ОбратноПравна информация
България
ОбратноПравна информация

Публична оферта


1. Общи положения
1.1. Този документ, адресиран до всяко физическо лице (по-нататък Клиент), е официална оферта на Службата „Maxim“ и съдържа всички съществени условия за въвеждане (регистриране) на Поръчката на Клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс и информиране на Клиента за изпълнението на Поръчката.
1.2. Този документ е публична Оферта. Поръчката на превозно средство чрез Службата „Maxim“ по всеки от посочените в тази Оферта начини, се смята за приемане, равносилно на сключване на договор при условията и по реда, посочени в нея. Офертата е публикувана на официалния интернет-сайт http://www.taximaxim.bg/.
1.3. Като приема условията на настоящата публична Оферта, Клиентът изявява и своето съгласие с Политиката на Службата „Maxim“ по отношение на обработката на конфиденциални данни, публикувана в Интернет страниците с адреси: https://taximaxim.bg/ru/term/policy-client/ иhttps://taximaxim.bg/ru/term/policy-driver/.
1.4. Клиентът следва внимателно да се запознае с текста на настоящата Оферта и, ако не е съгласен с някое от нейните условия, предлага му се да се откаже от заявяването на Поръчка в софтуерно-хардуерния информационен комплекс.
1.5. Понятия и определения, използвани за целите на изпълнението на условията на тази Оферта:
1.5.1. Възможност за регистриране на Поръчка на клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс — приемане на Поръчката, нейното обработване и предаване на Превозвача, както и информиране на Клиента за изпълнението на Поръчката чрез софтуерно-хардуерния информационен комплекс. Службата „Maxim“ не предоставя на Клиента услуги по превоз или каквито и да е транспортни услуги.
1.5.2. Поръчка – обработена от софтуерно-хардуерния информационен комплекс заявка, съдържаща информация относно необходимостта за Клиента от изпълнение на определен вид еднократни услуги за повикване на транспортно средство, превоз на багаж (товари), извършване на товаро-разтоварни дейности, извършвани от Превозвачи.
1.5.3. Превозвач — физическо лице, което извършва еднократни услуги и нямащо качеството на субект, професионално осъществяващ стопанска или търговска дейност, или самостоятелен икономически субект, имащ правото да извършва редовна стопанска дейност и право да извършва услуги чрез Службата „Maxim“.
1.5.4. Личен профил - страница на официалния интернет-сайт на Службата „Maxim“, съдържаща статистическа информация за обема на предоставените услуги и текущото състояние на Личната сметка на Клиента. За регистрацията на Личен профил е необходимо предоставянето на данни, най малкото за личния телефонен номер на Клиента.
1.5.5. Лична сметка —сметка, по която се отразяват авансовите плащания на Клиента и сумата на паричните средства, които се приспадат (удържат) от авансовите плащания за заплащане за услугите. Личната сметка има уникален номер и се генерира от Службата „Maxim“.
1.5.6. Баланс на лична сметка - разликата към определен момент от време между сумата на паричните средства, внесени по Личната сметка и удържаните от Личната сметка до дадения момент.
1.5.7. Клиент – лице, което заявява Поръчка на услуги в софтуерно-хардуерния информационен комплекс.
1.5.8. Маршрут – пътят на движение на превозното средство между началната и крайна точка.
1.5.9. Предварителна поръчка – поръчка на услуги за превоз, регистрирана не по-малко от 60 минути преди заявения час, което дава възможност за пристигане на превозното средство в точното време, посочено от Клиента.
1.5.10. Текуща поръчка – поръчка, даваща възможност на превозното средство да пристигне "колкото е възможно по-бързо".
2. Предмет на офертата
2.1. Службата „Maxim“ предоставя безвъзмездно на Клиента възможност за въвеждане на Поръчката в софтуерно-хардуерния информационен комплекс и информиране на Клиента за изпълнението на Поръчката. Службата „Maxim“ не е транспортна фирма, самостоятелно не предоставя на Клиента услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари, или други транспортни услуги, тя е оператор, който предава поръчката на Превозвача.
2.1. Службата „Maxim“ има качеството на възложител на услуги за популяризиране на своя продукт (комплекса на услуги на Службата „Maxim“), а Превозвачът – на изпълнител, предоставящ еднократни услуги за популяризиране и разпространение на продукта на Службата „Maxim“. В рамките на тези правоотношения Превозвачът извършва безплатен превоз или превоз с намалени разноски за сметка на Службата „Maxim“. Паричните средства за извършения превоз се начисляват по Личната сметка на Превозвача, открита в Службата „Maxim“. Разходите за популяризация са разноски за дейността на Службата „Maxim“.
2.3. Службата „Maxim“ е доставчик на информационни услуги по предоставяне на Превозвача на правото да използва Базата данни. Паричните средства за използването на базата данни се удържат от Личната сметка на Превозвача, разкрита в Службата „Maxim“.
3. Ред за заявяване на Поръчка
3.1. Приемането от Клиента на условията на тази Оферта се извършва при свързването му със Службата „Maxim“ по който и да е от възможните начини с цел поръчка на превозно средство.
3.2. Клиентът носи отговорност за съдържанието и достоверността на предоставената информация при подаване на Поръчката.
3.3. След подаването на Поръчката, информацията се регистрира в Базата данни на Службата „Maxim“. Службата „Maxim“ не променя и не редактира информацията на Клиента, без неговото съгласие.
3.4. Службата „Maxim“ безплатно регистрира Поръчката в софтуерно-хардуерния информационен комплекс и предоставя информационен достъп до софтуерно-хардуерния информационен комплекс на Превозвача, който избира Поръчката и уведомява за избора си Службата „Maxim“, като посочва времето на пристигането си по избраната Поръчка. Службата „Maxim“ гарантира единствено въвеждането на Поръчка в софтуерно-хардуерния информационен комплекс. Отговорност за изпълнението на превоза носи Превозвачът.
3.5. Службата „Maxim“ информира Клиента за пристигането на превозното средство, като посочва марката, модела, цвета и регистрационния номер на превозното средство.
3.6. Службата „Maxim“ може да приема предварителни Поръчки за предоставяне на превоз. Отговорен за навременното осигуряване на превозното средство е Превозвачът, който е уведомен своевременно от Службата „Maxim“ за постъпилата предварителна Поръчка. В този случай, пристигането на превозното средство не може да бъде гарантирано.
3.7. Службата „Maxim“ си запазва правото да откаже възможност за регистриране на Поръчка в софтуерно-хардуерния информационен комплекс на Клиент, който изразява несъгласие с условията на тази Оферта, без да е задължена да посочва причините за отказа.
3.8. За осъществяването на вътрешния контрол на дейността на Службата „Maxim“, и за контрол на качеството на изпълнение на Поръчките, телефонните разговори между Клиента и Службата „Maxim“ се записват.
3.9. За подобряване качеството на предоставяната възможност за регистрация на Поръчката на Клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс, както и за осигуряване на оперативно взаимодействие между Клиента и Превозвача, Клиентът може да уведоми Службата „Maxim“ за извършени нарушения на неговите права от страна на Превозвача, като изпрати жалба чрез електронната услуга за обратна връзка или в писмен вид до адреса на управление на Службата „Maxim“. В този случай, Службата „Maxim“ уведомява Превозвача за постъпилата от Клиента претенция, съобщава на Превозвача телефон за контакт с Клиента, както и съдържанието на претенцията на Клиента. Последващото решаване на конфликта се извършва между Клиента и Превозвача, без участието на Службата „Maxim“. Съдържанието на настоящата разпоредба не е доказателство и не може да се разглежда като приемане от Службата „Maxim“ на каквото и да е задължение за обезщетяване на причинените вреди в натурална или в парична форма, изплащане на компенсации и/или приемане от Службата „Maxim“ върху себе си на други задължения, които не са предвидени в тази Оферта.
3.10. При събиране и обработка на лични данни на Клиента, Службата „Maxim“, осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ДВ., бр. 1 от 4 януари 2002.), както и с Политиката на Службата „Maxim“ за събиране и обработка на конфиденциални данни.
3.11. При възникване на въпроси от страна на Клиента, свързани с характеристиките на Възможностите за регистриране на Поръчка на Клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс, той следва да се обърне за консултация към специалист от Службата „Maxim“, преди да направи Поръчка.
4. Задължения на Службата „Maxim“
4.1. Безплатно да регистрира Поръчката на Клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс и да информира Клиента за изпълнението на Поръчката.
4.2. Да уведомява Клиента в случаите на принудително закъснение на превозното средство.
4.3. Да информира Клиента в случаите, когато е невъзможно предоставяне на превозното средство.
4.4. Своевременно да отразява направените от Клиента авансови плащания в Личната му сметка.
4.5. Своевременно да открива и предотвратява опити за неправомерен достъп до информацията, предоставена от Клиента, и/или предоставянето на тази информация на лица, които нямат пряко отношение към изпълнението на Поръчката.
5. Задължения на Клиента
5.1. Да регистрира Поръчка в софтуерно-хардуерния информационен комплекс, като отчита времето, необходимо за пристигане на превозното средство.
5.2. Да се съобразява с броя на седящите места и обема на багажника на превозното средство, а също така и необходимостта от оборудване на превозното средство с обезопасителни средства за деца.
5.3. Да съобщи телефонния номер на Клиента, часа и адреса, на който трябва да пристигне превозното средство, вида на превозното средство, маршрута на пътуването, изискванията си към условията за превоза.
5.4. Да използва предоставеното превозно средство по предназначение.
5.5. Да опазва чистотата и реда в превозното средство по време на целия маршрут.
6. Извършване на плащанията между Клиента и Превозвача
6.1. Службата „Maxim“ предоставя на Клиента възможност за регистриране на Поръчка в софтуерно-хардуерния информационен комплекс, и информира Клиента за изпълнението на Поръчката.
6.2. Заплащане на оказаните услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари, се извършва директно между Клиента и Превозвача. Службата „Maxim“ информира Клиента за стойността на предоставяните услуги за превоз на пътници и багаж, услуги по превоз на товари. Посочената стойност се изчислява на базата на разчетите, обявени от Превозвача, който е приел Поръчката за изпълнение. Информирането на Клиента за крайната стойност на услугата не е доказателство и не може да служи за основание за заключение, че услуга за превоз се предоставя от Службата „Maxim“.
6.3. Формата на плащане за предоставените услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари, се уговаря непосредствено между Клиента и Превозвача, без участието на Службата „Maxim“.
6.4. Службата „Maxim“, не дава на Клиента и Превозвача никакви инструкции по отношение на формата и реда за извършване на плащанията за извършените услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари.
6.5. Службата „Maxim“ предоставя техническа възможност за заплащане от Клиента на услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари в следните форми:
6.5.1. Авансово плащане в терминала за самообслужване, чрез внасяне на парични средства по Личната сметката на Клиента;
6.5.2. Безкасови плащания с използване на банкова карта (при наличие на техническа възможност).
6.6. Службата „Maxim“ действа като търговски пълномощник по приемане на паричните средства от Клиентите чрез виртуален ПОС терминал и други начини за електронни разплащания. Службата „Maxim“ не получава имуществени облаги и не генерира печалба от плащанията на Клиентите в полза на Превозвача. Сумата на стойността на поръчката за осъществения превоз се взема от банковата карта на Клиента и след удържане на дължимото комисионно възнаграждение, се зачислява на Личната сметка на Превозвача, която е регистрирана от същия в Службата „Maxim“. Сумата на дължимото комисионно възнаграждение за превода по Личната сметка на Превозвача се съобщава в момента на извършване на плащането и зависи от таксите на използваните от Клиента платежен оператор или обслужваща банка.
6.7. Безкасовото плащане с използване на банкови карти се извършва чрез кредитни или дебитни карти на платежните системи Visa или MasterCard (по-нататък в текста Банкова карта).
6.8. За да могат да бъдат заплащани услугите на Превозвача безкасово с използване на Банкови карти е необходимо да бъде направена регистрация на Личен профил, а също така и обвързване на Банковата карта с номера на Личната сметка на Клиента.
6.9. Безкасовото разплащане с Банкови карти си извършва в съответствие с Правилата на международните платежни системи при спазване на принципите за конфиденциалност и сигурност на извършваното плащане. Безопасността на предоставяните от Клиента картови данни се осигурява чрез съответствие на процедурите с изискванията на Стандарта за сигурност на данните при картови разплащания PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), и никой, включително и Службата „Maxim“, не може да ги получи. Въвеждането на данните на Банковата карта става на защитена платежна страница на банката – оператор на разплащанията, осигуряваща възможността за безкасови плащания за услугите.
6.10. За да се потвърди възможността за плащане чрез банков превод с Банкови карти, в момента на заявяване на Поръчката, по сметката на картата може да се резервира (блокира) парична сума в размер на стойността на съответните транспортни услуги. В случай на анулиране от страна на Клиента на заявената поръчка, както и в други случаи, когато транспортните услуги не са били предоставени на Клиента, резервираните средства по сметката на картата на Клиента, се връщат на Клиента.
6.11. Ако Клиентът промени обема на заявените транспортни услуги (промяна на маршрута, предоставяне на допълнителни платени услуги от Превозвача на Клиента и т.н.), цената се преизчислява. Поръчката се заплаща от Клиента в съответствие с обема на действително извършените услуги.
6.12. Клиентът и Превозвачът имат право да се споразумеят за други форми на заплащане за предоставените услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари, които не са предвидени в настоящата Оферта, включително заплащане на услугите с пари в брой и по други начини, които не нарушават действащото законодателство.
6.13. Превозвачът има право да определи допълнителни плащания за предоставяне на Клиента на следните допълнителни услуги:
6.13.1. Изчакване на Клиента повече от 5 минути след известяването на Клиента за пристигането на автомобила;
6.13.2. Превозване на едрогабаритен багаж в багажника на превозното средство.
6.14. Превозвачът има право да определи неустойка за отказ от страна на Клиента от Услугата след уведомяване на Клиента за пристигането на Превозвача. Размерът на неустойката се изчислява пропорционално на размера на минималната стойност на Услугата, валидна към момента на създаване на Поръчката, и на разстоянието от местонахождението на Превозвача към момента на създаване на Поръчката до мястото, посочено от Клиента.
6.15. Службата информира Клиента за определената от Превозвача стойност на допълнителните Услуги и размера на неустойката. При това плащането на предоставените допълнителни Услуги и заплащането на неустойката се извършва непосредствено на Превозвача във форма, съгласувана между Клиента и Превозвача.
7. Отговорност на Страните
7.1. Страните носят отговорност за неизпълнение на своите задължения в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.
7.2. Службата „Maxim“ не носи отговорност за прекъсвания на пиемането, обработката и предаването на Поръчката от Клиента на Превозвача, и уведомяване на Клиента за изпълнението на Поръчката, когато те се дължат на неизправна работа на софтуер или хардуер, непринадлежащи на Службата „Maxim“.
7.3. Службата „Maxim“ не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на приемането, обработката и предаването на Поръчката от Клиента на Превозвача и уведомяване на Клиента за изпълнението на Поръчката, когато те се дължат на подмяна на оборудване, актуализация на софтуера или извършване на други дейности, свързани с необходимостта от поддържане на функционалността и развитието на техническите средства на Службата „Maxim“.
7.4. Службата „Maxim“ не носи отговорност за претърпените от Клиента преки вреди и/или пропуснати ползи, настъпили в резултат на регистриране на Поръчка на клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс.
7.5. Службата „Maxim“ не носи отговорност за неизпълнение от страна на Превозвача на неговите задълженията.
8. Ред за разрешаване на спорове
8.1. Споровете и разногласията, свързани с изпълнението на настоящата Оферта, ще разрешават от Страните чрез преговори.
8.2. В случай на невъзможност да разрешаване на споровете чрез преговори, те подлежат на разрешаване от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство на Република България.
9. Специални условия
9.1. Като се съгласява с условията на Офертата в настоящата й редакция, Клиентът изразява и своето съгласие да получава информационни съобщения, както и рекламна информация, (включително и съобщения чрез интернет месинджъри като "Viber", "WhatsApp", "Telegram" и други подобни), която се разпространявани чрез съобщителните мрежи за целите и в случаите, когато е необходимо такова съгласие според законодателството на Република България за рекламата.