GeriYasal bilgiler
GeriYasal bilgiler

Lisans Sözleşmesi


​1.Terimler ve Tanımlar

1.1. Bu Lisans Sözleşmesinin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır.
1.1.1. “Yetkili Mobil Uygulama (Mobil Uygulama)”, belirli hizmetlerin sağlanması için siparişleri aramak, bu siparişleri gerçekleştirmek üzere kabul etmek ve bu hizmetin ilerleyişi hakkında müşterileri bilgilendirmek için tasarlanmış Taxsee Driver Mobil Uygulaması anlamına gelir. 
1.1.2. “İş Ortağı”, bu Sözleşmenin şartlarını kabul eden ve bu Sözleşme’ye dayanarak Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını elde eden kişi anlamına gelir.
1.1.3. “Maxim Hizmeti (buradan itibaren Hizmet, Maxim olarak anılacaktır)”, İş Ortağı’na, bu Sözleşme’ye dayanarak Mobil Uygulama’yı kullanma hakkı veren tüzel kişi anlamına gelir.
1.1.4. "Hizmetler", Maxim’in İş Ortağı tarafından sağlanan ve Maxim aracılığıyla sipariş edilen hizmetler anlamına gelir
1.1.5. "Müşteri", Maxim aracılığıyla bir hizmet sipariş eden bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
1.1.6. “Sipariş”, Mobil Uygulama’ya yerleştirilen ve Hizmetler’in sağlanmasına yönelik taleple ilgili verileri içeren ve Hizmetler’in türüne bağlı olarak belirli parametrelere sahip bilgileri ifade eder.
1.1.7. “Hizmetlerin Fiyatı”, Hizmetler’in sağlanması için Müşteri tarafından İş Ortağı’na ödenen para miktarı anlamına gelir.
1.1.8. "Kişisel Hesap", İş Ortağı’nın avans peşin ödemelerinin kaydedildiği ve Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını elde etmek için ödeme olarak fonun zimmete geçirildiği bir hesap anlamına gelir.
1.1.9. “Kişisel Hesap Bakiyesi”, Kişisel Hesap’a yatırılan ve Kişisel Hesap’tan düşülen tutarlar arasındaki belirli bir zaman noktasındaki fark anlamına gelir.
2. Genel Hükümler
2.1. Bu Sözleşme, Maxim tarafından Mobil Uygulama’nın kullanma hakkının verilmesi işlemini tanımlar.
2.2. Bu Sözleşme, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca, bir katılım anlaşmasıdır ve Maxim’in https://legal.taximaxim.com/?country=TR&intl=tr-TR  ve https://taximaxim.com internet sitelerinde elektronik ortamda yayınlanan Sözleşme’nin şartlarına uyularak basitleştirilmiş bir şekilde neticelendirilir. Sözleşme’de açıklanan kayıt işlemini tamamlayan bir kişi, bu belgede ifade edilen şartlara göre bir medeni sözleşme akdetmekle eşdeğer olan Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.
2.3. Kayıt işlemine geçmeden önce Sözleşme metnini dikkatlice okuyun. Herhangi bir şarta uymamanız durumunda Mobil Uygulama’yı kullanmaktan kaçınmanız gerekir. 
2.4.Bu Sözleşme bir lisans sözleşmesidir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen hükümler uygulanır. 
2.5. Bu Sözleşme’nin şartlarının kabul edilmesi, https://legal.taximaxim.com/?country=TR&intl=tr-TR adresinde internette yayınlanan Mobil Uygulama’nın kullanımına ilişkin Gizlilik Politikasının şartlarının kabul edilmesi anlamına gelir.
2.6. İş Ortağı, bu Sözleşme’nin şartlarını kabul etmekle, İş Ortağı’nın bu Sözleşme’nin ifasının bir parçası olarak aldığı bilgilerin, İş Ortağı tarafından bağımsız olarak, İş Ortağı yararına ve İş Ortağı’nın sorumluluğu altında kullanılacağını anlar. Mobil Uygulama’nın ticari faaliyetleri yürütmek için kullanılması durumunda, İş Ortağı, bu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri sağlamak için gerekli bütün belgelere, izinlere ve kesin yasal statüye sahip olduğunu garanti edecek. İş Ortağı, ayrıca işin “10 Temmuz 2003 tarihli 4925 Sayılı Karayolu Kanunu, 8 Ocak 2018 tarihli 30295 Sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği, 13 Ekim 1983 tarihli 2918 numaralı Karayolları Trafik Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3 Eylül 2013 tarihli 28754 sayılı Taksimetre Denetleme Yönetmeliği” dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere iş sağlığı, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına ve standartlarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetlere denk düşen yükümlülük alanındaki güncel düzenleyici kurallarının hukuki gerekliliklerine uygun olarak yapıldığını garanti eder.
2.7. Hizmet’in Mobil Uygulama’daki bilgiyi toplama, depolama ve sistematize etmekle ilgili etkinlikleri, İş Ortağı ve Hizmet arasındaki böylesi bilgiye erişimi sağlamakla ilgili yasal ilişkiyle birlikte 7 Nisan 2017 tarihli, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği hakkındaki gerekliliklerine uygun olarak yerine getirilecektir. 
2.8. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/c maddesine istinaden Mobil Uygulamadaki bilgi, Türkiye Cumhuriyeti’nin güncel yasalarına göre kısıtlanmış ya da dağıtılması yasaklanmış olarak değerlendirilmez. 
3. Sözleşmenin Konusu
3.1. Bu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olarak, Maxim İş Ortağı’na Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını basit (özel olmayan) lisans altında Sözleşme’de basıldığı şekilde verir ve İş Ortağı Sözleşme’de basıldığı şekilde ve miktarda Maxim’e ödeme yapmayı üstlenir. 
3.2. İş Ortağı, Maxim’in bir ulaştırma şirketi olmadığını ve herhangi ulaştırma hizmeti sağlamadığını veya organize etmediğini kabul eder. Maxim, İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’ya erişimini sağlar ve Sipariş bilgisini Müşteri’den İş Ortağı’na iletir. Maxim, İş Ortakları’nın ve Müşterilerin iletişime geçtiği ve kendi takdirlerince ve Maxim’den bağımsız olarak organize oldukları teknolojik platformu sağlar. 
3.3. Bu Sözleşme’nin imzalanması, Taraflarca gerçekleştirilmesi ve/veya Mobil Uygulama’nın İş Ortağı tarafından kullanımı İş Ortağı ve Maxim arasında herhangi işçi-işveren ilişkisi ya da buna benzer bir ilişki göstermez ya da belirlemez.  İş Ortağı, Mobil Uygulama’yı kendi sorumluluğu dahilinde kullanır. 
3.4. Mobil Uygulama’yı kullanma hakkının verildiği bölge, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları olacaktır. 
4. Maxim’in Güvenceleri
4.1. Maxim aşağıda şunları garanti eder: 
4.1.1. Maxim, bu Sözleşme altındaki yükümlülükleri yerine getirmeye yeterli hak kapsamındadır;
4.1.2. Bu Sözleşmenin Taraflarca uygulanması herhangi üçüncü tarafın fikri haklarının ihlaline yol açmayacaktır;
4.1.3. Maxim, İş Ortağı’nı Mobil Uygulama’yı bu Sözleşme’de ileri sürülen koşullar bakımından kullanmaktan alıkoyabilecek herhangi bir sözleşmeyle sınırlandırmaz.
4.1.4. Maxim, bu Sözleşme’de ileri sürülen koşullar bakımından İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’yı kullanmasını imkansız hale getiren herhangi bir işlem yapmadı, yapmaz.  
5. Mobil Uygulama’yı Kullanma İşlemi ve Yöntemleri
5.1. İş Ortağı Mobil Uygulama’yı yalnızca Siparişleri yerine getirmek ve hizmetin gereğini sağlamak amaçlarıyla kullanabilir. Mobil Uygulama’nın kullanımıyla ilgili İş Ortağı’nın herhangi etkinlikleri bahsi geçen amaçlarla örtüşecektir. 
5.2. İş Ortağı şunları yapmaya yetkili değildir: 
5.2.1. değişiklik, yeniden üretim, kopyalama, tekrar çalıştırma (çeviri dahil), dağıtım (satış, kiralama, icar vb. dahil), Mobil Uygulama’nın kısmen ya da tamamen değiştirilmesi ya da yayınlanması;
5.2.2. Mobil Uygulama’ya ve gömülü algoritmaya, yetkili olmayan kişilerin erişimine izin verecek biçimde, Mobil Uygulama ve bileşenlerinin bu Sözleşme’de özellikle ifade edilmeyen biçimde kullanılması amacıyla hedef kodunu geri dönüştürmek, parçalarına ayırmak, şifresini çözmek ve başka bir şekilde çıkarmaya çalışmak; 
5.2.3. Mobil Uygulama işlemini sekteye uğratmayı amaçlayan işlerin yürütülmesi, Mobil Uygulama idaresine, sadece Hizmet’in çalışanları ve yetkili kişileri tarafından erişilebilen bölümleri de dahil, yetkili olmayan kişilerin erişmeye çalışması ve benzer işleri yürütmesi; 
5.2.4. Mobil Uygulama’yı kullanmak için verilen hakların, üçüncü taraflara kullanıcı adının ve şifrenin verilmesi, üçüncü taraflarla alt-lisans anlaşması ve benzeri işlerin yapılması dahil, el değiştirmesi.
5.2.5. Bu Sözleşme’de özellikle ifade edilmeyen başka bir biçimde Mobil Uygulama’nın kullanımı veya herhangi başka işlemlerin gerçekleştirilmesi. 
6. Mobil Uygulama’ya Kayıt İşlemi
6.1. Mobil Uygulama’yı kullanabilmek için İş Ortağı Mobil Uygulama ya da Maxim’in web sitesi aracılığıyla kayıt olacak. Kayıt, İş Ortağı tarafından Maxim’in ofisinde ya da bağımsız olarak internet aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 
6.2. Mobil Uygulama’ya kayıt, bu Sözleşme’nin şartlarına tam ve koşulsuz katılım anlamına gelir. 
6.3. Kayıt, kayıt formundaki ilgili alanlara gerekli bilgileri girmek yoluyla gerçekleştirilir. Kayıt işlemi süresince, Hizmet sizin gizlilik kapsamındaki özel bilgilerinizi temin etmenize gerek duyabilir. 
6.4. Maxim, kaydı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine tek taraflı olarak yetkilidir. Evrakların ve kayıt için gerekli bilgilerin tedarik edilmesi, Maxim’in kayıt işlemini tamamlamak için koşulsuz yükümlülüğüne neden olmaz. 
6.5. Kayıt, kullanıcı kimlik numarasını (login) ve Mobil Uygulama’ya yetkili erişim için gereken şifreyi sağlayarak tamamlanır. Kullanıcı kimlik numarası (login) ve şifre, kayıt işlemi süresince kullanıcı tarafından girilen cep telefonu numarasına Maxim tarafından gönderilir. İş Ortağı’nın, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyi herhangi diğer üçüncü taraflara vermeye, ya da İş Ortağı’na ait olmayan kullanıcı adı ve şifreyi kullanmaya yetkisi yoktur. Mobil Uygulama’da yetkili olan kişi (belirli kullanıcı adı ve şifreye sahip) tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin, İş Ortağı tarafından aksi kanıtlanmadığı sürece, ilgili İş Ortağı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. 
6.6. Kayıt işlemi süresince Maxim’e gereken kişisel veri ve dokümanlar, yalnızca verilen bilginin kesinliğini sınamak amacı için gereklidir ve Maxim tarafından kayıt süreci tamamlandıktan sonra tutulmaz. 
6.7. İş Ortağı tarafından sağlanan hizmetlerin tipine bağlı olarak Maxim, Mobil Uygulama’da kayıtlı kişiler hakkındaki, böyle kişilerin kimliğini tespit etmeye izin vermeyen ve onların kişisel verisi olmayan, belirli bir veriyi tutar ve kullanır:
6.7.1. Kullanıcı Adı. Birinin gerçek birinci ismi, kullanıcı adı (soyadı olmadan) olarak kullanılır. Türkçe karakter çevirisinde telaffuz etmesi ya da hecelemesi zor olan herhangi bir yabancı dilde bir isim olması durumunda, bu kişi tarafından kullanılan Türkçe benzeri, Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde geçerli olarak belirlenebilir. 
6.7.2. İşaret, renk ve taşıt plakasının sayısal kısmı (İş Ortağı tarafından sağlanan Hizmetler’in aracın kullanımını beraberinde getirmesi durumunda) 
6.7.3. Kayıt süresince kullanılan cep telefonu numarası. 
6.8. Mobil Uygulama’ya kayıt yaptırarak İş Ortağı; telefon, anlık mesajlaşma programları (WhatsApp, Telegram ve benzer programlar) dahil herhangi bir araçla alınan bilgi mesajlarını, reklamları almaya rıza göstermenin yanısıra, 7 Nisan 2016 tarihli, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanunun gerekliliklerine göre böyle bir rızanın gerektiği durumlarda İş Ortağı’nın kişisel verisinin işlenmesine ilişkin rızayı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının reklama ilişkin durumları ve amaçları kapsamında ifade eder.  
6.9. Maxim’in web sitesine kayıt olarak İş Ortağı, 7 Nisan 2016 tarihli, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre Maxim’e, Müşteri’nin siparişinin yerine getirilmesi için atanan taşıtın sürücüsü hakkında sağlanan İş Ortağı’nın bilgisinin gelecekte görsel (fotoğraf) olarak kullanımına ve yayınlanmasına izin verir. 
7. Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
7.1. Maxim şunlara yetkilidir: 
7.1.1. Bu Sözleşme’de sağlanan araçlarla ve şekilde Mobil Uygulama’nın kullanılmasını İş Ortağı’ndan istemek;
7.1.2. İş Ortağı’na Mobil Uygulama’yı kullanma hakkının verildiği aynı bölge de dahil olmak üzere, üçüncü taraflarla bu Sözleşme’ye benzer şekilde Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını veren sözleşmeleri sonuçlandırmak. 
7.1.3. Kişisel Hesap bakiyesinin sıfır ya da negatif olması durumunda İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını askıya almak;
7.1.4. Maxim’de Mobil Uygulama aracılığıyla alınan bilginin hukuksuz kullanımının kanıtları bulunması durumunda İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını askıya almak. İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’yı kullanma hakkı, İş Ortağı tarafından işlenen ihlalin tespitine bağlı olarak, yetkili mahkeme kararları ve hükümleri esas alınarak askıya alınacaktır. Bu belgeler ilgili mahkeme tarafından belgelendirilmiş asılları ya da kopyaları halinde Maxim’e ibraz edilecektir. İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’yı kullanma hakkı, İş Ortağı ortaya çıkan ihlalleri sona erdirene kadar askıya alınacaktır. 
7.1.5. Bu Sözleşme’nin hükümlerine İş Ortağı’nın birden fazla ve/veya büyük ihlalleri olması durumunda İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını askıya almak ya da kullanımdan men etmek; 
7.1.6. Dahili kalite kontrolü amacıyla İş Ortağı’yla telefon görüşmelerini kaydetmek; 
7.1.7. Mobil Uygulama’nın işlevsel değişikliklerini ve takvimsel bakımını yürütmek. Böyle işlerin gerçekleştirildiği zaman zarfında, Mobil Uygulama’nın operasyonu askıya alınabilir; 
7.1.8. Müşterinin eşyalarını İş Ortağı’nın aracında bırakması durumunda, kayıp eşyaları geri vermek için en kısa zamanda Müşteri’ye İş Ortağı’nın telefon numarasını vermek;
7.1.9. Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut kanunuyla ve bu Sözleşme’yle çelişmeyen herhangi diğer işlemleri yürütmek. 
7.2. Maxim:
7.2.1. İş Ortağı’na Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını verir; 
7.2.2. takvimsel işler haricinde, bu Sözleşme’nin tüm geçerlilik süresi boyunca Mobil Uygulama’nın sürekli, kesintisiz operasyonunu sağlar; 
7.2.3. İş Ortağı’nın ödemelerini İş Ortağı’nın Kişisel Hesabı’na zamanında yükler; 
7.2.4. İş Ortağı tarafından sağlanan bilgiye yetkili olmayan herhangi erişme girişimini, bu bilginin Taraflar’ın doğrudan yasal ilişkisi olmayan üçüncü kişilere aktarılmasını, zamanında tespit eder ve önler;
7.2.5. İş Ortağı’nın rızası olmadan İş Ortağı hakkındaki bilgiyi değiştirmez ve düzenlemez.
7.3. İş Ortağı şunlara yetkilidir: 
7.3.1. Bu Sözleşme’de belirlenen araçlarla ve şekilde Mobil Uygulama’yı kullanır;
7.3.2. teknik ve danışma hizmetleri dahil olmak üzere, bu Sözleşme’nin hükümlerine uygun biçimde Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını Maxim’in sağlamasını ister; 
7.4. İş Ortağı:
7.4.1. bu Sözleşme’de ortaya konan süre içerisinde ve şekilde Maxim’e ücret ödemesi yapar; 
7.4.2. koşullarına uygun bir biçimde kabul edilen Sipariş’i gerçekleştirir. 
7.4.3. Siparişleri karşılamayı imkansız hale getiren herhangi durumun yanısıra, daha önce Maxim’e sağlanan İş Ortağı’nın bilgisindeki herhangi bir değişiklik hakkında da derhal bildirimde bulunur; 
7.4.4. Mobil Uygulama’da yetkili olmak için gereken bütün verilerin güvenliğini (kullanıcı adı ve şifre) garanti altına alır ve üçüncü tarafların İş Ortağı’nın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak, Mobil Uygulama’da yetkili olmasını önleyen bütün önlemleri alır. 
7.5. İş Ortağı’nın Mobil Uygulama’nın kullanımında Maxim’e herhangi bir bildirim sağlamama yetkisi vardır.
8. Sipariş’in Fiyatını Hesaplama İşlemi
8.1. İş Ortağı’nın etkinlik alanındaki benzer hizmetlerin ortalama fiyatının yanısıra, Sipariş’in fiyatı siparişe özel parametrelere (taşıt türü, ulaşım mesafesi, trafik durumu, günün bölümü vb.) bağlı olarak otomatik hesaplanır. 
8.2. İş Ortağı uyarlanabilen ücretleri Maxim’le paylaşır. Maxim Sipariş’in fiyatını İş Ortağı tarafından sağlanan detaylara göre, her bir Sipariş’in ayrı ayrı parametrelerini göz önünde bulundurarak hesaplar. 
8.3. Sipariş’in gerçekleştirilmek üzere İş Ortağı tarafından kabulü Sipariş’in fiyatıyla beraber İş Ortağı’nın tam ve koşulsuz rızası anlamına gelir. Sipariş’i gerçekleştirmek üzere kabulünün ardından Sipariş’in fiyatının tek taraflı olarak değiştirilmesi ya da kabul edilen Sipariş’in gerçekleştirilmemesi durumunda Maxim, İş Ortağı’na Mobil Uygulama’yı kullanma hakkının iptal edilmesine varan cezalar uygulamaya yetkilidir. 
8.4. Sipariş’in fiyatı Müşteri tarafından artırılabilir. 
9. Maxim Servisi’ne (Maxim’in Ücreti) Ücret Ödemesi ve
Borçlandırma Prosedürü
9.1. Mobil Uygulama’yı kullanma hakkını elde etmek için İş Ortağı Sözleşme’de (Maxim’in Ücreti) belirtilen şekilde ve miktarda ücreti Maxim’e ödemeyi garanti eder. 
9.2. Maxim’in Ücreti’nin miktarı İş Ortağı’nın gelirinden (hasılat) yüzdelik kesintilerle tanımlanacaktır. 
9.3. Maxim’İn Ücreti’nin miktarı Sipariş hakkındaki Sipariş’in yerine getirilmesi için İş Ortağı tarafından kabul edilen Mobil Uygulama’daki bilgiyle özel olarak tanımlanacaktır. 
9.4. Mobil Uygulama’yı kullanma erişimi elde etmeden önce avans ödemeleri yaparak İş Ortağı kendi Kişisel Hesabı’nı yukarılara taşıyabilir. İş Ortağı kendi Kişisel Hesabı’na yatıracağı paranın miktarını kendisi kişisel olarak belirler. 
9.5. Ücretin miktarı Maxim tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve değiştirilir. İş Ortağı kendisini Sipariş’in gerçekleştirilmesine başlamadan önce TAXSEE Driver Mobil Uygulaması aracılığıyla istediği ücretle birlikte tanıtır ve belirtilen miktarda anlaşmazlık olması durumunda, İş Ortağı bu Sipariş’i gerçekleştirmeyi reddeder. Sipariş’in gerçekleştirmek üzere İş Ortağı tarafından kabulü İş Ortağı’nın ücret ödemesi hakkında hemfikir olduğunu gösterir. 
9.6. Maxim’in Ücreti’nin miktarı belirli süre için promosyon teklifleriyle Maxim tarafından azaltılabilir. Ücret kesintisi olması durumunda indirim Maxim tarafından sağlanır. İndirimin miktarı, böyle bir indirimi elde etmenin koşullarının yanısıra ilgili promosyon teklifinin koşullarınca da belirlenir. 
9.7. Müşteri’ye Mobil Uygulama’ya erişim için hak sağlayan bilgi hizmetlerinin tedarikçisi Maxim’dir. Sipariş gerçekleştirilmek üzere kabul edildikten sonra Maxim’in ücretine eş miktarda İş Ortağı’nın Maxim’deki Kişisel Hesabı’ndan lisans için kesinti yapılır. 
9.8. Maxim, İnternetten ve diğer e-ödeme yöntemleri yoluyla Müşteri’den Sipariş için ödemeyi kabul ederek İş Ortağı’nın temsilcisi olur. Maxim bu ödemeler için hak sahibi değildir ve İş Ortağı tarafından Müşteri’ye yapılan ödemelerden hiçbir kar elde etmez. Bir seyahat için elektronik ödeme Müşteri’nin banka hesabından kesilir ve İş Ortağı’nın Kişisel Hesabı’na aktarılır. Maxim İş Ortağı’ndan elektronik ödemelerin kabulünde herhangi bir ücret talep etmez. 
9.9. Maxim, ürününün tanıtımına ilişkin hizmetlerin (Maxim, Hizmet) müşterisi ve İş Ortağı, müşterinin ürününün tanıtımını yapan yüklenici olacaktır. Bu ilişki içerisinde, İş Ortağı ücretsiz hizmetler ya da Maxim’in giderlerindeki azaltılmış fiyatlarla hizmetler gerçekleştirecektir. Seyahatin parası İş Ortağı’nın Maxim’de açılan Kişisel Hesabına yatırılacaktır. 
9.10. İş Ortağı’nın Kişisel Hesabı’ndaki artı bakiye İş Ortağı’na Maxim’in borçlu olduğu anlamına gelir. 
9.11. İş Ortağı’nın kişisel hesabındaki eksi bakiye, İş Ortağı’nın Maxim tarafından sağlanan hizmetler uyarınca Maxim’e borçlu olduğu anlamına gelir. 
9.12. İş Ortağı, ödemeleri işleyen alıcı bankaların, kart veren bankaların ve diğer ödeme kuruluşlarının, Maxim ile İş Ortağı arasındaki ödemeleri gerçekleştirmek için kendi ücretlerini talep edebileceğini anlar. Bu ödemeler, Maxim’in yükümlülüğünde değildir ve Maxim’in ücretlerinden ayrı olarak ödenir. 
Eğer İş Ortağı’nın Kişisel Hesabı’nda artı bakiye varsa, İş Ortağı Maxim’den avans ödemelerinin geri iadesini ve avans ödemesinin yapıldığı İş Ortağı’nın banka kartına yatırılmasını istemeye yetkilidir. Eğer teknik olarak mümkünse Maxim bu ödemeleri geri iade edecektir. Bu durumda İş Ortağı bankaların ve diğer ödeme kurumlarının bu ödemeleri gerçekleştirmek için komisyonlar ve ücretler talep ederek bu ödemelerin miktarını azaltabileceğini kabul eder. Maxim bu kesintilerden sorumlu olmaz ve bunlardan herhangi bir kar sağlamaz. 
9.13. İş Ortağı ekonomik anlamda özel bir kişidir ve ilgili organizasyonlardan önce vergi ve sigorta durumlarından yalnızca ve tamamen sorumludur. Bahsi geçen konulardaki yükümlülükleri gerçekleştirmede İş Ortağı’nın başarısızlığından Maxim sorumlu değildir. 
10. Tarafların Sorumlulukları
10.1. Maxim’in Sorumluluğu:
10.1.1. Maxim, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut kanunlarına göre yükümlülüklerini gerçekleştirmekten sorumludur;
10.1.2. Maxim, hizmetin teknik araçlarının gelişiminden ve operasyon kabiliyetini sürdürme amacından kaynaklanan yazılım, donanım yeniliklerinin ya da diğer takvimlendirilmiş işlerin sebep olduğu Mobil Uygulama işlemindeki tamamen ya da kısmen kesintilerden sorumlu tutulamaz;
10.1.3. Maxim, kendisine ait olmayan yazılım ya da donanım hataları durumunda Mobil Uygulama işlemindeki kesintilerden sorumlu değildir; 
10.1.4. Maxim, Müşteri dahil olmak üzere, İş Ortağı’nın üçüncü taraflardan kaynaklanan kar kaybı dahil zararlarının tazmini bakımından herhangi bir sorumluluk altında değildir. 
10.1.5. Maxim, Müşteri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların, İş Ortağı’nın kar kaybı da dahil herhangi bir zarara uğramasına neden olan herhangi bir etkinliğinden İş Ortağı’na karşı sorumlu değildir. 
10.2. İş Ortağı’nın Sorumluluğu: 
10.2.1.  İş Ortağı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yükümlülüklerini gerçekleştirmekle sorumludur; 
10.2.2. İş Ortağı Müşteri’nin özel mülkünün zarara uğraması ya da kaybı dahil, İş Ortağı’nca sebep olunan herhangi zararın yanısıra Hizmet’in Müşteri’ye uygun şekilde verilmesinden tek başına sorumludur. 
10.2.3. İş Ortağı, Sipariş’in gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan etkinlikler için ve Sipariş’in gerçekleştirilmesiyle alakalı üçüncü kişilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulur. Böyle durumda, Maxim, İş Ortağı ve Müşteri arasındaki anlaşmazlığı en kısa zamanda çözmek için arabulucu rolü oynayabilir. 
10.2.4. Maxim, İş Ortağı (İş Ortağı’nın çalışanları ve/veya yüklenicileri) tarafından sağlanan Hizmetler’in kalitesinin uygun olmaması nedeniyle Müşteri lehine herhangi bir ödeme yaparsa, İş Ortağı bundan dolayı uğradığı zararları Maxim’e geri ödeyecektir. Bu tazmin, İş Ortağı’nın Kişisel Hesabı’ndan para çekilerek gerçekleştirilir. 
10.2.5. İş Ortağı, Maxim tarafından öngörülen cezalarla sonuçlanan herhangi bir harekette bulunursa, şart koşulan cezanın kapsamı kadar İş Ortağı’nın Kişisel Hesabından Maxim adına para çekilecektir. Böylesi ihlallerin listesi Mobil Uygulama’da mevcuttur. Yetersiz bakiye olması durumunda, raporlama dönemi için biriken cezalar, İş Ortağı’nın Kişisel Hesabı’na yükleme olduğunda öncelikli olarak geri ödemesi yapılacak İş Ortağı’nın borç hesabı olacaktır. 
10.2.6. İş Ortağı, Hizmetler’i sağlarken Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sorumlu olacaktır. 
11. Mücbir Sebep
11.1. Mücbir sebep, Taraflar’ı sorumluluklarından kurtaran sebeptir. Bundan dolayı mücbir sebep, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen durumları ifade eder. 
11.2. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, diğer Taraf’a derhal yazılı olarak mücbir sebebin ve performansı engelleyen özel yükümlülüklerin oluşunu, tipini, muhtemel süresini bildirimde bulunacaktır.  
11.3. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, diğer Taraf’ı bu konuda bilgilendirmezse, kendisini sorumluluktan kurtarabilecek durumlardan dolayı mücbir sebeplere başvurma hakkını da kaybeder. 
12. Anlaşmazlık Çözüm Prosedürü
12.1. Taraflar, bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı ortaya çıkan herhangi ihtilaf veya anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözmek için ellerinden gelen gayreti göstermeyi taahhüt ederler. 
12.2. İhtilaf ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü amaçlayan evrakların ibrazı ve iddialara cevap verme süresi, Taraf’ın bu tarz iddiaları aldığı ve belgeleri sunma zorunluluğunun ortaya çıktığı andan itibaren yedi (7) iş gününü geçmeyecektir. 
12.3. Mevcut ihtilafları ve anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmekte başarısız olunması durumunda, ihtilaflar ve anlaşmazlıklar Maxim’in ofisinin yer aldığı konumdaki mahkemede çözülür. 
13. Sözleşmede Değişiklikler
13.1. Bu Sözleşme’deki değişiklikler, Maxim tarafından tek taraflı olarak, bahsi geçen değişiklikleri Bölüm 2.2’de belirtilen web sitesinde yayınlamak suretiyle yapılacaktır. Belirtilen değişiklikler, web sitesinde yayınlandıktan sonra yedi (7) takvim günü içinde yürürlüğe girecektir. 
13.2. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Prosedürde yapılacak değişiklikler, Mobil Uygulama’yı, değişiklikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanmaya başlayanlar da dahil, Mobil Uygulama’yı kullanan herkes için bağlayıcıdır. İş Ortağı, yapılan değişiklikler konusunda hemfikir olmaması durumunda Mobil Uygulama’yı kullanmayı bırakacak ve Maxim’i bilgilendirecektir. 
14. Fikri Mülkiyet
14.1. İş Ortağı’na sipariş yöntemlerinin reklamı, dağıtımı amacıyla Maxim ticari adını ve Maxim® ticari markasını kullanmakla sınırlı bir hak verilir. 
14.2. İş Ortağı, Mobil Uygulama’nın, https://taximaxim.com/ web sitesinin tanıtımına (reklamına) ve İş Ortağı’nın araçlarına reklam yerleştirmek de dahil diğer siparişleri gerçekleştirmeye yönelik eylemleri bağımsız olarak yapma hakkına sahiptir. Bu durumda, reklamın (içeriği ve konumlandırması dahil) yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine ve düzenlemelerine uygunluğundan yalnızca İş Ortağı sorumludur. Bu hüküm, Maxim’in reklam veren olarak rol aldığı anlaşmalar temelinde Maxim’in reklamlarının yerleştirilmesi durumlarına uygulanmaz. 
15. Özel Hükümler ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
15.1. Türk Kanunları’na göre, Sözleşme bir abonelik sözleşmesidir ve Taraflar’ın yapılan işlere dair ikili sertifika düzenlemelerini ve imzalamalarını gerektirmez. 
15.2. İş Ortağı, Müşterilere indirimli fiyatla hizmet vermeyi amaçlayan pazarlama promosyonları ve diğer benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye kendi takdirince onay verir. Bu durumda, İş Ortağı’nın bu tür indirimleri sağlamak amacıyla yaptığı harcamalar, Maxim tarafından, Maxim’in ücretinde uygun bir kesintiyle tazmin edilecektir. 
15.3. Sözleşme hükümleri, Taraflar arasında ayrıca bir sözleşme ile aksi belirtilmediği sürece, Mobil Uygulama’ya kayıtlı tüm kişiler için geçerli olacaktır. Taraflar’ın ayrıca bir sözleşme imzalaması halinde, bu yeni sözleşmenin hükümleri uygulanacaktır. 
15.4. Buradaki koşulları göz önünde bulundurarak İş Ortağı, erişim izni verilen bilgilerin kendi yararına ve riski kendisine ait olarak, kendisi tarafından kişisel olarak kullanıldığını anlar. İş Ortağı, bu Sözleşmenin ifası esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanunlarına uyulmasını sağlayacaktır. 
15.5. İş Ortağı, şunları beyan, garanti ve taahhüt eder: 
15.5.1. İş Ortağı, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde aracı kullanabilmek ve Müşteri’ye hizmet sunabilmek için geçerli bir sürücü ehliyeti, araç sigortası poliçesi ve diğer zorunlu belgelere sahiptir. 
15.5.2. İş Ortağı tarafından Müşteri’ye bu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetlerden kaynaklanan ya da kaynaklandığı iddia edilen kişisel yaralanmalar, ölüm, toplam kayıp ve maddi hasar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kaza, kayıp veya hasardan kaynaklanan her türlü iddia, hüküm ve yükümlülükten tek başına sorumlu olacaktır. 
15.5.3. İş Ortağı, bu Sözleşme’nin koşulları kapsamında sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak tüm yerel düzenlemelerin ve yasaların bilincinde olmaktan ve bunlara riayet etmekten sorumludur ve bunların herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden tek başına sorumlu olacaktır. Maxim, İş Ortağı’nın ne düzenlemelere uymaması sonucu ortaya çıkan eylemlerinden ne de ihlalleri nedeniyle Müşteri’ye ve/veya üçüncü şahıslara verdiği zarardan sorumlu değildir.
15.5.4. İş Ortağı, sağlanan hizmetlerle ilişkili amaçlar dışında Müşterilerle bağlantı kurmayacaktır. İş Ortağı, Müşteri’ye Hizmetler’in sağlanması amacıyla Maxim dışında herhangi bir biçimde iletişim kurmaya çalışmayacak veya telefon numarası almaya uğraşmayacaktır. 
15.6. Maxim, kar kaybı da dahil olmak üzere İş Ortağı’nın herhangi bir zararına neden olan üçüncü şahısların herhangi bir eyleminden İş Ortağı’na karşı sorumlu olmayacaktır. 
15.7. Maxim, Mobil Uygulama’nın herhangi kullanımıyla bağlantılı veya benzer bir biçimde ortaya çıkan kar kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma, maddi hasar veya zararlar dahil olmak üzere herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Maxim, kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan hizmetlerin gecikmesinden veya eksikliğinden sorumlu değildir. 
15.8. Bu Sözleşme’nin konusu olan hizmetler “Olduğu Gibi” ve “Mevcut Olduğu Gibi” sağlanır. Maxim, buradaki Kurallarda açıkça belirtilmeyen özel, örtülü ya da kanuni güvenceleri reddeder.