GeriHüquqi məlumat

İctimai ofert


1. Ümumi müddəalar

1.1. İstənilən fiziki şəxsə (bundan sonra — Sifarişçi) ünvanlanmış bu sənəd “Maksim” Servisinin (bundan sonra — Servis) rəsmi təklifidir və predmeti bu ofertanın 2.1-ci bəndində müəyyən edilmiş informasiya xidmətlərinin göstərilməsinin bütün mühüm şərtlərini ehtiva edir.

1.2. Azərbaycan Respublikası Mülki məcəlləsinin 408-ci maddəsinə uyğun olaraq  bu sənəd public oferta sayılır. Xidmətlərin sifarişi onun akseptidir ki, bu da müqavilədə göstərilən şərtlərlə müqavilənin bağlanmasına bərabər sayılır. Oferta Servisin İnternet şəbəkəsində https://taximaxim.azhttps://taximaxim.com saytlarında yerləşdirilib.

1.3. Bu publik ofertanın şərtlərini qəbul edərək Sifarişçi həmçinin https://taximaxim.azhttps://taximaxim.com ünvanlar üzrə yerləşdirilmiş konfidensial məlumatların emalı ilə bağlı Servisin Siyasəti ilə razılaşır.

1.4. Sifarişçi bu ofertanın mətni ilə diqqətlə tanış olmalıdır. Sifarişçi onun hər hansı şərtləri ilə razı olmadıqda, ona Servis xidmətlərindən imtina etmək təklif olunur. Sifarişçidə xidmətlərin xüsusiyyətləri ilə bağlı suallar yarandıqda, o, sifariş verməzdən əvvəl Servisin mütəxəssisinə konsultasiya üçün müraciət etməlidir.

1.5. Bu ofertanın şərtlərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan anlayışlar:

1.5.1. Xidmətlər – Servisin Partnyorları tərəfindən təqdim olunan və sifarişi Servis vasitəsilə həyata keçirilən xidmətlər.

1.5.2. Sifariş – Xidmətlər üçün sistem tərəfindən hazırlanmış sifariş.

1.5.3. Servisin Partnyoru – Sifarişçiyə müstəqil olaraq, öz gücü ilə Xidmətlər göstərən şəxs.

1.5.4. Şəxsi kabinet – göstərilən Xidmətlərin həcmi və Sifarişçinin şəxsi hesabının cari vəziyyəti haqqında statistik məlumatları özündə əks etdirən Servisin saytında olan səhifədir. Şəxsi kabinetin qeydiyyatı üçün ən azı Sifarişçinin abonent telefon nömrəsi barədə məlumatın verilməsi zəruridir.

1.5.5. Şəxsi hesab – Sifarişçinin avans ödənişlərinin qeydə alındığı hesab və bu ödənişlərdən xidmət haqqı kimi tutulan (silinmiş) pul vəsaitlərinin məbləğidir. Şəxsi hesab unikal nömrəyə malikdir və Servis tərəfindən yaradılır.

1.5.6. Şəxsi hesabın balansı – şəxsi hesaba mədaxil edilmiş və şəxsi hesabdan silinmiş pul vəsaitlərinin məbləğləri arasında müəyyən vaxt ərzindəki fərq.

1.5.7. Sifarişçi – Servis vasitəsilə Xidmətlərin sifarişini həyata keçirən şəxsdir.

1.5.8. Əvvəlcədən verilmiş sifariş – Sifarişçinin göstərdiyi vaxt ərzində xidmətin göstərilməsinin mümkünlüyünü nəzərdə tutan ən azı 60 dəqiqə ərzində qəbul edilən Хidmətin sifarişidir.

1.5.9. Cari sifariş – “mümkün qədər tez” Xidmətinin göstərilməsini nəzərdə tutan sifarişdir.

1.5.10. Avtorizə edilmiş mobil tətbiq (Mobil tətbiq) — Sifarişçinin mobil cihazina quraşdırılan və sifarişlərin internet şəbəkəsi vasitəsilə formalaşdırılması prosesinin avtomatlaşdırılmasına imkan verən elektron hesablama maşınları üçün proqram.

 

2. Ofertanın predmeti

2.1. Servis vasitəsilə Sifarişçi təmənnasız olaraq Xidmətlərin göstərilməsi üçün sifariş verə bilər. Xidmətlərin tam siyahısı Servisin saytında və ya Mobil tətbiqdə tanış olmaq üçün mövcuddur. Servis Sifarişçiyə müstəqil olaraq hər hansı xidmət göstərmir, belə Xidmətlər barəsində icraçının hüquqlarını və (və ya) vəzifələrini öz üzərinə götürmür.

2.2. Bu ofertanın şərtlərinin Sifarişçi tərəfindən qəbulu istənilən əlverişli üsulla Xidmətlərin sifarişi məqsədi ilə Servisə müraciət etməklə həyata keçirilir.

2.3 Sifarişçi Sifarişin yerləşdirilməsi zamanı təqdim edilmiş məlumatın məzmununa və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır.

2.4. Sifariş verildikdən sonra Sifarişçi və ona lazım olan xidmətlərin xarakteri barədə məlumatlar dəyişdirilmir və onun razılığı olmadan redaktə edilmir.

2.5. Servis Sifarişi seçən Partnyora Sifarişə təmənnasız girişini təmin edir, seçilmiş Sifariş üzrə Xidmətin göstərilmə vaxtını göstərməklə öz seçimi barədə Servisə bildirir. Bu zaman Servis yalnız Partnyora sifarişə girişin verilməsinə zəmanət verir, xidmətin göstərilməsi üçün Partnyor məsuliyyət daşıyır.

2.6. Servis Partnyor tərəfindən Xidmətin düzgün və doğru yerinə yetirilməsi üçün lazım olan bütün əhəmiyyətli məlumatları göstərməklə, təqdim olunan Xidmətin qaydası və xüsusiyyətləri barədə Sifarişçini məlumatlandırır.

2.7. Servis Xidmətlərin göstərilməsi üçün ilkin sifarişləri qəbul edə bilər. Xidmətin vaxtında göstərilməsinə görə məsuliyyət ilkin sifariş haqqında Servis tərəfindən qabaqcadan xəbərdar edilmiş Partnyordur. Bu zaman Xidmətin göstərilməsinə zəmanət verilmir.

2.8. Servis bu ofertanın şərtləri ilə razılaşmadığını ifadə edən Sifarişçiyə imtinanın səbəblərini izah etmədən xidmət göstərməkdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır.

2.9. Servisin fəaliyyətinə daxili nəzarət məqsədi ilə Sifarişçi ilə Servis arasında telefon danışıqları qeydə alınır.

2.10 Təqdim olunan xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, həmçinin Sifarişçi ilə Partnyor arasında operativ qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi məqsədi ilə Sifarişçi Servisi elektron əks-əlaqə xidmətindən istifadə etməklə və ya Servisin olduğu yer üzrə yazılı şəkildə Sifarişçinin hüquqlarının Xidmətlərin göstərilməsi zamanı pozulduğu hallar barədə məlumatlandıra bilər. Bu halda Servis Partnyora Sifarişçidən daxil olmuş pretenziya barədə məlumat verir, Partnyora Sifarişçinin əlaqə telefon nömrəsini, həmçinin pretenziyanın məzmununu bildirir. Pretenziyanın sonrakı tənzimlənməsi Servisin iştirakı olmadan Sifarişçi və Partnyor arasında həyata keçirilir. Bu bəndin məzmunu Servisin təbii və ya pul formasında zərərin əvəzinin ödənilməsinə, kompensasiyaların ödənilməsinə və/və ya Servisin bu ofertada nəzərdə tutulmayan digər vəzifələri öz üzərinə götürməsinə dair hər hansı öhdəliyi qəbul etməsi kimi göstərilmir və qiymətləndirilə bilməz.

2.11. Sifarişçinin şəxsi məlumatlarının toplanması və emalı zamanı Servis “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun müddəalarını, həmçinin konfidensial məlumatların emalı ilə bağlı Servisin Siyasətini rəhbər tutur.

 

3. Servisin Vəzifələri

3.1. Sifarişi qəbul etmək, Partnyora Sifarişə çıxışı təmin etmək və Sifarişçini Sifarişin yerinə yetirilməsi haqqında məlumatlandırmaq.

3.2. Xidmətin göstərilməsində məcburi gecikmə halları barədə Sifarişçini məlumatlandırmaq.

3.3. Xidmətin göstərilməsinin mümkünsüzlüyü halları barədə Sifarişçini məlumatlandırmaq.

3.4. Sifarişçinin avans ödənişlərini vaxtında şəxsi hesaba köçürmək.

3.5. Sifarişçinin təqdim etdiyi informasiyaya icazəsiz daxil olmaq və/və ya xidmətin göstərilməsinə bilavasitə aidiyyəti olmayan şəxslərə vermək cəhdlərini vaxtında aşkar etmək və qarşısını almaq.

 

4. Sifarişçinin Vəzifələri

4.1. Xidmətin icrasını təmin etmək üçün lazım olan vaxtı nəzərə alaraq sifariş vermək.

4.2. Partnyorun sifarişinin düzgün seçilməsi üçün zəruri olan şərtləri qeyd etmək.

 

5. Sifarişçi və Partnyor arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi

5.1. Servis Sifarişçiyə predmeti bu ofertanın 2.1-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş xidmətləri təmənnasız olaraq təqdim edir.

5.2. Servisin göstərilməsinə görə haqq-hesab bilavasitə Sifarişçi və Partnyor arasında həyata keçirilir. Servis Sifarişçiyə xidmətin qiyməti barədə məlumat verir. Göstərilən dəyər sifarişi qəbul etmiş Partnyorun tətbiq etdiyi tariflər əsasında hesablanır. Partnyorların qiymətləri dinamik ola bilər və müxtəlif amillərdən (küçə-yol şəbəkəsinin vəziyyəti, Nəqliyyat yüklənməsi, günün vaxtı, ilin vaxtı, xidmətlərə tələbatın dinamikası, iqlim şəraiti və s.) asılı ola bilər ki, bu da müxtəlif vaxtlarda həmcins xidmətlərin dəyərinin fərqinə səbəb ola bilər. Sifarişçinin xidmətin son dəyəri barədə məlumatlandırılması Xidmətin Servis tərəfindən təqdim edilməsi kimi göstərilmir və qiymətləndirilə bilməz.

5.3. Xidmətin göstərilməsi üçün hesablamanın həyata keçirilməsi forması Servisin iştirakı olmadan Sifarişçi tərəfindən müəyyən edilir.

5.4. Servis Sifarişçiyə göstərilən xidmətlər üçün hesablaşmaların forması və qaydası barədə hər hansı göstəriş vermir.

5.5. ServisSifarişçi tərəfindən aşağıdakı formalarda xidmətlərin ödənilməsi üçün texniki imkan yaradır:

5.5.1. Pul vəsaitlərinin şəxsi hesabdan silinməsi vasitəsilə;

5.5.2. Bank kartlarından və ya nağdsız ödənişin digər üsullarından istifadə etməklə (texniki imkan olduqda) nağdsız ödənişlə.

5.6. Müştəri və Partnyor arasında hesablaşmalar zamanı şəxsi hesabdan pul vəsaitlərinin silinməsi vasitəsilə Xidmət Partnyorun adından və onun hesabına fəaliyyət göstərən agenti kimi Sifarişçinin pul vəsaitlərinin qəbulu hissəsində çıxış edir. Xidmət Partnyorun agentinin öhdəliklərini yalnız Sifarişçinin pul vəsaitlərinin qəbulunun təmin edilməsi hissəsində öz üzərinə götürür. Sifarişçinin şəxsi hesaba qoyduğu pul vəsaitləri Xidmətin hesablaşma hesabına daxil olur və elektron pul vəsaitləri deyildir. Xidmət Sifarişçiyə pul vəsaitlərinin köçürülməsi (elektron pul vəsaitlərinin köçürülməsi) üzrə xidmətlər göstərmir, Sifarişçi Xidmətə pul vəsaitlərinin köçürülməsi barədə Məcburi sərəncam vermək hüququna malik deyil. Şəxsi hesaba edilmiş pul vəsaitindən yalnız Xidmətlərin ödənilməsi üçün istifadə edilə bilər.

5.7. Bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödəniş Visa, MasterCard, "dünya" ödəniş sistemlərinin kredit və ya debet kartları vasitəsilə həyata keçirilir.

5.8. Partnyorların xidmətlərinin bank kartlarından istifadə etməklə nağdsız ödənişlə ödənilməsi imkanını əldə etmək üçün şəxsi kabinetin qeydiyyatı, həmçinin bank kartının Sifarişçinin şəxsi hesab nömrəsinə bağlanması zəruridir.

5.9. Nağdsız ödəniş ilə ödəniş beynəlxalq ödəniş sistemlərinin qaydalarına uyğun olaraq, ödənişin həyata keçirilməsinin məxfiliyinə və təhlükəsizliyinə riayət etmək prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Sifarişçi tərəfindən təqdim edilən məlumatların təhlükəsizliyi prosedurların ödəniş kartları sənayesi (Payment Card Industry Data Security Standard) məlumatlarının təhlükəsizlik standartlarının tələblərinə uyğun olması ilə təmin edilir və xidmət də daxil olmaqla heç kəs onları əldə edə bilməz. Bank kartının məlumatlarının daxil edilməsi xidmətlərin nağdsız ödənilməsi imkanını təmin edən ekvayerin təhlükəsiz ödəniş səhifəsində həyata keçirilir.

5.10. Nağdsız ödənişlə ödənişin mümkünlüyünü təsdiq etmək məqsədi ilə müvafiq xidmətlərin dəyəri miqdarında pul vəsaitləri Sifarişçinin bank kartında sifarişin yerləşdirildiyi vaxt bron edilə bilər. Sifarişçi tərəfindən yerləşdirilən sifariş ləğv edildikdə, həmçinin Sifarişçiyə Xidmət göstərilmədiyi digər hallarda, kartda saxlanılmış pul vəsaitləri Sifarişçiyə qaytarılır.

5.11. Sifarişçi tələb olunan Xidmətlərin həcmini dəyişdikdə, həmçinin Partnyor Xidmətlərin göstərilməsinə başladıqdan sonra belə, qiymət yenidən hesablanmalıdır. Xidmətlərin dəyəri faktiki göstərilmiş Xidmətlərin həcminə uyğun olaraq Sifarişçi tərəfindən ödənilir.

5.12. Sifarişçi və Partnyor bu ofertada nəzərdə tutulmayan Xidmətlərin göstərilməsi üçün hesablaşmaların digər formalarını, o cümlədən nağd pul vəsaitləri və qüvvədə olan qanunvericiliyə zidd olmayan digər üsullarla Xidmətlərin ödənilməsini razılaşdıra bilərlər.

5.13. Partnyor Sifarişçiyə əlavə xidmətlərin göstərilməsinə görə haqq müəyyən etmək hüququna malikdir, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq: Partnyorun 3 dəqiqədən artıq müddətə Xidmətin icra edilməsi imkanını gözləməsi, iri qabaritli əşyaların daşınması və sair. İlkin sifariş yaratdıqda pulsuz gözləmə müddəti avtomobilin faktiki gəlməsi və Sifarişçinin bu barədə bildirişi alması anından hesablanır. Eyni zamanda, pulsuz gözləmə müddəti 3 dəqiqədən az ola bilməz və əvvəlcədən sifariş edilmiş vaxtdan əvvəl bitə bilməz.

5.14. Partnyor, Müştərinin Tərəfdaşın gəlişi barədə bildirişindən sonra Müştərinin Xidmətindən imtinasına görə gəlişinə görə xərc məbləği təyin etmək hüququna malikdir. Xərc məbləği Sifarişin yaradılması zamanı qüvvədə olan Xidmətin minimum dəyərinin məbləğinə və Sifarişin yaradılması zamanı Tərəfdaşın yerləşdiyi yerdən müəyyən edilmiş yerə qədər olan məsafəyə mütənasib olaraq hesablanır.

5.15. Xidmət Müştəriyə Tərəfdaş tərəfindən müəyyən edilmiş əlavə Xidmətlərin dəyəri və xərc məbləği barədə məlumat verir. Bu halda, əlavə xidmətlərin göstərilməsi üçün ödəniş, cərimənin ödənilməsi Sifarişçi və Tərəfdaş tərəfindən razılaşdırılmış formada birbaşa Partnyora həyata keçirilir.

6. Tərəflərin Məsuliyyəti

6.1. Tərəflər öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

6.2. Servis bu təklifin 2.1-ci bəndində göstərilən xidmətlərin göstərilməsi zamanı Servis’ aid olmayan proqram təminatı və ya avadanlıqların nasazlığı zamanı yaranan fasilələrə görə məsuliyyət daşımır.

6.3. Servis bu təklifin 2.1-ci bəndində göstərilən xidmətlərin göstərilməsində avadanlığın, proqram təminatının dəyişdirilməsi və ya Servisin texniki vasitələrinin iş qabiliyyətinin saxlanması və inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə bağlı yaranan digər işlərlə bağlı tam və ya qismən fasilələrə görə məsuliyyət daşımır.

6.4. Servis Partnyorlar tərəfindən göstərilən Xidmətlərdən istifadə nəticəsində Müştərinin çəkdiyi birbaşa itkilərə, itirilmiş mənfəətə görə məsuliyyət daşımır.

6.5. Servis Partnyorun öhdəliklərini yerinə yetirməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

 

7. Xüsusi növ Xidmətlərin sifariş xüsusiyyətləri

7.1. Sifarişçi Partnyor tərəfindən Sifarişçinin adından hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üzrə xidmətə müraciət edərək, onu qəbul edir və razılaşır ki, onun (etibar edənin) və onun icrasını həyata keçirən şəxs (vəkillərin) arasında tapşırıq müqaviləsi üzrə öhdəliklər yaranır (AR MM-nin 777-ci maddəsi). Vəkil tərəfindən törədilən əməliyyatlar üzrə hüquqlar (Mülkiyyət hüququ daxil olmaqla), öhdəliklər və məsuliyyət etibarnamədə yaranır. Vəkilin səlahiyyətləri vəziyyətdən çıxır və etibarnamənin təsdiqini tələb etmir (AR CM-in 362-ci maddəsi).

 

8. Mübahisələrin həlli qaydası

8.1. Bu ofertanın icrası ilə bağlı mübahisələri və fikir ayrılıqlarını Tərəflər danışıqlar yolu ilə həll edəcəklər.

8.2. Mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi mümkün olmadıqda, onlar Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilməlidir.

 

9. Xüsusi şərtlər

9.1. Bu redaksiyadakı ofertanın şərtləri ilə razılaşaraq, Sifarişçi “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun olaraq belə razılığın alınması tələb olunduğu hallarda onun şəxsi məlumatlarının emalına razılığını bildirir, həmçinin informasiya mesajlarını, o cümlədən reklam məlumatlarını, o cümlədən belə mesajların və məlumatların Viber, WhatsApp, Telegram və analoji internet messencerləri vasitəsilə kommunikasiya şəbəkələri üzərində yayılan mesajlar vasitəsilə alınmasına razılıq vermək, belə razılığa ehtiyac yarandığı məqsədlər və hallarda. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulduqda.