Quay lạiThông tin pháp lý
Quay lạiThông tin pháp lý

Thỏa thuận cấp phép


PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Thỏa thuận này quy định thủ tục “Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng” (sau đây gọi là “Dịch vụ”) cấp quyền sử dụng cơ sở dữ liệu chứa thông tin được cập nhật theo nhu cầu hiện có cho các dịch vụ vận chuyển hành khách và hành lý và bất kỳ dịch vụ nào khác để vận chuyển hàng hóa.

1.2. Thỏa thuận là một hợp đồng gia nhập và được ký kết theo một thủ tục đơn giản bằng cách chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận được đăng dưới dạng điện tử trên trang web của Dịch vụ trên Internet tại https://taximaxim.vn/, trừ khi có quy định khác được cung cấp bằng một thỏa thuận riêng giữa các bên. Một người đã qua thủ tục đăng ký được mô tả trong thỏa thuận được xem là đã chấp nhận thỏa thuận, điều này tương đương với việc ký hợp đồng với các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

1.3. Trước khi qua thủ tục đăng ký, xin vui lòng đọc kỹ văn bản của thỏa thuận này và các phụ lục của nó. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, bạn phải từ chối sử dụng cơ sở dữ liệu.

1.4. Thỏa thuận là hợp đồng cấp phép và tuân theo các quy định của pháp luật tương ứng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.5. Thủ tục sử dụng cơ sở dữ liệu của Dịch vụ, được đăng dưới dạng điện tử trên trang web của Dịch vụ và được nêu ở đây, là một phần không thể tách rời của thỏa thuận.

1.6. Việc chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này có nghĩa là chấp nhận Chính sách Bảo mật của Dịch vụ, được đăng trên trang web của Dịch vụ trên Internet tại https://taximaxim.vn/vi-VN/term/policy-client.

 

PHẦN 2. CHỦ THỂ CỦA THỎA THUẬN

 

2.1. Theo các điều khoản của thỏa thuận này, Dịch vụ cấp cho Đối tác quyền sử dụng cơ sở dữ liệu chứa thông tin được cập nhật theo nhu cầu hiện có cho các dịch vụ vận chuyển hành khách và hành lý cũng như bất kỳ dịch vụ nào khác để vận chuyển hàng hóa theo điều kiện của giấy phép đơn giản (không độc quyền), theo cách được thiết lập bởi thỏa thuận này. Đối tác cam kết trả thù lao cho Dịch vụ theo cách thức và số tiền được thiết lập bởi thỏa thuận hoặc các phụ lục của nó.

2.2. Theo mục tiêu của thỏa thuận này, cơ sở dữ liệu có nghĩa là một cấu trúc có tổ chức bao gồm tài liệu, phương tiện kỹ thuật, phần mềm và phần cứng, cũng như các phương pháp và thuật toán (code chương trình) đảm bảo sự tương tác giữa các phần tử của cơ sở dữ liệu và được chỉ định để hệ thống hóa, lưu trữ, xử lý, biến đổi các tài liệu phù hợp với các thuật toán của cơ sở dữ liệu. Các tài liệu của cơ sở dữ liệu có thể được truy cập thông qua ứng dụng di động được phép.

2.3. Việc thu thập, lưu trữ, hệ thống hóa thông tin, tạo cơ sở dữ liệu của Dịch vụ cũng như quan hệ pháp luật giữa Đối tác và Dịch vụ liên quan đến việc cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu được thực hiện theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.4. Theo quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông tin trong cơ sở dữ liệu là công khai và đươc tự do phân phối. Theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông tin đó không được phân loại là thông tin có quyền truy cập hạn chế hoặc cấm phân phối.

2.5. Thông tin mà Đối tác truy cập có thể được sử dụng tùy ý Đối tác.

2.6. Cơ sở dữ liệu bao gồm những tài liệu sau đây:

2.6.1. Thông tin được cập nhật theo nhu cầu hiện có cho các dịch vụ vận chuyển hành khách và hành lý;

2.6.2. Thông tin được cập nhật theo nhu cầu hiện có cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

2.7. Tài liệu cấu thành cơ sở dữ liệu có các đặc điểm sau:

2.7.1. Thông tin chi tiết theo nhu cầu hiện có cho dịch vụ vận chuyển hành khách và hành lý:

- Địa chỉ xe đến đón;

- Loại xe;

- Địa chỉ điểm đến của chuyến đi hoặc khoảng cách chuyến đi;

- Những biểu giá được áp dụng;

- Giá chuyến đi ước tính;

- Thông tin liên lạc của người tạo cuốc xe.

2.7.2. Thông tin chi tiết theo nhu cầu hiện có cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa:

- Địa chỉ xe đến nhận hàng;

- Loại hàng hóa;

- Địa chỉ điểm đến của chuyến đi hoặc khoảng cách chuyến đi;

- Những biểu giá được áp dụng;

- Giá giao hàng ước tính;

- Thông tin liên lạc của người tạo cuốc xe.

2.8. Lãnh thổ được cấp quyền sử dụng cơ sở dữ liệu là lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.9. Được truy cập cơ sở dữ liệu thông qua ứng dụng di động được phép và được cung cấp.

 

PHẦN 3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRÊN TRANG WEB CỦA DỊCH VỤ

 

3.1. Để có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, cần phải thực hiện thủ tục đăng ký trên trang web của Dịch vụ - tự đăng ký qua Internet hoặc đăng ký tại văn phòng của Dịch vụ.

3.2. Đăng ký trên trang web của Dịch vụ có nghĩa là hoàn toàn và vô điều kiện chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này.

3.3. Việc đăng ký được thực hiện bằng cách điền vào một biểu mẫu đặc biệt trên trang web của Dịch vụ. Trong quá trình đăng ký, Dịch vụ có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ xác nhận tính xác thực của thông tin được chỉ định.

3.4. Việc đăng ký được thực hiện theo quyết định của Dịch vụ. Việc cung cấp các giấy tờ và thông tin cần thiết cho việc đăng ký không có nghĩa là Dịch vụ phải tuyệt đối thực hiện thủ tục đăng ký.

3.5. Thủ tục đăng ký sẽ được hoàn thành bằng cách gán cho người dùng một tên đăng nhập và mật khẩu để được phép truy cập vào cơ sở dữ liệu. Tên đăng nhập (id nhận dạng người dùng) và mật khẩu được Dịch vụ gửi đến số điện thoại di động được chỉ định trong quá trình đăng ký.

3.6. Một số dữ liệu cá nhân và tài liệu mà Dịch vụ yêu cầu trong quá trình đăng ký được thu thập và xử lý theo luật pháp Việt Nam và Chính sách bảo mật của Dịch vụ.

3.7. Dịch vụ lưu trữ và sử dụng một số dữ liệu về những người đã đăng ký trên trang web của Dịch vụ, đó không phải là dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như:

3.7.1. Tên đăng nhập (id nhận dạng người dùng);

3.7.2. Số điện thoại di động được chỉ định trong quá trình đăng ký;

3.7.3. Hãng, mẫu và màu xe.

3.8. Bằng cách đăng ký trên trang web của Dịch vụ, Đối tác thể hiện sự đồng ý của mình về việc nhận tin nhắn thông báo, cũng như thông tin khuyến mại bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm liên lạc qua điện thoại, tin nhắn thông qua ứng dụng nhắn tin tức thời (bao gồm tin nhắn qua Zalo, WhatsApp, Telegram, Viber và những ứng dụng khác) cho mục đích và trong các trường hợp được luật quảng cáo Việt Nam quy định.

 

PHẦN 4. THÙ LAO CHO DỊCH VỤ

 

4.1. Đối tác cam kết thanh toán cho Dịch vụ phí cấp quyền sử dụng cơ sở dữ liệu với số tiền và theo các điều khoản được quy định dưới đây trong thủ tục sử dụng cơ sở dữ liệu.

 

PHẦN 5. BẢO ĐẢM CỦA DỊCH VỤ

 

5.1. Bằng thỏa thuận này Dịch vụ đảm bảo rằng:

5.1.1. Dịch vụ có đủ quyền để thực hiện các nghĩa vụ của mình được nêu dưới đây;

5.1.2. Việc các bên thực hiện thỏa thuận này sẽ không dẫn đến việc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba;

5.1.3. Dịch vụ không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng nào mà có thể ngăn cản Đối tác sử dụng cơ sở dữ liệu theo các điều khoản được quy định sau đây trong thỏa thuận này;

5.1.4. Dịch vụ đã chưa từng thực hiện cũng như sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào khiến Đối tác không thể sử dụng cơ sở dữ liệu theo các điều kiện được nêu ở đây.

 

PHẦN 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

6.1. Đối tác có thể sử dụng cơ sở dữ liệu như sau:

6.1.1. Lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu và sử dụng thông tin cụ thể trong hoạt động của mình, bao gồm cả việc cung cấp quyền truy cập thông tin cụ thể cho bên thứ ba (nhân viên của mình, nhà thầu, v.v.);

6.1.2. Sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ phương tiện nào;

6.1.3. Sửa đổi, bao gồm dịch cơ sở dữ liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

 

PHẦN 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 

7.1. Dịch vụ có quyền:

7.1.1. Yêu cầu Đối tác sử dụng cơ sở dữ liệu theo cách thức và bằng phương tiện được quy định trong thỏa thuận này;

7.1.2. Kí kết các thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng cơ sở dữ liệu, tương tự như thỏa thuận này, với các bên thứ ba, kể cả trong cùng một lãnh thổ mà quyền sử dụng cơ sở dữ liệu được cung cấp cho Đối tác;

7.1.3. Tạm ngưng quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu trong trường hợp Đối tác vi phạm các điều kiện và thời hạn thanh toán thù lao cho Dịch vụ cho đến khi Đối tác trả tiền;

7.1.4. Tạm ngưng quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu trong trường hợp Dịch vụ có được tài liệu chứng minh việc sử dụng bất hợp pháp thông tin có trong cơ sở dữ liệu. Quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu sẽ bị tạm ngưng trên cơ sở các quyết định và nghị quyết đã có hiệu lực của tòa án xác định việc Đối tác đã thật sự vi phạm. Các tài liệu cụ thể phải được nộp dưới dạng bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các cơ quan liên quan. Quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu sẽ bị tạm ngưng cho đến khi Đối tác loại bỏ những vi phạm được xác định.

7.2. Dịch vụ cam kết:

7.2.1. Đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của thỏa thuận này.

7.3. Đối tác có quyền:                                        

7.3.1. Sử dụng cơ sở dữ liệu theo cách thức và các phương pháp được nêu ở đây;

7.3.2. Yêu cầu Dịch vụ loại bỏ ngay lập tức bất kỳ trường hợp nào cản trở việc sử dụng cơ sở dữ liệu.

7.4. Đối tác cam kết:

7.4.1. Trả thù lao cho Dịch vụ theo cách thức và trong khoảng thời gian được quy định trong thủ tục sử dụng cơ sở dữ liệu.

7.5. Theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đối tác không cần phải báo cáo cho Dịch vụ về việc mình sử dụng cơ sở dữ liệu.

 

PHẦN 8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 

8.1. Các bên sẽ phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm các điều khoản của thỏa thuận theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

PHẦN 9. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1. Các bên cam kết sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này bằng cách thương lượng.

9.2. Thời hạn phản hồi yêu cầu và gửi các tài liệu nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp và bất đồng không nên quá 7 (bảy) ngày làm việc kể từ thời điểm bên kia nhận được yêu cầu và lúc cần phải nộp các tài liệu đó.

9.3. Nếu các bên không thể đi đến thống nhất về việc giải quyết các tranh chấp và bất đồng hiện có bằng cách thương lượng, thì các tranh chấp và bất đồng đó phải được giải quyết tại tòa án tại địa điểm của Dịch vụ.

 

PHẦN 10. ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

 

10.1. Theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thỏa thuận này không có nghĩa là chuyển giao cho Đối tác độc quyền đối với cơ sở dữ liệu, do đó, việc cấp cho Đối tác các quyền theo quy định của thỏa thuận không cần phải Nhà nước đăng ký ở cơ quan có liên quan.

10.2. Theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thỏa thuận này là hợp đồng dịch vụ và không đòi hỏi các bên phải phát hành và ký kết bất kỳ hợp đồng song phương nào.

10.3. Quy tắc sử dụng Cơ sở dữ liệu Dịch vụ Maxim là một phần không thể tách rời của thỏa thuận.

10.4. Các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận phải được áp dụng cho tất cả những người đã đăng ký trên trang web Dịch vụ, trừ khi có thỏa thuận riêng giữa các bên có quy định khác. Nếu các bên ký kết một thỏa thuận riêng thì các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó phải được áp dụng cho mối quan hệ pháp luật giữa các bên.

 

QUY TẮC SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DỊCH VỤ MAXIM

 

PHẦN 1. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

 

1.1. “Cơ sở dữ liệu” có nghĩa là một cấu trúc có tổ chức, là một tập hợp các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, phần mềm và phần cứng, cũng như các phương pháp và thuật toán (code chương trình) đảm bảo sự tương tác giữa các phần tử của cơ sở dữ liệu và được thiết kế để hệ thống hóa, lưu trữ, xử lý, biến đổi các tài liệu phù hợp với các thuật toán của cơ sở dữ liệu. Chỉ có thể truy cập các tài liệu của cơ sở dữ liệu thông qua ứng dụng di động được phép.

1.2. “Đối tác” có nghĩa là một người đã chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này và nhận được quyền sử dụng cơ sở dữ liệu trên cơ sở đó.

1.3. “Dịch vụ” có nghĩa là một pháp nhân cấp cho Đối tác quyền sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên cơ sở của thỏa thuận này.

1.4. “Ứng dụng di động được phép” có nghĩa là một ứng dụng di động được phép mà cung cấp việc cấp quyền để thực hiện những hành động nhất định, cũng như xác minh (xác nhận) quyền đó khi cố gắng thực hiện các hành động đó, và được thiết kế để Đối tác truy cập cơ sở dữ liệu từ xa.

1.5. “Cuốc xe” có nghĩa là thông tin về nhu cầu thực hiện một loại công việc nhất định (cung cấp một loại dịch vụ nhất định) tạo nên cơ sở dữ liệu, và tùy vào loại cuốc xe sẽ có các tham số nhất định được chỉ định trong tài liệu này.

1.6. “Giá cuốc xe” có nghĩa là số tiền mà người đặt xe trả cho Đối tác.

1.7. “Tài khoản cá nhân” có nghĩa là tài khoản ghi lại các khoản thanh toán trả trước của Đối tác và từ đó tiền được trừ một khoản phí để được cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Tài khoản cá nhân được gán số duy nhất và được tạo bởi Dịch vụ.

1.8. “Số dư tài khoản cá nhân” có nghĩa là sự chênh lệch tại một thời điểm nhất định giữa số tiền được gửi vào tài khoản cá nhân và số tiền bị trừ từ tài khoản cá nhân.1.9. “Khách hàng” có nghĩa là một cá nhân đặt dịch vụ thông qua Dịch vụ.

1.9. “Khách hàng” là một cá nhân đặt dịch vụ thông qua Dịch vụ.

 

PHẦN 2. QUY ĐỊNH CHUNG

 

2.1. Tài liệu này mô tả các điều kiện và thủ tục cung cấp cho Đối tác quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và là một phần không thể tách rời của thỏa thuận cấp phép được lập giữa Đối tác và Dịch vụ.

2.2. Các hoạt động của Dịch vụ nhằm thu thập, lưu trữ, ghi lại, hệ thống hóa thông tin để hình thành cơ sở dữ liệu cũng như mối quan hệ pháp luật giữa Đối tác và Dịch vụ để cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu đều phải được thực hiện theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.3. Theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông tin được đưa vào cơ sở dữ liệu là công khai và đươc tự do phân phối. Các thông tin này không bị pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phân loại là thông tin có quyền truy cập hạn chế hoặc cấm phân phối.

 

PHẦN 3. SỬA ĐỔI THỦ TỤC

 

3.1. Những sửa đổi trong Thủ tục này phải được Dịch vụ thực hiện đơn phương bằng cách đăng những sửa đổi đó trên trang web của Dịch vụ. Các sửa đổi được chỉ định sẽ có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày từ lúc chúng được công bố trên trang web.

3.2. Mọi sửa đổi trong Thủ tục kể từ ngày có hiệu lực phải được áp dụng cho tất cả những người sử dụng cơ sở dữ liệu, bao gồm những người đã bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu trước ngày sửa đổi có hiệu lực. Trong trường hợp không đồng ý với các sửa đổi được thực hiện, Đối tác phải ngừng sử dụng cơ sở dữ liệu và thông báo cho Dịch vụ.

 

PHẦN 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 

4.1. Dịch vụ có quyền:

4.1.1. Yêu cầu Đối tác tuân thủ các điều kiện của thủ tục này;

4.1.2. Tạm ngưng hoặc cấm Đối tác truy cập vào cơ sở dữ liệu theo cách thức và nội dung của các điều kiện được quy định sau đây trong Thủ tục và thỏa thuận cấp phép này;

4.1.3. Sửa đổi Thủ tục;

4.1.4. Ghi lại các cuộc nói chuyện qua điện thoại với Đối tác nhằm mục đích kiểm soát chất lượng công việc nội bộ của bộ phận cung cấp dịch vụ;

4.1.5. Tiến hành công việc bảo trì định kỳ và sửa đổi chức năng của cơ sở dữ liệu. Trong khoảng thời gian thực hiện những công việc đó Đối tác có thể sẽ bị hạn chế quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu;

4.1.6. Tạm ngưng quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu trong trường hợp số dư tài khoản cá nhân bằng không hoặc bị âm cho đến khi Đối tác gửi tiền vào tài khoản cá nhân;

4.1.7. Trong trường hợp Khách hàng để quên đồ của mình trên xe của Đối tác, Dịch vụ có thể cung cấp cho Khách hàng họ tên và số điện thoại của Đối tác để trả lại những đồ đã quên càng sớm càng tốt;

4.1.8. Thực hiện các hành vi khác không trái với pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các điều kiện và điều khoản của thủ tục.

4.2. Dịch vụ cam kết:

4.2.1. Cung cấp cho Đối tác quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động tốt cũng như quyền truy cập liên tục của Đối tác vào cơ sở dữ liệu ngoại trừ những trường hợp bảo trì định kỳ và sửa đổi hoạt động của cơ sở dữ liệu và trong các trường hợp xảy ra trục trặc;

4.2.2. Ghi nhận kịp thời các khoản thanh toán của Đối tác trên tài khoản cá nhân của Đối tác;

4.2.3. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi nỗ lực truy cập trái phép thông tin mà Đối tác cung cấp, cũng như việc chuyển giao thông tin đó cho bên thứ ba không liên quan trực tiếp đến quan hệ pháp luật giữa các bên;

4.2.4. Không thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin về Đối tác mà không có sự đồng ý của Đối tác.

4.3. Đối tác có quyền:

4.3.1. Yêu cầu Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu chất lượng tốt, tuân thủ các điều khoản của thủ tục, bao gồm các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn.

4.4. Đối tác cam kết:

4.4.1. Thực hiện cuốc xe mình chấp nhận phù hợp với những yêu cầu của cuốc xe đó;

4.4.2. Thanh toán tiền sử dụng các dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu với số tiền được thủ tục quy định;

4.4.3. Nếu Dịch vụ phải bồi thường bất kỳ số tiền nào cho Khách hàng do Đối tác (nhân viên và/hoặc nhà thầu của Đối tác) cung cấp dịch vụ chất lượng kém, thì Đối tác cam kết bồi thường cho Dịch vụ những tổn thất phát sinh do chuyện đó. Khoản bồi thường đó sẽ được trả bằng cách trừ số tiền đó từ tài khoản cá nhân của Đối tác.

Nếu Đối tác có những hành động mà theo quy tắc của Dịch vụ phải bị phạt, thì tài khoản cá nhân của Đối tác sẽ bị trừ số tiền trong phạm vi được quy định có lợi cho Dịch vụ. Danh sách các vi phạm được đăng trong ứng dụng di động được phép.

Trong trường hợp không đủ tiền, các khoản phạt được tích lũy trong một kỳ báo cáo sẽ bị ghi nợ và làm âm tài khoản của Đối tác, khi Đối tác gửi tiền vào tài khoản cá nhân số tiền nợ đó sẽ được trả trước tiên;

4.4.4. Thông báo ngay cho Dịch vụ, trong trường hợp thay đổi những thông trong hồ sơ mà đã được cung cấp cho Dịch vụ trước đó, cũng như khi xảy ra những trường hợp không thể thực hiện cuốc xe.

 

PHẦN 5. THỦ TỤC TÍNH GIÁ CUỐC XE

 

5.1. Giá cuốc xe được tính tự động dựa trên các thông số cụ thể của cuốc xe (loại xe, khoảng cách vận chuyển hoặc giao hàng, v.v.), cũng như giá trung bình của các dịch vụ tương tự trong khu vực Đối tác đang hoạt động.

5.2. Trong trường hợp giá cuốc xe được tính ra không phù hợp với biểu giá do chính Đối tác đặt ra thì Đối tác có quyền không chấp nhận thực hiện cuốc xe đó.

5.3. Việc Đối tác chấp nhận thực hiện cuốc xe có nghĩa là Đối tác hoàn toàn và vô điều kiện đồng ý với giá được đưa ra và giá cuốc xe được đề nghị phù hợp với biểu giá của Đối tác. Dịch vụ có quyền áp dụng các hình phạt đối với Đối tác, thậm chí chấm dứt quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, trong trường hợp Đối tác đơn phương sửa đổi giá cuốc xe sau khi Đối tác đã chấp nhận thực hiện cuốc xe đó hoặc không thực hiện cuốc xe đã chấp nhận.

 

PHẦN 6. MỨC PHÍ TRẢ CHO DỊCH VỤ MAXIM VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

 

6.1. Mức phí trả cho Dịch vụ để được cấp quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu được xác định là phần trăm khấu trừ từ thu nhập (lợi nhuận) của Đối tác.

6.2. Mức phí phải trả cho Dịch vụ được xác định cho mỗi cuốc xe và có sẵn để xem trong phần thông tin về cuốc xe.

6.3. Mức phí phải trả cho Dịch vụ có thể được thay đổi đơn phương thông qua việc sửa đổi Thủ tục này và công bố các thay đổi đó trên trang web của Dịch vụ trên Internet tại https://taximaxim.vn. Đối tác sẽ được thông báo về mức phí thay đổi thông qua ứng dụng di động được phép.

6.4. Phí đó được trả dưới dạng thanh toán trước bằng cách nạp tiền vào tài khoản cá nhân của Đối tác với số tiền mà Đối tác tự xác định.

6.5. Việc thanh toán cho các dịch vụ được thực hiện bằng cách trừ từ tài khoản cá nhân của Đối tác số tiền tương đương với mức phí, sau khi Đối tác đã chấp nhận cuốc xe.

6.6. Để trả phí Dịch vụ tài khoản cá nhân được nạp tiền vào bằng cách thanh toán trước bằng thẻ ngân hàng hoặc thông qua các thiết bị đầu cuối tự phục vụ (nếu có sẵn để dùng) bằng tiền mặt.

6.7. Dịch vụ là người đặt dịch vụ quảng bá sản phẩm của mình (“Maxim: dịch vụ đặt xe máy, giao hang”) và Đối tác là nhà thầu quảng bá sản phẩm của khách hàng.

6.8. Số dư dương trong tài khoản cá nhân của Đối tác được xem là số tiền Dịch vụ nợ Đối tác.

6.9. Số dư âm trong tài khoản cá nhân của Đối tác được xem là số tiền Đối tác nợ Dịch vụ vì được cung cấp các dịch vụ.

6.10. Đối tác là một cá thể kinh tế độc lập, hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc thuế má và bảo hiểm.

 

PHẦN 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 

7.1. Trách nhiệm của Dịch vụ:

7.1.1. Dịch vụ phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

7.1.2. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn hoàn toàn hoặc một phần quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu do việc thay thế phần cứng, phần mềm hoặc một số công việc được lên lịch khác nhằm duy trì hiệu quả và hiệu suất của phần cứng và phần mềm của Dịch vụ;

7.1.3. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về việc gián đoạn quyền truy cập của Đối tác vào cơ sở dữ liệu trong trường hợp phần mềm hoặc phần cứng không thuộc Dịch vụ không làm việc;

7.1.4. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát lợi nhuận mà Đối tác phải chịu do sử dụng cơ sở dữ liệu;

7.1.5. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Đối tác gây ra cho bên thứ ba do việc Đối tác sử dụng cơ sở dữ liệu.

7.2. Trách nhiệm của Đối tác:

7.2.1. Đối tác phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

7.2.2. Đối tác tự chịu trách nhiệm trước người đặt cuốc xe về việc thực hiện cuốc xe một cách đúng đắn cũng như bất kỳ thiệt hại nào do Đối tác gây ra;

7.2.3. Đối tác chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba cả về việc thực hiện cuốc xe lẫn các hành động không liên quan đến việc thực hiện cuốc xe. Tuy nhiên, Dịch vụ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Đối tác và Khách hàng để giải quyết các tranh chấp này càng sớm càng tốt.

 

PHẦN 8. ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

8.1. Bằng cách chấp nhận các điều kiện ở đây, Đối tác hiểu rằng thông tin mà Đối tác được cấp quyền truy cập dưới đây được Đối tác sử dụng một cách độc lập vì lợi ích của mình và tự chịu rủi ro. Đối tác trình bày, bảo đảm và cam kết rằng:

8.1.1. Đối tác có đầy đủ mọi các giấy phép và thẩm quyền thích hợp để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc/và giao hàng cho Khách hàng;

8.1.2. Đối tác sở hữu hoặc có quyền hợp pháp và thẩm quyền để lái xe máy (“Xe”) mà Đối tác có ý định dùng để nhận chở Khách hàng và Xe đó trong tình trạng hoạt động tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về vận chuyển trên loại Xe đó;

8.1.3. Nếu có thể, Đối tác trang bị cho mình những đồ đảm bảo an toàn giao thông đường bộ phù hợp, theo yêu cầu của luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ví dụ: mũ bảo hiểm);

8.1.4. Đối tác có chính sách bảo hiểm xe riêng hợp lệ và bảo hiểm xã hội (với số tiền bảo hiểm tiêu chuẩn đối với ngành) để chạy Xe theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và bất kỳ quy định hiện hành nào khác về việc lái Xe. Đối tác đảm bảo rằng bảo hiểm của mình bao gồm bất kỳ và tất cả các tổn thất có thể lường trước và không thể lường trước được liên quan đến hư hại Xe, bất kỳ khiếu nại, thương tật cá nhân nào và cái chết của Khách hàng, cũng như bao gồm bên thứ ba trong lúc hoạt động với tư cách là Đối tác;

8.1.5. Đối tác tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và trách nhiệm phát sinh do bất kỳ tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn thương tật cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại tài sản do hoặc được cho là kết quả của dịch vụ vận chuyển hành khách và hành lý và bất kỳ dịch vụ vận chuyển hàng hóa nào khác mà Đối tác cung cấp;

8.1.6. Đối tác sẽ tuân theo tất cả các luật pháp địa phương liên quan đến Dịch vụ và sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi vi phạm những luật địa phương đó;

8.1.7. Đối tác sẽ không liên hệ với Khách hàng vì các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch vụ;

8.1.8. Đối tác nhận thức rằng khi trả lời Khách hàng, các mức phí viễn thông thông thương có thể được áp dụng và Đối tác phải chịu chi phí đó.

8.2. Dịch vụ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc bồi thường thiệt hại, bao gồm cả lợi nhuận bị mất do Đối tác gây ra cho bên thứ ba.

8.3. Dịch vụ không chịu trách nhiệm trước Đối tác về bất kỳ hành động nào của bên thứ ba mà do đó đối tác phải chịu bất kỳ thiệt hại nào bao gồm cả lợi nhuận bị mất.

 

9. BẤT KHẢ KHÁNG

 

9.1. Sự kiện bất khả kháng là căn cứ miễn trách nhiệm cho các bên. Trong điều này, trường hợp bất khả kháng có nghĩa là các trường hợp được pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định.

9.2. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản về sự xuất hiện, loại hình, thời gian ước tính của sự kiện bất khả kháng cũng như các nghĩa vụ cụ thể mà bên đó không thể thực hiện do sự kiện bất khả kháng cản trở.

9.3. Nếu bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng không thông báo cho bên khác thì bên đó sẽ mất đi quyền sử dụng lý do bất khả kháng làm căn cứ cho việc miễn trách nhiệm của mình.

 

10. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

10.1. Đối tác được cấp quyền sử dụng hạn chế tên thương mại của “Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng” cho mục đích quảng cáo các phương thức đặt xe.

10.2. Đối tác có quyền độc lập thực hiện các hành động nhằm mục tiêu khuyến mãi (quảng cáo) số điện thoại, các cách khác để đặt xe, bao gồm việc đặt quảng cáo trên xe của Đối tác. Trong trường hợp này, Đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về tính phù hợp của quảng cáo (bao gồm cả nội dung và vị trí của quảng cáo) với các yêu cầu và quy định về quảng cáo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Đại diện của “Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng”:

 

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAXSEE VIỆT NAM

Số đăng ký: 0317760955

Địa chỉ pháp lý: 538 Cách Mạng Tháng Tám, toà nhà MB Bank, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ kinh doanh/ liên lạc: 538 Cách Mạng Tháng Tám, toà nhà MB Bank, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +840934318025;

E-mail: ts_vn@taximaxim.com

 

 

Bản gốc của thỏa thuận cấp phép này được viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.