ย้อนกลับข้อมูลทางกฎหมาย
ย้อนกลับข้อมูลทางกฎหมาย

ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์


 

สัญญาอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้ระบุว่าแม็กซิม (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “แม็กซิม”, “พวกเรา” หรือ “ของพวกเรา”) ให้สิทธิในการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ดำเนินการโดยแม็กซิม (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า“แอป”) และผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติของเราบนแอปที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาคำสั่งสำหรับการให้บริการตามที่ถูกกำหนด, รับคำสั่งเหล่านี้เพื่อดำเนินการและแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริการ สัญญาอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้ใช้กับผู้ใช้แอปของเราทุกคน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคนขับและพาร์ทเนอร์ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”, “พาร์ทเนอร์”, “คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ของพวกคุณ”)

เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่นไว้แล้วในสัญญาที่ทำขึ้นต่างหาก สัญญานี้ถือเป็นสัญญาสำเร็จรูปและถูกร่างขึ้นโดยอาศัยการจำยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ถูกโพสต์ไว้แล้วบนเว็บไซต์ (https://legal.taximaxim.com/) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์แม็กซิม”

ผู้ใช้ที่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนตามที่ตามที่ระบุไว้ จะถือเสมือนว่าได้ตกลงเข้าทำสัญญานี้  อันเปรียบได้กับการทำเข้าทำสัญญาทางแพ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว  ก่อนผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน จึงควรอ่านข้อความในสัญญาอย่างละเอียด ในกรณีที่ไม่ตกลงในข้อใด คุณต้องปฏิเสธการใช้แอปพลิเคชันนี้บนโทรศัพท์มือถือ

 

ข้อที่ 1
ข้อกำหนดทั่วไป

เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้  คำและถ้อยคำที่ระบุไว้ด้านล่าง จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

1. “แม็กซิม” : บริษัท หรือบริษัทสาขา พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้สิทธิแก่พาร์ทเนอร์ในการใช้แอปตามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิและให้สิทธิแก่พาร์ทเนอร์ในการใช้แอปที่ได้รับอนุญาต และเป็นผู้รับ ผู้ประมวลผลและผู้ส่งคำสั่งของลูกค้าไปยังพาร์ทเนอร์และแจ้งสถานะการติดตามคำสั่งไปยังลูกค้า

2. “แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตบนโทรศัพท์มือถือ (แอป)” : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือและออกแบบมาเพื่อค้นหาคำสั่งสำหรับการให้บริการตามที่ถูกกำหนด, รับคำสั่งเหล่านี้เพื่อดำเนินการและแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริการ

3. “พาร์ทเนอร์” : บุคคลที่ได้แสดงเจตนาเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและได้รับสิทธิในการใช้แอปดังกล่าว

4. “ลูกค้า” : บุคคลที่ขอใช้บริการผ่านแอปแม็กซิมหรือบนเว็บไซต์ และได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับจุดประสงค์นี้

5. “บริการ” หมายถึงบริการต่างๆที่พาร์ทเนอร์ให้บริการแก่ลูกค้า และถูกสั่งผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตบนโทรศัพท์มือถือ

6. “คำสั่ง” : หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และประกอบไปด้วยรายละเอียดความต้องการเกี่ยวกับบริการ และมีตัวกำหนดการทำงานบางอย่างซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ

7. “บริษัทขนส่ง” : นิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องมีใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการเพื่อให้บริการขนส่งทางรถยนต์ รวมถึงสามารถดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแอปภายใต้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิที่ทำขึ้นแยกต่างหาก

8. “ราคาของบริการ” : จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์เพื่อการให้บริการ

9. “บัญชีส่วนตัว” : บัญชีที่มีการบันทึกการชำระเงินล่วงหน้าของพาร์ทเนอร์ และถูกหักเงินเพื่อเป็นการชำระในการรับสิทธิในการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

10. “ยอดคงเหลือในบัญชีส่วนตัว” : ส่วนต่างในช่วงเวลาหนึ่ง ระหว่างยอดเงินที่ฝากเข้าในบัญชีส่วนตัว กับยอดที่หักออกจากบัญชีส่วนตัว

ข้อที่ 2
หลักการของสัญญา

1. แม็กซิมตกลงให้บริการข้อมูลในด้านต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งคำสั่งไปยังพาร์ทเนอร์และแจ้งสถานะการติดตามคำสั่งไปยังลูกค้า

2. ภายใต้เงื่อนของสัญญานี้ แม็กซิมตกลงให้สิทธิแก่พาร์ทเนอร์ใช้แอปที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความต้องการยานพาหนะของบริการขนส่งด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์, บริการจัดส่งสินค้า หรือบริการขนถ่ายสินค้า, บริการนวดและสปา, บริการทำความสะอาด และบริการใดๆที่ระบุไว้ในแอปแม็กซิม หรือบนเว็บไซต์แม็กซิม ตามเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว) ในลักษณะที่กำหนดไว้ในที่นี้ และพาร์ทเนอร์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับแม็กซิมตามรูปแบบและจำนวนที่กำหนดไว้ในที่นี้ และ/หรือ ในภาคผนวก (ภาคผนวก)

3. เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง อาจเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต กล่าวคือแอป

4. การได้มา, การจัดเก็บ, การจัดระบบข้อมูล, การจัดการคำสั่ง รวมถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างพาร์ทเนอร์และแม็กซิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิการเข้าถึงแอปนั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทย

5. พาร์ทเนอร์อาจใช้ข้อมูล, เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาต ตามดุลยพินิจของตน

6. อาณาเขตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ ราชอาณาจักรไทย

7. เนื่องจากคำสั่งของลูกค้าและการตกลงรับคำสั่งนั้นๆ ของพาร์ทเนอร์เป็นการตกลงระหว่างกันเอง เพื่อทำให้เกิดสัญญาบริการขึ้น โดยแม็กซิมไม่ถือเป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าว

 

ข้อที่ 3

การลงทะเบียน

 1. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการเฉพาะอย่าง อาทิ บริการนวดและสปาและ/หรือ บริการทำความสะอาดนั้น จะมีข้อตกลงเพิ่มเติมกับแม็กซิมซึ่งเป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2. ในการเข้าถึงแอป คุณต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน (ซึ่งต่อไปในสัญญา เรียกว่า การลงทะเบียน) ด้วยตัวเอง บนเว็บไซต์แม็กซิมด้วยระบบอินเทอร์เน็ต หรือมายังสถานประกอบการของแม็กซิม

3. การลงทะเบียนบนเว็บไซต์แม็กซิมนั้น จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงตามสัญญานี้โดยสมบูรณ์ อย่างไม่มีเงื่อนไข

4. การลงทะเบียนจะใช้แบบฟอร์มพิเศษบนเว็บไซต์แม็กซิม แม็กซิมอาจขอให้จัดเตรียมเอกสารที่สนับสนุนความถูกต้องของข้อมูลที่กล่าวถึงในระหว่างการลงทะเบียน

5. การลงทะเบียนจะสำเร็จหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของแม็กซิม ทั้งนี้ เอกสารและข้อมูลต่างๆ แม้จะถูกขอมาเพื่อใช้ลงทะเบียน แต่ก็ไม่ได้นำมาซึ่งผลบังคับให้แม็กซิมต้องดำเนินการลงทะเบียนให้

6. รหัสผู้ใช้ (ล็อกอิน) และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงแอปที่ได้รับอนุญาตนั้นถูกกำหนดหลังจากการลงทะเบียน แม็กซิมจะส่งรหัสผู้ใช้ (ล็อกอิน) และรหัสผ่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน

7. แม็กซิมอาจจะขอให้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นครั้งคราว

8. แม็กซิมบันทึกและใช้ข้อมูลต่อไปนี้กับบุคคลที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์แม็กซิม:

ก. นามแฝงของผู้ใช้ (ชื่อเล่น) หมายถึง การรวมกันของตัวอักษรต่างๆ ตามที่ถูกระบุไว้ในการลงทะเบียน พาร์ทเนอร์จะระบุนามแฝงของตนตามที่เห็นสมควร และจะไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยแม็กซิม;

ข. รหัสผู้ใช้ (ล็อกอิน);

ค. ยี่ห้อ, สี, และตัวเลขจากป้ายทะเบียนรถ;

ฆ. หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน

ง.9. โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์แม็กซิม พาร์ทเนอร์ตกลงให้ความยินยอมที่จะรับโฆษณาส่งเสริมการขายในทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านช่องทางโทรคมนาคมและโปรแกรมส่งข้อความทางอินเทอร์เน็ต (ไวเบอร์, วอตส์แอปป์, เทเลแกรม และโปรแกรมที่คล้ายกัน) สำหรับและในกรณีที่กฎหมายที่บังคับให้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมดังล่าว

10. พาร์ทเนอร์อาจจะใช้แอปในลักษณะต่อไปนี้:

ก. รับข้อมูลจากแพลตฟอร์มและใช้ข้อมูลดังกล่าวในธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว (พนักงานของตน, ผู้รับจ้าง เป็นต้น)

ข. พาร์ทเนอร์ต้องไม่ทำซ้ำแพลตฟอร์มและแอป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบใดๆ และด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

ค. พาร์ทเนอร์ต้องไม่แก้ไขแพลตฟอร์มและแอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง

ข้อ 4

สิทธิ, หน้าที่และการรับประกันของพาร์ทเนอร์

 1. แม็กซิมขอรับรองว่า:

ก. การปฏิบัติตามสัญญานี้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะไม่นำมาซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น;

ข. จะไม่มีข้อผูกมัดโดยสัญญาใดๆ ที่สามารถห้ามมิให้พาร์ทเนอร์ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญานี้;

ค. แม็กซิมมีขอบเขตของสิทธิเพียงพอ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันแห่งสัญญานี้ให้ลุล่วง

ง. จะดำเนินการและจะไม่ดำเนินการใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้การใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของพาร์ทเนอร์ตามข้อกำหนดในสัญญานี้ เป็นพ้นวิสัย;


2. แม็กซิมมีสิทธิ:

ก. ขอให้พาร์ทเนอร์ใช้งานแอปให้เป็นไปตามลักษณะและรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญานี้:

ข. ในทำนองเดียวกันกับสัญญานี้  สามารถทำสัญญาโอนสิทธิต่างๆ ในการใช้แอปให้กับบุคคลที่สามได้ แม้ในอาณาเขตเดียวกันกับสิทธิในการใช้แอปของพาร์ทเนอร์ก็ตาม;

ค. ระงับการเข้าถึงแอปของพาร์ทเนอร์ หากพาร์ทเนอร์ละเมิดเงื่อนไขและผิดกำหนดชำระค่าธรรมเนียมให้กับแม็กซิม จนกว่าพาร์ทเนอร์จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ง. ระงับการเข้าถึงแอปของพาร์ทเนอร์ หากแม็กซิมได้รับเอกสารที่แสดงว่าพาร์ทเนอร์นำข้อมูลคำสั่งมาใช้อย่างผิดกฎหมาย แม็กซิมระงับการเข้าถึงแอปของพาร์ทเนอร์โดยยึดตามคำตัดสิน ที่มีผลบังคับใช้ หรือกฎข้อบังคับที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการละเมิดกฎหมายโดยพาร์ทเนอร์ เอกสารเหล่านี้จะต้องส่งในต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองโดยศาลที่มีอำนาจ การเข้าแอปของพาร์ทเนอร์จะถูกระงับจนกว่าพาร์ทเนอร์สะสางเรื่องการกระทำอันละเมิดกฎหมายที่ถูกพบนั้นจนเสร็จสิ้นทั้งหมด

จ. บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับพาร์ทเนอร์เพื่อตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของให้สิทธิการเข้าถึงแอปของพาร์ทเนอร์ และคุณภาพของการให้บริการของพาร์ทเนอร์ผ่านการเข้าถึงแอปดังกล่าว

ฉ. ดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและการแก้ไขการทำงานของแอป ในขณะที่งานดังกล่าวกำลังดำเนินการอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พาร์ทเนอร์อาจถูกระงับในการเข้าถึงแอป

ช. ระงับการเข้าถึงแอปของพาร์ทเนอร์ หากยอดคงเหลือในบัญชีส่วนตัวกลายเป็นศูนย์หรือติดลบจนกว่าพาร์ทเนอร์จะเติมเงิน

ซ. ดำเนินการอื่นใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้อนุญาตและการรักษาการเข้าถึงแอป การกระทำดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับของราชอาณาจักรไทย

3. แม็กซิมจะปฏิบัติต่อพาร์ทเนอร์ ดังต่อไปนี้:

ก. ทำให้แอปมีการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่องสำหรับพาร์ทเนอร์ตลอดระยะเวลาของสัญญา ยกเว้นกรณีของการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและการปรับปรุงแอป และรวมถึงในกรณีที่แอปทำงานผิดปกติ

ข. ให้สิทธิแก่พาร์ทเนอร์ในการใช้แอป

ค. ทำการจ่ายเข้าบัญชีส่วนตัวของพาร์ทเนอร์อย่างตรงเวลา

ง. ค้นหาและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของพาร์ทเนอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาโดยไม่ชักช้า

จ. ไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของพาร์ทเนอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพาร์ทเนอร์

4. พาร์ทเนอร์มีสิทธิ:

ก. ขอให้แม็กซิมให้สิทธิการเข้าถึงแอปที่มีคุณภาพเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงให้บริการด้านเทคนิคและคำปรึกษา;

ข. ใช้งานแอปตามลักษณะและรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญานี้;

ค. ขอให้แม็กซิมแก้ไขปัญหาใดๆในทันทีเพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปได้

 

5. พาร์ทเนอร์ตกลงจะ:

ก. ดำเนินการตามคำสั่งที่รับมา โดยให้ตรงตามเงื่อนไข;

ข. จ่ายเงินให้แม็กซิมสำหรับบริการต่างๆที่ให้สิทธิการเข้าถึงแอปตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้;

ค. หากแม็กซิมจ่ายเงินใดๆให้กับลูกค้าที่เกิดจากบริการที่ไม่ได้คุณภาพที่เกิดจากพาร์ทเนอร์ (พนักงาน และ/หรือ ผู้รับจ้างของพาร์ทเนอร์) ให้กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ต้องชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับแม็กซิมในเรื่องนี้ ค่าชดเชยนี้จะหักออกจากเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีส่วนส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ ในกรณีที่จำนวนเงินไม่เพียงพอต่อค่าปรับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีจะถือเป็นบัญชีลูกหนี้ของพาร์ทเนอร์ซึ่งถูกกำหนดให้ได้รับชำระก่อน เมื่อพาร์ทเนอร์เติมเงินในบัญชีส่วนตัวของตน ทั้งนี้ บริการที่ไม่ได้คุณภาพที่พาร์ทเนอร์ได้ให้บริการไปนั้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันโดยพนักงานของแม็กซิมตามคำขอของลูกค้า ซึ่งผลการตรวจสอบที่ได้นั้นจะปรากฎเป็นทางการเป็นบันทึกของสำนักงาน ในโปรแกรมข้อมูลของแม็กซิม;

ง. แจ้งให้แม็กซิมทราบในทันที หากมีข้อมูลที่ลงทะเบียนกับแม็กซิมตอนเข้าทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธินี้ หรือมีเหตุการณ์อื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถปิดงานตามคำสั่งได้

จ. ใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยบนท้องถนน ขณะขับรถหรือขณะอยู่บนท้องถนน;

ฉ. ใช้ยานพาหนะที่มีสภาพการใช้งานที่ดีและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้นๆ

ช. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประกอบกิจการรถแท็กซี่/รถขนส่งผู้โดยสาร และ/หรือ บริการขนส่งประเภทอื่นๆ และจะรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว;

ซ. ไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ฌ. จ่ายค่าบริการโทรคมนาคมต่างๆ ที่อาจต้องใช้เมื่อตอบกลับลูกค้า

ญ. รักษารหัสผ่านของบัญชีส่วนตัวหรือข้อมูลประจำตัวใดๆที่อนุญาตให้เข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตบนโทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยและเป็นความลับ หากพาร์ทเนอร์แบ่งปันรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลประจำตัวใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสยืนยันตัวตน) หรือได้เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เช่น พาร์ทเนอร์หรือพนักงานของพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ตกลงว่าบุคคลที่สามนั้นๆ จะมีอำนาจในการดำเนินการในนามของพาร์ทเนอร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระบุถึงการยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่แม็กซิมอาจให้บริการแก่คุณไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือทางช่องทางอื่นๆ);

6. แม็กซิมจะไม่ผิดชอบ ในกรณี:

ก. การเข้าถึงแอปของพาร์ทเนอร์หยุดชะงักไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรืองานตามกำหนดการอื่นๆที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาความสามารถในการทำงานและการพัฒนาเฟิร์มแวร์ของแม็กซิม

ข. พาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าถึงแอปได้ เกิดจากเป็นความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่น ไม่ใช่ของแม็กซิม

ค. ความเสียหายของพาร์ทเนอร์, การสูญเสียกำไรของหุ้มส่วน เนื่องจากการใช้แอปโดยพาร์ทเนอร์

ง. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามโดยพาร์ทเนอร์ อันเป็นผลมาจากการใช้แอปโดยพาร์ทเนอร์

จ. การหยุดชะงักในการให้บริการ เพราะซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ซึ่งล้มเหลวที่ไม่ใช่ของแม็กซิม

ฉ. การหยุดชะงักทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ หรือความพยายามอื่นๆที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของแม็กซิม ซึ่งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ช. ความเสียหายโดยตรง, การสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นเพราะลูกค้าเนื่องจากการใช้บริการของพาร์ทเนอร์

 ซ. ความผิดพลาดของพาร์ทเนอร์ในการปฏิบัติหน้าที่และความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าว

 

ข้อ 5

ราคาคำสั่ง, จำนวนของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระและการชำระเงิน

1. ราคาคำสั่งจะถูกกำหนดโดยพาร์ทเนอร์ และจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีของประเทศหรือท้องถิ่นที่กำหนดโดยหน่วยงานผู้กำกับดูแล/รัฐบาล

2. พาร์ทเนอร์แบ่งปันค่าโดยสารที่กำหนดให้กับแม็กซิม แม็กซิมคำนวณราคาคำสั่งจากรายละเอียดที่พาร์ทเนอร์ให้มา โดยพิจารณาจากปัจจัยที่กำหนดตัวแปรของคำสั่งซื้อแต่ละรายการแยกกัน

3. ลูกค้าสามารถเพิ่มค่าบริการได้

4. การจ่ายค่าตอบแทนจะกระทำโดยพาร์ทเนอร์ตามเกณฑ์การชำระล่วงหน้า ซึ่งพาร์ทเนอร์สามารถฝากเงินเข้าบัญชีส่วนตัวตามจำนวนที่ต้องการ

5. การจ่ายค่าตอบแทนจะดำเนินการโดยการหักเงินจากบัญชีส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ในจำนวนที่เท่ากับจำนวนเงินค่าตอบแทนเมื่อมีการรับคำสั่ง

6. การเติมเงินในบัญชีส่วนตัวสามารถทำได้โดยการชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรธนาคารผ่าน, ทางตู้บริการด้วยตนเอง, โอนเงินไปยังบัญชีการชำระเงินหรือฝากเงินสดที่สำนักงานบริการ ทางเลือกการเติมเงินต่างๆสามารถทราบการชี้แจงได้ที่สำนักงานแม็กซิม

7. จำนวนของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการเข้าถึงและสิทธิในการใช้แอปโทรศัพท์มือถือจะถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ เงินได้(รายได้) ของพาร์ทเนอร์และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของจำนวนเงินที่หัก

8. . จำนวนของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระและภาษีมูลค่าเพิ่มถูกกำหนดสำหรับทุกคำสั่งแยกกัน และจะระบุไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งที่พาร์ทเนอร์รับเพื่อดำเนินการในแอป

9. ราคาคำสั่ง และ/หรือ จำนวนของค่าธรรมเนียมอาจลดลงในช่วงข้อเสนอส่งเสริมการขาย ในกรณีนี้การลดค่าธรรมเนียมจะเป็นส่วนลดตามที่กำหนด ขนาดส่วนลดและเงื่อนไขในการรับส่วนลดดังกล่าวจะกำหนดตามเงื่อนไขของข้อเสนอส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง10. ยอดคงเหลือที่เป็นบวกในบัญชีส่วนตัวของพาร์ทเนอร์จะถือว่าแม็กซิมเป็นเจ้าหนี้ต่อพาร์ทเนอร์

11. ยอดคงเหลือติดลบในบัญชีส่วนตัวของพาร์ทเนอร์จะถือว่างพาร์ทเนอร์เป็นหนี้ต่อแม็กซิมภายใต้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ

12. พาร์ทเนอร์มีสิทธิร้องขอการชำระหนี้จากแม็กซิมโดยส่งคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์; รายละเอียดธนาคารของบัตรธนาคารที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาต

13. หากพาร์ทเนอร์ได้รับสิทธิการเข้าถึงที่ไม่ใช่โดยตรงจากแม็กซิมแต่อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างพาร์ทเนอร์และบริษัทขนส่งใดๆ แม็กซิมจะมีสิทธิในฐานะตัวแทนของบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องในการหักค่าตอบแทนของบริษัทขนส่งนี้ออกจากบัญชีส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว

14. พาร์ทเนอร์จะต้องเป็นบุคคลอิสระทางการเงิน และเป็นผู้รับผิดชอบการหักภาษีและการประกันภัยเพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์


ข้อ 6

เหตุสุดวิสัย

 

1. เหตุสุดวิสัยจะเป็นสาเหตุของการปลดเปลื้องความรับผิดของคู่สัญญา สำหรับจุดประสงค์ในที่นี้เหตุสุดวิสัยจะหมายถึงสถานการณ์ที่กำหนดไว้ในระบบกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

2. คู่สัญญาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงโทรสาร) ในทันที ถึงเหตุสุดวิสัย, ประเภทเหตุสุดวิสัย, ระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าจะไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้เพราะเหตุเช่นว่านั้น

3. หากคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย, ไม่สามารถแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล ฝ่ายนั้นจะไม่มีสิทธิในการอ้างถึงเหตุสุดวิสัยเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของตน

ข้อ 7

การระงับข้อพิพาท

1. คู่สัญญาจะใช้ความพยายามฉันมิตรเพื่อระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งกันด้วยการเจรจา

2. ระยะเวลาในการตอบกลับข้อเรียกร้อง ตลอดจนระยะเวลาในการส่งเอกสารเพื่อระงับข้อพิพาทและความขัดแย้ง จะต้องไม่เกินเจ็ด (7) วันทำการ นับจากได้รับข้อเรียกร้อง และ/หรือ ได้รับทราบความจำเป็นต้องใช้เอกสารจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

3. หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยวิธีการเจรจาได้ ข้อพิพาทและความขัดแย้งจะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือ ข้อกำหนดของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

 

ข้อ 8

การโอนข้อมูลข้ามเขตอำนาจและพรมแดน

 

ข้อมูลของคุณสามารถจัดเก็บและประมวลผลได้ในประเทศ, รัฐและเมืองใดๆ ที่เรามีสถานประกอบการหรือที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการ โดยการยินยอมการโอนข้อมูลของคุณออกไปนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งสามารถมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากราชอาณาจักรไทย ในบางสถานการณ์ ศาล, หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยในประเทศอื่นๆ อาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของคุณ


ข้อ 9

ทรัพย์สินทางปัญญา

 

1. พาร์ทเนอร์ได้รับสิทธิอย่างจำกัด  ในการใช้แบรนด์ “แม็กซิม” ในการโฆษณาการกดคำสั่ง

2. พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์อาจโฆษณา (ประชาสัมพันธ์) หมายเลขโทรศัพท์, ตัวเลือกอื่นๆ ในการกดคำสั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการติดโฆษณาส่งเสริมการขายบนยานพาหนะของพาร์ทเนอร์ ในกรณีนี้พาร์ทเนอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามโฆษณาส่งเสริมการขาย (รวมถึงเนื้อหาและการติดโฆษณา) ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของกฎหมายปัจจุบัน

 

ข้อ 10

เงื่อนไขพิเศษและข้อจำกัดความรับผิดชอบ 

1. ในการพิจารณาเงื่อนไขนี้ พาร์ทเนอร์เข้าใจว่าข้อมูลที่ตนได้รับอนุญาตให้เข้าถึงในที่นี้จะถูกใช้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์และความเสี่ยงของตน พาร์ทเนอร์ได้รับแจ้งว่าหากพาร์ทเนอร์ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ พาร์ทเนอร์จะต้องลงทะเบียนส่วนตัวในฐานะเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวหรือทำหน้าที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งรับรองว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และกฎระเบียบของอาณาจักรแห่งประเทศไทย

2. แม็กซิมจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันใดๆที่เกี่ยวกับค่าชดเชยสำหรับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามโดยเกิดจากการกระทำของพาร์ทเนอร์

3. แม็กซิมไม่รับผิดชอบต่อพาร์ทเนอร์สำหรับการกระทำใดๆของบุคคลที่สาม เมื่อพาร์ทเนอร์ได้รับความเสียหายใดๆ รวมถึงการสูญเสียกำไร

 
ข้อ 11

การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงนโยบายนี้

 1. การแก้ไขสัญญานี้จะทำโดยแพลตฟอร์มเพียงฝ่ายเดียวโดยการเผยแพร่การแก้ไขที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ การแก้ไขที่ระบุจะมีผลภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ประกาศบนเว็บไซต์

2. การแก้ไขใดๆต่อขั้นตอนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้จะมีผลผูกพันกับทุกคนที่ใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  รวมถึงผู้ที่เริ่มใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก่อนวันที่การแก้ไขมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขที่เกิดขึ้น พาร์ทเนอร์จะหยุดใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและแจ้งให้แพลตฟอร์มทราบ 

 

ข้อ 12

การติดต่อ

 หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้ หรือต้องการถอนความยินยอมของคุณจากสัญญา คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์โดยใช้รายละเอียดการติดต่อต่อไปนี้:

บริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด

อีเมล์: legal_th@taximaxim.com


ต้นฉบับของสัญญาอนุญาตใช้สิทธิฉบับนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก