GeriHüquqi məlumat

İctimai ofert


1. Ümumi müddəalar
1.1. İstənilən fiziki şəxsə (bundan sonra - Sifarişçi) ünvanlanan bu sənəd “Maxim” xidmətinin (bundan sonra – Xidmət) rəsmi təklifidir və Sifarişçinin sifarişinin Taxi Maxim proqram-aparat kompleksinə daxil edilməsinə və Sifarişçini sifarişinin yerinə yetirilməsi barədə məlumatlandırmağa yönələn informasiya xidmətlərinin göstərilməsinin bütün mühüm şərtlərini ehtiva edir.
1.2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə əsasən bu sənəd ümumi oferta sayılır. Nəqliyyat vasitəsinin Xidmət vasitəsi ilə bu ofertada göstərilən istənilən üsullardan biri ilə sifarişi onun aksepti sayılır, və bu da ofertada əks olunan şərtlərlə müqavilənin bağlanılmasına bərabər sayılır. Oferta Internetdə https://taximaxim.azhttps://taximaxim.com rəsmi saytlarında yerləşdirilib.
1.3. Bu ümumi ofertanın şərtlərini qəbul etməklə, Sifarişçi həmçinin Xidmətin https://taximaxim.az/term/policy-client/https://taximaxim.com/term/policy-client/ ünvanlarında yerləşdirilən fərdi məlumatların işlənilməsinə dair Siyasəti ilə razılaşır.
1.4. Sifarişçi bu ofertanın mətni ilə diqqətlə tanış olmalıdır. Əgər Sifarişçi ofertanın hər hansı şərtləri ilə razı deyilsə, ona Xidmətdən istifadə etməkdən imtina etmək təklif olunur.
1.5. Bu ofertanın şərtlərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan anlayışlar:
1.5.1. Xidmətlər — sifarişin qəbuluna, işlənilməsinə və Partnyora ötürülməsinə və Sifarişçini sifarişin yerinə yetirildiyi barədə məlumatlandırmağa yönələn məlumat xidmətləri. Xidmət Sifarişçiyə daşınma və ya hansısa digər nəqliyyat xidmətlərini göstərmir.
1.5.2. Sifariş — Partnyorlar tərəfindən göstərilən və sistem tərəfindən işlənilən sifariş.
1.5.3. Xidmətin Partnyoru — Sifarişçiyə müstəqil şəkildə, öz gücünə sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərini göstərən şəxs.
1.5.4. Şəxsi kabinet — göstərilən xidmətlərin həcmi barədə statistik məlumatı və Sifarişçinin şəxsi hesabının cari vəziyyətini göstərən Xidmətin rəsmi saytında göstərilən səhifə. Şəxsi kabineti qeydiyyatdan keçirmək üçün ən azı Sifarişçinin abunə telefon nömrəsi barədə məlumatların təqdim olunması lazımdır.
1.5.5. Şəxsi hesab — Sifarişçinin avans ödənişləri və xidmətlərə görə həmin ödənişlərdən tutulan (silinən) məbləğləri göstərən hesab. Şəxsi hesab unikal nömrəyə malikdir və Xidmət tərəfindən formalaşdırlır.
1.5.6. Şəxsi hesabın balansı — şəxsi hesaba daxil olunan və ondan silinən müəyyən dövr üzrə pul vəsaitləri məbləğləri arasında fərq.
1.5.7. Sifarişçi — Xidmət vasitəsi ilə daşıma xidmətlərini göstərən şəxs.
1.5.8. Marşrut — nəqliyyat vasitəsinin gediş nöqtəsi ilə təyinat nöqtəsi arasında qət etdiyi yol.
1.5.9. İlkin sifariş — 60 dəqiqədən gec olmamaq şərti iləqəbul edilən və nəqliyyat vasitəsinin Sifarişçi tərəfindən müəyyən etdiyi vaxtda gəlməsi ehtimal olunan daşınma xidməti sifarişi.
1.5.10. Carisifariş — nəqliyyat vasitəsinin mümkün qədər tez gəlməyini ehtimal edən sifariş.
1.5.11. Mobil əlavə — Sifarişçinin mobil qurğusuna quraşdırılan və proqram-aparat kompleksinə inteqrasiya edilmiş, İnternet vasitəsi ilə sifarişlərin formalaşdırma prosesini avtomatikləşdirməkimkanını verən elektron hesablayıcı maşınlar üçün proqram.
2. Ofertanın predmeti
2.1. Xidmət təmənnasız şəkildə sifarişin proqram-aparat kompleksinə daxil edilməsinə və Sifarişçini sifarişinin yerinə yetirilməsi barədə məlumatlandırmağa yönələn məlumat xidmətlərini göstərir. Xidmət nəqliyyat təşkilatı deyil, və Partnyora sifarişi yönəltməklə, Sifarişçiyə müstəqil şəkildə sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərini və ya digər nəqliyyat xidmətlərini göstərmir.
3. Xidmətlərin göstərilməsi qaydası
3.1. Sifarişçi tərəfindən bu ofertanın şərtlərinin aksepti nəqliyyat vasitəsini sifariş etmək məqsədi ilə Xidmətə istənilən rahat üsulla müraciət etməklə həyata keçirilir.
3.2. Sifariş yerləşdirilən zaman təqdim olunan məlumatın məzmunu və həqiqiliyinə görə məsuliyyəti Sifarişçi daşıyır.
3.3. Sifariş yerləşdiriləndən sonra Sifarişçi barədə məlumatlar Xidmətin məlumatlar toplusunda qeydiyyata alınır.
3.4. Xidmət sifarişi təmənnasız şəkildə proqram-aparat kompleksinə yerləşdirir və Partnyora məlumat toplamaq məqsədi ilə oraya daxil olmaq ikmanı verir, Partnyor isə sifarişi seçir, öz seçimi barədə, seçilmiş sifariş ürzə gəlmə vaxtını göstərməklə, Xidməti məlumatlandırır. Bununla belə, Xidmət sifarişin ancaq proqram-aparat kompleksinə daxil edilməsinə zəmanət verir. Daşınmaya görə məsuliyyəti Partnyor daşıyır.
3.5. Xidmət Sifarişçini nəqliyyat vasitəsinin, onun markasını, modelini, rəngini və qeydiyyat nömrəsini göstərməklə, verilməsi barədə məlumat verir.
3.6. Xidmət nəqliyyat vasitəsinin verilməsi üçün ilkin sifarişləri qəbul edə bilər. Nəqliyyat vasitəsinin vaxtında verilməsinə görə məsuliyyəti Xidmət tərəfindən ilkin sifariş barədə əvvəlcədən xəbərdar olunan Partnyor daşıyır. Bunula belə nəqliyyat vasitəsinin verilməsinə zəmanət verilmir.
3.7. Xidmət, bu ofertanın şərtləri ilə razı olmayan Sifarişçiyə, imtina etməyin səbəblərini izah etməməklə, xidmət göstərməkdən imtina etmək hüququna malikdir.
3.8. Partnyorlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxılaşdırılması, o cümlədən Sifariş Partnyor tərəfindən yerinə yetirilən zaman Sifarişçinin olduğu yerin müəyyən edilməsi üçün, və həmçinin unudulmuş əşyaların Partnyorun avtomobilində qaldığı təqdirdə, Xidmətin Sifarişçinin abunə telefon nömrəsini Partnyora vermək hüququ var.
3.9. Xidmətin fəaliyyətinin daxili nəzarəti və sifarişlərin yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə Xidmət və Sifarişçi arasında zənglər qeydə alınır.
3.10. Xidmət və Sifarişçi arasında göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və operativ qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi üçün Sifarişçi Xidmətə öz hüquqlarının Partnyor tərəfindən pozulması barədə elektron əks əlaqədən istifadə etməklə və ya yazılı surətdə Xidmətin yerləşdiyi yerə müraciət etməklə məlumat verə bilər. Bu halda Xidmət Partnyoru Sifarişçidən daxil olan pretenziya barədə məlumat verir, Partnyora Sifarişçinin əlaqə nömrəsini və həmçinin pretenziyanın məzmununu deyir. Münaqişənin sonrakı həll olunması Xidmətin iştirakı olmadan Sifarişçi və Partnyor arasında həyata keçirilir. Bu bəndin məzmunu dəymiş ziyanın təbii və ya pul formasında əvəzinin ödənilməsinə, kompensasiyasınödənilməsinə və/və ya Xidmət tərəfindən bu ofertada nəzərdə tutulmayan digər öhdəliklərin götürülməsinə dair Xidmət tərəfindən öz üzərinə hər hansısa öhdəliklərin götürülməsi barədə xəbər vermir və bu kimi qiymətləndirilə bilməz.
3.11. Sifarişçinin fərdi məlumatlarını yığdığı və işlətdiyi zaman Xidmət Azərbaycan Respublikasının 11 may 2010-cu il tarixli 998-IIIQ saylı “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunun müddəalarını və Xidmətin məxfi məlumatların işlənilməsinə dair Siyasəti rəhbər tutur.
3.12. Əgər Sifarişçinin xidmətlərin xarakteristikası ilə bağlı sualları yaranarsa o, sifarişi yaratmazdan öncə Xidmətin mütəxəssisinə konsultasiya üçün müraciət etməlidir.
4. Xidmətin öhdəlikləri
4.1. Sifarişçinin sifarişini təmənnasız şəkildə proqram-aparat kompleksində yerləşdirmək və Sifarişçini sifarişin yerinə yetirildiyi barədə məlumatlandırmaq.
4.2. Sifarişçini nəqliyyat vasitəsinin məcburi yubanması halları barədə məlumatlandırmaq.
4.3. Sifarişçini nəqliyyat vasitəsinin verilməsinin mümkün olmayan halları barədə məlumatlandırmaq.
4.4. Sifarişçinin avans ödənişlərini vaxtında şəxsi hesaba köçürmək.
4.5. Sifarişçi tərəfindən təqdim olunan məlumatın icazəsiz əldə edilməsi və/və ya sifarişin yerinə yetirilməsinə bilavasitə aidiyyatı olmayan şəxslərə verilməsi cəhdlərini aşkar etmək və qarşısını almaq.
5. Sifarişçininöhdəlikləri
5.1. Nəqliyyat vasitəsinin verilməsi üçün tələb olunan vaxtı nəzərə almaqlaxidmətləri sifariş etmək.
5.2. Nəqliyyat vasitəsində oturacaq yerlərin sayını və yük üçün bölmənin həcmini və həmçinin nəqliyyat vasitəsinin uşaq saxlayıcı qurğularla təchiz olunma zərurətini nəzər almaq.
5.3. Sifarişçinin mobil nömrəsi, nəqliyyat vasitəsinin verilmə ünvanı və vaxtı, nəqliyyat vasitəsinin tipi, səfərin marşrutu, tələb olunan daşınma şərtləri barədə xəbər vermək.
5.4. Təqdim edilən nəqliyyat vasitəsini təyinatı üzrə istifadə etmək.
5.5. Marşrut boyu nəqliyyat vasitəsində səliqəlik və təmizliyə riayət etmək.
6. Sifarişçi və Partnyor arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi
6.1. Xidmət Sifarişçiyə təmənnasız şəkildə, predmeti bu ofertada nəzərdə tutulmuş, xidmətlər göstərir.
6.2. Sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərinə görə hesablaşmalar bilavasitə Sifarişçi və Partnyor arasında həyata keçirilir. Xidmət Sifarişçiyə xidmətlərin qiyməti barədə məlumat verir. Göstərilən qiymət sifarişi qəbul edən Partnyor tərəfindən tədbiq edilən tariflər əsasında hesablanır. Sifarişçinin xidmətlərin yekun qiyməti barədə məlumatlandırılması daşınma xidmətinin Xidmət tərəfindən göstərildiyi barədə xəbər vermir və bu kimi qiymətləndirilə bilməz.
6.3. Sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərinə görə hesablaşmalar forması Xidmətin iştirakı olmadan Sifarişçi və Partnyor arasında razılaşdırılır.
6.4. Xidmət sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərinə görə hesablaşmalar qaydasına və formasına dair Sifarişçi və Partnyora heç bir göstəriş vermir.
6.5. Xidmət sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərinin Sifarişçi tərəfindən ödənilməsi üçün aşağıdakı formalarda texniki şərait yaradır:
6.5.1. Özünəxidmət terminalında avans ödənişi ilə pul vəsaitlərinin Sifarişçinin şəxsi hesabına köçürülməsi yolu ilə;
6.5.2. Bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödənişlə (texniki imkan olduğu təqdirdə).
6.6. Sifarişçi və Partnyor arasında hesablaşmalar avans ödənişi və ya bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödənişlə həyata keçirildikdə, Xidmət Partnyorun, onun adından və onun hesabına çıxış edən, Sifarişçidən pul vəsaitlərinin qəbul edilməsi hissəsində, agenti qismində çıxış edir. Xidmət öz üzərinə Partnyorun agentinin yalnız Sifarişçinin pul vəsaitlərinin qəbul edilməsi hissəsində öhdəlikləri götürür.
6.7. Bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödəniş Visa, MasterCard, «Mir» ödəniş sistemlərininkredit və debet kartları vasitəsi ilə həyata keçirilir.
6.8. Partnyorların xidmətlərinin bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödəniş etmək imkanını əldə etmək üçün şəxsi kabineti qeydiyyatdan keçirmək və bank kartının Sifarişçinin şəxsi hesab nömrəsinə əlavə olunması lazımdır.
6.9. Bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödəniş beynəlxalq ödəniş sistemlərinin qaydalarına uyğun olaraq ödənişin məxfi və təhlükəsiz həyata keçirilməsi prinsiplərinə riayət olunmaqla həyata keçirilir. Sifarişçi tərəfindən təqdim olunan məlumatların təhlükəsizliyi prosedurların ödəniş kartları sənayesi məlumatlarının təhlükəsizlik standartlarının tələblərinə uyğun olaraq təmin edilir (Payment Card Industry Data Security Standard), və, Xidmət daxil olmaqla, heç kim onları ala bilməz. Bank kartının məlumatlarının daxil edilməsi ödənişlərin nağdsız həyata keçirilməsi imkanını təmin edən bank-ekvayerin qorunan ödəniş səhifəsində həyata keçirilir.
6.10. Bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödənişin nağdsız həyata keçirilməsi imkanının təsdiq edilməsi məqsədi ilə müvafiq nəqliyyat xidmətlərinin qiyməti məbləğində pul vəsaitləri Sifarişçinin bank kartında sifariş yerləşdirilən anda ehtiyatda saxlanıla bilər.Sifarişçi yerləşdirdiyi sifarişdən imtina etdiyi və digər, nəqliyyat xidmətləri Sifarişçiyə göstərilmədiyi, hallarda bank kartında ehtiyatda saxlanılan pul vəsaitləri Sifarişçiyə qaytarılır.
6.11. Sifarişçi istədiyi nəqliyyat xidmətlərinin həcmini dəyişdirdiyi halda (marşrutun dəyişdirilməsi, Partnyor tərəfindən Sifarişçiyə əlavə xidmətlərin göstərilməsi və s.) qiymət yenidən hesablanır. Sifariş faktiki göstərilmiş xidmətlərin həcminə uyğun olaraq Sifarişçi tərəfindən ödənilir.
6.12. Sifarişçi və Partnyor sərnişin və baqaj daşımaları, yüklərin daşınması xidmətlərinə görə ofertada nəzərdə tutlmayan digər hesablaşmalar formasını, o cümlədən xidmətlərin nağd şəkildə və ya qüvvədə olan qanunvericiliyə zidd olmayan digər üsullarla ödənilməsini razılaşdıra bilər.
6.13. Partnyor Sifarişçiyə aşağıda göstərilən əlavə xidmətlərə görə ödəniş tələb etmək hüququna malikdir:
6.13.1. Sifarişçinin avtomobilin gəlməsi barədə xəbərdar etməsindən 5 dəqiqədən artıq gözləməsi;
6.13.2. Nəqliyyat vasitəsinin yük yerində iriqabaritli baqajın aparılması.
6.14. Avtomobil Sifarişçinin göstərdiyi ünvan üzrə gəldikdən sonra Sifarişçi səfərdən imtina edərsə Partnyor imtinaya görə dəbbə pulu təyin edə bilər.
6.15. Partnyor tərəfindən əlavə xidmətlərin göstərilməsinə görə müəyyən olunan tariflər və dəbbə pulu barədə Xidmət Sifarişçiyə məlumat verir. Bu zaman əlavə xidmətlərin göstərilməsinə görə hesablaşma, dəbbə pulunun ödənilməsi bilavasitə Partnyor ilə, Sifarişçi ilə Partnyorun razılaşdırdığı forma əsasında, həyata keçirilir.
7. Tərəflərin məsuliyyəti
7.1. Tərəflər öz öhdəliklərini yerinə yetirmədiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.
7.2. Xidmətə məxsus olmayan proqram dəstəyində və ya avadanlıqda xətalar baş verdiyi zaman baş verən fasilələrə görə Xidmət məsuliyyət daşımır.
7.3. Xidmət avadanlığın, proqram dəstəyinin əvəzlənməsi ilə və ya Xidmətin texniki vasitələrinin işləmək qabiliyyətinin saxlanılması və inkişafı zərurəti ilə yaranan digər işlərin aparılması ilə bağlı xidmətlərin tam və ya qismən dayandırmalara görə məsuliyyət daşımır.
7.4. Xidmət Sifarişçinin xidmətlərdən istifadə etməsi nəticəsində yaranan birbaşa itkilərinə, əldən çıxmış faydaya görə məsuliyyət daşımır.
7.5. Xidmət Partnyor tərəfindən öz öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyinə görə məsuliyyət daşımır.
8. Mübahisələrin həlli qaydası
8.1. Bu ofertanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı mübahisələri və fikir ayrılıqlarını Tərəflər danışıqlar əsasında həll edəcəklər.
8.2. Əgər mübahisələrin danışıqlar əsasında həll olunması mümkün deyilsə, onlar Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll olunacaqlar.
9. Əsas şərtlər
9.1. Bu redaksiyada ofertanın şərtləri ilə razılaşaraq, Sifarişçi məlumat mesajlarının və həmçinin əlaqə şəbəkələrində yayılan reklam məlumatının (o cümlədən, Viber, WhatsApp, Telegram və sair internet-messencerlərdə mesajların göndərilməsi ilə), bu cür razılığın Azərbaycan Respublikasının reklam haqqında qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan məqsədlə və hallarda alınması zəruri olduqda, alınmasına razılıq verir.