BackPrivacy Policy

Декларация за поверителност при използване на мобилното приложение Taxsee Driver


Редакция от 25.05.2018

Настоящата Политика регламентира реда за събиране и обработка на лични и други поверителни данни на потребителите на мобилното приложение Taxsee Driver, с използване на средства за автоматизация чрез Интернет мрежата. Настоящата Политика е неразделна част от Сублицензионното споразумение, публикувано на уебсайта в Интернет на адресите https://taximaxim.bg/driver или https://taximaxim.com/driver и действа едновременно с него.

Общи положения
1. В настоящата Политика се използват следните термини:
1.1. Лични данни - всякаква информация, отнасяща се пряко или непряко до определено или определяемо физическо лице (субект на лични данни).
1.2. Администратор на лични данни – лице, което самостоятелно организира и / или осъществява обработка на личните данни, както и определящо целите за обработка на личните данни, съвкупността ат лични данни, които подлежат на обработка, действията (операциите) извършвани с личните данни.
1.3. Мобилното приложение – компютърна програма за мобилни устройства Taxsee Driver, която може да бъде инсталирана на устройство на Потребителя, работещо с мобилни операционни системи iOS, Android, Windows Phone, и която позволява автоматизирането на достъпа на Потребителя до базата данни.
1.4. Сайтът - съвкупност от компютърен софтуер и друга информация, съставляващи информационна система, достъпът до която се осъществява чрез мрежата Интернет по имена на домейни и/или мрежови адреси, които позволяват идентифицирането на сайтове в Интернет. Адресите в интернет на уебсайта на „Службата „Максим“ са: https://taximaxim.bg/driver или https://taximaxim.com/driver .
1.5. Службата „Максим“ - лицето, което притежава правото да използва сайта, както правата за използване и разпространение на Мобилното приложение, и което извършва обработката на личните данни на Потребителите.
1.6. Потребител - лице, което използва Мобилното приложение при условията на ограничен (неизключителен) лиценз и предоставя на Администратора на лични данни своите лични данни.
1.7. Клиент - лице, което информира „Службата „Максим“ за необходимост от предоставяне на еднократни услуги за поръчка на превозно средство, превоз на товари (багаж), извършване на товаро-разтоварни дейности, извършвани от трети лица - Превозвачи.
1.8. Обработка на лични данни - всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции) с лични данни, извършени със средства за автоматизация или без използване на такива, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, актуализиране, използване, трансфер (разпространение, предоставяне, достъп), деперсонализация, блокиране (ограничаване), заличаване и унищожаване на лични данни.
1.9. Автоматизирана обработка на лични данни - обработка на личните данни с помощта на компютърна техника.
1.10. Предоставяне на лични данни - действия, насочени към разкриване на лични данни пред конкретно лице или определен кръг лица.
1.11. Блокиране (ограничаване) на лични данни - временно прекратяване на обработката на лични данни (с изключение на случаите, когато обработката е необходима за уточняване на личните данни).
1.12. Унищожаване на лични данни - действие, което прави невъзможно възстановяването на съдържанието на личните данни в информационната система за лични данни и/или в резултат на което физически се унищожават информационните носители на лични данни.
1.13. Информационна система за лични данни - съвкупността от лични данни, съдържащи се в база от лични данни и информационните технологии и технически средства, осигуряващи тяхната обработка.
1.14. Cookie файлове (Бисквитки) - фрагмент от данни, изпратен от Сайта, който се съхранява на компютъра, мобилния телефон или друго устройство, от което Потребителят посещава Сайта, и който се използва за запазване на информация за действията на Потребителя на Сайта.
1.15. Идентификатор на устройството - уникални данни, които позволяват идентифицирането на устройството на Потребителя, на което е инсталирано Мобилното приложение, предоставени от самото устройството или генерирани от мобилното приложение.
2.Инсталирането на Мобилно приложение на устройството си или използването на Мобилно приложение по какъвто и да е друг начин, както и използването на Сайта от Потребителя представлява израз на съгласието на Потребителя с условията на настоящата Политика, включително съгласието на Потребителя за обработка на личните му данни с използване на автоматизирани средства чрез мрежата Интернет от Администраторът на лични данни, в случаите, когато разпоредбите на действащото законодателство изискват такова съгласие.
3.Потребителят има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на неговите лични данни. Оттеглянето на съгласието не променя правомерността на обработката, извършвана въз основа на даденото съгласие преди момента на оттеглянето му.

Лични данни
4. По време на обработката на лични данни Потребителят има право:
4.1. Да получава достъп до личните си данни, както и информация относно обработката на личните му данни, включително за:
4.1.1. Потвърждаване на факта на обработката на лични данни;
4.1.2. Целите и правните основания за обработката на личните данни;
4.1.3. Използваните начини за обработка на личните данни;
4.1.4. Сведения за наименованието (името) и местонахождението на лицето, което обработва личните данни, сведения за лицата (с изключение на служителите на Администратора на лични данни), които имат достъп до личните данни, или на които могат да бъдат разкривани личните данни въз основа на договор с Администратора на лични данни или на разпоредби на действащото законодателство;
4.1.5.Сведения за категориите обработвани лични данни, отнасящи се до съответния субект на лични данни, източника на тяхното получаване, ако друг ред за предоставяне на такива данни не е предвиден в действащото законодателство;
4.1.6. Сроковете за обработката на личните данни, включително срока на тяхното съхранение;
4.1.7. Редът за упражняване от страна на Потребителя на правата, предвидени в действащото законодателство;
4.1.8. Информация за извършен или предполагаем трансграничен пренос на данни;
4.1.9. Наименованието или трите имена, и адреса на лицето, което извършва обработката на личните данни по поръчка на Администратора на лични данни, ако обработката на данните е възложена или ще бъде възложена на такова лице;
4.1.10. Сведения за източника на всяка достъпна информация, свързана с личните данни, ако същите са получени не от субекта на лични данни.
4.1.11. Друга информация, предвидена от действащото законодателство.
4.2. Да изисква от Администратора на лични данни личните данни на Потребителя да бъдат променени, включително чрез депозирането на допълнително искане, в случаите, когато личните данни са непълни, остарели или неточни.
4.3. Да изисква от Администратора на лични данни личните данни на Потребителя да бъдат заличени въз основа на някое от основанията, предвидени в т. 11 на настоящата Политика.
4.4. Да изисква от Администратора на лични данни обработката на лични данни на Потребителя да бъде блокирана (ограничена) въз основа на някое от основанията, предвидени в т. 13 на настоящата Политика.
4.5. Да получава от Администратора на лични данни отнасящите се до Потребителя и предоставени от него лични данни, структурирани в широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така Потребителят има право да прехвърли получените свои данни на друг Администратор на лични данни.
4.6. Да получава от Администратора на лични данни копие на личните данни, които се обработват,
4.7. Да подава жалби срещу действията или бездействието на Администратора на лични данни до компетентния орган за защита на правата на субектите на лични данни, или до съдилищата, когато Потребителят прецени, че Администраторът на лични данни извършва обработката на личните му данни в нарушение на изискванията на действащото законодателство или по друг начин нарушава неговите права и свободи.
4.8. Да иска защита на своите права и законни интереси, включително да поиска обезщетение за претърпените от него имуществени и/или неимуществени вреди по съдебен ред.
5. По време на обработката на лични данни, Администраторът на лични данни е задължен:
5.1. Да предоставя на Потребителя, по негово искане, достъп до личните му данни, както и информация със следното съдържание:
5.1.1. Потвърждаване на факта на обработката на личните данни;
5.1.2. Правните основания и целите на обработване на лични данни;
5.1.3. Използвани начини за обработка на личните данни,
5.1.4. Своето наименование и местонахождение, информация за лицата (с изключение тези на служителите), които имат достъп до личните данни, или на които могат да бъдат разкривани личните данни въз основа на договор или на разпоредби на действащото законодателство;
5.1.5. Сведения за категориите на обработваните лични данни на Потребителя, източника на тяхното получаване, ако друг ред за предоставяне на такива данни не е предвиден в действащото законодателство;
5.1.6. Сроковете за обработка на личните данни, включително срока на тяхното съхранение;
5.1.7. Редът за упражняване от страна на Потребителя на правата, предвидени в действащото законодателство;
5.1.8. Информация за извършен или предполагаем трансграничен пренос на данни;
5.1.9. Наименованието или трите имена и адреса на лицето, което извършва обработката на личните данни по поръчка на Администратора на лични данни, ако обработката на данните е възложена или ще бъде възложена на такова лице;
5.1.10. Сведения за източника на всяка достъпна информация, свързана с личните данни, ако същите са получени не от субекта на лични данни;
5.1.11. Друга информация, предвидена от действащото законодателство.
5.2. Да осигури прилагането на мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни на Потребителя.
5.3. Да публикува или да осигури по друг начин неограничен достъп до документа, който определя политика за обработка на лични данни, както и информация за установените от него и прилагани изисквания за защита на личните данни.
6. Целта на събирането и обработването от Администратора на личните данни на Потребителя е сключването на договор (Сублицензионно споразумение) между Потребителя и Службата „Максим“. Обработката на личните данни се извършва на основание и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
7. Администраторът на лични данни съхранява личните данни изключително в рамките на срока, необходим за постигането на посочената цел, с изключение на случаите, когато в закон е определен по-продължителен срок за съхранение на личните данни.
8. Администраторът на лични данни събира и обработва следните лични данни на Потребителя:
8.1. Фамилия, име, презиме;
8.2. Дата на раждане;
8.3. Личен телефонен номер;
8.4. Фотографска снимка;
8.5. Серия, номер и дата на издаване на документа, потвърждаващ правото да управлява моторно превозно средство;
8.6. Държавен регистрационен номер на моторното превозно средство.
9. Потребителят, по своя преценка, може да предостави на Администратора на лични данни, както и да поиска изменението и/или заличаването на следните допълнителни лични данни:
9.1. Данни за банковата си карта.
За да получи възможност за безкасово плащане на лицензионното възнаграждение с помощта на банкова карта, Потребителят може да извърши обвързване на банковата си карта със своя ID номер. Обвързването на банковата карта се извършва самостоятелно от Потребителя в Мобилното приложение, чрез посочване на следните данни:
9.1.1. Номер на банковата карта;
9.1.2. Срок на валидност на банковата карта;
9.1.3. Името и фамилията на притежателя на банковата карта;
9.1.4. Кодът за защита на банковата карта.
Безкасовото плащане чрез банкови карти се извършва в съответствие с правилата на международните платежни системи, и в съответствие с принципите за конфиденциалност и сигурност на извършваните плащания. Сигурността на предоставените от Потребителя данни се осигурява чрез съответствие на прилаганите процедури с изискванията на Стандарта за сигурност на данните при картови разплащания - PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), и никой, включително и Администратора на лични данни, не може да ги получи. Въвеждането на данните на Банковата карта става на защитена платежна страница на банката – оператор на разплащанията, осигуряваща възможността за безкасови плащания на услуги.
За да изтегли налични средства по Личната си сметка, Потребителят предоставя на Администратора на лични данни за открита в кредитна институция своя сметка, както и други данни, необходими за паричен превод на средствата, включително и лични данни на потребителя, а именно:
9.1.5. Банков идентификационен код на кредитната институция;
9.1.6. Номер на сметката на получателя в кредитната институция;
9.1.7. Трите имена на получателя;
9.1.8. Номер на дебитната или кредитна (банкова) карта.
Предоставяните от Потребителя данни с цел извършване на преводи на средства от Личната сметка не дават възможност на Титуляра на правата да извършва каквито и да е други операции, освен превод на средства по банковата сметка на Потребителя.
10. Администраторът на лични данни използва и съхранява следните данни на Потребителя, които не са лични данни и не позволяват идентифицирането на Потребителя:
10.1. Марката, модела и цвета на превозното средство;
10.2. Цифрова част на държавния регистрационен номер на моторното превозно средство;
10.3. Собственото име.
10.4. Данни за устройството на Потребителя
Чрез Мобилното приложение, Администраторът на лични данни получава данни за устройството на потребителя, инсталираните в него приложения както и за интернет връзката. В тази категория се включва информация за модела на устройството, операционната система, данни за браузъра, IP-адрес, идентификатори на устройството.
Събраните данни за устройството на Потребителя не съдържат лични данни на Потребителя.
Целта на събирането на информацията за устройството на Потребителя е вътрешен отчет на Потребителите на Мобилното приложение, както и подобряване на неговата функционалност.
10.5. Данни за оператора на мобилни телекомуникационни услуги.
Администраторът на лични данни получава от Мобилното приложение данни за оператора, който предоставя на потребителя мобилни телекомуникационни услуги (клетъчната мрежа).
Събраните данни за оператора на мобилни телекомуникационни услуги не съдържат лични данни на Потребителя.
Целта на събирането на информация за оператора на мобилни телекомуникационни услуги е автоматичното конфигуриране в настройките на Мобилното приложение на параметрите за държавата в която се намира Потребителят, както и на езиковите настройки на потребителския интерфейс на Мобилното приложение.
10.6. История на поръчките
Администраторът на лични данни запазва историята на направените от Потребителя еднократни поръчки, а именно: началното време на изпълнение на поръчката, адреса на пристигане на автомобили, междинните и крайният адреси на маршрута, използвана тарифа, начин на плащане и други данни, посочвани от Клиента.
Целта на събирането на информацията за историята на поръчките е да се подобри качеството на услугите, чрез автоматично попълване на параметрите на поръчката въз основа на по-рано предоставените данни, което дава възможност да се намали времето на заявяване на Поръчка.
11. Личните данни на Потребителя се унищожават от Администратора на лични данни в следните случаи:
11.1. С изтичането на срока, необходим за постигането на съответната цел, с изключение на случаите, когато в закон е определен по-продължителен срок за съхранение на личните данни.
11.2. При получаване на Искане от Потребителя, адресирано до Администратора на лични данни в което се заявява заличаване на личните данни, когато личните данни не са необходими повече за целите за които са били събрани или обработени по друг начин.
11.3. При получаване на Заявление от Потребителя, адресирано до Администратора на лични данни в което се прави оттегляне на даденото съгласие за обработка на неговите лични данни и липса на други правни основания за обработката на личните данни,
11.4. При получаване на Заявление от Потребителя, адресирано до Администратора на лични данни, в което се правят възражения срещу обработката на личните му данни, и липса на правни основания за обработка, които имат приоритетно правно действие по отношение на интересите, правата и свободите на Клиента.
11.5. При неправомерна обработка на личните данни на Потребителя.
11.6. При необходимост от заличаване на личните данни в съответствие с правните задължения, произтичащи от законодателството на Европейския съюз или законодателството на държава-член, имащо действие спрямо Администратора на лични данни.
12. Заличаването (унищожаването) на личните данни на Потребителя се извършва без възможност за тяхното последващо възстановяване.
13. Администраторът на лични данни, при направено искане от Потребителя, блокира (ограничава) обработката на личните данни на Потребителя при спазването на следните условия:
13.1. точността на личните данни се оспорва от Потребителя – за времето, което е необходимо на Администратора на лични данни да провери точността на личните данни,
13.2. обработката на личните данни е неправомерна, но Потребителят възразява срещу заличаването на личните му данни, като прави искане вместо заличаване да бъде предприето ограничение на тяхното използване.
13.3. Администраторът на лични данни няма повече нужда от тези лични данни за целите на обработката им, но те са необходими на Потребителя с оглед предявяване, изпълнение или защита на правни претенции.
13.4.Потребителя е възразявал срещу обработката на личните му данни в съответствие с т. 11.4. от настоящата Политика, като е очаквал удостоверяване на това, дали правните основания на Администратора на лични данни имат приоритет над правните основания на Потребителя.
14. Потребителят, чиито персонални данни са били подложени на ограничение се уведомява от Администратора на лични данни преди отмяната на ограничението за обработката на тези лични данни.
15. Искането на потребителя за уточняване (актуализация) на неговите лични данни, блокирането или заличаването (унищожаването) на същите, както и оттегляне на даденото съгласие за обработка на личните данни се адресира до Администратора на лични данни в електронна форма чрез Мобилното приложение или чрез писмо, изпратено на електронната поща на последния. Искането може да бъде направено, също така, в писмена форма на хартиен носител и изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез личното му депозииране на адреса на седалището (адреса на управление) на Администратора на лични данни. Посоченото горе Искане (Заявление) на Потребителя трябва да съдържа данни за основния документ за самоличност на същия (номер, дата на издаване, издаден от), постоянен (настоящ) адрес на потребителя, сведения, потвърждаващи наличието на правоотношения между Потребителят и Администратора на лични данни (ID номер на потребителя), или сведения, които по друг начин потвърждават факта на обработка на личните му данни, изложение на искането за уточняване, блокиране или заличаване на личните данни на Потребителя, или уведомление за оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните му данни, подпис на Потребителя или на неговия пълномощник. Администраторът на лични данни е длъжен да се произнесе с мотивиран отговор по съществото на искането (заявлението) на Потребителя в срок от 30 календарни дни от датата на получаването му.
16. Достъп до личните данни на Потребителя имат само служителите на Администратора на лични данни. Администраторът на лични данни не разпространява личните данни на Потребителя, нито предоставя достъп до тях на трети лица без предварителното съгласие на Потребителя, с изключение на предоставянето на лични данни по искане на упълномощени държавни органи в съответствие с действащото законодателство.
17. Администраторът на лични данни предприема следните мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни на Потребителя:
17.1. Назначава служители, отговарящи за организирането на обработката на лични данни;
17.2. Прилага технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на личните данни на Потребителя, а именно:
17.2.1. Идентифицира заплахите за сигурността на личните данни при обработката им в информационните системи за лични данни;
17.2.2. Организира режим за осигуряване на безопасността на помещенията, в които е ситуирана информационната система, възпрепятстващ възможността от неконтролирано проникване или престой в тези помещения на лица, които нямат право на достъп до тези помещения;
17.2.3. Осигурява опазването на информационните носители на лични данни;
17.2.4. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат достъп до личните данни, необходим за изпълнението на техните служебни (трудови) задължения;
17.2.5. Използва съответни средства за защита на информацията за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни;
17.2.6. Прави оценки на ефективността на предприетите мерки за гарантиране на сигурността на личните данни;
17.2.7. Осигурява откриване на фактите за неразрешен достъп до личните данни и предприемането на съответни мерки;
17.2.8. Възстановява личните данни, които са били модифицирани или унищожени в резултат на неоторизиран достъп до тях (когато това възстановяване е технически възможно);
17.2.9. Установява правила за достъп до личните данни, обработвани в информационната система за лични данни;
17.2.10. Контролира изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на сигурността на личните данни и нивото на защита на информационните системи за лични данни.

Геолокационни данни
18. Администраторът на лични данни получава чрез Мобилно приложение информация за местоположението на потребителя (геолокационни данни). Геолокационните данни се предават на Администратора на лични данни само по време на използване на Мобилното приложение. Потребителят, по своя преценка, може да забрани предаването на геолокационни данни, като промени съответните настройки на мобилното си устройство, обаче това може да доведе до невъзможност за използване на Мобилното приложение.
19. С цел да бъде удовлетворена потребността на Клиента от извършване на еднократни услуги за поръчка на превозно средство, превоз на товари (багаж), извършване на товаро-разтоварни дейности, Администраторът на лични данни може да предостави на Клиента информация за местоположението на Потребителя.

Cookie файлове (бисквитки)
20. Следните типове Cookie файлове (бисквитки) могат да бъдат използвани от Администратора на лични данни:
20.1. Абсолютно необходими Cookie файлове (бисквитки). Тези Cookie файлове (бисквитки) са необходими за навигация в сайта и за използване на исканата информация. Cookie файлове (бисквитки) от този тип се използват при регистриране на Потребителя и влизане в системата. Без тях търсената от Потребителя информация става недостъпна. Тези Cookie файлове (бисквитки) са на първата страна (от Сайта) и могат да бъдат постоянни или временни. Без използването на този тип Cookie файлове (бисквитки), Сайтът не може да работи правилно.
20.2. Cookie файлове (бисквитки) за ефективност. Тези Cookie файлове (бисквитки) събират статистически данни за използването на Сайта. Тези файлове не съдържат лична информация на Потребителя. Цялата информация, събрана от тези Cookie файлове (бисквитки), има статистически характер и е анонимна. Целите за използване на тези Cookie файлове (бисквитки) са:
20.2.1. Получаване на статистически данни за използването на Сайта;
20.2.2. Оценка на ефективността на рекламните кампании.
Тези Cookie файлове (бисквитки) могат да бъдат постоянни и временни, също така могат да са както Cookie файлове (бисквитки) на първата страна (от Сайта), така и външни.
20.3. Функционални Cookie файлове (бисквитки). Този тип Cookie файлове (бисквитки) се използват за съхраняване на информация, предоставена от потребителя (като например потребителско име, езикови настройки или местоположение). Тези файлове използват анонимна информация и не проследяват действията на потребителите на други сайтове. Целите за използване на тези Cookie файлове (бисквитки) са:
20.3.1. Запаметяване на данни относно това дали информацията е била предоставена на Потребителя преди това;
20.3.2. Подобряване на качеството на взаимодействието със Сайта като цяло, като се запомнят предпочитанията, избрани от потребителя.
Тези Cookie файлове (бисквитки) могат да бъдат постоянни и временни, също така могат да са както Cookie файлове (бисквитки) на първата страна (от Сайта), така и външни.
20.4. Рекламни Cookie файлове (бисквитки). Този тип Cookie файлове (бисквитки) се използват за ограничаване броя на показванията на реклами, както и за оценка на ефективността на рекламните кампании. Рекламните Cookie файлове (бисквитки) се използват за управление на рекламните материали на сайта. Рекламните Cookie файлове (бисквитки) се поставят от трети лица - например рекламодатели и техните агенти. Те могат да бъдат постоянни или временни. Тези файлове са свързани с реклами на сайта, предоставени от други компании.
21. Cookie файловете (бисквитките) могат да бъдат блокирани или изтривани, както и да бъде ограничавано тяхното действие чрез съответните настройки на браузъра, който Потребителят използва.


Редакция, валидна до 25.05.2018

Настоящата Политика регламентира реда за събиране и обработка на лични и други поверителни данни на потребителите на мобилното приложение Taxsee Driver, с използване на средства за автоматизация чрез Интернет мрежата. Настоящата Политика е неразделна част от Сублицензионното споразумение, публикувано на уебсайта в Интернет на адресите https://taximaxim.bg/driver или https://taximaxim.com/driver и действа едновременно с него.

Общи положения
1. В настоящата Политика се използват следните термини:
1.1. Лични данни - всякаква информация, отнасяща се пряко или непряко до определено или определяемо физическо лице (субект на лични данни).
1.2. Мобилното приложение – компютърна програма за мобилни устройства Taxsee Driver, която може да бъде инсталирана на устройство на Потребителя, работещо с мобилни операционни системи iOS, Android, Windows Phone, и която позволява автоматизирането на достъпа на Потребителя до базата данни.
1.3. Сайтът - съвкупност от компютърен софтуер и друга информация, съставляващи информационна система, достъпът до която се осъществява чрез мрежата Интернет по имена на домейни и/или мрежови адреси, които позволяват идентифицирането на сайтове в Интернет. Адресите в интернет на уебсайта на Титуляра на правата са: https://taximaxim.bg/driver или https://taximaxim.com/driver.
1.4. Титуляр на правата - лице, което притежава правото да използва сайта, както правата за използване и разпространение на Мобилното приложение, и което извършва обработката на личните данни на Потребителите.
1.5. Потребител - лице, което използва Мобилното приложение при условията на ограничен (неизключителен) лиценз и предоставя на Титуляра на правата своите лични данни.
1.6. Клиент - лице, което информира Титуляра на правата за необходимост от предоставяне на еднократни услуги за поръчка на превозно средство, превоз на товари (багаж), извършване на товаро-разтоварни дейности, извършвани от трети лица - Превозвачи.
1.7. Обработка на лични данни - всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции) с лични данни, извършени със средства за автоматизация или без използване на такива, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, актуализиране, използване, трансфер (разпространение, предоставяне, достъп), деперсонализация, блокиране, заличаване и унищожаване на лични данни.
1.8. Автоматизирана обработка на лични данни - обработка на личните данни с помощта на компютърна техника.
1.9. Предоставяне на лични данни - действия, насочени към разкриване на лични данни пред конкретно лице или определен кръг лица.
1.10. Блокиране на лични данни - временно прекратяване на обработката на лични данни (с изключение на случаите, когато обработката е необходима за уточняване на личните данни).
1.11. Унищожаване на лични данни - действие, което прави невъзможно възстановяването на съдържанието на личните данни в информационната система за лични данни и/или в резултат на което физически се унищожават информационните носители на лични данни.
1.12. Информационна система за лични данни - съвкупността от лични данни, съдържащи се в база от лични данни и информационните технологии и технически средства, осигуряващи тяхната обработка.
1.13. Cookie файлове (Бисквитки) - фрагмент от данни, изпратен от Сайта, който се съхранява на компютъра, мобилния телефон или друго устройство, от което Потребителят посещава Сайта, и който се използва за запазване на информация за действията на Потребителя на Сайта.
1.14. Идентификатор на устройството - уникални данни, които позволяват идентифицирането на устройството на Потребителя, на което е инсталирано Мобилното приложение, предоставени от самото устройството или генерирани от мобилното приложение.
2. Инсталирането на Мобилно приложение на устройството си или използването на Мобилно приложение по какъвто и да е друг начин, както и използването на Сайта от Потребителя представлява израз на съгласието на Потребителя с условията на настоящата Политика, включително съгласието на Потребителя за обработка на личните му данни от Титуляра на права, в случаите, когато разпоредбите на действащото законодателство изискват такова съгласие.

Лични данни
3. По време на обработката на лични данни Потребителят има право:
3.1. Да получава информация относно обработката на личните му данни, включително за:
3.1.1. Потвърждаване на факта на обработката на лични данни;
3.1.2. Правните основания и целите на обработване на лични данни;
3.1.3. Целите и използваните начини за обработка на лични данни;
3.1.4. Информация за наименованието и местонахождението на лицето, извършващо обработката на личните данни, данни за лицата (с изключение на служителите на Титуляра на правата), които имат достъп до личните данни, или на които могат да бъдат разкривани личните данни въз основа на договор с Титуляра на правата или на разпоредби на действащото законодателство;
3.1.5. Обработвани лични данни, отнасящи се до съответния субект на лични данни, източника на тяхното получаване, ако друг ред за предоставяне на такива данни не е предвиден в действащото законодателство;
3.1.6. Срокове за обработката на личните данни, включително срока на тяхното съхранение;
3.1.7. Редът за упражняване от страна на Потребителя на правата, предвидени в действащото законодателство;
3.1.8. Информация за извършен или предполагаем трансграничен пренос на данни;
3.1.9. Наименованието или трите имена, и адреса на лицето, което извършва обработката на личните данни по поръчка на Титуляра на правата, ако обработката на данните е възложена или ще бъде възложена на такова лице;
3.1.10. Друга информация, предвидена от действащото законодателство.
3.2. Да изисква от Титуляра на правата предоставените от Потребителя лични данни да бъдат уточнени, блокирани или унищожени, когато личните данни са непълни, остарели, неточни, неправомерно получени или не са необходими за обявената цел на обработката, както и да предприема предвидените от закона мерки за защита на своите права.
3.3. Да подава жалби срещу действията или бездействието на Титуляра на правата до компетентния орган за защита на правата на субектите на лични данни, или до съдилищата, когато Потребителят прецени, че Титулярът на правата извършва обработката на личните му данни в нарушение на изискванията на действащото законодателство или по друг начин нарушава неговите права и свободи.
3.4. Да иска защита на своите права и законни интереси, включително да поиска обезщетение за претърпените от него имуществени и/или неимуществени вреди по съдебен ред.
4. По време на обработката на лични данни, Титулярът на правата е задължен:
4.1. Да предоставя на Потребителя, по негово искане, следната информация:
4.1.1. Потвърждаване на факта на обработката на личните данни;
4.1.2. Правните основания и целите на обработване на лични данни;
4.1.3. Целите и използваните начини за обработка на лични данни;
4.1.4. Своето наименование и местонахождение, информация за лицата (с изключение на служителите на Титуляра на правата), които имат достъп до личните данни, или на които могат да бъдат разкривани личните данни въз основа на договор с Титуляра на правата или на разпоредби на действащото законодателство;
4.1.5. Обработвани лични данни на Потребителя, източника на тяхното получаване, ако друг ред за предоставяне на такива данни не е предвиден в действащото законодателство;
4.1.6. Сроковете за обработка на личните данни, включително срока на тяхното съхранение;
4.1.7. Редът за упражняване от страна на Потребителя на правата, предвидени в действащото законодателство;
4.1.8. Информация за извършен или предполагаем трансграничен пренос на данни;
4.1.9. Наименованието или трите имена и адреса на лицето, което извършва обработката на личните данни по поръчка на Титуляра на правата, ако обработката на данните е възложена или ще бъде възложена на такова лице;
4.1.10. Друга информация, предвидена от действащото законодателство.
4.2. Да осигури прилагането на мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни на Потребителя.
4.3. Да публикува или да осигури по друг начин неограничен достъп до документа, който определя политика за обработка на лични данни, както и информация за установените от него и прилагани изисквания за защита на личните данни.
5. Целта на събирането и обработването на личните данни на Потребителя е сключването на договор (Сублицензионно споразумение) между Потребителя и Титуляра на правата. Когато събира и обработва лични данни, Титулярът на правата не преследва никакви други цели, освен целите за изпълнение на Сублицензионното споразумение.
6. Личните данни на Потребителя се съхраняват на електронни носители и се обработват чрез автоматизирани системи за обработка на лични данни.
7. Титулярът на правата събира и обработва следните лични данни на Потребителя:
7.1. Фамилия, име, презиме;
7.2. Дата на раждане;
7.3. Личен телефонен номер;
7.4. Фотографска снимка;
7.5. Серия, номер и дата на издаване на документа, потвърждаващ правото да управлява моторно превозно средство;
7.6. Държавен регистрационен номер на моторното превозно средство.
7.7. Личните данни на Потребителя се унищожават от Титуляра на правата в рамките на 24 часа от момента на регистрация в мобилното приложение. След регистрацията на Потребителя предоставените от него лични данни не се съхраняват и не се използват по-нататък, Титулярът на правата не съхранява, не обработва и не използва личните данни на Потребителя, и не е администратор на неговите лични данни.
8. Унищожаването на личните данни на Потребителя се извършва без възможност за тяхното последващо възстановяване.
9. Титулярът на правата използва и съхранява следните данни на Потребителя, които не са лични данни и не позволяват идентифицирането на Потребителя:
9.1. Марката, модела и цвета на превозното средство;
9.2. Цифрова част на държавния регистрационен номер на моторното превозно средство;
9.3. Собственото име.
10. Достъп до личните данни на Потребителя имат само служителите на Титуляра на правата. Титулярът на правата не разпространява личните данни на Потребителя, нито предоставя достъп до тях на трети лица без предварителното съгласие на Потребителя, с изключение на предоставянето на лични данни по искане на упълномощени държавни органи в съответствие с действащото законодателство.
11. Титулярът на правата предприема следните мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни на Потребителя:
11.1. Назначава служители, отговарящи за организирането на обработката на лични данни;
11.2. Прилага технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на личните данни на Потребителя, а именно:
11.2.1. Идентифицира заплахите за сигурността на личните данни при обработката им в информационните системи за лични данни;
11.2.2. Организира режим за осигуряване на безопасността на помещенията, в които е ситуирана информационната система, възпрепятстващ възможността от неконтролирано проникване или престой в тези помещения на лица, които нямат право на достъп до тези помещения;
11.2.3. Осигурява опазването на информационните носители на лични данни;
11.2.4. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат достъп до личните данни, необходим за изпълнението на техните служебни (трудови) задължения;
11.2.5. Използва съответни средства за защита на информацията за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни;
11.2.6. Прави оценки на ефективността на предприетите мерки за гарантиране на сигурността на личните данни;
11.2.7. Осигурява откриване на фактите за неразрешен достъп до личните данни и предприемането на съответни мерки;
11.2.8. Възстановява личните данни, които са били модифицирани или унищожени в резултат на неоторизиран достъп до тях (когато това възстановяване е технически възможно);
11.2.9. Установява правила за достъп до личните данни, обработвани в информационната система за лични данни;
11.2.10. Контролира изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на сигурността на личните данни и нивото на защита на информационните системи за лични данни.
12. Потребителят има право да поиска от Титуляра на правата уточняване (актуализация) на своите личните данни, тяхното блокиране или унищожаване – в случай, че тези лични данни са непълни, остарели, неточни, неправомерно получени, или когато те не са необходими за обявената цел на обработката, както и да оттегли съгласието си за обработването на личните си данни, като изпрати на Титуляра на правото съответна молба и/или искане в писмена форма, с препоръчано писмо с обратна разписка или лично депозира такива в офиса на Титуляра на правата. Адресът на офиса на Титуляра на правата е посочен в съответния раздел на Сайта. Посочените молба / искане трябва да съдържат номера на основния документ за удостоверяване на самоличността на Потребителя, или на неговия представител, датата на издаване на този документ, органа, който го е издал, постоянния или настоящ адрес на Потребителя, информация, която потвърждава правоотношенията между Потребителя и Титуляра на правата (ID-номер на потребителя), или информация, която по друг начин потвърждава обработването на неговите лични данни, искане за уточняване, блокиране или унищожаване на личните данни на Потребителя, или уведомление за оттегляне на съгласието за обработката на лични данни, подписа на Потребителя или на неговия представител. Титулярът на правото е длъжен да се произнесе с мотивиран отговор по съществото на молбата / искането на Потребителя в срок от 30 календарни дни от датата на получаването му.

Геолокационни данни
13. Титулярът на правата получава чрез Мобилно приложение информация за местоположението на потребителя (геолокационни данни). Геолокационните данни се предават на Титуляра на правата само по време на използване на Мобилното приложение. Потребителят, по своя преценка, може да забрани предаването на геолокационни данни, като промени съответните настройки на мобилното си устройство, обаче това може да доведе до невъзможност за използване на Мобилното приложение.
14. С цел да бъде удовлетворена потребността на Клиента от извършване на еднократни услуги за поръчка на превозно средство, превоз на товари (багаж), извършване на товаро-разтоварни дейности, Титулярът на правата може да предостави на Клиента информация за местоположението на Потребителя.

Платежни данни
15. За да получи възможност за безкасово плащане на лицензионните възнаграждения с помощта на банкови карти, Потребителят може да извърши обвързване на банковата си карта с ID-номера си. Обвързването на банковата карта се извършва самостоятелно от Потребителя в Мобилното приложение, чрез посочване на следните данни:
15.1. Номер на банковата карта;
15.2. Срок на валидност на банковата карта;
15.3. Името и фамилията на притежателя на банковата карта;
15.4. Кодът за защита на банковата карта.
16. Безкасовото плащане чрез банкови карти се извършва в съответствие с правилата на международните платежни системи, и в съответствие с принципите за конфиденциалност и сигурност на извършваните плащания. Сигурността на предоставените от Потребителя данни се осигурява чрез съответствие на прилаганите процедури с изискванията на Стандарта за сигурност на данните при картови разплащания PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), и никой, включително и Титулярът на правата, не може да ги получи. Въвеждането на данните на Банковата карта става на защитена платежна страница на банката – оператор на разплащанията, осигуряваща възможността за безкасови плащания на услуги.
17. За да изтегли налични средства по Личната си сметка, Потребителят предоставя на Титуляра на правата данни за открита в кредитна институция своя сметка, както и други данни, необходими за паричен превод на средствата, включително и лични данни на потребителя, а именно:
17.1. Банков идентификационен код на кредитната институция;
17.2. Номер на сметката на получателя в кредитната институция;
17.3. Трите имена на получателя;
17.4. Номер на дебитната или кредитна (банкова) карта.
18. Предоставяните от Потребителя данни за превод на средства от Личната сметка не дават възможност на Титуляра на правата да извършва каквито и да е други операции, освен превод на средства по банковата сметка на Потребителя.

Cookie файлове (бисквитки)
19. Следните типове Cookie файлове (бисквитки) могат да бъдат използвани от Титуляра на правата:
19.1. Абсолютно необходими Cookie файлове (бисквитки). Тези Cookie файлове (бисквитки) са необходими за навигация в сайта и за използване на исканата информация. Cookie файлове (бисквитки) от този тип се използват при регистриране на Потребителя и влизане в системата. Без тях търсената от Потребителя информация става недостъпна. Тези Cookie файлове (бисквитки) са на първата страна (от Сайта) и могат да бъдат постоянни или временни. Без използването на този тип Cookie файлове (бисквитки), Сайтът не може да работи правилно.
19.2. Cookie файлове (бисквитки) за ефективност. Тези Cookie файлове (бисквитки) събират статистически данни за използването на Сайта. Тези файлове не съдържат лична информация на Потребителя. Цялата информация, събрана от тези Cookie файлове (бисквитки), има статистически характер и е анонимна. Целите за използване на тези Cookie файлове (бисквитки) са:
19.2.1. Получаване на статистически данни за използването на Сайта;
19.2.2. Оценка на ефективността на рекламните кампании.
Тези Cookie файлове (бисквитки) могат да бъдат постоянни и временни, също така могат да са както Cookie файлове (бисквитки) на първата страна (от Сайта), така и външни.
19.3. Функционални Cookie файлове (бисквитки). Този тип Cookie файлове (бисквитки) се използват за съхраняване на информация, предоставена от потребителя (като например потребителско име, езикови настройки или местоположение). Тези файлове използват анонимна информация и не проследяват действията на потребителите на други сайтове. Целите за използване на тези Cookie файлове (бисквитки) са:
19.3.1. Запаметяване на данни относно това дали информацията е била предоставена на Потребителя преди това;
19.3.2. Подобряване на качеството на взаимодействието със Сайта като цяло, като се запомнят предпочитанията, избрани от потребителя.
Тези Cookie файлове (бисквитки) могат да бъдат постоянни и временни, също така могат да са както Cookie файлове (бисквитки) на първата страна (от Сайта), така и външни.
19.4. Рекламни Cookie файлове (бисквитки). Този тип Cookie файлове (бисквитки) се използват за ограничаване броя на показванията на реклами, както и за оценка на ефективността на рекламните кампании. Рекламните Cookie файлове (бисквитки) се използват за управление на рекламните материали на сайта. Рекламните Cookie файлове (бисквитки) се поставят от трети лица - например рекламодатели и техните агенти. Те могат да бъдат постоянни или временни. Тези файлове са свързани с реклами на сайта, предоставени от други компании.
20. Cookie файловете (бисквитките) могат да бъдат блокирани или изтривани, както и да бъде ограничавано тяхното действие чрез съответните настройки на браузъра, който Потребителят използва.

Данни за оператора на мобилни телекомуникационни услуги
21. Титулярът на правата получава от Мобилното приложение данни за оператора, който предоставя на потребителя мобилни телекомуникационни услуги (клетъчната мрежа).
22. Събраните данни за оператора на мобилни телекомуникационни услуги не съдържат лични данни на Потребителя.
23. Целта на събирането на информация за оператора на мобилни телекомуникационни услуги е автоматичното конфигуриране в настройките на Мобилното приложение на параметрите за държавата в която се намира Потребителят, както и на езиковите настройки на потребителския интерфейс на Мобилното приложение.

История на поръчките
24. Титулярът на правата запазва историята на направените от Потребителя еднократни поръчки, а именно: началното време на изпълнение на поръчката, адреса на пристигане на автомобили, междинни и крайни адреси на маршрута, използвана тарифа, начин на плащане и други данни, посочвани от Клиента.
25. Целта на събирането на информацията за историята на поръчките е да се подобри качеството на услугите, чрез автоматично попълване на параметрите на поръчката въз основа на по-рано предоставените данни, което дава възможност да се намали времето на заявяване на Поръчка.