ОбратноПравна информация
ОбратноПравна информация

T&C information


 
1. Общи положения
 
1.1. Настоящият документ, предназначен за всяко физическо лице (наричано по-долу Клиент), е официална оферта на Maxim Service/ „Максим Сървис“ (наричани по-долу „Максим“) и съдържа всички основни условия за предоставяне на информационни услуги, с цел регистриране на Поръчката на Клиента в софтуерно-информационен комплекс и оповестяване на състоянието при проследяване на Поръчката на Клиента.
1.2. Резервирането на превозно средство чрез „Максим Сървис“, при използване на някоя от опциите на Офертата, е приемането, което се счита все едно за възлагане на договора при условията, посочени в него. Офертата е публикувана на официалния уебсайт http:/ taximaxim.com в Интернет.
1.3. С настоящото „Максим Сървис“ предоставя безплатни информационни услуги, с цел регистриране на Поръчката в софтуерно-информационния комплекс и съобщаване на статуса на проследяване на Поръчката на Клиента. „Максим“ не предоставя услуги, които са свързани с превоз на пътници и багаж, превоз на товари или други транспортни услуги на Клиента, като оператор, който съобщава/предава Поръчката на Превозвача.
1.4. Моля да прочетете внимателно текста на тази Оферта и, ако не сте съгласни с дадени правила и условия от нея, най-учтиво Ви съветваме да откажете Услугите на „Максим Сървис“.
1.5. Термините и определенията, използвани за изпълнение на условията на тази Оферта:
1.5.1. „Услуги“ означава информационни услуги, с цел получаване, обработка и предаване на поръчката на Клиента към Превозвача и съобщаване на статуса на проследяване на Поръчката на Клиента. Услугите включват също: (i) определяне на подходящи Превозвачи; (ii) водене на архиви на поръчките; (iii) дистанционно наблюдение на пътувания, поръчани чрез Мобилното приложение; (iv) получаване и обработване на обратна информация, искания, въпроси и оплаквания, свързани с поръчки, приети от „Максим“, които могат да бъдат направени през уебсайта на „Максим“, чрез телефонно обаждане, чрез мобилно приложение или чрез имейл: feedback@taximaxim.com. Клиентът има право да поиска от „Максим“ да го свърже с Превозвач, за да изясни всички необходими подробности, както преди началото на изпълнението на поръчката, така и след нейното приключване, или да предостави своята обратна информация, ако някоя от транспортните услуги, предоставяни на Клиента от Превозвач, не отговарят на неговите очаквания. Услугата за поддръжка на „Максим“ е постоянно достъпна. Освен това, след приключване на първата поръчка, Клиентът има възможност да направи IVR-проучване за оценка на качеството на транспортните услуги, предоставяни от Превозвача; и (v) управление на всякакви заявки за загубени вещи, свързани с поръчки, приети от „Максим“. „Максим“ не предоставя на Клиента услуги за пренос или други транспортни услуги. „Максим Сървис“ е посредник/агент на Превозвача относно приемане на плащания от Клиента чрез интернет придобиване и други методи за електронно плащане. Плащанията от Личната сметка на Клиента се удържат от името на Превозвача като такса за услугите, предоставени от Превозвача на Клиента.
1.5.2. „Поръчка“ означава Поръчка за услуга, обработена от Системата и предоставена от Превозвачите.
1.5.3. „Превозвач” означава лице, което е закупило лиценз за база данни от „Максим Сървис“, съдържаща актуална подробна информация за повикването за превоз на пътници и багаж и/или превоз на товари и е поело договорен ангажимент да превози Клиента и да достави багаж, ръчен багаж до местоназначение, както и да транспортира посочения от Клиента товар и да го предаде на посочен получател.
1.5.4. „Моят профил“ означава страница на официалния уебсайт на „Максим“, съдържаща статистика за обхвата на предоставяните Услуги и текущото състояние на личната сметка на Клиента. За да се регистрира „Моят профил“, се изисква поне споделяне на телефонния номер на Клиента.
1.5.5. „Лична сметка“ означава сметка, в която се отразяват авансовото плащане на Клиента и паричните суми, удържани (отписани) от тези плащания като плащане за Услуги. Личната сметка е с уникален номер и се генерира от „Максим Сървис“.
1.5.6. „Салдо по лична сметка“ означава разликата към определен момент между сумата на паричните средства, депозирани по Личната сметка и удържани от Личната сметка до този момент.
1.5.7. „Клиент“ означава лице, което прави Поръчка за транспортни услуги чрез „Максим Сървис“.
1.5.8. „Маршрут“ означава маршрут на превозно средство между началната и крайната точка.
1.5.9. „Аванс“ означава Поръчка за транспортна услуга, приета минимум 60 минути предварително, и която включва пристигане на превозно средство в посоченото от Клиента време.
1.5.10. „Текуща поръчка“ означава поръчка, която предполага пристигането на превозно средство „възможно най-скоро“.
1.5.11. „Мобилно приложение“ означава компютърен софтуер, инсталиран на мобилния телефон на Клиента и внедрен в софтуерно-информационен комплекс на „Максим“, който позволява компютъризиране на процеса на генериране на Поръчки през Интернет.
 
2. Предмет на Офертата
 
2.1. С настоящото „Максим“ предоставя безплатни информационни услуги, чиято цел е предаването на Поръчката на Превозвача и съобщаване на статуса на проследяване на Поръчката на Клиента.
 
3. Начин на обслужване
 
3.1. С настоящото Клиентът приема условията на Офертата, като се обръща към Максим, за да резервира автомобил по всякакъв възможен начин.
3.2. Клиентът потвърждава, че „Максим“ не предоставя транспортни или логистични услуги, не работи като транспортен носител и че всички тези логистични услуги се осигуряват от независими превозвачи на трети страни, които не са служители на „Максим“ или някоя от свързаните с тях дружества.
3.3. Клиентът носи отговорност за съдържанието и достоверността на информацията, предоставена при извършване на Поръчката.
3.4. След като Поръчката бъде направена, данните на Клиента се регистрират в базата данни за услуги на „Максим“. „Максим“ не променя и не преразглежда данните на Клиента без неговото съгласие.
3.5. „Максим“ въвежда Поръчката в софтуерно-информационния комплекс безплатно, като предоставя достъп до софтуерно-информационния комплекс на Превозвача, който избира Поръчката и съответно уведомява „Максим“ за избора си, като посочва часа на пристигане при такава една Поръчка. С настоящото „Максим“ гарантира изключително въвеждането на Поръчката в софтуерно-информационния комплекс. Превозвачът е отговорен за транспортирането.
3.6. „Максим“ уведомява Клиента за пристигналото превозно средство, като посочва неговата марка, модел, цвят и номер.
3.7. „Максим“ може да приеме предварителни поръчки за резервация на превозни средства. Съгласно това, Превозвачът е отговорен за пристигането на превозното средство навреме, което е съобщено от „Максим“ в предварителната поръчка за резервация на превозно средство. Пристигането на автомобил в този случай не е гарантирано.
3.8. „Максим“ си запазва правото да откаже предоставянето на услуги на Клиент, който не е съгласен с условията на тази Оферта, без да обясни причината за отказа.
3.9. Телефонните разговори между Клиента и „Максим“ се записват с цел вътрешен контрол на дейността на „Максим“ и контрол на качеството на изпълнение на Поръчките.
3.10. С цел подобряване на качеството на предоставяните услуги, както и за осигуряване на взаимодействие в реално време между Клиента и Превозвача, Клиентът може да информира „Максим“ за случаите на нарушаване на правата на Клиента от страна на Превозвача, като отправи даден проблем чрез електронната услуга за обратна връзка или писмено до адрес на „Максим“. В този случай „Максим“ уведомява Превозвача за проблема, получен от Клиента, споделя телефонния номер на Клиента с Превозвача, както и същността на проблема на Клиента. Оттук нататък този конфликт се урежда между Клиента и Превозвача без участието на „Максим“. Съдържанието на този параграф не се тълкува и не може да се тълкува като приемане на задължение за обезщетение за щети в натура или пари, изплащане и/или приемане на някакви други задължения от „Максим“, които не са включени тук. В някои случаи „Максим“ може доброволно да приеме да компенсира Клиента.
3.11. При събирането и обработването на личните данни на Клиента „Максим“ се ръководи от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу ОРЗД), както и процедурата за събиране и обработване на лични данни, посочена в Глава 10 от настоящата Оферта.
3.12. Ако Клиентът има въпроси, свързани със спецификацията на Услугите, той трябва да се консултира с „Максим“ преди да направи Поръчката.
 
4. Отговорности на „Максим“
 
4.1. Регистрира безплатно поръчката на Клиента в софтуерно-информационния комплекс и съобщава на Клиента статуса на проследяване на поръчката.
4.2. Информира Клиента в случай на причинено забавяне на превозното средство.
4.3. Уведомява Клиента, ако няма възможност за предоставяне на превозно средство.
4.4. Кредитира своевременно авансовите плащания на Клиента в Личната сметка.
4.5. Превежда плащанията от Личната сметка на Клиента към Личната сметка на Превозвача по искане на Клиента.
4.6. Открива своевременно и предотвратява опитите за неоторизиран достъп до информация, предоставена от Клиента и/или споделянето й с лица, които нямат пряко отношение към изпълнението на Поръчката.
 
5. Отговорности на клиента
 
5.1. Заявява услуги, като взема предвид времето, необходимо за осигуряване на превозно средство.
5.2. Отчита броя на местата и обема на багажника на превозното средство, както и необходимостта от осигуряване на транспорт в случай на превоз на животно.
5.3. Съобщава телефонния номер на Клиента, часа и адреса на пристигане на превозното средство, неговия вид, маршрут и необходимите условия за превоз.
5.4. Използва превозно средство, предоставено според предназначението му.
5.5. Поддържа превозното средство чисто и подредено през целия маршрут на пътуването.
5.6. Няма право да превозва незаконни стоки (като алкохол, наркотици, ядрено или химическо съдържание, експлозиви, неприятни миризми, патогени, оръжия и т.н.) в автомобила на превозвача.
 
6. Разплащания между Клиента и Превозвача
 
6.1. С настоящото „Максим“ предоставя безвъзмездно услуги на Клиента, чийто предмет е посочен в настоящата Оферта.
6.2. Разплащането на услугите за превоз на пътници и багаж и услугите за превоз на товари се извършва директно между Клиента и Превозвача. Действайки във функцията на агент/посредник и като администратор на информационни технологии в рамките на взаимодействието между Клиента и Превозвача, „Максим“ съобщава на Клиента цената на услугите за превоз на пътници и багаж и услугите за превоз на товари и носи отговорност за получаването, пълнотата и точността на представената информация, въведена и/или предадена от/за Клиента. Посочената цена се изчислява на базата на тарифите, приложими от Превозвача, приел Поръчката. Уведомяването на Клиента за крайната цена на услугите не означава и не може да се счита, че транспортната услуга се предоставя от „Максим“. Тарифите, които се прилагат за транспортните услуги, предоставяни от Превозвача, могат да бъдат намерени на уебсайта на „Максим“ и чрез мобилното приложение. Същите могат да бъдат променяни или актуализирани периодично. Отговорност на Клиента е да бъде информиран за текущите тарифи за транспортните услуги.
6.3. Начинът на разплащане за услугите за превоз на пътници и багаж и услугите за превоз на товари се договаря директно от Клиента и Превозвача без участието на „Максим“.
6.4. „Максим“ не дава на Клиента и Превозвача инструкции относно начина и реда за извършване на плащания за услугите за превоз на пътници и багаж, както услуги за превоз на товари.
6.4.1. Клиентът е наясно, че използването на Услугите може да доведе до таксуване на Клиента за услугите, които той получава от Превозвач (наричани по-долу „Такси“). След като Клиентът получи услуги, предоставени посредством използването на Услугите, „Максим“ ще способства за плащането на приложимите Такси от името на Превозвач като явен посредник/агент за събиране на плащанията за даден Превозвач (като Принципал). Плащането на Таксите по този начин се счита все едно за плащане, извършено директно от Клиента към даден Превозвач. Тази структура на плащане има за цел да компенсира напълно Превозвача за предоставените услуги. Таксите ще включват приложимите данъци, когато това се изисква от закона. Таксите, платени от Клиента, са окончателни и не подлежат на възстановяване, освен ако „Максим“ не определи друго. Възстановяване на плащане (или анулиране на отложена/задържана операция) трябва да се извърши в следните случаи: (i) анулиране на поръчка от Клиента; (ii) анулиране на поръчка от Превозвач; (iii) промяна на първоначалната сума на поръчка; (iv) промяна на начина на плащане; (v) при възникване на спорни въпроси, свързани с изпълнението на поръчка. В повечето случаи възстановяването на плащането или анулирането на задържана операция става автоматично. В случай, че средствата не са върнати, Клиентът има право да се обърне към службата на „Максим“ за поддръжка (чрез мобилното приложение, чрез телефонно обаждане или чрез уебсайта на „Максим“, както и по имейл: feedback@taximaxim.com) или банката издател, за да оспори операцията.
6.4.2. Всички такси се дължат незабавно и плащането ще бъде улеснено възможно най-скоро от „Максим“, като се използва предпочитаният начин на плащане, посочен в Личната сметка на Клиента. Клиентът по всяко време може да получи разписка за плащането си чрез Мобилно приложение или в Личната си сметка.
6.5. „Максим“ предоставя техническа възможност за заплащане на услугите за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари от Клиента в следните форми:
6.5.1. Авансово плащане в терминала за самообслужване чрез кредитиране на пари в Личната сметка на Клиента;
6.5.2. Банков превод с банкови карти (ако има техническа възможност).
6.6. При извършване на разплащания между Клиента и Превозвача чрез авансово плащане или банков превод с банкови карти, „Максим“ е агент на Превозвача, действащ от името и за сметка на Превозвача в частта за приемане на пари в брой от Клиента. „Максим“ поема задължението на агента на превозвача само по отношение на осигуряването на получаване на пари в брой от Клиента.
6.7. „Максим“ осигурява техническа възможност за извършване на плащания чрез банков превод с банкови карти.
6.8. За да може да се извършва плащане на услугите на Превозвача чрез банков превод с банкови карти, е необходимо да се направи регистрация в My profile (Моят профил), както и да се приложи банковата карта към Личната сметка на Клиента.
6.9. Плащането с банков превод с банкови карти се извършва съгласно съответните задължителни закони и разпоредби, като се спазват принципите на поверителност и сигурност на плащането. Сигурността на споделените от Клиента данни се гарантира чрез съответствие на процедурите с изискванията на Банката и други свързани задължителни закони и разпоредби и никой, включително „Максим“, не може да ги получи. Данните за банковата карта се въвеждат на страницата за защитени плащания на обслужващата банка, което осигурява възможност за безкасово плащане на услуги.
6.10. За потвърждение на възможността за плащане чрез банков превод с банкови карти, парите в брой в размер на стойността на съответните транспортни услуги могат да бъдат резервирани по банковата карта на Клиента в момента на заявяване на Поръчката. Ако Клиентът анулира направената си Поръчка, както и в някои други случаи, когато на Клиента не са предоставени транспортните услуги, паричните средства, запазени по картата на Клиента, се връщат на Клиента.
6.11. В случай, че Клиентът промени обхвата на заявените транспортни услуги (промяна на маршрута, предоставяне на допълнителни услуги на Клиента от страна на Превозвача и др.), съответната цена се преизчислява и се заплаща от Клиента в съответствие с обема на реално предоставените услуги.
6.12. Клиентът и Превозвачът имат право да договорят всякакви други форми на плащане за предоставяне на услуги за превоз на пътници и багаж, услуги за превоз на товари, които не са посочени в тази Оферта, включително плащане на услугите в брой и всякакви други начини, които не са в противовес с действащото законодателство.
6.13. Превозвачът има право да определя заплащане за предоставяне на следните допълнителни услуги на Клиента, а именно:
6.13.1. Изчакване за повече от 5 минути след уведомяване на Клиента при пристигането на автомобила;
6.13.2. Превоз на едрогабаритни багажи в багажника на автомобила.
6.14. Превозвачът има право да определи неустойка, ако Клиентът се откаже от пътуването, след като превозното средство на Превозвача е пристигнало на посочения от Клиента адрес. Размерът на неустойката се определя от Превозвача.
6.15. „Максим“ информира Клиента за тарифите, определени от Превозвача за предоставяне на допълнителни услуги и неустойка. В този случай плащането за предоставяне на допълнителни услуги, неустойката се заплаща директно на Превозвача по начина, договорен между Клиента и Превозвача.
6.16. „Максим“ не е бенефициент и няма да получава печалба от плащанията, направени от Клиента. Електронното плащане за пътуване се удържа от банковата карта на Клиента и се кредитира в личната сметка на Превозвача, открита в „Максим“.
6.17. „Максим“ ще бъде клиент на услугите при промотиране на своя продукт (услуга „Максим“), а Превозвачът ще бъде изпълнителят, промотиращ продукта на клиента. Съгласно тези взаимоотношения Превозвачът предоставя безплатен превоз или превоз на намалена цена за сметка на „Максим“. Средствата за пътуването се кредитират по личната сметка на Превозвача, открита в „Максим“.
6.18. „Максим“ ще бъде доставчик на информационни услуги, предоставящи лицензи за достъп до базата данни с поръчки на Превозвача. Средствата за лиценза се удържат от личната сметка на Превозвача, открита в „Максим“.
6.19. Положителното салдо по личната сметка на Превозвача се счита за задлъжнялост на „Максим“ към Превозвача.
6.20. Отрицателното салдо по личната сметка на Превозвача се счита за задлъжнялост на Превозвача към „Максим“ за извършените от него услуги.
6.21. Превозвачът има право да поиска плащане на задължението от „Максим“ чрез изпращане на електронна заявка, като банковите данни на банковата карта са посочени в приложението TaxSee Driver.
6.22. Превозвачът е независим стопански субект и носи единствена и пълна отговорност по отношение на данъчни и осигурителни въпроси.
6.23. Цената на поръчката е в български лева. При безналични плащания за услугите на Подлицензополучателя, валутата се конвертира в ЕВРО по обменния курс, определен в съответствие с българското законодателство.
 
7. Отговорност на страните
 
7.1. Страните носят отговорност за неправилно изпълнение на задълженията си по настоящия договор в съответствие с кипърското законодателство. Освен това, Клиентът се съгласява, че целият риск, произтичащ от използването на Услугите и всяка услуга, поискана във връзка с тях, остава единствено за него, в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.
7.2. „Максим“ не носи отговорност за някакви прекъсвания в предоставянето на Услугите в случай на софтуерни или хардуерни повреди, които не са по вина на „Максим“.
7.3. „Максим“ не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на предоставянето на Услуги, свързани с подмяна на хардуер, софтуер или други дейности, необходими за поддържане на качеството на обслужване на „Максим“ и разработване на хардуер, за което Клиентът трябва да бъде предварително уведомен.
7.4. „Максим“ не носи отговорност за преки щети, пропуснати ползи, понесени от Клиента в резултат на ползване на Услугите.
7.5. „Максим“ не носи отговорност за неизпълнението на задълженията на Превозвача и не гарантира качеството, годността, безопасността или способността на Превозвачите. Услугите могат да бъдат използвани от Клиента за заявяване и планиране на транспортни или логистични услуги с Превозвачите, но Клиентът е съгласен, че „Максим“ не носи никаква отговорност или няма задължения към него, свързани с транспортни или логистични услуги, предоставени му от Превозвачи, различни от изрично посочените в тези условия.
 
8. Уреждане на спорове
 
8.1. Страните ще разрешават всякакви спорове и разногласия, свързани с тази Оферта, чрез алтернативни средства за решаване на спорове.
8.2. Ако не е възможно споровете да бъдат разрешени чрез алтернативни средства за решаване на спорове, те ще бъдат уредени в съответствие с действащите закони на Кипър.
 
9. Специални условия
 
9.1. Като се съгласява с условията на тази Оферта в този вид, Клиентът изразява съгласието си да получава информационни съобщения, както и рекламна информация (включително съобщения, получени чрез уеб месинджъри (Viber, WhatsApp, Telegram и подобни), разпространявани чрез мрежи за целите и случаите, когато необходимостта от такова съгласие е предвидена от законите и разпоредбите на Кипър.
 
10. Политика за обработване на лични данни
 
10.1. „Максим“ събира и обработва личните данни на клиента в съответствие с Правилата и условията, определени от задължителните закони и разпоредби на Кипър и тази Oферта.
10.2. Клиентът е информиран, че за установяването и изпълнението на настоящите договорни отношения, „Максим“ притежава лични и фискални данни, също така данни, свързани с Вас, придобити устно директно или чрез трети лица, квалифицирани като лични съгласно ОРЗД.
10.3. Личните данни се обработват във връзка с договорните изисквания и последващото изпълнение на произтичащите от тях правни и договорни задължения и за постигане на ефективно управление на търговските отношения. Данните ще бъдат обработвани в писмена форма и/или чрез магнитна, електронна или телематична поддръжка.
10.4. Предоставянето на данните е задължително за всякаква информация, която се изисква от законовите задължения и поради това всеки отказ да бъдат предоставени на „Максим“ или късното им обработване може да доведе до невъзможност на „Максим“ да продължи самите договорни отношения.
10.5. Непредоставянето на всички данни, които не се дължат на правни или договорни задължения, ще се преценява от „Максим“ периодично и това ще определя произтичащите решения, свързани с важността на данните, изисквани по отношение на управлението на търговските взаимоотношения.
10.6. Без да се засягат комуникациите и разпространението, извършвани в съответствие със законовите задължения, данните могат да бъдат оповестявани в Кипър и/или в чужбина на: нашата мрежа от агенти; факторинг компания; кредитни институции; фирма за събиране на вземания; кредитно застрахователно дружество; търговско информационно дружество; професионалисти и консултанти; компании, работещи в транспортния сектор; други.
10.7. Целта на събирането и обработването на личните данни на Клиента е предоставяне на информационни услуги от „Максим“ на Клиента, при условия, определени в Правилата за работа. При събирането и обработването на личните данни на Клиента, „Максим“ не преследва никакви други цели, освен целите за предоставяне на услуги на Клиента, чийто предмет е посочен тук.
10.8. С извършването на Поръчката за услуги Клиентът по свое желание и в своя полза дава на „Максим“ своето съгласие свободно да събира и обработва личните му данни в съответствие с ОРЗД и свързаните закони и разпоредби.
10.9. Личните данни на Клиента се съхраняват изключително на електронен носител и се обработват чрез автоматизирани системи за обработка на лични данни.
10.10. В случай, че Клиентът направи Поръчка за превозно средство по всякакъв възможен начин, „Максим“ ще събира и обработва следните лични данни на Клиента:
10.10.1. Телефонен номер на Клиента;
10.10.2. Адрес на пристигане на превозното средство;
10.10.3. Адрес на местоназначението на маршрута.
10.11. В случай, че Клиентът се регистрира в Своя профил на сайта https://www.taximaxim.com „Максим“ ще събира и обработва следните лични данни на Клиента:
10.11.1. телефонен номер на Клиента;
10.11.2. фамилия, собствено име, бащино име на Клиента;
10.11.3. дата на раждане;
10.11.4. имейл на Клиента
10.12. Достъп до личните данни на Клиента имат само лица, които имат пряко отношение към изпълнението на Поръчките.
10.13. „Максим“ няма да разпространява личните данни на Клиента, нито ще предоставя достъп до тях на трети страни без предварителното писмено съгласие на Клиента, с изключение на случаите, когато предоставянето на лични данни е поискано от упълномощени органи съгласно действащото законодателство на Кипър.
10.14. Личните данни на Клиента се унищожават от „Максим“ в следните случаи:
10.14.1. След изтичане на три години след предоставяне на услуги, чийто предмет е посочен в тази Оферта;
10.14.2. в случай че Клиентът оттегли съгласието си за обработване на личните му данни;
10.14.3. ако Клиентът лично премахне Своя профил.
Личните данни на Клиента се унищожават без те да бъдат възстановени впоследствие.
10.15. „Максим“ полага усилия за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни на Клиента.
10.16. Данните ще бъдат обработвани за срока на установените договорни отношения, както и впоследствие за изпълнение на всички законови задължения, така и за бъдещи търговски цели.
10.17. „Максим“ назначава служителите, отговорни за обработването на лични данни.
10.18. „Максим“ полага усилия за предотвратяване на неоторизиран достъп до личните данни на Клиента:
10.18.1. предприема организационни и технически мерки с цел обезпечаване сигурността на личните данни на Клиента, а именно:
определя заплахи за сигурността на личните данни, при обработването им в информационните системи за лични данни;
осигурява безопасността на носителите на лични данни;
одобрява списъка на лицата, които имат достъп до лични данни, необходими за изпълнение на техните служебни (трудови) задължения;
използва инструментите за информационна сигурност, необходими за предотвратяване на неоторизиран достъп до лични данни.
оценява ефективността на положените усилия за гарантиране сигурността на личните данни;
осигурява откриването на случаи на неоторизиран достъп до лични данни и мерките, които трябва да се предприемат;
възстановява лични данни, променени или унищожени в резултат на неоторизиран достъп до тях (при наличие на техническа възможност за такова възстановяване);
установява правилата за достъп до личните данни, обработвани в информационната система за лични данни;
контролира полаганите усилия за осигуряване сигурността на личните данни и нивото на защита на информационните системи за лични данни.
С приемането на настоящите Общи условия долуподписаният Клиент също така потвърждава, че е получил пълна информация и изрично съгласие за обработване и предаване на лични данни, квалифицирани като лични от ОРЗД, в границите, за целите и за срока, посочени в информацията.
 
 
Представител на „Максим Сървис“:
Име на дружеството: AIST MALAYSIA SDN. BHD.;
Регистрационен № 201801043525/1305557-H;
Юридически адрес: Джалан 2/114 № 18-2, Търговски център Кучай,
Оф Джалан Кланг Лама, 58200, Куала Лумпур, Федерална територия Куала Лумпур;
Служебен адрес/адрес за кореспонденция: 22A, Тингкат 2, Джалан Путра Скуеър 6, 25200 Куантан, Паханг Дарул Макмур, Малайзия;
Телефон: +6095316820;
Имейл: taximaximktn@gmail.com.