаграждение) от Личната сметка на Сублицензополучателя в момента, в който Сублицензополучателя приеме Поръчката за изпълнение.
6.7. Захранването на Личната сметка се извършва чрез внасяне на авансови суми с помощта на банкови карти, терминали на самообслужване, чрез банкови преводи на парични средства по разплащателната сметка или внасяне в брой в касата на Службата „Maxim“.
6.8. Службата „Maxim“ действа като търговски пълномощник по приемане на паричните средства от Клиентите чрез виртуален ПОС терминал и други начини за електронни разплащания. Службата „Maxim“ не получава имуществени облаги и не генерира печалба от плащанията на Клиентите в полза на Сублицензополучателя. Сумата на стойността на поръчката за осъществения превоз се взема от банковата карта на Клиента и след удържане на дължимото комисионно възнаграждение, се внася на Личната сметка на Сублицензополучателя, която е регистрирана от същия в Службата „Maxim“.
Сумата на дължимото комисионно възнаграждение за услугите на търговско посредничество се съобщава в Искането и се заплаща в момента на трансфера от Личната сметка, в съответствие с т. 6.13 от настоящия Регламент. Размерът на комисионното възнаграждение се определя в зависимост от личния данъчен статус на Сублицензополучателя и таксите на банката, обслужваща Службата „Maxim“
Личният данъчен статус на Сублицензополучателя се определя съгласно точки 6.14 и 6.15 на настоящия Регламент.
6.9. Службата „Maxim“ има качествата на възложител на услуги за популяризиране на нейния продукт (комплекса на услуги на Службата „Maxim“), а Сублицензополучателят – на изпълнител, предоставящ еднократни услуги за популяризиране и разпространение на продукта на Службата „Maxim“. В рамките на тези правоотношения Сублицензополучателят извършва безплатен превоз или превоз с намалени разноски за сметка на Службата „Maxim“. Паричните средства за извършения превоз се начисляват по Личната сметка на Сублицензополучателя, открита в Службата „Maxim“. Разходите за популяризация са разноски за дейността на Службата „Maxim“.
6.10. Службата „Maxim“ е доставчик на информационни услуги по предоставяне на Сублицензополучателя на правото да използва Базата данни. Паричните средства за използването на базата данни се удържат от Личната сметка на Сублицензополучателя, разкрита в Службата „Maxim“.
6.11. Положителният баланс на Личната сметка на Сублицензополучателя съставлява изискуемо ликвидно задължение на Службата „Maxim“ към Сублицензополучателя.
6.12. Отрицателният баланс на Личната сметка на Сублицензополучателя съставлява изискуемо ликвидно задължение на Сублицензополучателя към Службата „Maxim“.
6.13. Сублицензополучателя, чрез електронната форма на Искане в мобилното приложение «TAXSEE Driver» или в личния си профил, има право да заяви плащането на задълженията на Службата „Maxim“ към него въз основа на офертата на посочените в Приложението реквизити на банковата карта.
6.14. Сублицензополучателят извършва еднократни услуги и не е субект, осъществяващ редовна стопанска дейност или Сублицензополучателят е самостоятелен икономически субект, имащ правото да извършва редовна стопанска дейност и право да извършва услуги чрез Службата „Maxim“.
6.15. Сублицензополучателят, който е самостоятелен икономически субект, регистриран в съответствие със законодателството на Република България, самостоятелно отговаря за дължимите от него данъчни и осигурителни плащания.
6.16. В случаите, предвидени в законодателството на Република България, Сублицензополучателят може да възложи на Службата „Maxim“ извършването на авансови плащания на задълженията му по данъка върху доходите от негово име - за доходите, получени от Сублицензополучателя по предоставяне на еднократните услуги чрез Службата „Maxim“. Службата „Maxim“ не предоставя услуги за попълване на декларации за данъка върху дохода и подаване на същите до данъчните власти от името на Сублицензополучателя. В посочените случаи, Сублицензополучателя е длъжен да предостави на Службата „Maxim“ достоверни и пълни данни и съответните документи за надлежното изпълнение от Службата „Maxim“ на поръчката на Сублицензополучателя за заплащане на авансовите плащания по данъка върху доходите.
6.17. Сумата на извършените плащания от Службата „Maxim“ за данък върху доходите се удържа от Личната сметка на Сублицензополучателя с което се намалява задължението на Службата „Maxim“ към Сублицензополучателя.
6.17 При настъпване на промени в личния данъчен статус, Сублицензополучателят е длъжен да уведоми за това Службата „Maxim“.
7. Отговорност на страните.
7.1. Отговорност на Службата „Maxim“:
7.1.1. Службата „Maxim“ носи отговорност за изпълнението на своите задължения в съответствие със законодателството на Република България;
7.1.2. Службата „Maxim“ не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на достъпа на Сублицензополучателя до Базата данни, когато то се дължи на подмяна на хардуер, софтуер или извършване на други планови дейности по техническо обслужване, необходими за поддържане на работоспособността и усъвършенстването на техническите средства на Службата „Maxim“;
7.1.3. Службата „Maxim“ не носи отговорност за прекъсвания в предоставянето на достъп на Сублицензополучателя до Базата данни, дължащи се на функционален проблем на софтуер или хардуер, които не са собственост на Службата „Maxim“;
7.1.4. Службата „Maxim“ не носи отговорност за щети, пропуснати ползи, причинени на Сублицензополучателя в резултат на използването от Сублицензополучателя на Базата данни;
7.1.5. Службата „Maxim“ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, причинени от Сублицензополучателя на трети лица, свързани с използването от Сублицензополучателя на Базата данни.
7.2. Отговорност на Сублицензополучателя:
7.2.1. Сублицензополучателят носи отговорност за изпълнението на своите задължения в съответствие със законодателството на Република България.
7.2.2. Сублицензополучателят самостоятелно носи отговорност пред лицето, заявило Поръчката - за правилното изпълнение на тази Поръчка, както и за всякакви вреди, причинени от него на това лице.
7.2.3. Сублицензополучателят носи отговорност за вредите, причинени на трети лица, както във връзка с изпълнението на Поръчката, така и за действията, които не са свързани с изпълнението на поръчката. При това, Службата „Maxim“ може да действа като посредник между Сублицензополучателя и лицето, подало Поръчката, с цел бързото разрешаване на споровете.
8. Специални условия и ограничения на отговорността.
8.1. Като приема условията на настоящия Регламент Сублицензополучателят разбира, че информацията, достъп до която той е получил в рамките на изпълнението на този Регламент, се използва от него самостоятелно, в свой интерес и на своя отговорност. Сублицензополучателят е уведомен, че ако използва информацията за търговски цели, той трябва самостоятелно да се регистрира като едноличен търговец или да извършва дейността като юридическо лице, както и да осигури спазването на изискванията на действащото законодателство на Република България, регламентиращо дейностите в областта на превоза на пътници и багаж; превоза (доставката) на товари (стоки); извършването на товаро-разтоварни работи, включително на Закона за автомобилните превози, Наредба № 34 от 06.12.1999 за таксиметров превоз на пътници и другите нормативни актове.
8.2. Службата „Maxim“ не поема никакви задължения за обезщетение на вреди и/или пропуснати ползи, причинени от Сублицензополучателя на трети лица.
8.3. Службата „Maxim“ не носи отговорност пред Сублицензополучателя за действията на трети лица, в резултат на които Сублицензополучателят е претърпял каквито и да е вреди и/или пропуснати ползи.
9. Форсмажорни обстоятелства
9.1. Основание за освобождаването на Страните от отговорност, е действието на непреодолима сила. Като непреодолима сила по смисъла на тази точка се приемат обстоятелствата, посочени в член 306, ал. 2 от Търговския закон.
9.2. Страната, подложена на действието на непреодолима сила, е длъжна незабавно и в писмена форма да уведоми насрещната Страна за възникването, вида, вероятната продължителност на действието на непреодолима сила и за изпълнението на кои точно задължения тя пречи.
9.3. При липса на уведомление, Страната, подложена на действието на непреодолима сила, не може по-нататък да се позовава на действието на непреодолима сила като на основание, освобождаващо я от отговорност.
10. Интелектуална собственост.
10.1. Сублицензополучателят получава ограничено право на ползване на търговското наименование на службата « Maxim», както и на търговската марка Maxim® с цел реклама на начините за Поръчка.
10.2. Сублицензополучателят има право самостоятелно да извършва действия, насочени към популяризиране (реклама) на телефонния номер, и другите начини за Поръчка, включително чрез поставянето на рекламни и информационни елементи върху превозните средства на Сублицензополучателя. При това Сублицензополучателят самостоятелно носи отговорност за съответствието на рекламата (включително нейното съдържание и местоположение) на изискванията и нормите на действащото законодателство.