ОбратноУсловия за ползване
България
ОбратноУсловия за ползване

Публична оферта


Правила на Службата "Максим" (публична оферта)

 

1. Общи положения

1.1. Този документ е адресиран до всяко физическо лице (наричан по-долу Клиент), и представлява официална оферта на Службата "Максим" (наричана по-долу "Службата") и съдържа всички съществени условия за предоставяне на информационните услуги, чийто предмет е определен в точка 2.1 от настоящата оферта.

1.2. Настоящият документ представлява публична оферта. Извършването на Поръчка на Услуги е обстоятелство, което презюмира нейното приемане, което се счита за равностойно на сключването на договор при условията, изложени в него. Офертата е публикувана на уебсайта на Службата в Интернет на адрес: https://taximaxim.bg.

1.3. С приемането на условията на тази публична оферта, Клиентът се съгласява и с Политиката на Службата относно обработката на поверителни данни, публикувани в Интернет на адрес: https://taximaxim.bg.

1.4. Клиентът трябва внимателно да прочете текста на тази оферта. Ако Клиентът не е съгласен с което и да е от неговите условия, той се приканва да откаже услугите на Службата. Ако Клиентът има въпроси относно характеристиките на услугите, той трябва да потърси консултация от специалист на Службата, преди да направи поръчка.

1.5. Дефиниции на понятията, които се използват с цел за изпълнение на условията на тази оферта:

1.5.1. Услуги - услуги, предоставяни от Партньорите на Службата, поръчката за които се извършва чрез Службата.

1.5.2. Поръчка – обработена от системата поръчка на услуги.

1.5.3. Партньор на Службата - е лице, което самостоятелно и със свои сили извършва Услуги за Клиента.

1.5.4. Личен профил - страница на уебсайта на Службата, съдържаща статистическа информация за обема на предоставяните Услуги и текущото състояние на Личната сметка на Клиента. За да се регистрира Лична сметка, е необходимо да бъдат предоставени като минимум данните на абонатния телефонен номер на Клиента.

1.5.5. Лична сметка - сметка, по която се отразяват авансовите парични вноски на Клиента и сумите на средствата, удържани (дебитирани) от тези вноски  като заплащане на цената на Услугите. Личната сметка притежава уникален номер, който се генерира от Службата.

1.5.6. Балансът по личната сметка - е разликата към определен момент от време между сумите на паричните средства, депозирани в Личната сметка и дебитираните от Личната сметка.

1.5.7. Клиент - лице, което извършва поръчки  на Услуги чрез Службата.

1.5.8. Предварителна поръчка - поръчката за Услуга, която е приета не по-малко от 60 минути по-рано, като се допуска възможността за предоставяне на Услугата в определеното от Клиента време.

1.5.9. Текуща поръчка - поръчка, която включва предоставянето на Услугата "възможно най-скоро".

1.5.10. Оторизирано мобилно приложение (Мобилно приложение) е софтуерна компютърна програма, инсталирана на мобилното устройство на Клиента и позволяваща автоматизиране на процеса на генериране на поръчки чрез Интернет.

 

2. Предмет на офертата

2.1. Чрез Службата Клиентът може безплатно да заяви Поръчка за извършване на Услуги. Пълният списък на Услугите е достъпен за преглед на уебсайта на Службата или в Мобилното приложение. Службата не предоставя на Клиента никакви Услуги самостоятелно, не поема правата и (или) задълженията на Изпълнител във връзка с такива Услуги.

2.2. Приемането от страна на Клиента на условията на тази оферта се извършва чрез заявяване пред Службата на поръчка за извършване на Услуги по какъвто и да е наличен начин.

2.3 Клиентът носи отговорност за съдържанието и достоверността на информацията, предоставена при подаване на Поръчката.

2.4. След заявяването на Поръчката, данните на Клиента, както и естеството на услугите, от които се нуждае, не се променят или редактират без негово съгласие.

2.5. Службата предоставя безплатен достъп до Поръчката на този Партньор, който: избере Поръчката, уведоми Службата за своя избор, като посочи времето на извършване на Услугата за избраната Поръчка. Същевременно Службата гарантира само предоставянето на достъп на Партньора до Поръчката, като Партньорът поема отговорността за осъществяването на Услугата.

2.6. Службата информира Клиента за реда на изпълнение и характеристиките на предоставяната Услуга, като посочва цялата съществена информация, необходима за правилното и коректно изпълнение на Услугата от Партньора.

2.7. Службата може да приема Предварителни поръчки за предоставяне на Услуги. Отговорност за навременното предоставяне на Услугата носи  Партньорът, който е уведомен предварително от Службата за заявената Предварителната поръчка. Предоставянето на Услугата не е гарантирано.

2.8. Службата си запазва правото да откаже обслужването на Клиент, който не е съгласен с условията на настоящата оферта, без да обяснява причините за отказа.

2.9. За целите на вътрешния контрол на дейността на Службата се записват телефонните разговори между Клиента и Службата.

2.10 С цел подобряване качеството на предоставяните Услуги, както и за осигуряване на своевременно взаимодействие между Клиента и Партньора, Клиентът може да информира Службата за случаи на нарушаване от страна на Партньора на правата на Клиента при предоставяне на Услугите, чрез електронната форма за обратна връзка или в писмена форма в офис на Службата. В този случай Службата уведомява Партньора за получената от Клиента рекламация, информира Партньора за телефонния номер за контакт на Клиента, както и за съдържанието на рекламацията. По-нататъшно уреждане на претенцията се извършва между Клиента и Партньора без  участието на Службата. Съдържанието на тази точка не сочи и не може да се разглежда като поемане от страна на Службата на каквито и да било задължения за възстановяване на вреди в натурална или парична форма, за изплащане на обезщетение и / или поемане от Службата на други задължения, които не са предвидени в тази оферта.

2.11. При събирането и обработването на личните данни на Клиента, Службата се ръководи от законодателството на Република България, както и от Политиката на Службата относно обработването на поверителни данни.

 

3.Задължения на Службата

3.1. Да приеме Поръчката, да предостави на Партньора достъп до Поръчката и да информира Клиента за напредъка в изпълнението на Поръчката.

3.2. Да информира Клиента за случаи на налагащо се забавяне при предоставянето на Услугата.

3.3. Да информира Клиента за случаи на невъзможност за предоставяне на Услугата.

3.4. Своевременно да отразява авансовите плащания на Клиента по Личната му сметка.

3.5. Своевременно да открива и предотвратява опити за неоторизиран достъп до предоставената от Клиента информация, и/или прехвърлянето й на лица, които не са пряко свързани с предоставянето на Услугите.

 

4. Задължения на Клиента

4.1. Да заявява Услугите, като взема предвид времето, необходимо за осигуряване на тяхното изпълнение.

4.2. Да посочва съществените условия, необходими за правилния избор на Поръчката от Партньора.

 

 

5. Извършване на разплащанията между Клиента и Партньора

5.1. Службата предоставя безплатно на Клиента услугите, чийто предмет е определен в точка 2.1 от настоящата оферта,.

5.2. Разплащането за предоставена Услуга се извършва непосредствено между Клиента и Партньора. Службата информира Клиента за цената на предоставяната Услуга. Посочената цена се изчислява въз основа на тарифите, прилагани от Партньора, който е приел поръчката за изпълнение. Ценообразуването на Партньорите може да бъде динамично и да зависи от различни фактори (състоянието на пътната и уличната мрежа, натовареността на пътното движение, времето на деня, времето на годината, динамиката на търсенето на услуги, климатичните условия и т.н.), които могат да доведат до разлика в цените на еднотипните Услуги по различно време.  Информирането на Клиента за крайната цена на Услугата не показва и не може да се счита за обстоятелство, сочещо че Услугата се предоставя от Службата.

5.3. Начинът на заплащане на предоставяната на Услугата се определя от Клиента без участието на Службата.

5.4. Службата не дава на Клиента никакви указания относно формата и реда за заплащане на предоставените Услуги.

5.5. Службата предоставя техническа възможност на Клиента да заплаща услуги чрез безкасово плащане с банкови карти. Същевременно, Службата предоставя само техническата възможност за безкасово плащане на Услугите, Службата не приема средствата от Клиента и не е пълномощник на Партньора за приемане на такива парични средства.

5.6. Безкасовото плащане с банкови карти се извършва чрез кредитни или дебитни карти на платежните системи Visa, MasterCard.

5.7. За да бъде получена възможност за заплащане на услугите на Партньорите чрез безкасово плащане с банкови карти, е необходима регистрация на Личен профил, както и да бъде направено обвързване на банковата карта с номера Личната сметка  на Клиента.

5.8. Плащането чрез безкасово плащане се извършва в съответствие с правилата на международните платежни системи с прилагане на принципите за поверителност и сигурност на плащането. Сигурността на данните, предоставени от Клиента, се осигурява чрез съответствието на процедурите с изискванията на Стандарта за сигурност на данните на индустрията за платежни карти (Payment Card Industry Data Security Standard), и никой, включително Службата, не може да ги получи. Въвеждането на данни за банкови карти се извършва на защитената платежна страница на приемащата банка, което осигурява възможност за безкасово плащане за услуги.

5.9. За да се удостовери възможността за безкасово плащане, средства в размер на разходите за съответните услуги могат да бъдат резервирани по банковата карта на Клиента в момента на подаване на поръчката. В случай на анулиране от страна на Клиента на направената поръчка, както и в други случаи, когато Услугите не са били предоставени на Клиента, средствата, резервирани по картата, се връщат на Клиента.

5.10. В случай, че Клиентът промени в обема на заявените Услуги, включително и след като Партньорът е започнал да предоставя Услугите, цената подлежи на преизчисляване. Цената на Услугите се заплаща от Клиента в съответствие с обема на действително предоставените Услуги.

5.11. Клиентът и Партньорът имат право да се споразумеят за други форми на заплащане за предоставените Услуги, които не са предвидени в тази оферта, включително плащане за Услугите в брой и по други начини, които не противоречат на действащото законодателство.

5.12. Партньорът има право да определи такса за предоставяне на Клиента на допълнителни услуги, включително, но не само: изчакване от Партньора с цел настъпването на възможност да извърши Услугата за период от повече от 3 минути, транспортиране на обемисти предмети и т.н. При създаване на Предварителна поръчка, безплатното  време за изчакване се изчислява от момента на фактическото пристигане на автомобила и уведомяването на Клиента за това. Същевременно, безплатното време за изчакване не може да бъде по-малко от 3 минути и не може да изтече преди  времето, за което е уговорено при направената Предварителната поръчка.

5.13. Партньорът има право да установи неустойка за отказ на Клиента от Услугата, след като уведоми Клиента за пристигането на Партньора. Счита се, че Клиентът е отказал Услугите след изтичане на безплатното време за изчакване, установено в точка 5.12 от настоящата Оферта, ако в същото време Клиентът не е уведомил  Партньора за съгласието си за платено изчакване. Размерът на неустойката се изчислява пропорционално на размера на минималната цена на Услугата, която е в сила към момента на създаване на Поръчката,  и разстоянието от местоположението на Партньора към момента на създаване на Поръчката до мястото, посочено от Клиента.

5.14. Службата информира Клиента за цената на допълнителните услуги, установени от Партньора и за размера на неустойката. В същото време плащането за предоставяне на допълнителни Услуги, плащането на неустойката се извършва директно от Партньора във формата, съгласувана между Клиента и Партньора.

 

6. Отговорност на страните

6.1. Страните носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в съответствие със законодателството на Република България.

6.2. Службата не носи отговорност за прекъсвания в предоставянето на услугите, посочени в точка 2.1 от настоящата оферта, в случай на повреди в софтуера или оборудването, които не принадлежат на Службата.

6.3. Службата не носи отговорност за пълни или частични прекъсвания в предоставянето на услугите, посочени в точка 2.1 от настоящата оферта, свързани с подмяна на оборудване, софтуер или други работи, породени от необходимостта да се поддържа оперативността и развитието на техническите средства на Службата.

6.4. Службата не носи отговорност за преки загуби, пропуснати ползи, понесени от Клиента в резултат на използването на Услугите, предоставяни от Партньорите.

6.5. Службата не носи отговорност за неизпълнение на задълженията от страна на Партньора.

 

7. Специфика  на поръчката на определени  видове услуги

7.1. Клиентът, подавайки заявление за предоставяне на Услуга представляваща действие на Партньора от името на Клиента, приема и се съгласява, че между него (доверителя) и лицето, което ще го изпълнява (пълномощника) възникват задължения по договор за поръчка. Правата (включително правото на собственост), задълженията и отговорностите за сделки, извършени от пълномощника, произтичат от принципала. Пълномощията на пълномощниците се обективират от обстановката и не изискват потвърждение с пълномощно 

 

8. Процедура за разрешаване на спорове

8.1. Споровете и разногласията, свързани с изпълнението на тази оферта, ще бъдат разрешавани от Страните чрез преговори.

8.2. Ако е невъзможно споровете да бъдат решени чрез преговори, те се решават съгласно действащото законодателство на Република България.

 

9. Специални условия

9.1. Като се съгласява с условията на офертата в настоящата й редакция,  Клиентът се съгласява да получава информационни съобщения, както и рекламна информация (включително чрез съобщения през интернет месинджъри  ("Viber", "WhatsApp", "Telegram" и други подобни), разпространявана чрез комуникационни мрежи, за целите и случаите, когато необходимостта от такова съгласие е предвидена в законодателството на Република България за  рекламата.