KembaliDasar privasi

Dasar privasi pelanggan


Polisi ini mengawal prosedur untuk mengumpul dan memproses perkhidmatan Maxim (selepas ini dirujuk sebagai Perkhidmatan) data sulit peribadi dan lain-lain individu menggunakan alat automasi melalui Internet.

Peruntukan am
1. Terma-terma berikut digunakan sepanjang dokumen ini:
1.1. Data peribadi ialah apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada individu tertentu atau yang ditetapkan (subjek data peribadi).
1.2. Perkhidmatan ialah seseorang yang secara bebas menganjurkan dan (atau) melaksanakan pemprosesan data peribadi, serta menentukan tujuan pemprosesan data peribadi, kandungan data peribadi yang akan diproses, tindakan (operasi) yang dilakukan dengan data peribadi.
1.3. Laman sesawang ialah satu set program untuk komputer elektronik dan maklumat lain yang terkandung dalam sistem maklumat, akses yang diberikan melalui Internet oleh nama domain dan / atau alamat rangkaian yang membolehkan anda mengenal pasti tapak Internet yang digunakan oleh Perkhidmatan untuk menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan. Alamat laman sesawang: https://taximaxim.com, https://client-br.taximaxim.comhttps://client.taximaxim.com.
1.4. Aplikasi mudah alih ialah program untuk komputer elektronik "Maxim", yang dipasang pada peranti Pelanggan di bawah sistem pengendalian mudah alih iOS, Android, Windows Phone, yang disepadukan ke kompleks perisian dan perkakasan Perkhidmatan dan membolehkan untuk mengautomasikan proses pembentukan tempahan untuk penyediaan perkhidmatan.
1.5. Perkhidmatan ialah perkhidmatan maklumat yang disediakan oleh Perkhidmatan kepada Pelanggan, yang bertujuan untuk menerima, memproses dan memindahkan tempahan Pelanggan kepada Rakan Kongsi dan memaklumkan Pelanggan mengenai pelaksanaan tempahan tersebut. Subjek dan prosedur untuk penyediaan perkhidmatan ditentukan oleh syarat-syarat tawaran awam yang ditempatkan di laman sesawang.
1.6. Pelanggan ialah individu yang menempah perkhidmatan melalui laman sesawang, aplikasi mudah alih atau panggilan ke nombor telefon pelanggan Perkhidmatan dan menyediakan data peribadi untuk tujuan ini.
1.7. Rakan kongsi ialah individu, secara bebas, dengan sendirinya, menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan untuk pengangkutan penumpang, penghantaran barang (kargo), dan operasi pemuatan dan pemuggahan. Pada masa yang sama, Perkhidmatan ini bukan merupakan organisasi pengangkutan dan tidak secara bebas menyediakan Pelanggan dengan sebarang perkhidmatan pengangkutan.
1.8. Tempahan ialah permintaan yang dibuat oleh Pelanggan untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan oleh Rakan Kongsi kepadanya.
1.9. Pemprosesan data peribadi ialah apa-apa tindakan (operasi) atau satu set tindakan (operasi) yang dilakukan dengan menggunakan alat automasi atau tanpa menggunakan alat yang seumpamanya, dengan data peribadi, termasuk pengumpulan, rakaman, mensistemkan, penumpuan, penyimpanan, , penggunaan, pemindahan (pengedaran, penyediaan, akses), penyisiran, menyekat, penghapusan dan pemusnahan data peribadi.
1.10. Pemprosesan data peribadi automatik ialah pemprosesan data peribadi menggunakan teknologi komputer.
1.11. Penyediaan data peribadi ialah tindakan yang bertujuan untuk mendedahkan data peribadi kepada orang tertentu atau kalangan orang yang tertentu.
1.12. Menyekat data peribadi ialah penangguhan sementara pemprosesan data peribadi (melainkan jika diperlukan untuk memproses data peribadi).
1.13. Pemusnahan data peribadi adalah suatu tindakan yang menjadikannya mustahil untuk memulihkan kandungan data peribadi dalam sistem informasi data peribadi dan (atau) pemusnahan bahan data peribadi.
1.14. Sistem maklumat data peribadi ialah satu set data peribadi yang terkandung di dalam pangkalan data dan teknologi maklumat dan cara teknikal yang memastikan pemprosesan data-data tersebut.
1.15. Fail kuki adalah kepingan data yang dihantar oleh laman sesawang dan disimpan di komputer, telefon bimbit atau peranti lain yang digunakan Pelanggan untuk melawat tapak sesawang yang digunakan untuk menyimpan data tentang tindakan Pelanggan di laman sesawang.
1.16. ID peranti ialah data unik yang membolehkan mengenal pasti peranti Pelanggan, di mana aplikasi mudah alih dipasang, disediakan oleh peranti itu sendiri atau dikira oleh aplikasi mudah alih.
2. Apabila membuat tempahan melalui laman sesawang, aplikasi mudah alih atau memanggil nombor telefon pelanggan Perkhidmatan, Pelanggan bersetuju dengan terma polisi ini, termasuk bersetuju dengan Perkhidmatan untuk memproses data peribadi mereka, dalam kes di mana peruntukan undang-undang semasa Malaysia memerlukan persetujuan tersebut.

Data peribadi
3. Semasa memproses data peribadi, Pelanggan berhak untuk:
3.1. Menerima maklumat mengenai pemprosesan data peribadinya, termasuk:
3.1.1. Pengesahan pemprosesan data peribadi;
3.1.2. Sebab undang-undang dan tujuan untuk memproses data pribadi;
3.1.3. Objektif dan kaedah yang digunakan untuk pemprosesan data peribadi;
3.1.4. Maklumat mengenai nama dan lokasi individu yang memproses data peribadi, maklumat mengenai individu-individu (kecuali pekerja Perkhidmatan) yang mempunyai akses kepada data peribadi atau yang boleh mendedahkan data peribadi berdasarkan perjanjian dengan Perkhidmatan atau di bawah undang-undang Malaysia;
3.1.5. Data peribadi yang diproses berkaitan dengan subjek data peribadi yang berkaitan, sumber penerimaanya, kecuali prosedur yang berbeza untuk menyediakan data tersebut tidak disediakan oleh undang-undang semasa Malaysia;
3.1.6. Syarat pemprosesan data peribadi, termasuk tempoh penyimpanan;
3.1.7. Prosedur untuk pelaksanaan oleh Pelanggan terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang semasa Malaysia;
3.1.8. Maklumat mengenai pemindahan data yang telah selesai atau pemindahan data merentas sempadan yang dimaksudkan;
3.1.9. Nama atau nama keluarga, nama tengah dan alamat individu yang memproses data peribadi bagi pihak Perkhidmatan, jika pemprosesan diamanahkan kepada atau akan diamanahkan kepada individu tersebut;
3.1.10. Maklumat lain yang disediakan oleh undang-undang semasa Malaysia.
3.2. Memerlukan Perkhidmatan untuk memperjelaskan data peribadi, menyekat atau memusnahkannya jika data peribadi tidak lengkap, ketinggalan zaman, tidak tepat, diperoleh secara haram atau tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan, serta mengambil langkah-langkah yang disediakan oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak mereka.
3.3. Rayuan terhadap tindakan atau terhadap tiada tindakan oleh Perkhidmatan kepada badan yang diberi kuasa untuk melindungi hak subjek data peribadi atau di mahkamah jika Pelanggan percaya bahawa Perkhidmatan memproses data peribadinya yang telah melanggar keperluan undang-undang semasa Malaysia atau sebaliknya melanggar hak dan kebebasannya.
3.4. Untuk melindungi hak dan kepentingan sah mereka, termasuk pampasan untuk ganti rugi dan (atau) pampasan bagi kerosakan moral di mahkamah.
4. Semasa pemprosesan data peribadi, Perkhidmatan berjanji:
4.1. Menyediakan Pelanggan atas permintaan maklumat berikut:
4.1.1. Pengesahan pemprosesan data peribadi;
4.1.2. Sebab dan tujuan undang-undang untuk memproses data peribadi;
4.1.3. Objektif dan kaedah yang digunakan untuk pemprosesan data peribadi;
4.1.4. Nama dan lokasi, maklumat tentang orang (kecuali pekerja) yang mempunyai akses kepada data peribadi atau siapa yang boleh mendedahkan data peribadi berdasarkan kontrak atau berdasarkan akta perundangan Malaysia;
4.1.5. Pemprosesan data peribadi Pelanggan, sumber penerimaan data, jika prosedur yang berbeza untuk penyerahan data tersebut tidak disediakan oleh undang-undang semasa Malaysia;
4.1.6. Syarat pemprosesan data peribadi, termasuk tempoh penyimpanan data;
4.1.7. Prosedur pelaksanaan hak-hak Pelanggan yang telah ditetapkan oleh undang-undang semasa Malaysia;
4.1.8. Maklumat mengenai pemindahan data yang lengkap atau merentas sempadan;
4.1.9. Nama atau nama keluarga, nama tengah dan alamat orang yang memproses data peribadi bagi pihak Perkhidmatan, jika pemprosesan diamanahkan kepada atau akan diamanahkan kepada orang itu;
4.1.10. Maklumat lain yang disediakan oleh undang-undang semasa Malaysia.
4.2. Memastikan penggambilan langkah-langkah untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan kepada data peribadi Pelanggan.
4.3. Menerbitkan atau sebaliknya memberikan akses tanpa had kepada dokumen yang menentukan dasar berkenaan pemprosesan data peribadi, serta maklumat mengenai keperluan yang telah dilaksanakan untuk perlindungan data peribadi
5. Tujuan mengumpul dan memproses data peribadi Pelanggan adalah untuk membuat perjanjian antara Pelanggan dan Perkhidmatan mengenai penyediaan perkhidmatan kepada Pelanggan.
6. Data peribadi Pelanggan disimpan di media elektronik dan diproses menggunakan sistem pemprosesan data peribadi automatik.
7. Perkhidmatan mengumpul dan memproses data peribadi Pelanggan yang berikut:
7.1. Nama penuh;
7.2. Tarikh lahir;
7.3. Nombor telefon pelanggan;
7.4. Alamat lokasi;
7.5. Alamat e-mel.
8. Pelanggan boleh memberikan data peribadi berikut mengikut budi bicaranya sendiri, dan boleh mengikut budi bicaranya mengubah dan / atau memadamkannya:
8.1. Nama penuh;
8.2. Tarikh lahir;
8.3. Alamat lokasi;
8.4. Alamat e-mel
9. Data peribadi Pelanggan dimusnahkan oleh Perkhidmatan dalam situasi berikut:
9.1. Selepas tiga tahun dari akhir Perkhidmatan;
9.2. Dalam hal pembatalan oleh persetujuan Pelanggan untuk memproses data peribadinya.
10. Pemusnahan data peribadi Pelanggan dilakukan tanpa kemungkinan pemulihan data.
11. Akses kepada data peribadi Pelanggan hanya tersedia untuk orang yang berkaitan langsung dengan penyediaan Perkhidmatan. Dalam keadaan-keadaan yang lain, Perkhidmatan tidak mengedarkan data peribadi Pelanggan, dan tidak memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pelanggan, kecuali untuk kes-kes penyediaan data peribadi atas permintaan badan-badan negara yang dibenarkan menurut undang-undang semasa Malaysia.
12. Perkhidmatan ini mengambil langkah-langkah berikutnya untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan kepada data peribadi Pelanggan:
12.1. Menetapkan pekerja yang bertanggungjawab mengatur pemprosesan data peribadi;
12.2. Ia menggunakan langkah-langkah organisasi dan teknikal untuk memastikan keselamatan data peribadi Pelanggan, iaitu:
12.2.1. Mengenal pasti ancaman keselamatan kepada data peribadi apabila ia diproses dalam sistem maklumat data peribadi;
12.2.2. Mengadakan rejim keselamatan untuk premis di mana sistem maklumat diletakkan yang menghalang kemungkinan kemasukkan yang tidak terkawal atau tinggal di premis oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak akses ke premis tersebut;
12.2.3. Memastikan keselamatan pembawa data peribadi;
12.2.4. Meluluskan senarai orang yang mempunyai akses kepada data peribadi, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas rasmi (buruh);
12.2.5. Menggunakan langkah-langkah keselamatan maklumat yang diperlukan untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan ke data peribadi;
12.2.6. Menilai keberkesanan langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan data peribadi;
12.2.7. Menyediakan pengesan akses yang tidak dibenarkan kepada data peribadi dan mengambil tindakan;
12.2.8. Memulihkan data peribadi yang diubahsuai atau dimusnahkan disebabkan oleh akses yang tidak dibenarkan kepadanya (jika secara teknikal mungkin boleh mendapatkannya kembali);
12.2.9. Menetapkan peraturan untuk mengakses data peribadi yang diproses dalam sistem maklumat data peribadi;
12.2.10. Memantau langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan data peribadi dan tahap keselamatan sistem maklumat data peribadi.
13. Pelanggan berhak untuk meminta Perkhidmatan memperbaharui (mengemaskini) data peribadinya, untuk menghalang atau memusnahkannya jika data peribadi tidak lengkap, ketinggalan zaman, tidak tepat, diperoleh secara haram atau tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan, serta menarik balik persetujuan pemprosesan data peribadi dengan menghantar permintaan kepada Perkhidmatan dan (atau) keperluan secara bertulis melalui surat berdaftar dengan pengakuan penerimaan atau penghantaran secara peribadi di lokasi Perkhidmatan. Alamat jabatan Perkhidmatan disenaraikan di bahagian yang sepadan dalam laman sesawang. Permintaan / keperluan yang dinyatakan mestilah mengandungi bilangan dokumen utama yang mengesahkan identiti Pelanggan atau wakilnya, maklumat mengenai tarikh terbitan dokumen dan pihak berkuasa yang mengeluarkan, alamat kediaman Pelanggan, maklumat yang mengesahkan penyertaan Pelanggan dalam hubungan dengan Perkhidmatan (nombor kontrak, tarikh persetujuaan kontrak, penamaan lisat bersyarat dan (atau) maklumat lain), atau maklumat yang selainnya mengesahkan fakta pemprosesan data peribadi Perkhidmatan, keperluan untuk menentukan, menyekat atau memusnahkan data peribadi Pelanggan atau notis pembatalan persetujuan kepada pemprosesan data peribadi, tandatangan Pelanggan atau wakilnya. Perkhidmatan ini diwajibkan memberi maklum balas berdasarkan manfaat dari permintaan / kehendak Pelanggan dalam tempoh 30 hari kalendar dari tarikh penerimaannya.

Data geolokasi
14. Perkhidmatan menerima melalui data aplikasi mudah alih pada lokasi Pelanggan (data geolokasi). Data geolokasi dihantar ke Perkhidmatan sahaja semasa menggunakan aplikasi mudah alih. Pelanggan, mengikut budi bicaranya, boleh melarang penghantaran data geolokasi dengan mengubah tetapan peranti mudah alih yang sesuai.
15. Untuk memenuhi Tempahan, Perkhidmatan menyediakan data geolokasi Pelanggan kepada Rakan-rakannya yang telah menerima tempahan untuk pelaksanaan.

Butiran pembayaran
16. Untuk mendapatkan kemungkinan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh Rakan Kongsi dengan pembayaran tanpa tunai menggunakan kad bank, Pelanggan boleh memautkan kad bank kepada nombor telefonnya. Pemautan kad bank dilakukan oleh Pelanggan secara sendiri dalam aplikasi mudah alih dengan menyatakan data berikut:
16.1. Nombor kad bank;
16.2. Tempoh sah bagi kad bank;
16.3. Nama dan nama keluarga pemegang kad;
16.4. Kod keselamatan kad bank.
17. Bayaran melalui pembayaran tanpa tunai menggunakan kad bank dilakukan mengikut peraturan sistem pembayaran antarabangsa berdasarkan prinsip kerahsiaan dan keselamatan pembayaran. Keselamatan data yang disediakan oleh Pelanggan adalah memastikan bahawa prosedur mematuhi keperluan Standard Keselamatan Data Industri Kad Pembayaran, dan tiada siapa, termasuk Perkhidmatan, boleh menerimanya. Data kad bank dimasukkan ke dalam halaman pembayaran bank yang terjamin, yang memberikan kemungkinan pembayaran tanpa tunai untuk perkhidmatan.

Fail Kuki
18. Perkhidmatan ini boleh menggunakan jenis fail kuki yang berikut:
18.1. Kuki yang sangat diperlukan. Ianya diperlukan untuk mengemudi laman sesawang dan menggunakan perkhidmatan yang diminta. Kuki jenis ini digunakan semasa mendaftar Pelanggan dan ketika memasuki sistem. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang diminta oleh Pelanggan tidak boleh digunakan. Kuki ini adalah jenis asas dan boleh jadi kekal atau sementara. Tanpa menggunakan kuki jenis ini, laman sesawang tidak berfungsi dengan baik.
18.2. Kuki pengendalian. Kuki jenis ini mengumpul statistik mengenai penggunaan laman sesawang. Fail ini tidak menerima maklumat peribadi Pelanggan. Semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini adalah statistik dan tanpa nama. Tujuan menggunakan kuki ini:
18.2.1. Mendapatkan statistik mengenai penggunaan laman sesawang;
18.2.2. Penilaian keberkesanan kempen pengiklanan.
Kuki ini adalah jenis kekal dan sementara, dan juga boleh digunakan oleh kuki utama dan pihak ketiga.
18.3. Kuki fungsian. Kuki jenis ini digunakan untuk menghafal maklumat yang disediakan oleh Pelanggan (seperti nama pengguna, bahasa atau lokasi). Fail ini menggunakan maklumat yang tidak bernama dan tidak menjejaki tindakan Pelanggan di laman sesawang yang lain. Tujuan menggunakan kuki ini:
18.3.1. Penghafalan maklumat mengenai sama ada apa-apa perkhidmatan telah diberikan kepada Pelanggan sebelum ini;
18.3.2. Meningkatkan kualiti interaksi dengan laman sesawang secara keseluruhan dengan mengingati pilihan yang disukai oleh Pelanggan
Kuki ini adalah jenis kekal dan sementara, dan juga boleh digunakan oleh kuki utama dan pihak ketiga.
18.4. Kuki promosi. Kuki ini digunakan untuk menguruskan bahan iklan di laman sesawang, mengehadkan bilangan pandangan pengiklanan oleh pengguna, serta untuk menilai keberkesanan kempen pengiklanan. Kuki pengiklanan diletakkan oleh pihak ketiga - contohnya, pengiklan dan ejennya. Fail ini dikaitkan dengan pengiklanan di laman sesawang yang disediakan oleh syarikat pihak ketiga. Ianya adalah jenis kekal dan sementara.
19. Menyekat atau memadamkan kuki dan mengehadkan tindakan kuki yang boleh dibuat dalam tetapan pelayar yang digunakan oleh Pelanggan.

ID peranti
20. Data yang dikumpul pada pengecam peranti tidak mengandungi data peribadi Pelanggan.
21. Tujuan mengumpul maklumat mengenai ID peranti adalah perakaunan dalaman pengguna aplikasi mudah alih.

Maklumat Operator Selular
22. Perkhidmatan, menggunakan aplikasi mudah alih, memperoleh maklumat mengenai operator yang menyediakan Pelanggan dengan perkhidmatan telefon bimbit (selular).
23. Data yang dikumpul pada operator mudah alih tidak mengandungi data peribadi Pelanggan.
24. Tujuan mengumpul maklumat mengenai pengendali selular adalah untuk menetapkan secara automatik dalam tetapan data aplikasi mudah alih mengenai negara lokasi Pelanggan dan bahasa antara muka aplikasi.

Sejarah Tempahan
25. Perkhidmatan menyimpan sejarah perjalanan Pelanggan, iaitu, masa membuat tempahan, alamat tempat penghantaran kenderaan, alamat laluan pertengahan dan terakhir, tambang yang berkenaan, kaedah pembayaran dan data lain yang ditentukan ketika membuat Tempahan.
26. Tujuan mengumpul maklumat mengenai sejarah tempahan adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan yang mengisi parameter tempahan secara automatic menggunakan data yang disediakan sebelum ini, di mana mengurangkan masa untuk membuat tempahan.