KembaliMaklumat legal
KembaliMaklumat legal

PERJANJIAN PELESENAN


PERJANJIAN LESEN

SEKSYEN 1. PERUNTUKAN AM

 

            1.1. Perjanjian ini menyediakan prosedur untuk menyediakan Perkhidmatan e-panggilan "Maxim" (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan") hak untuk menggunakan pangkalan data yang mengandungi maklumat terkini mengenai permintaan yang sedia ada bagi perkhidmatan untuk pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain termasuk penghantaran muatan barang dan barang.

            1.2. Perjanjian adalah selaras dengan undang-undang Malaysia, adalah kontrak lekatan dan diselesaikan di bawah proses mudah dengan menyertai terma perjanjian yang disiarkan dalam bentuk elektronik di lama web https://taximaxim.com/ melainkan dinyatakan sebalik oleh perjanjian berasingan daripada pihak. Pihak-pihak yang telah lulus prosedur pendaftaran yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dianggap telah menerima perjanjian, adalah sama dengan menyimpul kontrak atas terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini.

            1.3. Sebelum meluluskan prosedur pendaftaran, berhati-hati membaca perjanjian ini dan lampiran. Sekiranya tidak bersetuju dengan sebarang syarat, anda mesti menolak untuk menggunakan pangkalan data.

            1.4. Perjanjian adalah kontrak lesen dan tertakluk peruntukan undang-undang Malaysia.

            1.5. Proses untuk menggunakan pangkalan data, yang dinyatakan dalam bentuk elektronik laman web adalah sebahagian daripada perjanjian.

            1.6. Menerima syarat-syarat perjanjian hendaklah bermaksud penerimaan Dasar Privasi oleh Perkhidmatan di laman web https://taximaxim.com/my/term/privacy-policy/?id=1401.

 

 

SEKSYEN 2. SUBJEK PERJANJIAN

 

            2.1. Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, Perkhidmatan memberikan Rakan Kongsi hak untuk menggunakan pangkalan data yang mengandungi maklumat terkini mengenai permintaan sedia ada untuk perkhidmatan pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain termasuk penghantaran muatan barang dan barang dengan syarat sederhana (bukan eksklusif), mengikut cara yang ditetapkan oleh perjanjian. Rakan Kongsi berjanji untuk membayar Perkhidmatan dengan cara dan jumlah yang ditetapkan perjanjian atau lampiran.

            2.2. Untuk maksud perjanjian, pangkalan data maksud mengurus senarai membentuk struktur bahan, kemudahan teknikal, perisian dan perkakasan, serta kaedah dan algoritma (kod program) memastikan interaksi elemen pangkalan data dan ditugaskan untuk systematize, menyimpan, memproses, mengubah bahan-bahan mengikut algoritma pangkalan data. Bahan pangkalan data boleh diakses melalui aplikasi mudah alih.

            2.3. Pemerolehan, penyimpanan, systemization maklumat, penciptaan pangkalan data Perkhidmatan, serta hubungan undang-undang antara Rakan Kongsi dan Perkhidmatan berkenaan dengan memberikan akses pangkalan data hendaklah dijalankan mengikut undang-undang Malaysia.

            2.4. Mengikut undang-undang Malaysia, maklumat yang terkandung dalam pangkalan data boleh didapati secara umum, bebas diagihkan. Maklumat ini tidak diklasifikasikan oleh undang-undang Malaysia seperti maklumat yang dihadkan atau dilarang untuk diedarkan.

            2.5. Akses maklumat oleh Rakan Kongsi boleh digunakan mengikut budi bicara.

            2.6. Pangkalan data termasuk bahan berikut:

            2.6.1. Maklumat terkini mengenai permintaan yang sedia ada untuk perkhidmatan untuk pengangkutan penumpang dan bagasi;

2.6.2.   Maklumat terkini mengenai permintaan yang ada untuk perkhidmatan lain, termasuk penghantaran barang dan barang.

            2.7. Bahan-bahan yang membentuk pangkalan data mempunyai ciri-ciri berikut:

            2.7.1. Butiran mengenai permintaan yang sedia ada untuk perkhidmatan bagi penumpang dan pengangkutan bagasi:

            1) Alamat ketibaan kenderaan;

            2) Kategori kenderaan;

            3) Alamat destinasi perjalanan atau jarak perjalanan;

            4) Kadar yang dikenakan;

            5) Anggaran kos perjalanan;

            6) Butir-butir hubungan pihak yang membuat tempahan itu.

2.7.2. Butiran mengenai perkhidmatan permintaan yang sedia ada untuk perkhidmatan lain, termasuk penghantaran barang dan barang:

1) Alamat ketibaan kenderaan;

2) Jenis barang (barangan);

3) Alamat destinasi perjalanan atau jarak penghantaran;

4) Kadar yang dikenakan;

5) Anggaran kos penghantaran;

6) Maklumat hubungan yang membuat tempahan.

            2.8. Wilayah mana hak untuk menggunakan pangkalan data diberikan adalah wilayah Malaysia.

2.9. Pangkalan data diakses melalui aplikasi mudah alih.

 

 

SEKSYEN 3. PROSEDUR PENDAFTARAN PADA LAMAN WEB PERKHIDMATAN

 

            3.1. Untuk mendapatkan akses ke pangkalan data, perlu membaca prosedur pendaftaran di laman web Perkhidmatan secara bebas atau di lokasi pejabat Perkhidmatan.

            3.2. Pendaftaran di laman web Perkhidmatan adalah penuh dan melekat tanpa syarat dengan syarat-syarat perjanjian.

            3.3. Pendaftaran akan dijalankan dengan mengisi borang permohonan di laman web. Semasa proses pendaftaran, Perkhidmatan mungkin menghendaki anda memberikan dokumen untuk pengesahan maklumat yang diberikan.

            3.4. Pendaftaran hendaklah dijalankan mengikut budi bicara Perkhidmatan. Penyediaan dokumen dan maklumat yang diperlukan untuk pendaftaran tidak melibatkan tanggungjawab tanpa syarat Perkhidmatan untuk menjalankan prosedur pendaftaran.

            3.5. Prosedur pendaftaran hendaklah disiapkan dengan memberikan pengenalan pengguna (login) dan kata laluan yang diperlukan untuk akses yang dibenarkan ke pangkalan data. Pengenalan pengguna (login) dan kata laluan akan dihantar oleh Perkhidmatan ke nombor telefon bimbit diberi semasa proses pendaftaran.

            3.6. Data peribadi tertentu dan dokumen yang diperlukan Perkhidmatan semasa proses pendaftaran dikumpulkan dan diproses mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Dasar Privasi Perkhidmatan.

            3.7. Perkhidmatan menyimpan dan menggunakan data mengenai pihak yang didaftarkan laman web Perkhidmatan yang bukan merupakan data peribadi, seperti:

            3.7.1. Pengenalan pengguna (login);

            3.7.2. Nombor telefon bimbit diberikan semasa pendaftaran;

            3.7.3. Mark, model dan warna kenderaan;

            3.8. Dengan mendaftar laman web Perkhidmatan, Rakan Kongsi menyatakan persetujuan untuk menerima mesej maklumat, serta maklumat promosi dengan cara termasuk komunikasi telefon, mesej melalui utusan segera (termasuk mesej diterima melalui Viber, WhatsApp, Telegram dan lain-lain) untuk tujuan tersebut dan dalam kes-kes, di mana keperluan untuk persetujuan tersebut disediakan undang-undang pengiklanan Malaysia.

 

 

 

 

 

SEKSYEN 4. BAYARAN PERKHIDMATAN

 

            4.1. Rakan Kongsi berjanji untuk membayar yuran Perkhidmatan untuk memberikan hak menggunakan pangkalan data dalam amaun dan pada syarat-syarat yang dinyatakan dalam prosedur menggunakan pangkalan data.

 

 

SEKSYEN 5. JAMINAN PERKHIDMATAN

 

            5.1. Perkhidmatan dengan ini menjamin:

            5.1.1. Ia mempunyai keupayaan hak yang mencukupi untuk memenuhi kewajipan;

            5.1.2. Pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak tidak boleh melibatkan pencabulan hak intelek mana-mana pihak ketiga;

            5.1.3. Tidak terikat dengan apa-apa kontrak yang boleh menghalang Rakan Kongsi daripada menggunakan pangkalan data dengan syarat yang dinyatakan di dalam perjanjian;

            5.1.4. Ia tidak pernah dilakukan dan tidak akan melakukan tindakan yang menyebabkan kemustahilan menggunakan pangkalan data oleh Rakan Kongsi mengenai syarat-syarat yang dinyatakan.

 

 

SEKSYEN 6. KAEDAH DAN PROSEDUR UNTUK MENGGUNAKAN DATABASE

 

            6.1. Rakan Kongsi boleh menggunakan pangkalan data seperti berikut:

            6.1.1. Pencarian maklumat dari pangkalan data dan penggunaan maklumat tertentu dalam aktiviti beliau termasuk penyediaan akses maklumat tertentu kepada pihak ketiga (pekerja, kontraktor dan lain-lain);

            6.1.2. Membiak penuh atau sebahagian dalam bentuk dan dengan cara;

            6.1.3. Pengubahsuaian termasuk menterjemah pangkalan data dari satu bahasa yang lain.

 

 

SEKSYEN 7. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK

 

            7.1. Perkhidmatan berhak:

            7.1.1. Memerlukan Rakan Kongsi untuk menggunakan pangkalan data dengan cara yang disediakan dalam perjanjian;

            7.1.2. Membuat perjanjian untuk tugasan hak menggunakan pangkalan data, sama dengan perjanjian ini, dengan pihak ketiga, termasuk dalam wilayah yang sama di mana hak menggunakan pangkalan data disediakan kepada Rakan Kongsi;

            7.1.3. Menggantung akses Rakan Kongsi pangkalan data dalam kes pelanggaran Rakan Kongsi syarat dan had masa bagi yuran perkhidmatan sehingga Rakan Kongsi membuat bayaran;

            7.1.4. Menggantung akses Rakan Kongsi untuk pangkalan data apabila Perkhidmatan mendapatkan dokumen yang mengesahkan penggunaan menyalahi undang-undang maklumat yang terkandung dalam pangkalan data. Akses Rakan Kongsi pangkalan data hendaklah digantung berdasarkan keputusan mahkamah berkesan atau dekri mewujudkan fakta pelanggaran yang dilakukan Rakan Kongsi. Dokumen yang dinyatakan hendaklah dikemukakan asal atau salinan yang diperakui pihak berkuasa yang berkaitan. Akses Rakan Kongsi pangkalan data hendaklah digantung sehingga penghapusan pelanggaran yang didedahkan Rakan Kongsi.

            7.2. Perkhidmatan bertanggungjawab:

            7.2.1. Menyediakan berterusan, operasi tanpa gangguan pangkalan data semasa tempoh sah seluruh perjanjian.

            7.3. Rakan Kongsi berhak:

            7.3.1. Gunakan pangkalan data dengan cara yang dinyatakan;

            7.3.2. Memerlukan Perkhidmatan segera menghapuskan keadaan yang menghalang penggunaan pangkalan data.

            7.4. Rakan Kongsi mengusahakan:

            7.4.1. Membayar Perkhidmatan mengikut cara dan dalam tempoh yang dinyatakan dalam prosedur untuk menggunakan pangkalan data.

            7.5. Mengikut undang-undang Malaysia, Rakan Kongsi tidak boleh menyediakan perkhidmatan tersebut dengan laporan mengenai penggunaan pangkalan data.

 

SEKSYEN 8. TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

 

            8.1. Pihak-pihak yang bertanggungjawab ke atas pelanggaran syarat-syarat perjanjian bawah undang-undang Malaysia.

 

 

     SEKSYEN 9.  PROSEDUR PENYELESAIAN PERTIKAIAN

 

            9.1. Pihak-pihak yang berjanji untuk menggunakan usaha terbaik mereka menyelesaikan pertikaian atau perselisihan yang timbul atau berkaitan dengan perjanjian melalui rundingan.

            9.2. Tempoh masa tindak balas tuntutan dan mengemukakan dokumen yang bertujuan untuk menyelesaikan dan perselisihan tidak boleh melebihi tujuh (7) hari bekerja dari tarikh pihak yang menerima tuntutan dan keperluan timbul mengemukakan dokumen.

            9.3. Sekiranya pihak-pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai perselisihan yang ada dengan rundingan, perselisihan harus diselesaikan pengadilan di lokasi Perkhidmatan.

 

 

SEKSYEN 10. SYARAT KHAS

 

            10.1. Mengikut undang-undang Malaysia, perjanjian tidak membayangkan pemindahan Rakan Kongsi hak eksklusif pangkalan data, oleh itu pemberian Rakan Kongsi dalam hak yang ditetapkan perjanjian tidak tertakluk pendaftaran dengan pihak berkuasa.

            10.2. Mengikut undang-undang Malaysia, perjanjian adalah kontrak langganan dan tidak memerlukan pihak-pihak isu dan menandatangani tindakan penerimaan.

            10.3.Prosedur menggunakan pangkalan data adalah merupakan sebahagian daripada perjanjian.

            10.4. Terma dan syarat perjanjian hendaklah terpakai semua pihak yang berdaftar laman web, melainkan jika diperuntukkan selain oleh perjanjian yang berasingan pihak-pihak. Sekiranya pihak membuat kesimpulan perjanjian yang berasingan, terma dan syarat perjanjian hendaklah terpakai bagi hubungan undang-undang pihak-pihak.

 

 

           PROSEDUR UNTUK MENGGUNAKAN PANGKALAN DATA

 

SEKSYEN 1. TERMA DAN DEFINISI

 

            1.1. ‘Pangkalan data’ maksud struktur teratur, sekumpulan bahan, kemudahan teknikal, perisian dan perkakasan, serta kaedah dan algoritma (kod program) yang memastikan interaksi elemen pangkalan data dan dirancang sistematisasi, menyimpan, memproses, mengubah bahan sesuai algoritma pangkalan data. Akses bahan pangkalan data boleh diperolehi melalui aplikasi mudah alih.

            1.2. "Rakan Kongsi" maksud Pihak yang menerima syarat perjanjian dan menerima hak menggunakan pangkalan data.

            1.3. "Perkhidmatan" maksud entiti undang-undang yang memberikan Rakan Kongsi hak menggunakan pangkalan data atas dasar perjanjian.

            1.4. "Aplikasi mudah alih dibenarkan" maksud aplikasi mudah alih yang menyediakan pemberian hak melakukan tindakan tertentu, serta pengesahan hak apabila cuba melakukan tindakan, yang direka akses jauh Rakan Kongsi untuk pangkalan data.

            1.5. "Tempahan" maksud maklumat untuk melaksanakan beberapa jenis kerja (menyediakan beberapa jenis perkhidmatan) yang membentuk pangkalan data, dan bergantung kepada jenis tempahan yang mempunyai parameter tertentu yang dinyatakan dalam dokumen.

            1.6. “Kos Tempahan” maksud jumlah wang yang dibayar Rakan Kongsi oleh pihak yang membuat tempahan.

            1.7. "Akaun Peribadi" maksud akaun di mana bayaran pendahuluan Rakan Kongsi akan direkod dan dari mana wang itu didebitkan sebagai bayaran untuk memberi akses kepada pangkalan data. Akaun peribadi mempunyai nombor unik dan hasil dari Perkhidmatan.

            1.8. “Baki Akaun Peribadi” maksud perbezaan pada titik tertentu dalam masa antara jumlah yang deposit dalam akaun peribadi dan debit dari akaun peribadi.

            1.9. “Pelanggan” maksud sendiri-sendiri bahawa tempahan perkhidmatan melalui Perkhidmatan.

 

SEKSYEN 2. PERUNTUKAN AM

 

            2.1. Dokumen menyatakan syarat dan prosedur memberi Rakan Kongsi akses pangkalan data dan bahagian tidak terpisahkan dari perjanjian lesen antara Rakan Kongsi dan Perkhidmatan.

            2.2. Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan mengumpul, menyimpan, rekod, maklumat sistematik, untuk membentuk pangkalan data, serta hubungan undang-undang antara Rakan Kongsi dan Perkhidmatan menyediakan akses pangkalan data hendaklah dijalankan mengikut undang-undang Malaysia.

            2.3. Mengikut undang-undang Malaysia, maklumat yang disiarkan pangkalan data didapati secara umum dan diedarkan secara bebas. Maklumat ini tidak diklasifikasikan undang-undang Malaysia sebagaimana yang terbatas atau dilarang untuk diedarkan.

 

 

SEKSYEN 3. PINDAAN PROSEDUR

 

            3.1. Pindaan Prosedur akan dibuat Perkhidmatan secara sepihak dengan menyiarkan pindaan yang berkaitan laman web Perkhidmatan. Pindaan yang dinyatakan hendaklah mula berkuat kuasa dalam tempoh tujuh (7) hari selepas disiarkan dalam laman web.

            3.2. Apa-apa pindaan proses dari tarikh masukan mereka berkuat kuasa hendaklah mengikat semua pihak-pihak yang menggunakan pangkalan data, termasuk pihak yang mula menggunakan pangkalan data sebelum tarikh kuat kuasa pindaan. Sekiranya tidak bersetuju dengan pindaan tersebut, Rakan Kongsi hendaklah berhenti menggunakan pangkalan data dan maklumkan Perkhidmatan.

 

 

SEKSYEN 4. HAK DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

 

            4.1 Perkhidmatan berhak:

            4.1.1. Memerlukan Rakan Kongsi untuk mematuhi syarat-syarat prosedur;

            4.1.2. Menggantung atau melarang akses Rakan Kongsi pangkalan data mengikut cara dan tertakluk syarat-syarat yang terkandung dalam proses dan perjanjian lesen;

            4.1.3. Prosedur pindaan;

            4.1.4. Rekod perbualan telefon dengan Rakan Kongsi tujuan kawalan kualiti dalaman penyediaan Perkhidmatan;

            4.1.5. Untuk menjalankan penyelenggaraan jadual dan pengubahsuaian fungsi pangkalan data. Untuk jangka masa kerja tersebut, Rakan Kongsi mungkin dilarang mengakses pangkalan data;

            4.1.6. Gantung akses Rakan Kongsi pangkalan data, sekiranya baki akaun peribadi menjadi batal atau negatif sehingga Rakan kongsi membuat deposit akaun peribadi.

            4.1.7. Mengambil apa-apa tindakan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang Malaysia dan syarat-syarat prosedur.

            4.2. Perkhidmatan yang berjanji untuk:

            4.2.1. Berikan akses pangkalan data Rakan Kongsi dan pastikan prestasi pangkalan data yang betul, serta akses Rakan Kongsi pangkalan data secara berterusan kecuali penyelenggaraan berjadual dan pengubahsuaian operasi atau kerusakan pangkalan data;

            4.2.2. Daftarkan pembayaran Rakan Kongsi dalam akaun peribadi;

            4.2.3. Mengesan dan menghentikan sebarang percubaan akses tidak sah ke maklumat yang diberikan Rakan Kongsi, memindahkan pihak ketiga yang tidak berkaitan langsung dengan hubungan undang-undang pihak-pihak;

            4.2.4. Tidak mengubah atau meminda maklumat mengenai Rakan Kongsi tanpa kebenaran.

            4.3. Rakan Kongsi berhak:

            4.3.1. Meminta Perkhidmatan untuk menyediakan akses pangkalan data untuk kualiti yang betul, selaras dengan syarat-syarat prosedur termasuk perkhidmatan teknikal dan perundingan.

4.4. Rakan Kongsi yang berjanji untuk:

4.4.1. Melaksanakan tempahan diterima menurut syarat;

            4.4.2. Bayar perkhidmatan yang diberikan untuk memastikan akses pangkalan data dalam jumlah yang ditentukan oleh prosedur;

            4.4.3. Sekiranya Perkhidmatan membuat pembayaran yang memihak Pelanggan kerana kualiti perkhidmatan yang diberikan Rakan Kongsi (pekerja atau kontraktor) yang tidak betul, Rakan Kongsi berjanji untuk memberi pampasan Perkhidmatan atas kerugian yang terjadi dalam hal ini. Pampasan dibuat dengan mendebitkan dana dari akaun peribadi Rakan Kongsi.

Sekiranya Rakan Kongsi melakukan tindakan yang mana Peraturan Perkhidmatan memberikan denda, akaun peribadi Rakan Kongsi akan didebitkan untuk memihak kepada Perkhidmatan dalam had sanksi. Senarai pelanggaran disiarkan dalam aplikasi mudah alih.

Sekiranya amaun tidak mencukupi, denda yang dikenakan untuk tempoh pelaporan adalah piutang Rakan Kongsi, yang akan dibayar sebagai keutamaan ketika mengisi semula akaun peribadi oleh Rakan Kongsi.

            4.4.4. Segera beritahu Perkhidmatan untuk mengubah butiran pendaftaran yang diberikan sebelum, dan juga apabila terjadi keadaan sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan tempahan.

 

 

SEKSYEN 5. KOS TEMPAHAN DAN ANGGARAN PROSEDUR

 

 

            5.1. Kos tempahan hendaklah dikira secara automatik berdasarkan parameter tempahan tertentu (jenis kenderaan, jarak pengangkutan atau penghantaran dan lain-lain), serta kos purata perkhidmatan yang relevan yang ditubuhkan pada kawasan Rakan Kongsi aktiviti.

            5.2. Rakan Kongsi, dalam kes ke tidak patuhan kos tempahan dikira dengan kadar yang ditetapkan Rakan Kongsi berhak untuk tidak menerima tempahan bagi pelaksanaan.

            5.3. Penerimaan tempahan pelaksanaan bermakna persetujuan penuh dan tanpa syarat daripada Rakan Kongsi kos tawaran dan pematuhan kos tempahan dengan kadar Rakan Kongsi. Perkhidmatan berhak memohon hukuman Rakan Kongsi sehingga penamatan akses pangkalan data dalam kes pengubahsuaian unilateral kos tempahan oleh Rakan Kongsi selepas penerimaan bagi pelaksanaan atau kegagalan untuk melaksanakan tempahan diterima.

            5.4. Kos tempahan boleh meningkat oleh Pelanggan dengan menggunakan fungsi aplikasi mudah alih atau dengan menghubungi operator Perkhidmatan.

            5.5. Apabila membuat penempatan antara Pelanggan dan Rakan Kongsi dalam bentuk bukan tunai, Perkhidmatan hendaklah bertindak sebagai ejen bagi pihak dan atas perbelanjaan Rakan Kongsi bahagian menerima amaun daripada Pelanggan untuk kreditkan mereka akaun peribadi Rakan Kongsi. Perkhidmatan hendaklah mengambil alih tanggungjawab ejen Rakan Kongsi hanya dengan mengambil kira untuk memastikan penerimaan wang daripada Pelanggan dan tidak boleh menerima hak dan tanggungjawab lain Rakan Kongsi.

 

 

SEKSYEN 6. BAYARAN YANG PERLU DIBAYAR KEPADA MAXIM PERKHIDMATAN DAN PENYELESAIAN

 

            6.1. Bayaran yang perlu dibayar Perkhidmatan untuk memberikan akses pangkalan data sebagai pengurangan peratusan pendapatan Rakan Kongsi.

            6.2. Bayaran yang perlu dibayar kepada Perkhidmatan ditentukan setiap tempahan secara berasingan dalam pangkalan data.

6.3. Bayaran boleh dikurangkan oleh Perkhidmatan untuk jangka masa tawaran promosi. Dalam hal ini pengurangan yuran adalah potongan yang diberikan oleh Perkhidmatan. Ukuran diskaun serta syarat untuk mendapatkan potongan tersebut akan ditentukan oleh syarat-syarat tawaran promosi masing-masing.

            6.4. Bayaran yang perlu dibayar Perkhidmatan tersebut mungkin diubah secara unilateral melalui pengubahsuaian prosedur dan penerbitan perubahan yang dibuat laman web Perkhidmatan https://taximaxim.com/my/. Rakan Kongsi akan diberitahu mengenai bayaran yang disemak semula melalui aplikasi mudah alih.

            6.5. Bayaran akan dibuat berdasarkan pembayaran muka dengan menambah akaun peribadi oleh Rakan Kongsi dengan jumlah yang ditentukan oleh Rakan Kongsi.

            6.6. Bayaran bagi perkhidmatan dilaksanakan melalui potongan wang dari akaun peribadi Rakan Kongsi dalam jumlah yang sama, sebaik sahaja Rakan Kongsi mengesahkan tempahan.

6.7. Akaun peribadi di isi dengan membuat pembayaran pendahuluan menggunakan kad bank, melalui terminal layan diri dengan kredit tunai akaun penyelesaian Perkhidmatan atau deposit tunai ke Perkhidmatan.

6.8. Perkhidmatan akan menjadi ejen Rakan Kongsi menerima pembayaran dari Pelanggan melalui kaedah pemerolehan dan pembayaran elektronik yang lain. Perkhidmatan bukan benefisiari dan tidak akan mendapat keuntungan dari pembayaran yang dibuat Pelanggan. Pembayaran elektronik perjalanan akan ditolak dari kad bank Pelanggan dan dikreditkan akaun peribadi Rakan Kongsi yang dibuka dalam Perkhidmatan. Komisen untuk penerimaan pembayaran elektronik tidak dikenakan dari Rakan Kongsi oleh Perkhidmatan.

6.9. Perkhidmatan adalah pelanggan perkhidmatan semasa mempromosikan produk (Perkhidmatan e-panggilan «Maxim»), dan Rakan Kongsi adalah kontraktor yang mempromosikan produk Pelanggan. Dalam hubungan, Rakan Kongsi akan memberikan pengangkutan atau pengangkutan percuma dengan kos yang dikurangkan dengan mengorbankan Perkhidmatan. Amaun untuk perjalanan akan dikreditkan akaun peribadi Rakan Kongsi yang dalam Perkhidmatan.

6.10. Perkhidmatan adalah pembekal perkhidmatan maklumat yang memberikan lesen untuk mengakses pangkalan data ke Rakan Kongsi. Dana untuk lesen itu hendaklah ditolak daripada akaun persendirian Rakan Kongsi.

6.11. Baki positif akaun peribadi Rakan Kongsi akan menganggap hutang Perkhidmatan kepada Rakan Kongsi.

6.12. Baki negatif akaun peribadi Rakan Kongsi akan menganggap hutang Rakan Kongsi kepada Perkhidmatan untuk perkhidmatan yang menggunakan.

6.13. Rakan Kongsi berhak untuk permintaan pembayaran hutang daripada Perkhidmatan dengan menghantar permintaan elektronik; butiran kad bank dinyatakan dalam aplikasi mudah alih.

6.14. Rakan Kongsi hendaklah bebas dan sepenuh dan benar-benar bertanggungjawab cukai, insurans dan faedah lain.

 

SEKSYEN 7. TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

 

            7.1. Tanggungjawab Perkhidmatan tersebut:

            7.1.1. Perkhidmatan bertanggungjawab ke atas selaras dengan undang-undang Malaysia;

            7.1.2. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab atas gangguan sepenuh atau sebahagian dari akses Rakan Kongsi pangkalan data yang disebabkan penggantian perkakasan, perisian atau beberapa kerja berjadual lain untuk mengekalkan kecekapan dan prestasi Perkhidmatan;

            7.1.3. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab atas gangguan akses Rakan Kongsi pangkalan data sekiranya berlaku kegagalan perisian atau perkakasan yang bukan milik Perkhidmatan;

            7.1.4. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab atas kerosakan, kehilangan keuntungan yang ditanggung Rakan Kongsi kerana menggunakan pangkalan data;

            7.1.5. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang ditanggung oleh pihak ketiga oleh Rakan Kongsi kerana penggunaan pangkalan data Rakan Kongsi.

            7.2. Tanggungjawab Rakan Kongsi tersebut:

            7.2.1. Rakan Kongsi bertanggungjawab ke atas selaras dengan undang-undang Malaysia;

            7.2.2. Rakan Kongsi bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang membuat tempahan, untuk pelaksanaan yang betul tempahan, dan juga untuk kerosakan yang disebabkan oleh Rakan Kongsi;

            7.2.3. Rakan Kongsi bertanggungjawab atas kerosakan yang ditimbulkan kepada pihak ketiga baik dalam pelaksanaan tempahan dan untuk tindakan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tempahan tersebut. Walau bagaimanapun, Perkhidmatan boleh bertindak sebagai pihak tengah antara Rakan Kongsi dan Pelanggan untuk menyelesaikan perselisihan secepat mungkin.

 

 

SEKSYEN 8. SYARAT KHAS DAN HAD TANGGUNGJAWAB

 

            8.1. Dengan menerima syarat-syarat, Rakan Kongsi mengakui bahawa maklumat yang diberikan digunakan secara bebas, untuk kepentingan sendiri dan atas risiko sendiri. Rakan kongsi mewakili, menjamin dan membuat janji:

            8.1.1. Rakan Kongsi mempunyai lesen memandu yang sah, Lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam ("Lesen PSV") dan mempunyai E-hailing Vehicle Permit ("EVP") untuk beroperasi dan memiliki semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada Pelanggan;

            8.1.2. Rakan Kongsi mempunyai hak undang-undang dan pihak berkuasa untuk mengendalikan kenderaan atau motosikal ("Kenderaan"), yang Rakan Kongsi bercadang untuk digunakan apabila menerima Pelanggan dan kenderaan berada dalam keadaan operasi yang baik dan mempunyai standard keselamatan industry.

8.1.3.  Jika perlu, Rakan Kongsi menggunakan peralatan keselamatan jalan raya yang sesuai, seperti yang dikehendaki undang-undang Malaysia (contohnya – topi keledar).

8.1.4. Rakan Kongsi mempunyai polisi yang sah mengenai insurans kenderaan persendirian dan insurans e-hailing (jumlah perlindungan standard industri) untuk mengoperasikan kenderaan seperti yang di syarat pihak berwajib dan peraturan lain yang berlaku untuk pengoperasian kenderaan. Rakan Kongsi hendaklah memastikan bahawa e-hailing perlindungan insurans mana-mana dan semua kerugian yang dijangka dan tidak dapat diramalkan berhubung dengan kerosakan kenderaan, apa-apa tuntutan, kecederaan peribadi dan kematian Pelanggan, serta perlindungan pihak ketiga, manakala beroperasi sebagai Rakan Kongsi. Rakan Kongsi hendaklah memastikan bahawa e-hailing insurans berkesan dan salinan hendaklah dikemukakan kepada Perkhidmatan tersebut.

8.1.5. Rakan Kongsi bertanggungjawab sepenuh atas segala dan semua tuntutan, pertimbangan dan tanggungjawab yang disebabkan sebarang kemalangan, kerugian atau kerosakan termasuk, tetapi tidak terhad, kecederaan diri, kematian, kerugian dan kerosakan harta benda yang disebabkan atau diduga sebagai akibatan perkhidmatan untuk pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran barang dan barang yang disediakan Rakan Kongsi.

8.1.6. Rakan Kongsi hendaklah mematuhi semua undang-undang tempatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan bertanggungjawab sepenuh terhadap sebarang pelanggaran undang-undang tempatan.

8.1.7. Rakan Kongsi tidak boleh Pelanggan hubungan untuk tujuan selain daripada yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

8.1.8.  Rakan Kongsi sedar bahawa semasa menjawab Pelanggan, caj telekomunikasi standard dikenakan yang hendaklah ditanggung sepenuh Rakan Kongsi.

8.2. Dengan menerima syarat, Rakan Kongsi juga menyatakan persetujuan terma khas bawah disebut dan syarat yang berkaitan dengan Perkhidmatan untuk penghantaran muatan dan barang:

8.2.1. Barang-barang berikut dilarang sama sekali untuk penghantaran: barang rapuh (termasuk bunga, kek) yang memerlukan pengendalian khas; barang yang mudah rosak; barang berbahaya, letupan, mudah terbakar dan tidak selamat (termasuk power bank); barang dan dokumen berharga; kad kredit atau debit; bahan haram; haiwan dan tumbuhan hidup; sebarang barang yang belum dibungkus / longgar yang mudah rosak semasa transit; barang palsu; haiwan (hidup atau sebalik); emas, wang dalam denominasi apa pun, cap / pelekat cukai, borang penanggung atau instrumen boleh niaga, logam berharga / batu; senjata sebenar atau tiruan termasuk senjata api atau bahagian, bahan letupan atau peluru; mayat manusia atau bahagian badan; bahan lucah.

8.2.2. Rakan Kongsi hendaklah bekerjasama berhubung dengan apa-apa penyiasatan jenayah yang diperlukan dan untuk membantu Perkhidmatan mematuhi mana-mana penyiasatan dalaman, arahan daripada pihak berkuasa atau keperluan undang-undang atau peraturan-peraturan semasa di tempat. Rakan Kongsi mempunyai hak untuk menolak penghantaran jika item penghantaran itu termasuk dalam kategori yang disenaraikan Klausa 8.2.1. Rakan Kongsi mempunyai hak untuk membuka dan memeriksan item penghantaran tanpa notis terlebih dahulu Pelanggan berdasarkan apa-apa syak yang munasabah bahawa item penghantaran mungkin mengandungi atau merupakan perkara yang tidak mematuhi atau dilarang sebagaimana dimaksud dalam peruntukan yang dinyatakan dan Rakan Kongsi mempunyai hak untuk menolak penerimaan dan penghantaran barang. Rakan Kongsi hendaklah juga bertanggungjawab sepenuh dan tanggungjawab bagi semua kerugian atau kerosakan, mana-mana Pelanggan, Perkhidmatan atau mana-mana pihak ketiga akibat daripada apa-apa pelanggaran syarat perjanjian.

8.3. Perkhidmatan tidak boleh memakai kewajipan yang berkaitan dengan pampasan bagi kerosakan, termasuk keuntungan yang hilang disebabkan oleh Rakan Kongsi kepada pihak ketiga.

8.4. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab Rakan Kongsi atas tindakan pihak ketiga yang menyebabkan Rakan Kongsi tersebut mengalami kerosakan termasuk hilangan keuntungan.

           

SEKSYEN 9. FORCE MAJEURE

 

            9.1. Force majeure adalah alasan untuk membebaskan pihak-pihak dari tanggungjawab mereka. Bagi tujuan, force majeure maksud hal keadaan diperuntukkan undang-undang Malaysia.

            9.2. Pihak yang terlibat force majeure dengan segera memberitahu pihak yang secara bertulis dari berlakun, jenis, potensi tempoh force majeure dan kewajipan dan kira-kira memenuhi dengan tepat apa kewajipan ia merintangi.

            9.3. Sekiranya pihak yang terlibat dengan force majeure gagal memberitahu pihak lain, Pihak kehilangan hak bagi merujuk force majeure yang boleh melepaskan daripada tanggungjawab.

 

 

SEKSYEN 10. HARTA INTELEK

 

            10.1. Rakan Kongsi diberikan hak terhad penggunaan nama perdagangan Perkhidmatan e-panggilan «Maxim» bagi tujuan pengiklanan kaedah tempahan.

            10.2. Rakan Kongsi berhak secara bebas bagi melakukan tindakan yang bertujuan untuk promosi (pengiklanan) nombor telefon, cara lain untuk melakukan tempahan, termasuk meletakkan iklan kenderaan Rakan Kongsi. Rakan Kongsi akan bertanggungjawab sepenuh bagi mematuhi pengiklanan (termasuk kandungan dan penempatan) kehendak-kehendak dan mengiklankan peraturan Malaysia.

 

 

 

 

Wakil Perkhidmatan e-panggilan "MAXIM":

Nama Syarikat: AIST MALAYSIA SDN. BHD.;

Nombor Pendaftaran: 201801043525/1305557-H;

Alamat Sah: No.18-2, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre, Off Jalan Klang Lama, 58200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur;

Alamat Perniagaan: No. 22A, First & Second Floor, Jalan Putra Square 6, Kuantan, Pahang, 25200, Malaysia;

Hubungi: +6095316820;

E-mel: taximaximktn@gmail.com

 

Asal Perjanjian lesen ditulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.