ย้อนกลับข้อมูลทางกฎหมาย
ย้อนกลับข้อมูลทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว


คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") ถูกนำมาใช้โดยแม็กซิมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “พีดีพีเอ” และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แม็กซิมเคารพและให้ความสำคัญกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ใช้ได้รับการประมวลผลโดยยึดตามหลักการทั่วไปอย่างโปร่งใส, ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามสัดส่วน

 

นโยบายนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงมาตรการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของแม็กซิมและอาจใช้เป็นแนวทางในการใช้สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำจำกัดความ

 

สำหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ถูกใช้ในที่นี้จะหมายถึง:

 

1.         แม็กซิม หมายถึง บริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทในเครือ,  พาร์ทเนอร์, บริษัทสาขา, พนักงาน และนิติบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด แม็กซิมจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายนี้

2.            ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ใช้

3.            ลูกค้า หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่สมัคร, ใช้ และรับบริการของแม็กซิมเพื่อทำคำสั่งซึ่งจะถูกดำเนินการโดยหุ้นส่วน โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวแก่แม็กซิมโดยสมัครใจ

4.             พาร์ทเนอร์ หมายถึง บุคคลที่สมัครตามเงื่อนไขและนโยบายบริการของแม็กซิมอย่างครบถ้วน และตกลงที่จะให้บริการจัดส่ง, นำส่ง, ขนส่งลูกค้าหรือกระเป๋าเดินทางหรือสินค้าของลูกค้า และบริการอื่นๆ ที่แอปพลิเคชันเสนอ โดยได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวแก่แม็กซิมโดยสมัครใจ

5.            ผู้ใช้ หมายถึง ลูกค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์ ผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนั้น จะถูกนำมาประมวลผลโดยแม็กซิม

6.            แอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งบนอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ และรวมถึงบริการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ทางการของแม็กซิม ทั้งนี้ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและบริการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ดังกล่าวได้รวมเข้ากับซอฟต์แวร์และโปรแกรมของแม็กซิม ซึ่งอนุญาตและยินยอมให้มีการประมวลผลคำสั่งของผู้ใช้ จึงเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้

 

7.             บริการ หมายถึง การรับ, การประมวลผล และการส่งข้อมูลของลูกค้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่ง, กระเป๋าเดินทาง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของลูกค้าไปยังพาร์ทเนอร์ นอกจากนี้ยังหมายถึงการรับ, การประมวลผล และการส่งข้อมูลของพาร์ทเนอร์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆไปยังลูกค้า ทั้งนี้ บริการ ยังรวมถึงการจัดหาวิธีการสื่อสาร, การรวบรวม และการตกลงระหว่างลูกค้าและพาร์ทเนอร์ผ่านแอปพลิเคชัน

8.         คำสั่ง หมายถึง คำสั่งหรือการสั่งไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ หรือบริการอื่นๆในการบรรทุกสินค้า, จัดส่งบริการต่างๆ, และจัดส่งสินค้า รวมถึงบริการส่งซักรีดส่วนตัว, บริการนวดหรือบริการอื่นๆที่เสนอในแอปพลิเคชันที่ถูกสั่งโดยลูกค้าในแอปพลิเคชัน ซึ่งจะต้องดำเนินการและส่งไปยังพาร์ทเนอร์เฉพาะและดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงการสั่งล่วงหน้าโดยลูกค้า

9.            โปรไฟล์ หมายถึง บัญชีที่สร้างและลงทะเบียนอย่างถูกต้องโดยผู้ใช้ในระบบของแม็กซิมที่มีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูลทางสถิติของบริการที่จัดทำโดยพาร์ทเนอร์หรือสถานะบัญชีส่วนตัวของลูกค้าในปัจจุบันแล้วแต่กรณี นอกจากนี้โปรไฟล์จะแสดงบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ที่ระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้ฝากเข้าบัญชีส่วนตัว รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินล่วงหน้าของผู้ใช้และจำนวนเงินที่ถูกหักเป็นการชำระเงินจากการดำเนินการของคำสั่ง

10.          บัญชีส่วนตัว สำหรับพาร์ทเนอร์ หมายถึง บัญชีที่มีการบันทึกการชำระเงินล่วงหน้าและหักเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก สำหรับลูกค้า หมายถึง บัญชีที่มีการหักเงินออกจากการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าหรือจำนวนเงินที่หักออกเพื่อชำระค่าบริการของพาร์ทเนอร์

11.          สัญญา หมายถึง ข้อมูลทางกฎหมายและเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งถูกจัดทำไว้ในภาคผนวกแนบท้ายนโยบายนี้ ตลอดจนบทบัญญัติและข้อกำหนดที่มีอยู่ถือว่ารวมอยู่ในนโยบายนี้

12.          การให้คะแนน หมายถึง คะแนนหรือเกรดของผู้ใช้ ซึ่งถูกคำนวณโดยแอปพลิเคชันตามคะแนนสะสมและรายงานที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้รายอื่น โดยจะถูกจัดสรรให้ตามความถี่ของการรับคำสั่งในกรณีของพาร์ทเนอร์ และตามลำดับของคำสั่งหากเป็นกรณีของลูกค้า

13.          ความยินยอมของผู้ใช้ หมายถึง การแสดงเจตจำนงที่ได้รับมาโดยเสรี อันเฉพาะเจาะจงว่าผู้ใช้ได้ตกลง ในการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับและ/หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ความยินยอมนี้จะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร, อิเล็กทรอนิกส์ หรือบันทึก รวมถึงลายเซ็นปกติและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้ต้องเป็นคนดำเนินการเช่นนั้นในเบื้องต้น และการใช้งานแอปพลิเคชันในภายหลังผ่านโปรไฟล์หรือบัญชีส่วนตัว,ภายใต้เจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของนโยบายนี้, จะถือว่าเป็นความยินยอมให้มีการประมวลผล เชื่อมโยงและอัปโหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยังบัญชีส่วนตัวหรือโปรไฟล์ได้

14.          ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ระบบสำหรับสร้าง, ส่ง, รับ, จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อความข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันโดยหรือที่ข้อมูลถูกบันทึก, ส่ง หรือจัดเก็บ และขั้นตอนใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก, ส่ง หรือจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

15.          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างชัดเจน หรือสามารถยืนยันจากนิติบุคคลที่ถือครองข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผลและตรงไปตรงมา หรือเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆโดยตรงและระบุรายละเอียดบุคคลอย่างแน่นอนได้ดังต่อไปนี้:

1) ชื่อเต็ม

2) เพศ

3) ที่อยู่, อีเมล

4) ตำแหน่ง, GPS

5) หมายเลขโทรศัพท์

6) ข้อมูลธุรกรรมหรือการเงิน (เช่น วิธีการชำระเงิน, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขบัตรเดบิต, หมายเลขบัญชี, ชื่อบัญชี และอื่นๆ)

7) ข้อมูลยานพาหนะ (เช่น หมายเลขตัวถัง, หมายเลขทะเบียน, ชื่อผู้ครอบครองหรือชื่อเจ้าของรถ เป็นต้น)

8) สื่อ (เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, เสียง)

16.          ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม, การถือครอง, การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่สั่งให้บุคคลหรือองค์กรอื่นเก็บรวบรวม, ถือครอง, ประมวลผล, ใช้, โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ใช้

17.        การประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใดๆหรือชุดของการดำเนินการใดๆที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรวบรวม, การบันทึก, การจัดระเบียบ, การจัดเก็บ, การปรับปรุงหรือแก้ไข, การเรียกคืน, การให้คำปรึกษา, การใช้, การรวม, การระงับ, การลบ หรือการทำลายของข้อมูล

18.          ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, ผู้ใช้ หรือพาร์ทเนอร์ที่ยินยอมให้แม็กซิมเก็บรวบรวม, ใช้ หรือเปิดเผย ดังต่อไปนี้:

ก. เกี่ยวกับเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, สถานภาพการสมรส, อายุ, สีผิวและศาสนา, ลัทธิ ความทุพพลภาพ, ข้อมูลสหภาพแรงงาน, ข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลไบโอเมตริกซ์, ความร่วมมือทางปรัชญาหรือการเมืองของบุคคล

ข. เกี่ยวกับสุขภาพ, การศึกษา, พันธุกรรมหรือชีวิตด้านเพศของบุคคล, หรือการดำเนินคดีใดๆสำหรับความผิดใดๆที่กระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยบุคคลดังกล่าว, การยุติการดำเนินคดีดังกล่าว, หรือคำพิพากษาของศาลใดๆในการดำเนินคดีดังกล่าวของบุคคล;

ค. : ข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะสำหรับบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขประกันสังคม, ประวัติสุขภาพก่อนหน้าหรือปัจจุบัน, ใบอนุญาตหรือการปฏิเสธ, การระงับหรือการเพิกถอนใบอนุญาต และการคืนภาษี และ

ง. ข้อมูลทางการเงินและประวัติอาชญากรตามที่กฎหมายอนุญาต

19.        ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้ใช้

 

20.        เว็บไซต์ หมายถึง ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่ในระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการใส่ชื่อโดเมน และ/หรือ ที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่เว็บไซต์คือ: 

https://taximaxim.comhttps://client-br.taximaxim.comhttps://client.taximaxim.com

21.          ฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างที่มีการจัดตั้งทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยชุดของวัสดุ, สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิค, ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนวิธีการต่างๆและอัลกอริทึมหรือรหัสโปรแกรมที่กำหนดเพื่อจัดระบบ, จัดเก็บ, ประมวลผล หรือแปลงข้อมูลตามอัลกอริธึมฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชัน

22.          คุกกี้ หมายถึง กลุ่มข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้แอปพลิเคชันซึ่งจะถูกส่งและจัดเก็บไปยังแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูล, กิจกรรมบนเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆที่ได้มาจากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้

23.          ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลตำแหน่งเฉพาะของผู้ใช้ซึ่งได้รับจากตัวติดตาม GPS ของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้อย่างอิสระและสมัครใจ

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 25 ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ผู้ใช้ยินยอมให้แม็กซิมรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง สำหรับวัตถุประสงค์และรายละเอียดตามนโยบายนี้

 

คำนิยามทั้งหมดที่มีภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างเฉพาะเจาะจงในที่นี้ จะถูกนำมาใช้และถือว่ารวมอยู่ในข้อสัญญานี้ ในกรณีที่นโยบายใดๆ เป็นโมฆะหรือโมฆียะเนื่องจากขัดต่อกฎหมาย ให้นำยึดถือตามกฎหมายแทนนโยบายนี้  และส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่ามีผลและบังคับใช้ต่อไปได้

 

ขอบเขตและข้อจำกัด

 

แม็กซิม, คณะผู้ทำงาน, บุคลากร, ตัวแทน และพนักงานของแม็กซิมมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจนข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายตามสิทธิและการให้สิทธิของตนตามที่ระบุในนโยบายนี้

 

เป็นที่เข้าใจกันว่าแม็กซิม, พาร์ทเนอร์ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการนี้ของแม็กซิม ต่างมีความสัมพันธ์อย่างผู้รับจ้างอิสระทั้งสิ้น  ดังนั้น นโยบายนี้จึงไม่นำไปใช้กับพาร์ทเนอร์และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เหล่านี้  และข้อมูลใดๆ ที่แม็กซิมมอบให้กับพาร์ทเนอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงจะต้องอยู่ภายใต้กฎ, ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่รวบรวม, จัดเก็บ และประมวลผลของพาร์ทเนอร์เอง

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

แม็กซิมให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และรับรองว่าข้อมูลของผู้ใช้ได้รับการรวบรวม, ประมวลผล, จัดเก็บ และลบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้เพื่อ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีการเปิดเผยขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมไว้ นี่คือขั้นตอนและวงจรชีวิตของข้อมูลที่ได้รวบรวมจากผู้ใช้:

 

I              การรวบรวมข้อมูล

ขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต แม็กซิมรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้จากแหล่งต่างๆ แหล่งที่มาเหล่านี้อาจรวมถึง:-

ก. การลงทะเบียนจากผู้ใช้ในฐานะลูกค้า

เพื่อเข้าถึงบริการ ผู้ใช้ต้องสร้างโปรไฟล์และลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะถามข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ใช้:

i. ชื่อเต็ม

ii. วัน เดือน ปีเกิดหรืออายุ

iii. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

iv. อีเมล

v. เพศ

vi. ที่ตั้ง

vii. ข้อมูลยานพาหนะ

           viii. ข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านสื่อต่างๆ

            ix ข้อมูลธุรกรรมหรือการเงิน (เช่น วิธีการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลข                บัญชี ชื่อบัญชี และอื่นๆ)

            x. การระบุรูปภาพ วิดีโอ หรือคลิปเสียง

            xi ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนของผู้ใช้

ข. การลงทะเบียนโดยผู้ใช้ในฐานะพาร์ทเนอร์

ตามข้อกำหนดในการเริ่มต้นเป็นพาร์ทเนอร์ของแม็กซิม ผู้ใช้ต้องส่งสำเนาใบขับขี่ของตนและใบตอบรับอย่างเป็นทางการและใบรับรองการลงทะเบียนให้กับแม็กซิม โดยปกติแล้วเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของพาร์ทเนอร์ซึ่งได้รับการประมวลผลและเพิ่มลงในฐานข้อมูลในภายหลัง

 

ค. การโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยแม็กซิม

ผู้ใช้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แม็กซิมผ่านการโต้ตอบกับแม็กซิมทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram หรือ Tiktok การโต้ตอบดังกล่าวแม็กซิมจะสามารถได้รับและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้

นอกจากนี้การเข้าร่วมในกิจกรรมที่แม็กซิมจัดขึ้นโดยส่งรูปภาพ, วิดีโอ และข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นๆให้กับแม็กซิม ผู้ใช้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลแก่แม็กซิมด้วยความสมัครใจ ซึ่งแม็กซิมจะดำเนินการและจัดเก็บในภายหลัง

 

ง. วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

ผู้ใช้อาจต้องส่งมอบข้อมูลแก่แม็กซิมเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายดังต่อไปนี้:

               i. เพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของกฎหมายจากศาลหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ii. เพื่อดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา

                iii. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต, ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

iv. เมื่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของแม็กซิมหรือพาร์ทเนอร์

 

ในกรณีดังกล่าวแม็กซิมขอสงวนสิทธิในการรวบรวม, ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลใดๆของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

จ. การใช้แอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อขอคำสั่งหรือปฏิบัติตามคำสั่ง แม็กซิมจะดึงข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อดำเนินการบริการอย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่ต้องทำ ในลักษณะเดียวกันแม็กซิมอาจรวมการบันทึกไว้ในแอปพลิเคชันเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมจะรวมถึง:

               i. ชื่อเต็ม

ii. ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

iii. ข้อมูลยานพาหนะ

iv. หมายเลขโทรศัพท์

v. รายละเอียดคำสั่ง

vi. การระบุรูปภาพ, วิดีโอ หรือคลิปเสียง

vii. ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคำสั่งที่ให้แก่ผู้ใช้

นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังใช้คุกกี้ต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลของผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลของแม็กซิม ด้วยวิธีการนี้ผู้ใช้ยังต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองแก่แม็กซิม

 

ฉ. อื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถูกเปิดเผยต่อแม็กซิม จะถือว่าผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์

 

II.         การใช้ข้อมูล

ตามหลักการแล้วแม็กซิมจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้แม็กซิมจะใช้ประโยชน์, ประมวลผล, ใช้ และรวมข้อมูลของผู้ใช้ผ่านระบบข้อมูลและการสื่อสารของแม็กซิมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 

ก. การดำเนินการให้บริการ

เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามที่ผู้ใช้สมัคร แม็กซิมจะใช้ข้อมูลเพื่อ:

                               i. สร้างและอัปเดตบัญชีส่วนตัวและโปรไฟล์ของผู้ใช้

                               ii. อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ทำการตกลงและดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง

iii. ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นของผู้ใช้ไปยังผู้ใช้รายอื่น

iv. ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้

v. อัปเดตและแสดงข้อมูลที่จำเป็นในโปรไฟล์ของผู้ใช้

vi. ทำให้การใช้งานของผู้ใช้ขณะที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นแบบอัตโนมัติ โดยการทำให้ปรากฎรายละเอียดในแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติทุกคั้งเมื่อจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม

vii. จัดเก็บธุรกรรมก่อนหน้าหรือคำสั่งของผู้ใช้และแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อแสดงคำสั่งดังกล่าวก่อนหน้าหรือคำสั่งอื่นที่คล้ายกันที่ผู้ใช้อาจสนใจตามที่แม็กซิมกำหนด

viii. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการคำสั่ง

ix. กำหนดจำนวนเงินหรือค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการชำระคำสั่ง

x. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการดำเนินการของคำสั่งตามข้อมูล

xi. ส่งข้อมูลของผู้ใช้ไปยังพาร์ทเนอร์ที่สามารถดำเนินการคำสั่งตามที่แม็กซิมกำหนด

xii. กำหนดการให้คะแนนของผู้ใช้ตามข้อมูลที่ให้ไว้

xiii. ปรับจำนวนครั้งและลำดับของคำสั่ง

xiv. จัดเตรียมวิธีการสื่อสารระหว่างลูกค้าและพาร์ทเนอร์

xv. ตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้สำหรับโปรโมชั่น, สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลที่แม็กซิมเสนอ

                               xvi. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

xvii. การควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย

xviii. รับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และยานพาหนะหรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณีในขณะที่ใช้แอปพลิเคชันและใช้บริการ

xix ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายใน, ข้อบกพร่อง หรือการทำงานผิดปกติของแอปพลิเคชัน

xx. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ทั้งหมดในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน แม็กซิมอาจใช้ข้อมูลในลักษณะต่อไปนี้:

                               i. ยืนยันตัวตนของผู้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน

ii. ตรวจสอบสถานะ, ความสามารถและยืนยันตัวตนของพาร์ทเนอร์ก่อนที่จะให้สิทธิการเข้าถึงแอปพลิเคชันในฐานะพาร์ทเนอร์

iii. การตรวจจับธุรกรรมที่ฉ้อฉลหรือการบิดเบือนความจริงจากผู้ใช้และการตักเตือนพฤติกรรมดังกล่าวในภายหลัง

                               iv. การตรวจสอบการละเมิดที่กระทำโดยผู้ใช้

                               v. การป้องกันและการฟ้องร้องทางอาชญากรรมหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้

                               vi. การใช้งานอื่นๆเพื่อรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ที่กำหนดโดยแม็กซิม

ค. ข้อเสนอแนะและการสนับสนุน

แม็กซิมอาจใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ เพื่อขจัดข้อกังวลและคำถามของผู้ใช้ นอกจากนี้ แม็กซิมอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้อาจมีเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน, คำสั่ง, พาร์ทเนอร์ หรือข้อกังวลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ง. วัตถุประสงค์ทางการตลาด

แม็กซิมอาจใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่, โปรโมชัน, การอัปเดต หรือบริการที่นำเสนอแก่ผู้ใช้ แม็กซิมอาจจัดการและกำหนดสิทธิของผู้ใช้สำหรับโปรโมชันเหล่านี้ตามประโยชน์ผู้ใช้จะได้รับ

ผู้ใช้อาจได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่นๆเกี่ยวกับโปรโมชันหรือบริการที่นำเสนอเหล่านี้ และอาจยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเหล่านี้โดยทำตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลหรือการแจ้งเตือนดังกล่าว

                   

จ. กฎหมาย

เช่นเดียวกับเหตุที่กล่าวถึงข้างต้น แม็กซิมจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

                                i. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายจากศาลหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ii. เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้ข้อผูกพันในสัญญา

iii. เมื่อมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของผู้ใช้ หรือ

iv. เมื่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของแม็กซิมหรือพาร์ทเนอร์

                               v. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต, ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

นอกจากนี้แม็กซิมมีสิทธิใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและแก้ไขความขัดแย้ง, ข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ และกำหนดบทลงโทษหรือวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้ตามที่กฎหมายอนุญาต

 

นอกจากนี้แม็กซิมอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการควบรวมกิจการ, การเข้าซื้อกิจการ, การลงทุน และการขายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท

 

แม้จะได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างไรก็ตาม กฎการติดต่อส่วนตัวจะยังคงต้องประพฤติและปฏิบัติตาม

 

III         การจัดเก็บ, การเก็บรักษา และการคุ้มครองข้อมูล

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรอการประมวลผลจากระบบข้อมูลและการสื่อสารอัตโนมัติของแม็กซิม

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 22 และ 23 แม็กซิมจะเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลมา หรือเพื่อการจัดตั้ง, ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้จนกว่าสมาชิกแม็กซิมถูกยกเลิก

แม็กซิมจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปตามมาตรฐานการรวบรวมข้อมูลทั่วไป

 

เนื่องจากแม็กซิมให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แม็กซิมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญ, ถูกกฎหมาย และจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกแบ่งปัน, จัดเก็บ, ใช้, ลบ, ประมวลผล หรือเปิดเผยต่อหน่วยงานอื่นอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หรือพื้นฐานทางกฎหมายใดๆ

 

บุคลากร, พนักงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการข้อมูลทั้งหมดได้รับคำสั่งให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความมั่นใจและไว้วางใจอย่างเข้มงวด และจะถูกจำกัดและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยแม็กซิม ฐานข้อมูลได้รับการปกป้องโดยโปรโตคอลความปลอดภัย, มาตรการควบคุมภายใน และกลไกทางเทคนิคและองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการละเมิดข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์จากแม็กซิมหรือพนักงาน โปรโตคอลและมาตรการรักษาความปลอดภัยบางอย่างมีดังนี้:

 

ก. ระบุภัยคุกคามความปลอดภัยในระบบในขณะที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

ข. จัดหา, ว่าจ้างหรือติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานที่ที่จัดเก็บและเก็บรักษาฐานข้อมูล

ค. จัดให้มีที่เก็บข้อมูลและหน่วยความจำเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ฐานข้อมูลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ประเมินมาตรการการจ้างงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นหลังจากการประเมินดังกล่าว

จ. ตรวจหาการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ฉ. ใช้ความพยายามที่จำเป็นในการกู้คืนข้อมูลใดๆที่ถูกลบหรือเสียหายจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลจากการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการลงทะเบียนและการให้ข้อมูลนั้นดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้จะได้รับการเตือนถึงความอันตรายดังกล่าวล่วงหน้าและจะต้องแบกรับความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวด้วยตนเอง

 

IV.        การเปิดเผยข้อมูล

บริการของแม็กซิมเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้รายอื่นหรือพาร์ทเนอร์แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ใช้อาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมตามข้อผูกพันที่พิจารณาภายใต้สัญญา อาจมีการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานต่อไปนี้:

 

ก. แม็กซิม

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ บริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด แบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ, พาร์ทเนอร์, บริษัทสาขา, พนักงาน และนิติบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ข. พาร์ทเนอร์หรือผู้ใช้อื่นๆ

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อให้คำสั่งของผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์ ต้องเปิดเผยข้อมูลหลายอย่างแก่พาร์ทเนอร์หรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผู้ใช้, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และหมายเลขติดต่ออาจมอบให้กับบุคคลเหล่านี้เพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

.

ค. ผู้ให้บริการ, บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ และหน่วยงานราชการและผู้มีอำนาจ

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการให้ดีขึ้น แม็กซิมอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่หน่วยงานอื่น เช่น ผู้ให้บริการ, หน่วยงานด้านการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม และพาร์ทเนอร์บริการอื่นๆที่จำเป็นต่อการให้บริการ, บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน, พาร์ทเนอร์ทางการตลาด, บริษัทให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการ

แม็กซิมและองค์กรธุรกิจเหล่านี้ทำงานร่วมกันในฐานะผู้รับจ้างอิสระ ดังนั้นข้อมูลที่ให้แม้จะเป็นข้อมูลถูกต้องตามกฎหมาย แต่จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของนโยบายนี้ ทันทีที่ได้รับข้อมูลและมีการประมวลผลจากองค์กรธุรกิจเหล่านี้ ย่อมจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรธุรกิจนั้นๆ

 

เช่นเดียวกับเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น แม็กซิมอาจเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

i. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายจากศาลหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ii. เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้ข้อผูกพันในสัญญา

iii. เมื่อมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของผู้ใช้ หรือ

iv. เมื่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของแม็กซิมหรือพาร์ทเนอร์

 

V.            การลบข้อมูล

เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ แม็กซิมจะทำการลบข้อมูลนั้นออกตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 23 การลบข้อมูลถาวรเพื่อไม่ให้สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การกู้คืน หรือการเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใดหรือต่อสาธารณะ หรือก่อให้เกิดความเสียดายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

สิทธิของผู้ใช้

ผู้ใช้มีสิทธิและใช้ข้อมูลที่ให้ไว้กับแม็กซิมดังต่อไปนี้:

 

I.             ได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนนั้นกำลังประมวลผลหรือถูกประมวลผลหรือไม่

II.            ได้รับการจัดหาข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้ก่อนที่จะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบการประมวลผลของแม็กซิม หรือในโอกาสต่อไป:

ก. รายละเอียดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าระบบ

ข. วัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้ที่กำลังประมวลผลหรือถูกประมวลผล

ค. ขอบเขตและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ง. ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่ถูกหรืออาจถูกเปิดเผย

จ. วิธีการที่ใช้สำหรับการเข้าถึงอัตโนมัติ หากผู้ใช้อนุญาตให้เข้าถึงขอบเขตที่อนุญาตการเข้าถึงดังกล่าว

ฉ. ตัวตนและรายละเอียดการติดต่อของแม็กซิมหรือตัวแทน

ช. ระยะเวลาที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ และ

ซ. การมีอยู่ของสิทธิของผู้ใช้ เช่น การเข้าถึง, การแก้ไข ตลอดจนสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เหมาะสม

III.           การเข้าถึงที่เหมาะสม, ตามความต้องการ ดังต่อไปนี้:

ก. เนื้อหาของข้อมูลที่ได้รับการประมวลผล

ข. แหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้รับ

               ค. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูล

               ง. วิธีการประมวลผลข้อมูล

               จ. เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ

ฉ. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอัตโนมัติที่ข้อมูลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวสำหรับการตัดสินใจใดๆที่มีนัยสำคัญหรือจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้

              ช. วันที่ข้อมูลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงและแก้ไขครั้งล่าสุด และ

               ซ. การแต่งตั้ง หรือชื่อ หรือตัวตนและที่อยู่ของแม็กซิม

IV.           โต้แย้งความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลและให้แม็กซิมแก้ไขทันทีตามที่ขอ เว้นแต่จะเป็นการก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล หากข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วแม็กซิมจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ถูกเพิกถอนได้ และจะได้รับข้อมูลใหม่และข้อมูลที่เพิกถอนจากผู้รับพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขว่า:  บุคคลที่สามที่เคยได้รับข้อมูลที่ประมวลผลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องและแก้ไขข้อมูลตามคำขอที่เหมาะสมของผู้ใช้

V.            ระงับ, ถอน หรือสั่งให้ระงับ, ลบ หรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้จากระบบการจัดเก็บของแม็กซิมเมื่อค้นพบและพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์, ล้าสมัย, เป็นเท็จ, ได้รับมาอย่างผิดกฎหมาย, ใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอีกต่อไป

VI.           ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์, ล้าสมัย, เป็นเท็จ, ได้รับมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

 

ความยินยอมของผู้ใช้จะไม่ถูกขู่เข็ญ, บังคับ หรือเรียกร้องจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อประสิทธิภาพของการให้บริการจากแม็กซิม ดังนั้นผู้ใช้ควรรับรู้ความเกี่ยวข้องและผลกระทบจากการไม่ยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการสมัครใช้บริการก่อนที่จะระงับหรือถอนความยินยอมดังกล่าว

หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิ์ ผู้ใช้อาจทำได้อย่างอิสระโดยส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของแม็กซิมไม่ว่าจะเป็นไปด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:

164/56-57 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย

https://taximaxim.com/

หนังสือแจ้งจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้: (1) ชื่อผู้ใช้ (2) ที่อยู่อาศัย (3) หมายเลขบัญชีส่วนตัว; (4) คำบรรยายข้อเท็จจริงที่มีรายละเอียดที่ระบุว่าข้อมูลของผู้ใช้ได้รับการประมวลผลแล้ว และ (5) คำขอเฉพาะของผู้ใช้ที่มีให้ตามกฎหมายและใช้การได้ หนังสือแจ้งดังกล่าวต้องได้รับการลงนามอย่างถูกต้องจากผู้ใช้ และต้องแนบสำเนาหลักฐานยืนยันตัวตนมาด้วย หนังสือแจ้งที่ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนดจะไม่ได้รับพิจารณาหรือรองรับ

 

นโยบายคุ้กกี้

แม็กซิมอาจใช้คุกกี้ในแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก, คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแอปพลิเคชันดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ผู้ใช้ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ, ลบ หรือเปิดใช้งานคุกกี้โดยการปรับการตั้งค่าในอุปกรณ์พกพาหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

 

แม็กซิมอาจประมวลผล, ใช้, ใช้ประโยชน์และทำประโยชน์จากคุกกี้ต่อไปนี้ในแอปพลิเคชัน:

I               คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

จำเป็นต้องใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งและใช้บริการที่ร้องขอในแอปพลิเคชัน คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียน และ/หรือ เข้าสู่ระบบ คุกกี้ดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร และมีบทบาทสำคัญในการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชันเนื่องจากเป็นไฟล์หลักของระบบ หากไม่มีคุกกี้แม็กซิมจะไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้, จะไม่สามารถสั่งซื้อใดๆได้ และแอปพลิเคชันจะทำงานไม่สมบูรณ์

 

II              คุกกี้ที่แสวงหาประโยชน์

คุกกี้ที่แสวงหาประโยชน์ถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรับสถิติการใช้งานแอปพลิเคชันและประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา

 

คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยคุกกี้ดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงสถิติและไม่สามารถระบุตัวตนได้ คุกกี้ที่แสวงหาประโยชน์สามารถเป็นได้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร และยังสามารถเป็นไฟล์คุกกี้หลักหรือรองได้

 

III             คุกกี้เพื่อการทำงาน

คุกกี้เพื่อการทำงานถูกใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจัดเก็บคำสั่งก่อนหน้าของผู้ใช้ในฐานข้อมูลเพื่ออ้างอิงหรือการใช้งานในอนาคต และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชันโดยการบันทึกการเรียงลำดับความสำคัญและการตั้งค่าของผู้ใช้

 

คุกกี้เหล่านี้ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและไม่ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร และยังสามารถเป็นคุกกี้หลักหรือรองของแอปพลิเคชันได้

 

IV            คุกกี้เพื่อการโฆษณา

คุกกี้เพื่อการโฆษณาจัดการเนื้อหาโฆษณาที่พบในแอปพลิเคชัน คุกกี้เหล่านี้ใช้ป้องกันและจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เข้าชมโฆษณาที่แสดงในแอปพลิเคชันโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นหลัก และใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโฆษณาที่มีอยู่

 

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดโดยบุคคลที่สามและอาจเป็นได้ทั้งชั่วคราวหรือถาวร จากการใช้ประโยชน์จากคุกกี้เหล่านี้แม็กซิมอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้แก่บุคคลที่สามเหล่านี้ บุคคลที่สามอาจรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านคุกกี้ประเภทนี้ในลักษณะเดียวกัน

 

การโอนและประมวลผลข้อมูลข้ามพรมแดน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการ แม็กซิมอาจส่งและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างประเทศ

 

ดังนั้นในการถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ แม็กซิมรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกับในประเทศไทย และแม็กซิมปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบและกฎหมายนอกอาณาเขตซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แม็กซิมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลภายใต้การควบคุมหรือการดูแล ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามเพื่อการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ แม็กซิมมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้วิธีการตามสัญญาหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้การป้องกันในระดับที่เทียบเคียงในขณะที่ข้อมูลกำลังถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สาม แม็กซิมได้กำหนดบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรซึ่งสามารถระบุตัวตนสามารถปฏิบัติงานและสามารถติดต่อได้

 

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นจะไม่บังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1)       เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

2)       จำเป็นต่อการดำเนินงานตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการประมวลผลคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทำสัญญา

3)       เป็นการกระทำภายใต้สัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4)       เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต, ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะนั้น

5)       มีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ

 

การแก้ไข

นโยบายนี้อาจถูกแก้ไข, ดัดแปลงและเพิ่มเติมโดยแม็กซิมโดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ผู้ใช้จะได้รับการอัปเดตหรือแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน

 

ผู้ใช้มีหน้าที่อ่านและตรวจสอบการอัปเดต, การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขนโยบาย การสมัครสมาชิกและการจัดหาบริการของแม็กซิมอย่างต่อเนื่องจะถูกตีความว่าเป็นการยอมรับและการตกลงกับการอัปเดตนโยบาย

 

การตีความและการใช้เฉพาะเป็นส่วนเสริม

เป็นที่เข้าใจกันว่าบทบัญญัติ, กฎ และข้อกำหนดที่มีอยู่ในที่นี้จะถูกควบคุมการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เป็นหลัก นโยบายจะได้รับการตีความอย่างเสรีเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเท่าเทียมกัน และผู้ใช้อาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงความยินยอม หากผู้ใช้ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้จะยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

 

อย่างไรก็ตามบทบัญญัติและข้อกำหนดในสัญญาจะมีผลบังคับใช้เฉพาะเป็นส่วนเสริม

 

ในกรณีความไม่สอดคล้องในการตีความ, เนื้อหา และคำพูดของบทบัญญัติในนโยบายและสัญญา ให้ยึดการตีความที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายเป็นหลัก